Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 25, Sayfalar 1 - 21 2020-04-20

Mankurtluk In The Stories of Ömer Seyfettin
Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Mankurtluk

Nurullah ÇETİN [1]


Ömer Seyfettin was very influential in the period between the Second Constitutional Monarchy and the Republic and is a great Turkish storyteller who continues his influence until today. He is also one of the pioneers of Turkish story literature. Ömer Seyfettin is not an ordinary literary and storyteller. As one of the leading artists of the national literary movement, he became aware of the problems of the Turkish nation. He is a true Turkish intellectual who has offered solutions to the problems. One of the most important problems of the Turkish nation since Tanzimat is the cultural imperialism applied by the Western states and their spokesmen within us. They tried to mankurturize us with cultural imperialism. Mankurturization means to destroy the consciousness of Turkishness and the faith of Islam. Both Westerners and their spokesmen and representatives within us have worked hard on this issue. Ömer Seyfettin told many stories about how the national and religious identity values of Turks were tried to be destroyed. He narrated that we wanted to be turned into a crowd without ideas of nationalists and heathens. He took advantage of the events he had experienced and observed in his own time. They’re in their stories. The aim of the imperialist Crusader Zionist West’s efforts to mankurturize the Turks is as follows: To be able to manage us easily, to exploit us, to put us into whatever form they want, and finally to destroy us in this geography. Because a nationless and irreligious crowd means it has become an easily driven herd, not a nation. Ömer Seyfettin fought against the efforts of Western imperialists who want to remove the Turkish youth from their Islam and Turkishness and to leave them in the void, to refute, to dissolve and to destroy them over time. He waged war against the cultural imperialism of the west towards us. As an anti-imperialist Turkish intellectual, he also wrote stories addressing this issue. In this article, we will try to examine how the methods and different activities applied to mankurturize the Turkish nation are handled in his stories. The Westerners and The Westerners in us have worked to mankurturize the Turks individually in political, cultural, religious and National terms.
Ömer Seyfettin özellikle İkinci Meşrutiyet ile Cumhuriyet arası dönemde çok etkili olmuş ve etkisini bugüne kadar sürdüren büyük bir Türk hikâyecisidir. Türk hikâye edebiyatının da öncüleri arasında yer alır. Ömer Seyfettin, sıradan bir edebiyatçı ve hikâyeci değildir. O, Millî Edebiyat akımının öncü sanatçılarından biri olarak Türk milletinin sorunlarının farkına varmış ve çözüm önermiş, sahih münevver bir Türk aydınıdır. Tanzimat’tan bugüne kadar Türk milletinin en önemli sorunlarından biri Batılı devletler ve onların içimizdeki sözcüleri tarafından kültür emperyalizmi uygulanarak Türklüğümüzden ve Müslümanlığımızdan uzaklaştırılmamız anlamına gelen mankurtlaştırma çalışmalarıdır. Ömer Seyfettin birçok hikâyesinde Türklerin millî ve dinî kimlik değerlerinin nasıl yok edilmeye çalışıldığını, bizim milliyetsiz ve dinsiz bir kuru kalabalığa dönüştürülmek istendiğimizi kendi döneminde bizzat yaşadığı, gözlemlediği olaylardan yararlanarak hikâye haline dönüştürmüştür. Emperyalist Haçlı Siyonist Batının Türkleri mankurtlaştırma çalışmalarının amacı, bizi kolayca yönetebilmek, sömürebilmek, istedikleri biçime sokmak ve en sonunda da bu coğrafyada bizi yok etmektir. Çünkü milliyetsiz ve dinsiz bir kalabalık, millet olmaktan çıkmış, kolayca güdülebilen bir sürüye dönüşmüş demektir. Ömer Seyfettin, Batının ve batıcıların Türk gençliğini Müslümanlığından ve Türklüğünden uzaklaştırıp onları boşlukta bırakma, çürütme, eritme ve zamanla yok etme çalışmaları demek olan kültür emperyalizmine karşı savaş açmış, mücadele etmiş bir Tük aydını olarak bu konuyu ele alan hikâyeler de yazdı. Bu yazımızda Türk milletini mankurtlaştırmak için uygulanan yöntemlerin ve değişik faaliyetlerin onun hikâyelerinde nasıl ele alındığını irdelemeye çalışacağız. Batılılar ve içimizdeki Batıcılar, Türkleri siyasi, kültürel, dinî, millî anlamda ayrı ayrı mankurtlaştırma çalışmalarında bulundular. Ömer Seyfettin de bu çalışmaları yakından görmüş ve yaşamış biri olarak canlı ve gerçekçi hikâye kurgusu içinde işlemiştir.
Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri, Mankurtluk,, Türklük, Müslümanlık, Türk – İslam Değerleri, Osmanlıcılık
  • ARGUNŞAH, Hülya, (1999), Ömer Seyfettin, Hikâyeler 1, İstanbul: Dergâh Yayınları, ARGUNŞAH, Hülya, (1999), Ömer Seyfettin, Hikâyeler 2, İstanbul: Dergâh Yayınları, ARGUNŞAH, Hülya, (1999), Ömer Seyfettin, Hikâyeler 3, İstanbul: Dergâh Yayınları,
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 25
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3595-3026
Yazar: Nurullah ÇETİN
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Nisan 2020

APA Çeti̇n, N . (2020). Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Mankurtluk . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , Ölümünün 100. Yılında Ömer Seyfettin Özel Sayısı , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/57286/810519