Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 25, Sayfalar 23 - 60 2020-04-20

Ömer Seyfettin in Teaching Turkish Culture to Foreigners
Yabancılara Türk Kültürü Öğretimi’nde Ömer Seyfettin

Muammer NURLU [1]


Preparation of reading books and literary texts, which help to gain readingcomprehension skills, play an important role in the work of teaching foreign languages. The most important part of natural language acquisition process which is prepared for the development of listening and reading materials, books and activities with language learning will be faster with the use of the target language in Language Teaching the literature of the word existence of the world of culture and living styles will enable you to be presented to the world of the world of culture. A language learner can learn information about the target language that will be useful in real life through literary works. These works can increase the student’s desire to read. This will make the importance of texts and literary works even more evident in Language Teaching. In particular, it is necessary to use original texts that have a context and provide semantic integrity. But since the original texts are prepared with native speakers in mind, they can be very unknown and complex for foreigners who learn Turkish. For this reason, these texts and stories need to be adapted/simplified according to the level of the target audience in order to benefit from their context and semantic integrity. For the basic level, this can be shown as warming the student to the language, gaining the desire to read, using their previous knowledge and presenting existing exchange rate gains to the student in a holistic structure, starting from juniors and analyzing the context contained in the story or text to advanced levels, gaining literary pleasure and informing among the purposes of reading. At the point of teaching Turkish, the use of texts that contain our own culture and thought of emotions is important for the student to explore the world of thought of the language. In order for Turkey to return to its former place in the world strongly, it must teach its language and culture to foreigners. It is worth emphasizing that these studies also correspond to the strategy of the state of the Republic of Turkey. Visits of State Administration of the former Ottoman geography (Balkans, Middle-East countries, especially North African countries) bilateral treaties on the teaching of Turkish, Yunus Emre and Tika of activities that are performed through continuous and for it to be based must be addressed. In addition, we believe that the warm winds blowing over Latin America will also help us teach Turkish and Turkish Culture. Turkish simplified Turkish works and dictionaries that facilitate the teaching of Turkish by taking advantage of these friendships should be rushed to be put forward. When evaluated in this minvalde, the works of Omar Seyfettin should be seen as a derya waiting to be discovered and exploited. This article will focus on this topic
Okuma-anlama becerisinin kazandırılması hususunda yardımcı okuma kitabı hazırlama ve edebi metinler, yabancı dil öğretimi çalışmalarında önemli bir yer tutar. Doğal dil edinim sürecinin en önemli parçası olan dinleme ve okuma becerilerinin geliştirilmesi için hazırlanan gereçler, kitaplar ve etkinlikler ile dili öğrenme daha hızlı gerçekleşecektir Edebî eserlerin dil öğretiminde kullanılması ile hedef dilin söz varlığının, kültür dünyasının ve yaşayış tarzının dünya kültür dünyasına sunulması kolaylaşacaktır. Dil öğrenen kişi hedef dile ilişkin, gerçek hayatta işine yarayacak bilgileri edebi eserler aracılığı ile öğrenebilir. Bu eserler öğrencinin okumaya olan isteğini artırabilir. Bu husus, dil öğretiminde metinlerin ve edebî eserlerin önemini daha da belirgin hale getirecektir. Özellikle bağlamı olan ve anlamsal bütünlük sağlayan özgün metinlerin kullanılması gerekmektedir. Ancak özgün metinler ana dili konuşanlar düşünülerek hazırlandığı için Türkçe öğrenen yabancılara göre çok bilinmeyenli ve karmaşık olabilir. Bu nedenle bu metinlerin ve öykülerin bağlamlarından ve anlamsal bütünlüğünden yararlanabilmek için hedef kitlenin düzeyine göre uyarlanması/sadeleştirilmesi gerekmektedir. Bu da temel düzey için öğrenciyi dile ısındırma, okuma isteğini kazandırma, önceki bilgilerini kullandırma ve var olan kur kazanımlarını öğrenciye bütüncül bir yapı içinde sunma şeklinde olurken, orta düzeyden başlanarak ileri düzeylere doğru öykü veya metinde yer alan bağlamı çözümleme, edebi haz kazandırma ve bilgilendirme, okumanın amaçları arasında gösterilebilir. Türkçenin öğretilmesi noktasında kendi kültürümüzü ve duygu düşüncemizi bünyesinde barındıran metinlerin kullanılması öğrencinin dilin düşünce dünyasını da keşfetmesi bakımından önem taşımaktadır. Türkiye’nin dünyadaki eski yerine tekrar güçlü bir şekilde gelebilmesi için dilini ve kültürünü yabancılara öğretmesi gerekir. Bu çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin stratejisine de uygun olduğunu vurgulamakta fayda vardır. Devleti yönetenlerin eski Osmanlı coğrafyasını ziyaretlerinde (Balkanlar, Orta-Doğu ülkeleri, özellikle Kuzey Afrika Ülkelerinde) Türkçe öğretimi üzerine yapılan ikili antlaşmaların, Yunus Emre ve TİKA aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin sürekli ve temelli olması için bu konunun üzerinde durulması icap eder. Ayrıca Latin Amerika üzerinden esen ılık rüzgârların da Türkçe ve Türk Kültürünü öğretmemize yardımcı olacağı kanaatindeyiz. Bu dostluklardan da yararlanarak Türkçe öğretimini kolaylaştıran Türkçe sadeleştirilmiş eser ve sözlüklerin ortaya konmasında acele edilmelidir. Bu minvalde değerlendirildiğinde Ömer Seyfettin’in eserleri keşfedilmeyi ve istifade edilmeyi bekleyen bir derya olarak görülmelidir. Bu yazımızda bu konu üzerinde durulacaktır.
  • AVRUPA BİRLİĞİ. (2001). Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metni: Öğrenme,Öğretme, Değerlendirme. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1465/ sayfasından erişilmiştir.
  • BAKAN, Hande (2012), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Ölçütler Çerçevesinde Bir Sadeleştirme Denemesi: Sait Faik Abasıyanık, “Meserret Oteli”. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara.
  • DURMUŞ, Mustafa, (2013), İkinci/ Yabancı Dil Öğretiminde Özgün ve Değiştirilmiş Dilsel Girdi Üzerine. Turkish Studies, 1291-1306.
  • GÜREL, Zeki, (Haz.), (2012), Ömer Seyfettin Seçme Hikâyeler, Elips, Ankara.
  • KUTLU, Adem, (2015), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ömer Seyfettin’in Kaşağı ve Perili Köşk Adlı Hikâyelerinin A1-A2 Seviyesine Uyarlanması,(M. Nurlu danışmanlığında hazırlanmış) Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • NURLU, Muammer, (2019), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Kalem Kitap Yayınevi, Ankara.
  • NURLU, Muammer. (2011), Fransa’da Türkçe Öğretimi, Ankara: Grafiker.
  • ŞİMŞEK, Pınar, (2011), Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Metinleri ve Yardımcı Kitaplar. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 25
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3699-5794
Yazar: Muammer NURLU
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Nisan 2020

APA Nurlu, M . (2020). Yabancılara Türk Kültürü Öğretimi’nde Ömer Seyfettin . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , Ölümünün 100. Yılında Ömer Seyfettin Özel Sayısı , 23-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/57286/810547