Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe 6-7-8 Ders Kitaplarında Yer Alan Dinleme / İzleme Etkinliklerinin Düşünce Becerisine Katkısı

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 26, 299 - 359, 15.08.2020

Öz

Türkçenin akademik olarak öğretimi noktasında her geçen gün yeni gelişmeler olmaktadır. Türk akademisi ve Türkçeye ilgi duyan yabancı bilim insanları bu alanda farklı çalışmalara imza atmaktadırlar. Türkçe eğitimi üzerine okullarda başlayan ve Türkçe eğitimini akademinin desteği ile farklı bir noktaya taşımayı amaçlayan çalışmalar içinde yapılandırıcı yaklaşıma göre 6-7-8 Türkçe Dersi Öğretim programları da yer almaktadır. Bu program dâhilinde ders kitapları hazırlanırken her bir temada en az bir dinleme metni ve onu destekleyen etkinliklerin olması zorunluluğu dinlemeye ve dinleme ile bireylerin kazandırmış olduğu bütün melekelere dikkatleri tekrar toplama vesilesi olmuştur. Söz konusu öğretim programında yedi farklı dinleme yönteminden bahsedilmektedir. Bu yöntemler, katılımlı, katılımsız, not alarak, kendini konuşanın yerine koyarak (empati kurarak), yaratıcı, seçici ve eleştirel dinleme ve düşünme olarak yer almaktadır. Dinleme kadar dinleme sonrası da istenilen bilgilerin kazanılması bakımından son derece önemlidir. Dineleme etkinliğinin sonrasında bireyin doğum öncesinden başladığı ve hayatının sonuna kadar devam edecek olan düşünme etkinliği bu sürecin tamamlayıcısı olarak yer almaktadır. Bu bağlamda dinleme etkinliğinin düşünme yeteneğine katkısı üzerine yapmış olduğumuz bu çalışmada dinleme kadar düşüneme aşamasının da önemini anlatmaktadır. Makalemizde 6, 7, 8. Sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında Bulunan dinleme ve düşünme parçalarında hangi yöntemlere yer verildiği tespit edilmiş, bu yöntemlerin hangi parçalarla birlikte uygulandığı, üzerinde durularak düşünme eğitimine katkıları ifade edilecektir.

Kaynakça

 • AARNOUTSE, C., Brand-Gruwel, S. and Oduber, R. (1997). Improving Reading Comprehension Strategies Through Çizelgening. Educational Studies, 23(2), 209¬227.
 • AARNOUTSE, C., Van Den Bos, K.P. and Brand-Gruwel, S. (1998). Effects of Çizelgening Comprehension Training on Çizelgening and Reading. The Journal of Special Education, 32(2), 115-126.
 • ACAT, B. M. (1996). Okuma Güçlükleri ile Okuduğunu Anlama Kabiliyeti Arasındaki İlişki Düzeyi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ADALI, O. (2003). Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • ADALI, O. (2010). Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri. İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
 • AKBHARCA, S. (2006). Cümle ve parça bilgisi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • AKDEMIR, A. S. (2010). Videonun Dinleme ve düşünme Kabiliyetine Ön Örgütleyici Olarak Uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • AKSAN, D. (1988). Her yönüyle dil, ana çizgileriyle dil bilim. Ankara:çeşitk Dil Kurumu Yayınları.
 • AKSAN, D. (1994, Şubat). Ana dili. Dil Dergisi/Doğan Aksan Özel Sayısı(16), 63-71.
 • Aksan, D. (1998). Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara:çeşitk Dil KURUMU Yayınları.
 • AKSAN, D. (1999). Anlam bilim. Ankara: Engin Yayınları.
 • AKTAŞ, Ş. ve Güngüz, O. (2004). Yazılı ve sözlü anlatım-kompozisyon sanatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AKYOL, H. (1998). Kelime Tanıma ve Okumaya Etkisi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 1, 677-684.
 • AKYOL, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • AKYOL, H. (2006).Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • AKYOL, H. (2010). Yeni Programa UygunTürkçe Öğretim Yöntemleri (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • ARAS, B. (2004). İlköğretimde Dinleme ve düşünme Anlama Kabiliyetinin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ARHAN, S., Başar, S. ve Demirel, T. (2014). İlköğretimTürkçe 8 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • ARI, G. (2010). Dinleme ve düşünme/İzleme Öğretimi. C. Yıldız (Ed.), Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan UygulamayaTürkçe Öğretimi (s. 179-202). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • ARI, G. (2010). Kelime Öğretimi. C. Yıldız (Ed.), Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan UygulamayaTürkçe Öğretimi (s. 311-336). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • ARI, G. (2013). Dinleme ve düşünme/izleme öğretimi. C. Yıldız (Ed.) Kuramdan uygulamayaTürkçe öğretimi içinde (s.189-215). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Armstrong, W. (1997-1998). Learning to Çizelgen. American Educator, 21(4), 24-25,47.
 • ARSLAN, A. (2009). Eğitim kurumu Öncesi Eğitimi Almış ve Almamış İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Anlama Eğitimindeki Farklılıklar. Ekev Akademi Dergisi, 13(40), 1-12.
 • ASLAN, B. (t2005). İlköğretim Programlarının hazırlanmasına dayanak oluşturan Cumhuriyet Döneminin Dinamikleri ve 1968- 2005 İlköğretim Programlarının sınırlı bir karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34-40.
 • ATAY, D. Y. (2003). Öğretmen Eğitiminin Değişen Yüzü. Ankara: Nobel Yayınları.
 • AYDIN, G. (2009). Zihin Haritalama Tekniğinin Dinleneni Anlamaya Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • AYDOĞDU, K., ERAYDIN, Ö., & KIZILKAYA, A. (2016). 2000-2015 Yılları arasında Düşünme Eğitimi Dâhilinde Akademik Eğilimler. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü , 48-61.
 • AYTAN, T. (2011). Aktif Öğrenme Tekniklerinin Dinleme ve düşünme Kabiliyeti Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • AYTAŞ, G. (2006). Edebîçeşitlerden yararlanma [elektronik versiyonu]. Milli Eğitim Dergisi, S. 169.
 • BAKANLIĞI, M. E. (2007).Türkçe Öğretim Kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • BAKANLIĞI, M. E. (2009). İlköğretimTürkçe Dersi 5.sınıf Öğretim Programı. Ankara: Devlet itapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • BAKANLIĞI, M. E. (2017).Türkçe 7.sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Ez- De yayıncılık.
 • BAKANLIĞI, M. E. (2019).Türkçe Dersi Öğretim Programı. Temmuz 2019 tarihinde https://www.meb.gov.tr/vizyon - msiyon /duyuru /8851. adresinden alındı
 • BAKANLIĞI, M. E. İlköğretimTürkçe Öğretmen Kılavuz Kitabı . Ankara : Ez -De Yayıncılık.
 • BANGUOĞLU, T. (2007).Türkçenin grameri (8 b.). Ankara:çeşitk Dil Kurumu Yayınları.
 • BAŞ, B. (2006). 1985-2005 Yılları Arasında Çocuk Edebiyatı Saözelında Yazılmış Tahkiyeli Parçaların Söz Varlığı Merkezinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • BAŞ, B. ve Karadağ, Ö. (2012). Söz Varlığı Merkezinde Yurt Dışında Veçeşitkiye’de Yapılan Temel Çalışmalar. Milli Eğitim Dergisi, 41(193), 81-105.
 • BAYMUR, F. (1944). Nasıl Not Tutmalı? Yeni Kültür, 82, 25-29.
 • BERMAN, M. (2003 Çizelgening Strategy Guide. DynEd International. http://englishvls. hunnu.edu.cn/Downloads/LrnStrts/str 002.pdf adresinden 06.01.2013 tarihinde alınmıştır.
 • BİGGE, M. (1999). Learning Theories For Teachers . New york: Longman Inc.
 • BLEWETT, T. T. (1951). An Experiment in the Measuring of Çizelgening at the College Level. The Journal of Educational Research, 44(8), 575-578.
 • BUCK, G. (2001). Assessing çizelgening. Cambridge:Cambridge University Press.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007). Deneysel Desenler (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Tahlili El Kitabı (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • CALP, M. (2005). Özel öğretim kapsamı olarakTürkçe öğretimi. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • CALP, M. (2010). Özel Eğitim Kapsamı OlarakTürkçe Öğretimi (4. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • CEM (2104),Türkçe 7 Öğretmen Kılavuzu, İstanbul
 • CEMILOĞLU, M. (2005). İlköğretim eğitim kurumularındaTürkçe öğretimi. Bursa:Alfa Aktüel Yayınları.
 • CENTER, Y., Freeman, L., Robertson, g. and Outhred, L. (1999). The Effect of Visual Training on the Reading and Çizelgening Comprehension of Low Çizelgening Comprehenders in Year 2. Journal of Research in Reading, 22(2), 241-256.
 • CERVETTI, G., Pardales, M. J. and Damico, J. S. (2001). A Tale of Differences: Comparing the Traditions, Perspectives, and Educational Goals of Critical Reading and Critical Literacy. An Electronic Journal of the International Reading Association, 4(9). www.readingonline.org adresinden 02.05.2012 tarihinde alınmıştır.
 • CHOMSKY, N. (2001). Dil ve Zihin. (çev: Ahmet Kocaman). Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • CIHANGIR, Z. (2000). Üniversite Öğrencilerine Verilen Etkin Dinleme ve düşünme Kabiliyeti Eğitiminin Başkalarını Dinleme ve düşünme Kabiliyetine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • CIHANGIR, Z. (2004).Üniversite Öğrencilerine Verilen Etkin Dinleme ve düşünme Kabiliyeti Eğitiminin Dinleme ve düşünme Beceresine Etkisi.çeşitk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 237-251.
 • CIHANGIR-Çankaya, Z. (2011). Bireyler Arası İletişimde Dinleme ve düşünme Kabiliyeti (2. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • CIHANGIR-Çankaya, Z. (2012). Dinleme ve düşünme Kabiliyeti Ölçeği›nin Yeniden Değerlendirilmesi: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Dinleme ve düşünme Kazanımlarınin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2359-2376.
 • COMPREHENSION, Pre-Reading Skills, Word Identification Skills and Reading
 • Comprehension by Children With Reading Disabilities. Journal of Speech, Language andHearingResearch, 50, 1093-1109. COSSITT, M., (1978). Curriculum Guide for Elementary Language Arts. Edmonton: Alberta Education.
 • COŞKUN, E. (2009).Türkçe öğretiminde parça bilgisi. A.Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.) İlköğretimdeTürkçe öğretimi içinde. (s. 231-283). Ankara: Pegem Yayınları.
 • CUNNINGHAM, A. and Shagoury, R. (2005). Starting with Comprehension: Reading Strategiesfort he Youngest Learner. Portland: Stenhouse Publishers.
 • CÜCELOĞLU, D. (1995). İyi Düşün Doğru Karar Ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • ÇEÇEN, M. A. (2007). Kelime Hazinesi Geliştirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Journal of Turkish Linguistics, 1(1), 116-137.
 • ÇEÇEN, M.A. ve Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 6. SınıfTürkçe ders kitaplarında yer bulan parçalarınçeşit ve tema açısından Değerlendirilmesi. Millî Eğitim Dergisi, 173, 39-49.
 • ÇELEBI, H. M. (2008). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Olay ve Düşünce Yazılarına Göre Dinleme ve düşünme Kazanımlarınin Değerlendirilmesi (Muğla Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • ÇETİNGÖZ, D. & Açıkgöz, K. (2009). Not alma stratejisinin öğretiminin tarih başarısı ve hatırda tutma üzerindeki etkileri Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 60:577-600
 • ÇIFÇI, M. (2001). Dinleme ve düşünme eğitimi ve dinleme ve düşünmeyi etkileyen faktörler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 165-177.
 • ÇUBUKÇU, Z. (2011). Düşünme Yetenekleri. Y. B. Filiz içinde, Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (s. 281-331). Ankara: Pegem Akademi.
 • ÇUHADAR, F. (2012). Mesleki Eğitim MerkezlerindekiTürkçe Derslerinde Tatbik edilen Sessiz Okuma Etkinliği İle Sessiz Okuma Anında Yapılan Dinleme ve düşünme Etkinliğinin Öğrencilerin Okuma Kabiliyetine Etkisinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • DEMIREL, Ö. (1999). İlköğretim Eğitim kurumularındaTürkçe Öğretimi. İstanbul:Milli Eğitim Basımevi.
 • DEMIREL, Ö. ve Şahinel, M. (2006).Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçinTürkçe Öğretimi (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • DENIZ, K. (2007). İkinci Kademede Konuşma ve Dinleme ve düşünme Aracılığıyla Öğrencileri İkna Merkezinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • DENİZ, K. (2007). İlkögretim İkinci Kademede Konuşma ve Dinleme ve düşünme Aracılığıyla Ögrencileri İkna Merkezinde Bir Arastırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • DEVINE, T. G. (1976). Çizelgening and Reading. Annual Meeting of the Reading Association of Ireland.
 • DEVINE, T. G. (1982). Çizelgening Skills Schoolwide: Activities and Programs. Urbana: National Council of Teachers of English.
 • DEWEY, J. (1933). How We Think . New York: Prometheus Books.
 • DIAKIDOY, I. N., Stylianou, P., Karefillidou, C. and Papageorgiou, P. (2005). The Relationship Between Çizelgening And Reading Coniprehension Of Different Types Of Text At İncreasing Grade Levels. ReadingPsychology, 26(1), 55-80.
 • DOĞAN, N. (2005). Yaratıcı Düşünme . Ö. DEMİREL içinde, Eğitimde Yeni Yönelimler . Ankara: Pegem Akademi.
 • DOĞAN, Y. (2007). İlkögretim İkinci Kademede Dil Kabiliyeti Olarak Dinleme ve düşünmeyi Gelistirme Çalısmaları. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • DOĞAN, Y. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Dil Kabiliyeti Olarak Dinleme ve düşünmeyi Geliştirme Çalışmaları. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • DOĞAN, Y. (2010). Dinleme ve düşünme Kabiliyetini Geliştirmede Etkinliklerden Yararlanma.çeşitklük Bilimi Çalışmaları, 27, 263-274.
 • DOĞAN, Y. (2011). Dinleme ve düşünme Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • DOĞAN, Y. (2013). Dinleme ve düşünme eğitimi: kuram, uygulama, ölçme ve değerlendirme. A. Güzel ve H. Karatay (Ed.)Türkçe öğretimi el kitabı içinde. (s. 151-178). Ankara: Pegem Yayınları.
 • DORNAN, J. M. (2001). Etkili insan olmak. (D. Dizman, Çev.) İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • DUBAN, N., & YELKEN, T. Y. (2010). Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ve Yansıtıcı Öğretmen Biözelsariyle ilgili Görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi , 343-360.
 • DUKER, S. (1965). Çizelgening and Reading. The Elementary School Journal, 65(6), 321¬329.
 • DURUKAN, E. ve Maden, S. (2010). Kavram Haritaları İle Not Tutmanın İlköğretim Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Kabiliyeti Merkezinde Etkisi. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Çalışmaları Dergisi, 1(2), 63-70.
 • EPÇAÇAN, C. (2009). Okuduğunu Anlama Stratejilerine Genel Bir Bakış. Uluslararası Sosyal Çalışmalar Dergisi, 2(1), 207-223.
 • ERDOĞAN, E. O. (1995). Developing Çizelgening Comprehesion With Special Reference to Blueprint-Intermediate. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ERDÖNMEZ, R. (2008). Analitik ve Kritik Düşünme Merkezinde Notlar. Marifet Yayınları.
 • ERGIN, A. (2008). Eğitimde etkili iletişim (4 b.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ERGIN, A. (2014). Eğitimde etkili iletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ERGIN, A. ve Birol, C., (2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ERGIN, A., (2010). Eğitimde Etkili İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ERGIN, M. (2004).çeşitli dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım/Yayın/Tanıtım.
 • ERGÜN, M. (1995). Bilimsel Çalışmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları. Ankara: Ocak Yayınları.
 • EVREN (2015),Türkçe 8 Öğretmen Kılavuzu, İstanbul
 • FUNK, H. D., and Funk, G. D. (1989). Guidelines for Developing Çizelgening Skills. Reading Teacher, 42(9), 660-663.
 • GAY, L. R., Mills, G. E., and Airasian, P. (2005). Educational Research: Competencies for Analysis and Application (8. edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • GEMALMAZ, E. (2010).Türkçenin derin birlikteliksı. (C. Alyılmaz ve O. Mert, Dü) Ankara: Belen Yayıncılık.
 • GIZEM (2014),Türkçe 6 Öğretmen Kılavuzu, Ankara.
 • GONZALEZ, T. D. (2009). Impact of Active Çizelgening Training at a California State Hospital: A Quantitative Study. Unpublished doctoral dissertion, University of Phoenix.
 • GÖĞÜŞ, B. (1978). Orta dereceli eğitim kurumularımızdaTürkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • GÖĞÜŞ, B. (1978). Orta Dereceli Eğitim kurumularımızdaTürkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • GÖĞÜŞ, B. (1983). Anadili Eğitim Programlarının Niteliği.çeşitk Dili, 40(43), 379- 380.
 • GÖKALP, M. (2016). öğrenme ve Öğretme. M. GÖKALP içinde, öğretim ilke ve Yöntemleri (s. 82-91). Ankara: Pegem Akademi.
 • GÜLERYÜZ, H. (1998). Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi, Kuram ve Uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • GÜLERYÜZ, H. (2003). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • GÜLVEREN, H. (2007). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Yetenekleri ve Bu Yetenekleri Etkileyen Eleştirel Düşünme Faktörleri Yayınlanmamış Doktora Tezi . İzmir ,çeşitkiye: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Entitüsü .
 • GÜNAY, V.D. (2001). Parça bilgisi. İstanbul: Multilingual.
 • GÜNAY, V. D. (2007). Parça bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • GÜNEŞ, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • GÜNEŞ, F. (2007).Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • GÜNEŞ, F. (2013).Türkçe öğretiminde parça seçimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1 (1), 1-12.
 • GÜNEŞ, F. (2014).Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Yayınları.
 • GÜVEN, Z. Z. (2007). Öğrenme Stillerine Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Dinleme ve düşünme Kabiliyeti Erişileri, İngilizce Dersine Yönelik Tutumları ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • HANÇERIOĞLU, O. (1993). Ruhbilim Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • HAWKINS, O. R., Musti-Rao, S., Hale, A. D., Mcguire, S. and Hailley, J. (2010). Examining Çizelgening Previewing as a Classwide Strategy to Promote Reading Comprehension and Vocabulary. Psychology in the Schools, 47(9), 903-916.
 • HEDRICK, W. B. and Cunningham, J. W. (1995). The Relationship Between Wide Reading And Çizelgening Comprehension Of Written Language. Journal of ReadingBehavior, 27(3), 425-438.
 • HIRAI, A. (1999). The Relationship between Çizelgening and Reading Rates of Japanese EFL Learners. The Modern Language Journal, 53(3), 367-384.
 • HOROWITZ, R. and Samuel, S. J. (1985). Reading and Çizelgening to Expository Text. Journal of ReadingBehavior, 17(3), 185-198. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/144/tosunoglu.htm adresinden 26.05.2012 tarihinde alınmıştır.
 • JOLLY, T. (1980). Reading, Writing, Çizelgening, Speaking. Language Arts, 57(6), 664-668.
 • KAMIL, M. L, and Hiebert, E. H. (Eds). (2005). Teaching and Learning Vocabulary: Bringing Research to Practice. New Jersey: Earlbaum.
 • KANTEMIR, E. (1972). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • KAPLAN, H. (2004). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme ve düşünme Yetenekleri Merkezinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KAPLAN, Ş. ve Yıldırım-Şen, G. (2014). İlköğretimTürkçe 6 öğretmen kılavuz kitabı.Ankara: Gizem Yayıncılık.
 • KAPLAN, Ş. ve Yıldırım-Şen, G. (2014). İlköğretimTürkçe 8 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Yıldırım Yayınları.
 • KARAARSLAN, F. (2010). Konuşma ve Yazma Eğitiminde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • KARABABA, Z.&Dilçin, Ş. (2002). Dinleme ve düşünme Anlama Kabiliyetini Geliştirme. Tömer: 5. Dünya’daTürkçe Öğretimi Sempozyumu, s.49-62
 • KARABAY, A. (2005). Kubaşık Öğrenme Etkinliklerinin İlköğretim Beşinci Sınıf-Türkçe Dersinde Öğrencilerin Dinleme ve düşünme ve Konuşma Yetenekleri Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • KARACAN, Elvan (2000), “Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Gelişimi” Klinik Psikiyatri Dergisi C.3, S.4, s.263-268
 • KARADAĞ, Ö. (2005). İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Merkezinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KARAKUŞ, İ. (2002).Türkçe çeşitk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Anıttepe Yayıncılık.
 • KARASAKALOĞLU, N. ve Bulut, B. (2012). Görsel Destekli Dinleme ve düşünme Parçalarının Anlamaya Etkisi. E-Journalof New WorldSciencesAcademy, 7(2), 722-733.
 • KARATAY, H. (2013). Okuma eğitimi: kuram, uygulama, ölçme ve değerlendirme.
 • A. Güzel ve H. Karatay (Ed.)Türkçe öğretimi el kitabı içinde. (s. 221-264). Ankara: Pegem Yayınları.
 • KARATAY, H. (2014). Okuma eğitimi- kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Yayınları.
 • KATRANCI, M. (2012). Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Kabiliyetine ve Dinleme ve düşünmeye Yönelik Tutuma Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • KAVCAR, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995).Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • KAYA, B., & DÖNMEZ, C. (2012). Sosyla Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üst Düzeyli Düşünme Kazanımlarınin Öğretimi ÜzerineÖzYeterlilik düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi.çeşitkiye Sosyal Çalışmalar Dergisi , 107-122.
 • KAYGAS, N. (2002). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Dinleme ve düşünme Sonucu Anladıklarını Yazılı Anlatma Yetenekleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • KAZANCI, O. (1989). Eğitim Psikolojisi Kuram ve ilkelerden uygulamaya. Kazancı Yayınları.
 • KESKIL, G. (1997). Çizelgening vs. Reading: An Experiment to See How They Improve Each Other. Hacettepe ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, 13, 135-140.
 • KINGEN, S. (2000). Teaching Language Arts in Middle Schools. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • KIRIŞOĞLU, O. T. (2002). Sanatta Eğitim, Görmek Öğrenmek Yaratmak . Ankara: Pegem Akademi.
 • KLINE, J. A. (1996). ÇizelgeningEffectively. Alabama: Air University Press.
 • KOCAADAM, D. (2011). Not Alarak Dinleme ve düşünme Eğitiminin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme ve düşünme Kabiliyeti Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KOÇ, N. (2003). Dinleme ve düşünme Kazanımlarıni Kazandırma Yöntemlerinin Uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • KOÇAK, H. (1999). Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KOMISYON. (2013). İlköğretimTürkçe 6 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • KOMISYON. (2013). İlköğretimTürkçe 7 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • KORKMAZ, Z. (2007). Dil nedir? Z. Korkmaz içinde,çeşitk Dili ve Kompozisyon. Ankara: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
 • KORKUT, F. (1996). İletişim Yetenekleri Eğitiminin Lise Öğrencilerinin İletişim Kazanımlarıni Değerlendirmelerine Etkisi. 3P Dergisi,4(3), 191-198.
 • KÖKLÜ, S. (2003).Türkçe Öğretiminde 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerine Dinlediğini Anlama Davranışının Kazandırılmasına Dramatizasyonun Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • KURT, B. (2008). Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Temel Dil Kabiliyeti Olarak Dinleme ve düşünmenin Gelişimine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KURUMU, T. D. (2011).çeşitK DİL KURUMU :Türkçe sözlük. Ankara:çeşit DİL KURUMU.
 • LUNDSTEEN, S. W. (1963). Teaching Abilities in Critical Çizelgening in the Fifth and Sixth Grades. Unpublished doctoral dissertion, University of California, Berkeley.
 • LUNDSTEEN, S. W. (1971). Çizelgening: Its Impact on Reading and the Other Language Arts. Washington: Office of Education.
 • MACKAY, I. (1997). Dinleme ve düşünme Kabiliyeti. (çev: Aksu Bora ve Onur Cançolak). Ankara: İlknur Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd. Şti.
 • MANY, W. A. (1965). Is There Really Any Difference: Reading vs. Çizelgening? The Reading Teacher, 19(2), 110-113.
 • MARKERT, S. J. (1974). Relationships Between Çizelgening Comprehension and Reading Comprehension Among Second-Graders. Unpublished master of education, Rutgers University, New Jersey.
 • MARLEY, S. C. and Szabo, Z. (2010). Improving Children’s Çizelgening Comprehension with a Manipulation Strategy. The Journal of Educational Research, 103(4), 227-238.
 • MASTROPIERI, M. A. and Scruggs, T. E. (2004). The Inclusive Classroom: Strategies for Effective Instruction (2. edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall Publishing.
 • MAZI, A. (2008). Hikâyeler Aracılığıyla Düşünmenin İlköğretim 5.SınıfTürkçe Dersinde Okuduğunu ve Dinlediğini Anlamaya Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • MEB (2015),Türkçe 6 Öğretmen Kılavuzu, Ankara, MEB DK
 • MEB (2015),Türkçe 7 Öğretmen Kılavuzu, Ankara, MEB DK
 • MEB (2015),Türkçe 8 Öğretmen Kılavuzu, Ankara, MEB DK
 • MEB. (2006). İlköğretimTürkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB. (2009). İlköğretimTürkçe (1-5.sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayıncılık.
 • MEHRPOUR, S. and Rahimi, M. (2010). The Impact of General and Specifıc Vocabulary Knowledge on Reading and Çizelgening Comprehension: A Case of Iranian EFL Learners. System, 38, 292-300.
 • MELANLIOĞLU, D. (2011). Üstbiliş Strateji Eğitiminin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Dinleme ve düşünme Kazanımlarına Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • MELANLIOĞLU, D. (2012).Türkçe Öğretiminde Ayrıştırıcı Dinleme ve düşünmeyi Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik Önerisi. Milli Eğitim, 41(196), 56-68.
 • MERAM (2015),Türkçe 7 Öğretmen Kılavuzu, İstanbul
 • ODACI, T. (2006). Açık Dinleme ve düşünme Stratejileri Eğitiminin Strateji Kullanımı ve Dinleme ve düşünme Anlama Düzeyi Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • OGLE, D. M. (1986). K-W-L: A Teaching Model That Develops Active Reading of Expository Text. The Reading Teacher, 39(6), 564-570.
 • ONAN, B. (2005). İlköğretim İkinci KademeTürkçe Öğretiminde Dil Birlikteliklarının Anlama Kazanımlarıni (Okuma/Dinleme ve düşünme) Geliştirmedeki Rolü. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • OSADA, N. (2004). Çizelgening Comprehension Research: A Brief Review of the Past Thirty Years. Dialogue, 3, 53-66.
 • ÖĞÜN (2015),Türkçe 6 Öğretmen Kılavuzu, Ankara
 • ÖMEROĞLU, E. (1990). Anaeğitim kurumuuna Giden 5- 6 Yaşındaki Çocukların Sözel Yaratıclıklarının Gelişimine Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi. Anaeğitim kurumuuna Giden 5- 6 Yaşındaki Çocukların Sözel Yaratıclıklarının Gelişimine Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi . Ankara : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • ÖZ, M. F. (2011). UygulamalıTürkçe Öğretimi (4. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ÖZBAY, M. (200). Bir dil kabiliyeti olarak dinleme ve düşünme eğitimi. Ankara: Akçağ Basım Yayım. ÖZBAY, M. (2001).Türkçe öğretiminde dinleme ve düşünme kabiliyetini geliştirme yolları.çeşitk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 589(1), 9-14.
 • ÖZBAY, M. (2001).Türkçe Öğretiminde Dinleme ve düşünme Kabiliyetini Geliştirme Yolları.çeşitk Dili Dergisi,589. 9-14.
 • ÖZBAY, M. (2005). Bir dil kabiliyeti olarak dinleme ve düşünme eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZBAY, M. (2005). Bir dil kabiliyeti olarak dinleme ve düşünme eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZBAY, M. (2005). Bir Dil Kabiliyeti Olarak Dinleme ve düşünme Eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZBAY, M. (2010). Anlama Teknikleri: II Dinleme ve düşünme Eğitimi (2. baskı). Ankara: Öncü Basımevi.
 • ÖZBAY, M. ve Melanlıoğlu, D. (2012).Türkçe öğretim programlarının dinleme ve düşünme kabiliyeti açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7 (1), 87-97.
 • ÖZÇELİK,D.A.(1992). Eğitim programları ve öğretim (Genel öğretim yöntemi). ÖSYM Yayınları.
 • ÖZDEMİR, S. M. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Kazanımlarınin Çeşitli Değişkenler açısından Değerlendirilmesi.çeşitk Eğitim Bilimleri Dergisi , 297-314. ÖZDOĞAN-Demirci, Ş. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma ve Dinleme ve düşünme Kazanımlarınin Geliştirilmesi: Uygulamalı Bir Çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ÖZELIRICI, Ö. K., & SADIK, F. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi , 195-210.
 • ÖZER, K. (1995). İletişimsizlik Kabiliyeti. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • PEARSON, P. D. and Fielding, L. (1982). Research Update: Çizelgening Comprejension. Language Arts, 59(6). 617-629.
 • QUANDT, I. J. (1983). Language Arts for the Child. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall.
 • RASINSKI, T. V. (1990). Effects of Repeated Reading and Çizelgening-While-Reading on Reading Fluency. The Journal of Educational Research, 83(3), 147-150.
 • ROBERTSON, A. K. (1999). Etkili Dinleme ve düşünme. (çev: E. Sabri Yarmalı). İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • ROBERTSON, A. K. (2004). Etkili dinleme ve düşünme. (E. S. Yarmalı, Çev.) İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • SAYERRS, F., Bingaman, C. E., Graham, R. ve Wheeler, M. (1993). Yöneticilikte İletişim. (çev: Doğan Şahiner). İstanbul: Rota Yayınları.
 • SCHWARTZ, D. (1995). Ready, Set, Read - 20 Minutes Each Day Is All You’ll Need. Smithsonian, 25(11), 82-91.
 • SEFEROĞLU, S., & AKBIYIK, C. (2006). Eleştirel Düşünme ve Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 193-200.
 • SENEMOĞLU, N. (2011). Gelişim Öğrenme ve Öğretim-Kuram ve Uygulamaya (20. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • SEVER, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • SEVER, S. (2011).Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • SEVER, S., (2011).Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme (5. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • SMITH, C. (1993). How Can Parents Model Good Çizelgening Skills. Washington: ERIC Clearinghouse. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED376481.pdf adresinden 16.08.2012 tarihinde alınmıştır.
 • SPRING, C. and French, L. (1990). Identifying Children With Specifıc Reading Disabilities From Çizelgening and Reading Discrepancy Scores. Journal of Learning Disabilities, 23(1), 53-58.
 • SWAIN, K. D., Friehe, M. and Harrington, J. M. (2004). Teaching Çizelgening Strategies in the Inclusive Classroom. Intervention in School and Clinic, 40(1), 48-54.
 • ŞAHBAZ-Dağlıoğlu, E. (2014). İlköğretimTürkçe 7 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Cem Yayınları.
 • ŞAHIN, A., Aydın, G. ve Oğuzhan, S. (2011). Cornell Not Alma Tekniğinin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 29-36.
 • ŞEN, Ü. (2009).Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Zeitschrift für die welt derçeşitken Journal Of world Of Turks , 69-89.
 • TABACHNICK, B. G. and Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5. edition.).Boston: Allyn and Bacon.
 • TAŞER, S. (2000). Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • TAŞER, S. (2015). Konuşma sanatı. İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • TDK. (2011).Türkçe sözlük. Ankara:çeşitk Dil Kurumu Yayınları.
 • TEMİZYÜREK, F& A. Balcı (2006). Cumhuriyet dönemi ilköğretim eğitim kurumuları Türkçe programları. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
 • TEMUR, T. (2001). Dinleme ve düşünme kabiliyeti-konu kapsamı ders kitabı inceleme kılavuzu Türkçe 1-8. Ankara: Nobel Yayınları.
 • TEMUR, T. (2001). Dinleme ve düşünme Kabiliyeti-Konu Kapsamı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Türkçe 1-8. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • TEMUR, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • TEMUR, T. (2010). Dinleme ve düşünme parçalarınden önce ve sonra sorulan soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 303-319.
 • TEMUR, T. (2010). Dinleme ve düşünme Parçalarınden Önce ve Sonra Sorulan Soruların Üniversite Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Beceri Düzeyine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 303-319.
 • TOK, Ş. (2008). Yansıtıcı düşünme yi geliştirici etkinliklerin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına,performanslarına ve yansıtmalarına etkisi,. Eğitim ve Bilim, , 104-117.
 • TOMPKINS, G. E. (2005). Language Arts Patterns of Practise (6. edition). New Jersey: Pearson Publishing.
 • TOSUNOĞLU, M. (1999). Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi. Milli Eğitim Dergisi, (144).
 • TRINKLE, C. (2008). Çizelgening Comprehension Leads to Reading Success. School Library Media Activities Monthly, 24(6), 43-45.
 • TUMAN, M. C. (1980). A Comparative Review of Reading and Çizelgening Comprehension. Journal of Reading, 23(8), 698-704.
 • TURGUT, M.F. ve Baykul, Y. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • TÜRK DIL KURUMU (1998),Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRKYILMAZ, M. (2010). Bir Ders Aracı Olarak Dinleme ve düşünme Parçalarının Anlamaya Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 207-220.
 • TÜZEL, S. (2014). Dinleme ve düşünme eğitimi. M. Yılmaz (Ed.) Yeni gelişmeler ışığındaTürkçe öğretimi içinde. (s. 17-41). Ankara: Pegem Yayınları.
 • TÜZEL, S. ve Keles E. (2013). Dinleme ve düşünme öncesi ve dinleme ve düşünme sonrası verilen soruların 5. öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(23): 27-45.
 • UMAGAN, S. (2007). Dinleme ve düşünme. A. Kırkkılıç, H. Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe Öğretimi (s. 149-163). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • UNGAN, S. (2009). Dinleme ve düşünme. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.) İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde (s. 135-161). Ankara: Pegem Yayınları.
 • ÜNKAPSAM, Ş. (2006).Türkçe Öğretimi (3. askı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • ÜNKAPSAM, Ş. (2006).Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • VIDAL, K. (2003). Academic Çizelgening: A Source of Vocabulary Acquisition? Applied Linguistics, 24(1), 56, 7 ve 89.
 • VIDAL, K. (2011). A Comparison of the Effects of Reading and Çizelgening on Incidental Vocabulary Acquistion. Language Learning, 61(1), 219-258.
 • WEISS, D. H. (1993). Bellek Güçlendirme Teknikleri. (çev: Doğan Şahiner). İstanbul: Rota Yayınları.
 • WINN, J. (1988). Developing Çizelgening Skills as a Part of the Curriculum, Reading Teacher, 42(2), 144-146.
 • WISE, C. J., Sevcik, R. A., Morris, R. D., Lovett, M. W. and Wolf, M. (2007). The Relationship Among Receptive and Expressive Vocabulary, Çizelgening
 • XIAO-yun, J. & Gui-rong, F. (2011). Strategies to Overcome Çizelgening Obstacles and Improve the Çizelgening Abilities US-China Foreign Language, 9(5), 315-323.
 • YAKICI, A., Yücel, M., Doğan, M. & Yelok, V.Ş. (2010). Üniversiteler içinTürkçe-1:yazılı anlatım. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • YAKICI, A., Yücel, M., Doğan, M. ve Yelok, S. (2005).Türkçe 2-Sözlü Anlatım. Ankara: Bilge Yayınları.
 • YALÇIN, A. (2002).Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Akçağ Basım Yayım.
 • YALÇIN, A. (2002).Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YALÇIN, A. (2006).Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (2. baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YALÇIN, S. K. ve Özek, F. (2006). Söz Varlığının Temel Dil Kazanımlarınin ve Akademik Disiplinlerin Kazanımına Olan Etkileri. Milli Eğitim Dergisi, 35(171), 130-140.
 • YAMAN, B. (1999). Birleştirilmiş Kubaşık Okuma ve Yazma Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf ÖğrencilerininTürkçe Dersinde Okuduğunu ve Dinlediğini Anlamaya Yönelik Akademik Başarıları veTürkçe Dersine İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • YANGIN, B. (1998). Dinlediğini Anlama Kabiliyetini Geliştirmede Elves Yönteminin Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • YANGIN, B., (1999).Türkçe Öğretimi-İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 4. Ankara: MEB Yayıncılık.
 • YAŞLI, A. (2001). Öğrenmede Empatik Dinleme ve düşünme ve Öğrenme Güdülenmesine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • YAZKAN, M. (2000). İlköğretim Eğitim kurumularının 1. Kademesinde Dinlediğini Anlama Davranışının Kazandırılmasına Dramatizasyonun Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • YILDIRIM (2014),Türkçe 8 Öğretmen Kılavuzu, Ankara
 • YILDIRIM, ,. A., & ŞİMŞEK, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YILDIRIM, A., Doğanay, A. veçeşitkoğlu, A. (2009). Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YILDIRIM, H. (2007). İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme ve düşünme Yetenekleri Merkezinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • YILDIRIM, K. (2010). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Okumaya İlişkin Bazı Değişkenler Üzerindeki Etkisi ve Yönteme İlişkin Öğrenci-Veli Görüşleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • YILDIRIM, K., Yıldız, M. ve Ateş, S. (2011). Kelime Bilgisi Okuduğunu Anlamanın Anlamlı Bir Yordayıcısı Mıdır ve Yordama Gücü Parçaçeşitlerine Göre Farklılaşmakta Mıdır? Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1531¬1547.
 • YILDIRIM, K., Yıldız, M., Ateş, S. ve Rasinski, T. V. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf çeşit Öğrencilerin Parça çeşitlerine Göre Okuduğunu ve Dinlediğini Anlama Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1855-1891.
 • YILDIZ, C. (2010). Okuma ve Anlama Öğretimi. C. Yıldız (Ed.), Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan UygulamayaTürkçe Öğretimi (s. 115-152). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • YILMAZ, İ. (2007).Türkçe Öğretiminde Dinleme ve düşünme Kabiliyetini Geliştirmeye Yönelik Önerilen Etkinliklerin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • YÜKSEL, H. (2011). Konuşma ve Dinleme ve düşünme. U. Demiray (Ed.), Etkili İletişim (s. 133-188). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 26
Yazarlar

Fahri TEMİZYÜREK>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4657-8054
Türkiye


Büşra AKGÜN Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-5011-4266
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2020
Başvuru Tarihi 4 Aralık 2019
Kabul Tarihi 10 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 26

Kaynak Göster

APA Temizyürek, F. & Akgün, B. (2020). Türkçe 6-7-8 Ders Kitaplarında Yer Alan Dinleme / İzleme Etkinliklerinin Düşünce Becerisine Katkısı . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (26) , 299-359 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/60280/878265

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.