Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 27, Sayfalar 879 - 909 2020-12-15

Almanca Öğretim Programının Kapsayıcı Eğitim İlkeleri Etrafında Yeniden Düzenlenmesi

Neşe Tuzcuoğlu BÜLBÜL [1] , Halis SAKIZ [2]


Kapsayıcı eğitim, bireysel farklılıkların gerektirdiği ihtiyaçların eğitim sisteminde karşılanarak her bireye nitelikli eğitim sunulmasını öngören yeni bir eğitim modelidir. Kapsayıcı eğitim, son yıllarda benimsenen bir eğitim yöntemi olarak bir toplumdaki tüm bireylere nitelikli eğitim vermek için uygun bir araç olarak önerilmekte, dünya genelinde kapsayıcı eğitimin nasıl tasarlanması ve uygulanması gerektiğine dair çeşitli politikalar üretilmektedir. Temelde yeterlilik eksenli eşitsizlikleri ve göçmenler, sığınmacılar, engelliler ve kültürel ve toplumsal özellikleri farklı bireylerin yaşayabileceği olası gelişim ve öğrenmeye dair engelleri kaldırarak her bireyin eğitime katılımını ve eğitimden anlamlı düzeyde faydalanmasının temel bir hak olduğunu önermekte ve savunmaktadır. Bu amaçla kapsayıcı eğitim, eğitim programlarının tüm öğrencilerin din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, sosyal sınıf, ekonomik düzey gibi farklılıklarına bakılmaksızın eğitimden eşitlik ve adalet bağlamında, ihtiyaçları ilgileri ve tercihleri dikkate alınacak biçimde faydalanmaları amacıyla yeniden tasarlanması gerektiğini savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı kapsayıcı eğitim ilkeleri doğrultusunda Almanca öğretim programının yeniden düzenlenmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Almanca öğretim programına alternatifler sunulmasıdır. Çalışmada, Türkiye’de geçerli olan Almanca ortaöğretim programı kapsayıcı eğitim bağlamında detaylı bir şekilde incelenmiş olup, program kapsayıcı eğitim felsefesi, amaçları, ilkeleri ve değerlerine uygun şekilde yeniden tasarlanmıştır. Programın hedefi, öğrenmeyi öğrenerek devamlı ilerlemeyi sağlayan, kendi yeteneklerinin farkına varabilen, tüm öğrencilerin ve özellikle dezavantajlı öğrencilerin de varlığını, katılımını ve başarısını teşvik edip kabul eden, sorgulamaya dayalı önyargısız öğrenme ortamları oluşturan, demokratik ve insan haklarına duyarlı olabilen, öğrenciyi sürekli aktif kılan, farklı düşünce, kültür, inanç ve hayat tarzlara sahip insanları hoş görebilen öğrenciler yetiştirmektir. Program, A1.1 düzeyindeki 9.sınıf öğrencileri için iki dönemlik olmakla birlikte yirmi dört temalık bir kapsayıcı içerik barındırmaktadır.
Kapsayıcı Eğitim, Öğretim Programı, Almanca Öğretim Programı, dil eğitimi, dil öğretimi
 • AÇIKGÖZ ÜN, Kamile, (2007), Aktif Öğrenme, Biliş Yayınevi: İstanbul
 • AKTEKİN, Semih, (2017), Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler için el kitabı, MEB, Ankara
 • AYAN CEYHAN, Müge, (2016), Kapsayıcı eğitim: okul pratikleri, öğretmen ihtiyaçları. ERG: İstanbul, Haziran
 • BORAK, Sevilay, Özkaya, Hülya, Engin, Nilüfer ve Gültekin, Necla, (2005), Temel Eğitim Ortaokul Dönemi İkinci Yabancı Dil Almanca Dersi Öğretim Programı, Lefkoşa
 • BOOTH, Tony ve Ainscow, Mel, (2002), Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. Bristol: Center for Studies on Inclusive Education
 • COLE, Robert W., (2008), Educating Everybody’s Children. Diverse teaching strategies for diverse learners, Association for Supervision and Curriculum Development, USA
 • DEMİR BAŞARAN, Semra, (2019), Kapsayıcı eğitimin hedefleri içeriği ve uygulamaya yansımaları, Taneri, P. O. Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim, Pegem Akademi, Ankara 67-92
 • DEMiREL, Özcan, (2015), Eğitimde program geliştirme. Kuramdan uygulamaya. Pegem Akademi. Ankara
 • DEWEY, John, (1996), Demokrasi ve Eğitim, (Çeviren Tahsin Yılmaz), İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi
 • DÜŞKÜN, Yeliz, (2016), Türkiye’de ortaöğretimde kapsayıcı eğitim durum analizi, Haziran
 • JONASSEN, David H. ve Grabowski, Barbara L., (2011), Handbook of Individual differences, learning and Instruction, Routledge Taylor and Francis Group
 • KARABIYIK ÖZİPEK, Aysun, (2006), Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerde Mesleki Tükenmişlik Düzeyi ve Nedenleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne
 • KOÇAK, Muhammet (2012) Kulturkontrastive Landeskunde im Fremdsprachenunterricht, Eskiyen Yayınları, Ankara.
 • KOTLUK, Nihat ve Kocakaya, Servet, (2018). “Türkiye için alternatif bir anlayış: kültürel değerlere duyarlı eğitim”, YYU Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 749-789
 • MEB, (2006), Ortaöğretim kurumları 10, 11 ve 12. sınıf ikinci yabancı dil İspanyolca dersi öğretim programı, Ankara
 • MEB, (2011), Ortaöğretim kurumları İngilizce dersi öğretim programı, Ankara
 • MEB, (2018), Ortaöğretim Almanca dersi öğretim programı, Ankara
 • ORAL, Işıl, (2016). Türkiye’de Kapsayıcı Eğitimi Yaygınlaştırmak İçin Politika Önerileri, Haziran
 • SAKIZ, Halis, Woods, Carlotte, Sart, Hande, Erşahin, Zehra, Aftab, Raiha, Koç,
 • Nizam ve Sarıçam, Hakan, (2015). “The route to ‘inclusive counselling’: Counsellors’ perceptions of disability inclusion in Turkey”, International Journal of Inclusive Education, 19(3), 250-269
 • SAKIZ, Halis, (2016), “Ability, examination and inclusive education: Stretching the hard lines of the educational system”, Educational Process: International Journal, 5(1), 65-75
 • SAKIZ, Halis, (2017), “Impact of an inclusive program on achievement, attendance and perceptions towards the school climate and social-emotional adaptation among students with disabilities”, Educational Psychology, 37(5). 611-631
 • SAKIZ, Halis ve Apak, Hıdır, (2019). Türkiye’de göçmen kapsayıcılığı. Sorundan fırsata dönüşüm önerileri. Pegem Akademi, Ankara.
 • SARI, Mediha ve Turhan Türkkan, Buket, (2019), Kapsayıcı eğitim yaklaşım ve uygulamaları, (Editör: Taneri, P. Oya), Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim. Pegem Akademi, 125-167
 • SEVER, Mustafa, (2020), Kapsayıcı eğitim bağlamında okul ve okul yöneticiliği, Şubat
 • SHARP, Kelly, Jarvis, Jane M., ve McMillan, Julia M., (2020), “Leadership for differentiated instruction: teachers’ engagement with on-site professional learning at an Australian secondary school”, International Journal of Inclusive Education, 24(8), 901-920
 • TANERİ, Pervin Oya, (2019), Kuramdan Uygulamaya Kapsayıcı Eğitim, Pegem Akademi, Ankara
 • ÖZDAŞ, Faysal, (2018), “Pre-service Teachers’ Perceptions with regard to Teaching-learning Processes”, Journal of Education and Learning, 7, 188-196
 • ÖZDAŞ, Faysal, (2013), Ortaokullarda değerler eğitimi ve istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ
 • ÖZPOLAT, Vahap, (2013), “Öğretmenlerin mesleki önceliklerinde sosyalleşmenin yeri, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, Cilt:XIII, Yıl:13, Sayı:2, 13: 341-362
 • SÖNMEZ, Veysel, (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık: Ankara
 • URL-1.https://www.ogretmenx.com/haberler/kapsayici-egitim-seminer-calismasi-kapsayici-egitim-konusunda-ulusal-ve-uluslararasi-gelismeler-kapsayici-egitim-ilkelerinin-temel-egitime-yansimalari-ornek-uygulamalar-kapsayici-egitim-semner-raporu-haziran-2018-h55023.html
 • URL-2.https://slideplayer.biz.tr/amp/17372924/Kapsayici eğitim kapsayici eğitim konusunda ulusal ve uluslar arasi gelişmeler/Kapsayici eğitimin temel eğitime yansimalari örnek uygulamalar
 • VILLAGES, Ana Maria ve Lucas, Tamara, (2002), “Preparing culturally responsive teachers: Rethinking the curriculum”, Journal of Teacher Education, 53, 20-32
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 27
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1874-7973
Yazar: Neşe Tuzcuoğlu BÜLBÜL
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2406-1011
Yazar: Halis SAKIZ
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2020

APA Bülbül, N , Sakız, H . (2020). Almanca Öğretim Programının Kapsayıcı Eğitim İlkeleri Etrafında Yeniden Düzenlenmesi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (27) , 879-909 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/60522/889588