Cilt: 6 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

Türkiye ve Avrasya Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dergisi'nin amacı, sağlık teknolojisi değerlendirme (STD), klinik rehber ve  protokoller, sağlıkta disinvestment, erken uyarı ve ufuk tarama, kanıta dayalı tıp,  sağlık ekonomisi ve finansmanı ve   hastane tabanlı STD  ile ilgili alanlarda özgün/bilimsel çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda ilgili literature katkıda bulunmaktır.

EHTA'nın kapsamı aşağıdaki konuları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

        

 • Sağlık teknolojisi değerlendirme (STD)
 • Klinik protokoller, rehberler ve kılavuzlar
 • Kanıta dayalı tıp uygulamaları
 • Erken diyalog, ufuk tarama
 • Etki değerlendirme
 • Geri ödeme
 • Sağlık araştırmaları
 • Sağlık bilişimi
 • Sağlıkta disinvestment
 • Sağlık ekonomisi ve finansmanı
 • Sağlık istatistikleri
 • Sağlıkta modelleme
 • Sağlık politikaları
 • Sağlık sistemleri
 • Sağlık teknolojisi ve inovasyon
 • Sağlık yönetimi
 • Sonuç araştırmaları

Dergi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanmaktadır. Yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce makaleler de kabul edilmektedir.

Amaç ve kapsam bölümünde belirtilen konularda ve önceden başka bir dergide yayınlanmamış Türkçe ya da İngilizce makaleler kabul edilmektedir.

Makale özeti; Türkçe makaleler için Türkçe ve İngilizce, İngilizce makaleler için sadece İngilizce olacaktır. Yazım kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgi  "Makale Yazım Şablonu" dosyasında yer almaktadır.  

EHTA'da Araştırma ve Yayın Etiği ilkelerine uyulmaktadır. Etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, çalışmaların yürütülmesi, raporlanması, düzenlenmesi ve yayınlanması için yazarlardan, hakemlerden ve editörlerden aşağıda yer alan etik davranışla ilgili uygulama yönergelerini takip etmeleri beklenmektedir.

YAZARLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Veriler
Değerlendirme için makalenin ham verilerinin gönderilmesi yazarlardan istenebilir. Bu durumda, yazar(lar), makalede kullandığı veriler ve verilere ilişkin bilgileri yayın kuruluna sunmalıdır. Yazar(lar), kişisel ve özel verilerle ilgili yasal düzenlemelere uygun olmak koşuluyla, makalede kullandığı verilerin yayınlandıktan sonra en az 10 yıl boyunca erişilebilir olmasını sağlamalıdır.

Raporlama
Araştırma makalelerinde, çalışma ve sonuçları anlaşılabilir ve doğru olarak açıklanmalı, ardından çalışmanın önemine ilişkin yeterli ve objektif bir tartışma yapmalıdır. Diğer araştırmacıların çalışmayı kullanmasına yetecek ölçüde ayrıntı ve referans verilmelidir. Derleme makaleleri, kapsamlı, objektif, anlaşılır olmalı ve bilimsel doğruları içermelidir. Etik dışı davranışlar olan kasıtlı hatalar ve yanlış beyanlar kabul edilemez.

İzinler, çıkar çatışması ve etik dışı davranışlar
İntihal (benzerlik) , çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme ve haksız yazarlık bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı davranışlardır ve kabul edilemez.

Çalışmada, var ise destek veren kişi ve kurumlar ile katkıları açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, makaledeki bulgu, sonuç veya yorumları etkileyebilecek çıkar çatışması var ise açıkça belirtilmelidir. Çalışma için gerekli ise Etik Kurul İzni alınmalıdır. Ayrıca, çalışmaya yönelik alınması gereken izinler (anket uygulama vb) yetkili kişi ve kurumlardan alınmalıdır.

Gönderilen çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Makalede, başkalarının çalışmaları veya ifadeleri kullanıldığında, uygun şekilde alıntı yapıldığından emin olunmalıdır. Her tür intihal, etik olmayan yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez. Makale, iThenticate veya Turnitin yazılımları aracılığı benzerlik (intihal) taramasından geçirilerek gönderilmelidir.

Telif Hakkı Devir Formu
EHTA’ya gönderilen yazının daha önce başka bir dergide yayım için değerlendirme sürecinde olmadığı, red edilmediği ya da kabul edilmediği hususu Telif Hakkı Devir Formunda yazarlar ya da Sorumlu Yazar tarafından açıkça belirtilmeli ve onaylanmalıdır. Kongrelerde sunulan bildiriler, Tam Metin olarak kongre kitabında yayınlanmamış olmak ve yazıda bu durum açıkça belirtilmek koşuluyla EHTA’da değerlendirilebilir.

Sorumlu Yazar
Sorumlu yazar, çalışmanın tasarımına, geliştirilmesine, yürütülmesine, yorumlanmasına önemli katkıları olmuş kişiler ile makaleyi kaleme alan, eleştirel bakış açısıyla revize eden, makalenin son halini görerek onaylayan ve yayına sunan kişilerin yazar olarak çalışmaya dâhil edildiğinden emin olmalı ve makalenin son halini görüp onayladıklarını doğrulamalıdır.

Hakem değerlendirme sürecinde işbirliği
Hakem değerlendirmesi sürecinde, ham veriler, izinler vb konularda yazar(lar) hakemlerle işbirliği yapmakla yükümlüdür. Düzeltme taleplerinde, hakemlerin yorumlarına sistematik olarak ve zamanında sorumlu yazar tarafından cevap verilmeli, verilen son tarihe kadar gerekli revizyonlar yapılarak makale dergiye yeniden göndermelidir.

HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Hakem değerlendirmesi, yazarların makaleyi geliştirmesinde ve editörlerin kararlar vermesinde yardımcı olur. Hakem değerlendirmesi, bilimsel sürecin olmazsa olmaz bir basamağıdır. Hakemler, değerlendirme sürecinde, incelediği makale ile diğer herhangi bir makale (yayınlanmış veya yayımlanmamış) arasındaki herhangi bir önemli benzerlik veya örtüşmeyi bilgisine sahipse durumu editörlere bildirmelidir.

Gizlilik, Yetkinlik ve Hızlılık
Makalede ekinde yer alan yayınlanmamış herhangi bir materyal, yazarların açık izni olmadan hakemin tarafından herhangi bir şekilde kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi sürecinde elde edilen ayrıcalıklı veriler, bilgiler veya fikirler gizli tutulmalı, kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Bu durum, değerlendirme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.

Hakem değerlendirmesine sunulan makaleler gizli olup gizlilik ihlal edilmeden değerlendirme sonuçlandırılmalıdır. Bu durum, hakemlik daveti alıp daveti reddeden hakemler için de geçerlidir. Makale değerlendirmesinde, alan açısından kendisini yetkin hissetmeyen veya zamanında değerlendirme yapamayacak olan davetli hakemler, farklı hakemlerle süreç başlatabilmesi için editörleri hemen bilgilendirmeli ve inceleme davetini reddetmelidir.

Objektiflik
Yayınlar öznel değerlendirilmemelidir. Yazar (lar) ın makaleyi geliştirebilmesi için eleştiriler objektif olmalı, değerlendirmeler ve olası revizyon talepleri güncel literatür ile açık bir şekilde desteklenmelidir.

Çıkar çatışması
Makale ve yazarları ile herhangi bir çıkar çatışması olan davetli hakem, editörü hemen bilgilendirmeli ve diğer hakemlerle irtibat kurulabilmesi için değerlendirme davetini reddetmelidir.

EDİTÖRÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Editörler, derginin editöryal içeriği ve yayınlanma zamanlaması üzerinde tam yetkiye sahiptir. Editöryal bağımsızlık ilkesi uyarınca, gönderilen makaleyi, yazarların aidiyeti, cinsiyeti, dini inancı, siyasi görüşü veya kurumsal bağlantılarına bakmaksızın, yalnızca bilimsel ölçütlere ve akademik değerine (önemi, orijinalliği, çalışmanın geçerliliği, anlaşılırlığı) göre derginin kapsamı çerçevesinde değerlendirir.

Gizlilik
Editörler ve yayın kurulu, yasal zorunluluklar hariç makale hakkındaki bilgileri hiç bir kişi veya kuruma açıklayamaz.

Yayın Kararları
EHTA, Çift Kör Hakemlik Sisteminin benimsemiştir. Editör, dergiye gönderilen makalelerin, alanında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmesini sağlar. Hangi makalenin hangi sayıda yayınlanacağına, söz konusu çalışmanın bilimsel geçerliliğine, önemine, hakem değerlendirmelerine, yürürlükte olan intihal ve telif hakkı gibi yasal gerekliliklere göre karar vermekten Editör sorumlu dur. Editör, karar sürecinde Yayın Kurulu ve hakemler görüşebilir.
Editör, gönderilen ya da yayınlanmış bir makaleyle ilgili bilimsel veya etik kaygılar olduğunda zamanında gerekli süreci başlatır ve önlemleri alır. Etik olmayan yayın davranışları, yayının üzerinden yıllar sonra ortaya çıksa dahi Editörlüğe bildirildikten sonra gerekli inceleme hemen yapılır. Etik şüphenin bilimsel açıdan sağlam bir temeli varsa; düzeltme, geri çekme veya ilgili başka bir not dergide yayınlanır.

Editöryal kararlar, yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Çıkar çatışması
Editör ve yayın kurulu üyeleri, makaleye ilişkin yayınlanmamış herhangi bir veri, bilgi ya da materyali yazarların açık izni olmadan kendi çalışmalarında kullanamazlar. Çalışmalara ilişkin elde edilen ayrıcalıklı veriler, bilgiler veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Editör, çıkar çatışması olduğu durumlarda makaleleri değerlendirmeyerek, yayın kurulunun başka bir üyesinden makalenin değerlendirmesini isteyecektir.

YAYINCININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Yayıncı, EHTA’da yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydının saklanmasını temin eder. Bu yükümlülük, derginin yayınlandığı elektronik platform vasıtasıyla da sağlanabilir. Bilimsel araştırmanın kullanılabilirliğini ve korunmasını sağlamak Yayıncının sorumluluğundadır. Yayıncı, Editör ile ilişkilerini editöryal bağımsızlık ilkesi çerçevesinde sürdürür. Bu nedenle, editöryal kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Dergi içeriği tüm kullanıcılara ÜCRETSİZ olarak sunulmaktadır.

Açık erişimli ve çift-kör hakemli bir dergidir.

Dergi içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.
Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz
© T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Tüm Hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.