PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OTANTİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE KATILAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2015, Sayı 12, 67 - 80, 23.07.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı bilimsel araştırma yöntemleri dersinde otantik değerlendirme sürecine katılan sınıf öğretmeni adaylarının duyuşsal özelliklerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman olarak Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında öğrencilere yazdırılan günlükler incelenmiştir. Günlüklerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla günlükler başka bir araştırmacı tarafından da kodlanmıştır. Daha sonra kodlayıcılar arası güvenirlik hesaplanmıştır. Tüm haftalar için hesaplanan güvenirlik katsayıları .71 ile .80 arasında değişmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının ilk haftalarda daha çok olumsuz duygular hissettiği ve son haftalara doğru olumsuz duyguların azaldığı bunun yerine olumlu duyguların aldığı belirlenmiştir. Ayrıca 11 haftalık süreç boyunca belirlenen duygular ile ilgili frekanslar incelendiğinde öğretmen adaylarının en çok hissettikleri olumsuz duygular kaygı ve zorlanma hissi; olumlu duygular ise süreçten memnuniyet ve öğretim elemanına yönelik olumlu duygular olduğu belirlenmiştir

Kaynakça

 • Aitken, N. & Pungur, L. (2004). Literature Synopsis: Authentic Assessment. http://education.alberta.ca/media/6412562/ literature_synopsis_authentic_ assesment_2004.pdf (14.09.2013).
 • Başol Göçmen, G. (2004). Otantik Değerlendirme Nedir ve Nasıl Yapılır? XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultay, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Bay, E. (2008). Öğretmen Eğitiminde Yapılandırmacı Program Uygulamalarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Baykul, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi: 6-8. Sınıflar. Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Dilmaç, S. (2012). Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Ortaöğretim Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ergen, D. ve Bilen, S. (2010). İlköğretim Düzeyinde Eşlikli Çalmaya Dayalı Keman Eğitiminin Entonasyon, Özgüven ve Tutum Üzerindeki Etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 1(1), 23-32.
 • Fer, S. (2011). Öğretim Tasarımı (2. Baskı). Ankara: Anı yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde Duyuşsal Boyut ve Duyuşsal Öğ-renme. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 7 (1), 1159-1177.
 • Göçer, A. (2014). Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2011). Online Öğretimde Program Geliştirme. İhtiyaç Yayıncılık, Ankara.
 • Karakuş, F. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yapıcı Öğrenme ve Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kinay, İ. ve Bağçeci, B. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Değerlendirme Sü-recine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (Electronıc Journal Of Educatıon Scıences), 3(6), 39-50.
 • Kinay, İ. (2015). Otantik Değerlendirme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ile Öğrenmeye ve Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnanç-larına Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • King, R. M. (2000). Portfolio Development: Using Authentic Learning Assignments in Psychology Courses. North American Journal of Psychology, 2 (1): 151-166.
 • Koçyiğit, S. (2011). Otantik Görev Odaklı Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Derse Karşı Tutumlarına ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Montgomery, K. (2002). Authentic Tasks and Rubrics: Going Beyond Traditional Assessments in College Teaching. College Teaching, 50 (1): 34-40.
 • Moorcroft, T. A., Desmarais, K. H., Hogan, K. & Berkowitz, A. R. (2000). Authentic Assessment in the Informal Setting: How It Can Work for You. The Journal of Environmental Education, 31(3): 20-24.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2. Edition). London: Sage Publication.
 • Özden, Y. (2011). Öğrenme ve Öğretme (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Raymond, J. E., Homer, C. S. E., Smith, R. & Gray, J. E. (2013). Learning Through Authentic Assessment: An Evaluation Of A Newdevelopment İn The Undergraduate Midwifery Curriculum. Nurse Education in Practice, 13: 471-476.
 • Svinicki, M. D. (2004). Authentic Assessment: Testing in Reality. New Dırectıons for Teachıng and Learnıng, (100): 23-29.
 • Tan, Ş. (2006). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tan, Ş. ve Erdoğan, A. (2004). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Tuan, H. L., Chin, C. C. & Shieh, S. H. (2005). The Development of a Questionnaire to Measure Students’ Motivation towards Science Learning. International Journal of Science Education, 27(6), 639-654.
 • Turgut, Y. (2009). Verilerin Kaydedilmesi, Analizi, Yorumlanması: Nicel ve Nitel. A. Tanrıöğen, (Ed), Bilimsel Araştırma Yöntemleri İçinde (191-248). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

INVESTIGATION OF EMOTIONAL FEATURES OF PROSPECTIVE TEACHERS PARTICIPATED IN THE PROCESS OF AUTHENTIC ASSESSMENT

Yıl 2015, Sayı 12, 67 - 80, 23.07.2016

Öz

The aim of this research is to investigate the emotional features of prospective primary school teachers who participated in the authentic assessment process in the course of scientific research methods. One of the qualitative research methods, document review was used in this research. As documents, the diaries were used which were written by students in the scientific research methods course. In the analysis of data obtained from the documents, content analysis technique was used. In order to ensure the reliability of the research, the diaries were encoded by another researcher too. Then, reliability between coders was calculated. Reliability coefficients calculated for all weeks ranged from .71 to .80. When examining the findings of the research in the first weeks the teachers felt mostly negative emotions and towards last weeks negative feelings decreased and instead of them positive emotions replaced. Also when the frequency determined during the 11-week investigation related to feelings was analyzed it was found that the negative emotions that teachers felt most were anxiety and compulsion; positive emotions were the satisfaction of the process and positive feelings towards instructor

Kaynakça

 • Aitken, N. & Pungur, L. (2004). Literature Synopsis: Authentic Assessment. http://education.alberta.ca/media/6412562/ literature_synopsis_authentic_ assesment_2004.pdf (14.09.2013).
 • Başol Göçmen, G. (2004). Otantik Değerlendirme Nedir ve Nasıl Yapılır? XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultay, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Bay, E. (2008). Öğretmen Eğitiminde Yapılandırmacı Program Uygulamalarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Baykul, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi: 6-8. Sınıflar. Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Dilmaç, S. (2012). Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Ortaöğretim Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ergen, D. ve Bilen, S. (2010). İlköğretim Düzeyinde Eşlikli Çalmaya Dayalı Keman Eğitiminin Entonasyon, Özgüven ve Tutum Üzerindeki Etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 1(1), 23-32.
 • Fer, S. (2011). Öğretim Tasarımı (2. Baskı). Ankara: Anı yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde Duyuşsal Boyut ve Duyuşsal Öğ-renme. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 7 (1), 1159-1177.
 • Göçer, A. (2014). Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2011). Online Öğretimde Program Geliştirme. İhtiyaç Yayıncılık, Ankara.
 • Karakuş, F. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yapıcı Öğrenme ve Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kinay, İ. ve Bağçeci, B. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Değerlendirme Sü-recine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (Electronıc Journal Of Educatıon Scıences), 3(6), 39-50.
 • Kinay, İ. (2015). Otantik Değerlendirme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ile Öğrenmeye ve Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnanç-larına Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • King, R. M. (2000). Portfolio Development: Using Authentic Learning Assignments in Psychology Courses. North American Journal of Psychology, 2 (1): 151-166.
 • Koçyiğit, S. (2011). Otantik Görev Odaklı Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Derse Karşı Tutumlarına ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Montgomery, K. (2002). Authentic Tasks and Rubrics: Going Beyond Traditional Assessments in College Teaching. College Teaching, 50 (1): 34-40.
 • Moorcroft, T. A., Desmarais, K. H., Hogan, K. & Berkowitz, A. R. (2000). Authentic Assessment in the Informal Setting: How It Can Work for You. The Journal of Environmental Education, 31(3): 20-24.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2. Edition). London: Sage Publication.
 • Özden, Y. (2011). Öğrenme ve Öğretme (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Raymond, J. E., Homer, C. S. E., Smith, R. & Gray, J. E. (2013). Learning Through Authentic Assessment: An Evaluation Of A Newdevelopment İn The Undergraduate Midwifery Curriculum. Nurse Education in Practice, 13: 471-476.
 • Svinicki, M. D. (2004). Authentic Assessment: Testing in Reality. New Dırectıons for Teachıng and Learnıng, (100): 23-29.
 • Tan, Ş. (2006). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tan, Ş. ve Erdoğan, A. (2004). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Tuan, H. L., Chin, C. C. & Shieh, S. H. (2005). The Development of a Questionnaire to Measure Students’ Motivation towards Science Learning. International Journal of Science Education, 27(6), 639-654.
 • Turgut, Y. (2009). Verilerin Kaydedilmesi, Analizi, Yorumlanması: Nicel ve Nitel. A. Tanrıöğen, (Ed), Bilimsel Araştırma Yöntemleri İçinde (191-248). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Diğer ID JA56YM29RA
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsmail KİNAY Bu kişi benim
?


BİRSEN BAĞÇECİ Bu kişi benim
?

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Başvuru Tarihi 23 Temmuz 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 12

Kaynak Göster

APA Kinay, İ. & Bağçeci, B. (2016). OTANTİK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE KATILAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , (12) , 67-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/22653/241952