PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DENETMENLERİN ETİK DAVRANIŞLARI VE DERS DENETİMİ YETERLİKLERİ

Yıl 2015, Sayı 12, 29 - 49, 23.07.2016

Öz

Bu çalışmada öğretmen algılarına göre denetmenlerin etik davranışları ve ders denetim yeterlikleri incelenmiştir. Bu araştırma tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini Elazığ il merkezindeki ortaokullarda görev yapan öğretmenler, örneklemini de bu okullarda görev yapan 315 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin analizinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalama, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ölçeklerin boyutları arasında ilişkinin olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda denetmenlerin etik davranışları ile ders denetim yeterlilikleri ile ilgili olarak öğretmenlerin görüşleri cinsiyet ve kıdem değişkenine göre bazı boyutlarda anlamlı farklılık varken; yaş, mezun olduğu okul türü, teftiş puanı, branş değişkenlerine göre anlamlı farklılık görülmemiştir. Ölçeklerin boyutlarından bazılarının birbirleri arasında orta ve düşük düzeyde, doğrusal ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür

Kaynakça

 • Akpınar, B. (2008). Eğitim Sürecinde Öğretmenlerde Strese Yol Açan Nedenlere Yönelik Öğretmen Görüşleri.Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 359-366.
 • Arabacı, İ. B. (1995). İlköğretim müfettişlerinin denetim ilkeleri konusundaki yeterlikler.
 • Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi,Ankara.
 • Aydın, İ. (2006). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, İ. (2008). Öğretimde denetim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, M. (2007). Çağdaş eğitim denetimi (5.Baskı), Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Başar, H. (1993). Eğitim denetçisi, rolleri, yeterlikleri,seçilmesi, yetiştirilmesi. Ankara: Pegem Yayınları No: 5.
 • Britton, P.J., Goodman, J.M. ve Rak, C.F. (2002). Presenting workshops on supervision: A didactic-eperiential format. Counselor Education & Supervision, 42(1), 31- 39.
 • Daresh, J. C. (2001). Supervision as proactiveleadership. WavelandPress. Inc, USA.
 • Demir, M. (2009). İlköğretim müfettişlerinin ders teftişlerinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dinçer, A. (1986). Türk milli eğitim sisteminde denetim ve değerlendirme. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Erdem, A. R. ve Eroğul, M. G. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ders Denetiminde Eğitim Müfettişlerinin Öğretmene İlişkin Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), 13-26.
 • Gökyer, N. (1997). İlköğretim okulları 2. kademe öğretmenlerinin ilköğretim müfettişlerinin yeterlilik alanlarına ilişkin algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Houk, T.A. (1999). The clinical supervision experiences of beginning teachers: A qualitative study. Unpublished master’s thesis, Saskatchewan: University of Regina.
 • Karagözoglu, G. (1972). Türk eğitim düzeninde bakanlık müfettişlerinin rolü. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Koordinasyon Dairesi, Ankara.
 • Karagözoğlu, G. (1977). İlköğretimde teftiş uygulamaları. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karakuş, M. ve Yasan, T. (2013). Denetmen ve Öğretmen Algılarına Göre İl Eğitim Denetmenlerinin Yeterlikleri. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 21, 1-19.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kavas, E. (2005). İlköğretim müfettişlerinin denetim davranışlarına ilişkin öğretmen algı ve beklentileri. Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2013). Organizational Barriers which Reduce the Effectiveness of Supervision of Elementary Schools. Elementary Education Online, 12 (2), 461-478. M.E.B.(1993). İlköğretim kurumları yönetmeliği.
 • Porter, H.,Wrench, J. S. And Hoskinson, C. (2007). TheInfluence of SupervisorTemperament on Subordinate Job Satisfaction and Perceptions of Supervisor socioCommunicative Orientation and Approach ability Communication Quarterly. University Park, 55 (1), 129.
 • Sarı, K. (1987). Çorum ili ilköğretim müfettişlerinin ilkokul öğretmenlerine yapması gereken rehberliğin yeterliği.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Seçkin, N. (1998). Türkiye’de eğitim yönetimi. İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Şişman, M. (2002). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2011). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler ve yöntemler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tepe, H. (2000). Bir Felsefe Dalı Olarak Etik. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 4 (1), 9-24.
 • Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları,International Journal of Educational Reform, 13 (3), 295-306.
 • UYTES (1995).SPSS Bilgisayar Paket Kullanma Kursu Ders Notları, (Uluslararası Yüksek Teknoloji Sistemleri), Elazığ: Ders Notu.
 • Ünsal, E., Arıkan E. ve Birant K. U. (2012). Yazılım Mühendisliği Etiği: Literatür Taraması, XIV. Akademik Bilişim Konferansı. Yıldırım, A. (2006). İlköğretim Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 715-728.

THE ETHICAL ATTITUDES AND COURSE SUPERVISION COMPETENCIES OF INSPECTORS ACCORDING TO TEACHER’S VIEWS

Yıl 2015, Sayı 12, 29 - 49, 23.07.2016

Öz

In this study ethic attitudes and course supervision competencies of supervisors’ according to teacher’s perceptions was examined. This study is a descriptive study that scanning model is used. The environment of the study is constituted by teachers working in secondary schools in the center of Elazığ and the sample of it by the 315 teachers working in these schools. Both percentage, frequency, arithmetical mean methods, independent groups t-test and one way analysis of variance were used during data analysis. Correlation analysis was conducted to determine whether the relationship between the size of the scale. The results of research indicated that while there is significant difference in some dimensions according to variances of gender and seniority, there is not any significant difference in the variances of age, graduation school, supervision mark and branch. It is observed that there is linear and significant relation in medium and low levels between the some dimensions of the scale

Kaynakça

 • Akpınar, B. (2008). Eğitim Sürecinde Öğretmenlerde Strese Yol Açan Nedenlere Yönelik Öğretmen Görüşleri.Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 359-366.
 • Arabacı, İ. B. (1995). İlköğretim müfettişlerinin denetim ilkeleri konusundaki yeterlikler.
 • Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi,Ankara.
 • Aydın, İ. (2006). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, İ. (2008). Öğretimde denetim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, M. (2007). Çağdaş eğitim denetimi (5.Baskı), Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Başar, H. (1993). Eğitim denetçisi, rolleri, yeterlikleri,seçilmesi, yetiştirilmesi. Ankara: Pegem Yayınları No: 5.
 • Britton, P.J., Goodman, J.M. ve Rak, C.F. (2002). Presenting workshops on supervision: A didactic-eperiential format. Counselor Education & Supervision, 42(1), 31- 39.
 • Daresh, J. C. (2001). Supervision as proactiveleadership. WavelandPress. Inc, USA.
 • Demir, M. (2009). İlköğretim müfettişlerinin ders teftişlerinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dinçer, A. (1986). Türk milli eğitim sisteminde denetim ve değerlendirme. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Erdem, A. R. ve Eroğul, M. G. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ders Denetiminde Eğitim Müfettişlerinin Öğretmene İlişkin Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), 13-26.
 • Gökyer, N. (1997). İlköğretim okulları 2. kademe öğretmenlerinin ilköğretim müfettişlerinin yeterlilik alanlarına ilişkin algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Houk, T.A. (1999). The clinical supervision experiences of beginning teachers: A qualitative study. Unpublished master’s thesis, Saskatchewan: University of Regina.
 • Karagözoglu, G. (1972). Türk eğitim düzeninde bakanlık müfettişlerinin rolü. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Koordinasyon Dairesi, Ankara.
 • Karagözoğlu, G. (1977). İlköğretimde teftiş uygulamaları. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karakuş, M. ve Yasan, T. (2013). Denetmen ve Öğretmen Algılarına Göre İl Eğitim Denetmenlerinin Yeterlikleri. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 21, 1-19.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kavas, E. (2005). İlköğretim müfettişlerinin denetim davranışlarına ilişkin öğretmen algı ve beklentileri. Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kayıkçı, K. ve Şarlak, Ş. (2013). Organizational Barriers which Reduce the Effectiveness of Supervision of Elementary Schools. Elementary Education Online, 12 (2), 461-478. M.E.B.(1993). İlköğretim kurumları yönetmeliği.
 • Porter, H.,Wrench, J. S. And Hoskinson, C. (2007). TheInfluence of SupervisorTemperament on Subordinate Job Satisfaction and Perceptions of Supervisor socioCommunicative Orientation and Approach ability Communication Quarterly. University Park, 55 (1), 129.
 • Sarı, K. (1987). Çorum ili ilköğretim müfettişlerinin ilkokul öğretmenlerine yapması gereken rehberliğin yeterliği.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Seçkin, N. (1998). Türkiye’de eğitim yönetimi. İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Şişman, M. (2002). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Taymaz, H. (2011). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler ve yöntemler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tepe, H. (2000). Bir Felsefe Dalı Olarak Etik. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 4 (1), 9-24.
 • Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları,International Journal of Educational Reform, 13 (3), 295-306.
 • UYTES (1995).SPSS Bilgisayar Paket Kullanma Kursu Ders Notları, (Uluslararası Yüksek Teknoloji Sistemleri), Elazığ: Ders Notu.
 • Ünsal, E., Arıkan E. ve Birant K. U. (2012). Yazılım Mühendisliği Etiği: Literatür Taraması, XIV. Akademik Bilişim Konferansı. Yıldırım, A. (2006). İlköğretim Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 715-728.

Ayrıntılar

Diğer ID JA56YE74GB
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zülfü DEMİRTAŞ Bu kişi benim
?


Songül KARABATAK Bu kişi benim
?


Özkan KÜÇÜK Bu kişi benim
?

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Başvuru Tarihi 23 Temmuz 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 12

Kaynak Göster

APA Demirtaş, Z. , Karabatak, S. & Küçük, Ö. (2016). ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DENETMENLERİN ETİK DAVRANIŞLARI VE DERS DENETİMİ YETERLİKLERİ . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , (12) , 29-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/22653/241956