BibTex RIS Kaynak Göster

Kırsal Bölgelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Matematiğe İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Yıl 2010, Sayı: 2, 3 - 16, 23.07.2016

Öz

Bu araştırmanın amacını, kırsal bölgelerdeki ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik algılarının değerlendirmesi oluşturmuştur. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Eskişehir il ve ilçe merkezleri dışında kalan kırsal olarak tanımlanan yerleşim yerlerindeki 2008-2009 öğretim yılında ilköğretim okullarında öğrenim gören toplam 613 ilköğretim 8. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın örneklem grubu tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 379 ilköğretim 8. sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Veriler araştırma kapsamında geliştirilen Matematik Algısı Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen bulguların çözümlenmesinde t-testi ve ANOVA analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin bütün boyutlarda matematiğe karşı olumlu algılara sahip olduğu saptanmıştır

Kaynakça

 • Barton, B. (2004). Moving forward. F. Favilli (Ed.). Ethnomathematics and mathematics education (pp. XI-1) Pisa: Università di Pisa.
 • Çiftçi, Ş. K. (2010). Kırsal bölgelerdeki matematik eğitimi sorunları: Öğretmen ve öğrenciler açısından bir değerlendirme çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • D’ambrosio, U. (2004). Preface. F. Favilli (Ed.). Ethnomathematics and mathematics education (pp. V-IX) Pisa: Università di Pisa.
 • Harris, M. (1991). Schools, mathematics and work. London: Falmer Press. Karadağ, E. (2009). Spiritual leadership and organizational culture: a study of structural equation model. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(3), 1357-1405.
 • Lucas, D. M., & Fugitt, J. (2007). The perception of math and math education in the rural Mid West. The Rural Educator, 31(1), 38-54.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry. Boston: Pearson Education.
 • Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P. (2008). TIMSS 2007 international mathematics report. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Orton, A. (1994). Issues in teaching mathematics: the aims of teaching mathematics, London: Cassell.
 • Peker, E. (2003). Öğrenme stilleri ve 4 MAT yönteminin öğrencilerin matematik tutum ve başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • PISA (2005). PISA 2003 Ulusal nihai rapor. Ankara: EARGED. Pusluoğlu, Z. (2002). İlköğretim matematik dersinde problem çözme becerisinin kazandırılmasında işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Saracaloğlu, A.S. (2000). Öğretmen adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 25(115), 65-72. Skovsmose, O. (1994). Towards a philosophy of critical mathematics education. Dodrecht: Kluwer.
 • Şişman, M., Acat, M. B., Aypay, A., & Karadağ, E. (2010). TIMSS 2007 ulusal matematik raporu: 8. Sınıflar. Ankara: MEB.
 • Tekindal, S. (1988). Okula ilişkin tutum ile akademik başarı arasındaki ilişki. Çağdaş Eğitim Dergisi, 135, 29-33.
 • Volmink, J. (1994). Cultural perspectives on the mathematics classroom. S. Lerman (ed.) Mathematics by All Norwell (pp. 51-67), MA: Kluwer.
 • Webster, B. J., & Fisher, D. L. (2000). Accounting for variation in science and mathematics achievement: A multilevel analysis of Australian data third international mathematics and science study (TIMSS). School Effectiveness and School Improvement, 11(3), 339-360.
 • Williams, J. H. (2005). Cross-national variations in rural mathematics achievement: A descriptive overview. Journal of Research in Rural Education, 20(5), 1-18.

A Study of the Mathematics Perception of Students in Rural Communities

Yıl 2010, Sayı: 2, 3 - 16, 23.07.2016

Öz

The aim of this study was to evaluate the mathematics perception of the students in rural communities. The study was performed as a descriptive study. The sample consists of 379 8th grade students from 16 primary schools located in the territory of 5 districts, which are determined according to random sampling methodology to evaluate mathematics perception of 8th grade students educated in rural communities. Data was collected through Mathematics Perception Scale developed during the study. Data were analyzed with SPSS 13 package program by using independent sample t-test and ANOVA. As the result of the study, it has been found that students have positive perception towards mathematics

Kaynakça

 • Barton, B. (2004). Moving forward. F. Favilli (Ed.). Ethnomathematics and mathematics education (pp. XI-1) Pisa: Università di Pisa.
 • Çiftçi, Ş. K. (2010). Kırsal bölgelerdeki matematik eğitimi sorunları: Öğretmen ve öğrenciler açısından bir değerlendirme çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • D’ambrosio, U. (2004). Preface. F. Favilli (Ed.). Ethnomathematics and mathematics education (pp. V-IX) Pisa: Università di Pisa.
 • Harris, M. (1991). Schools, mathematics and work. London: Falmer Press. Karadağ, E. (2009). Spiritual leadership and organizational culture: a study of structural equation model. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(3), 1357-1405.
 • Lucas, D. M., & Fugitt, J. (2007). The perception of math and math education in the rural Mid West. The Rural Educator, 31(1), 38-54.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry. Boston: Pearson Education.
 • Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P. (2008). TIMSS 2007 international mathematics report. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Orton, A. (1994). Issues in teaching mathematics: the aims of teaching mathematics, London: Cassell.
 • Peker, E. (2003). Öğrenme stilleri ve 4 MAT yönteminin öğrencilerin matematik tutum ve başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • PISA (2005). PISA 2003 Ulusal nihai rapor. Ankara: EARGED. Pusluoğlu, Z. (2002). İlköğretim matematik dersinde problem çözme becerisinin kazandırılmasında işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Saracaloğlu, A.S. (2000). Öğretmen adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 25(115), 65-72. Skovsmose, O. (1994). Towards a philosophy of critical mathematics education. Dodrecht: Kluwer.
 • Şişman, M., Acat, M. B., Aypay, A., & Karadağ, E. (2010). TIMSS 2007 ulusal matematik raporu: 8. Sınıflar. Ankara: MEB.
 • Tekindal, S. (1988). Okula ilişkin tutum ile akademik başarı arasındaki ilişki. Çağdaş Eğitim Dergisi, 135, 29-33.
 • Volmink, J. (1994). Cultural perspectives on the mathematics classroom. S. Lerman (ed.) Mathematics by All Norwell (pp. 51-67), MA: Kluwer.
 • Webster, B. J., & Fisher, D. L. (2000). Accounting for variation in science and mathematics achievement: A multilevel analysis of Australian data third international mathematics and science study (TIMSS). School Effectiveness and School Improvement, 11(3), 339-360.
 • Williams, J. H. (2005). Cross-national variations in rural mathematics achievement: A descriptive overview. Journal of Research in Rural Education, 20(5), 1-18.

Ayrıntılar

Diğer ID JA58BC59NR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

M. Bahaddin ACAT Bu kişi benim

Ş. Koza ÇİFTÇİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 23 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ACAT, M. B., & ÇİFTÇİ, Ş. K. (2016). Kırsal Bölgelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Matematiğe İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama(2), 3-16.