Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (TEOGS) Öğretmen VE Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt 7, Sayı 14, 37 - 53, 28.12.2016

Öz

Bu çalışmada 2013-2014 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca ilk defa uygulanan “Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavına” yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi” amaçlanmıştır. Betimsel tara- ma modeliyle yapılan bu çalışmanın örneklemi 529 öğretmen ve 302 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada t testi, tek yönlü varyans analizi (Anova), yüzde ve frekans analizi yapılmıştır. TEOG anketinin Alpha güvenirlik değeri. 83 KMO değeri 93 bulunmuştur. Öğrenciler TEOGS’u öğretmenlere göre daha olumlu bulmaktadır. Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre TEOGS’a daha olumlu bakmaktadır. Özel ders almayan öğrenciler, özel ders alan öğrencilere göre, sınava yönelik rehberlik hizmeti alan öğrenciler sınava yönelik rehberlik hizmeti almayan öğrencilere göre daha olumlu bulmaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü okulun sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi azaldıkça sınava olumlu bakış artmaktadır. 

Kaynakça

  • Bağçeci, B., Döş, B. ve Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 551-566.
  • Güleri ve Çakır, (2013). Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını yordayan değişkenlerin incelenmesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 82-94.
  • Gündüver, A. ve Göktaş, İ. (2011). İlköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınav başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 30-47.
  • Güvendir, M. A. (2014). Öğrenci başarılarının belirlenmesi sınavında öğrenci ve okul özelliklerinin Türkçe başarısı ile ilişkisi, Eğitim ve Bilim Özel Sayısı, 39, 172.
  • Hanımoğlu, E. (2010). Seviye Belirleme Sınavına Girecek Olan İlköğretim İkinci Ka- deme Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Mükemmeliyetçilik ve Anne-Baba Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel yayınları.
  • Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları, TSA, 15 (3), 9-22.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zekerya BATUR Bu kişi benim


Murat BAŞAR>


Emel ŞAŞMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 25 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 19 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 7, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Batur, Z. , Başar, M. & Şaşmaz, E. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (TEOGS) Öğretmen VE Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 7 (14) , 37-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/29470/315956