Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Üniversite Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 16, 60 - 83, 26.12.2017

Öz

Bu araştırmada Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin üniversite kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Güzel Sanatlar Lisesinde müzik ve resim alanlarında öğrenim gören 130 kadın (%67) ve 65 erkek (%33) olmak üzere toplam 195 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler metafor analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre araştırmaya katılan öğrenciler üniversite kavramına yönelik olarak toplam 174 geçerli metafor üretmişlerdir. Katılımcıların, üniversiteye yönelik metaforik imgelerinin “kariyer gelişiminin merkezi, özgürlüğün merkezi, gerçek hayatın başlangıcı, olumlu duyguların merkezi, olumsuz duyguların merkezi ve ilginç bir yer olarak üniversite” olmak üzere toplam 6 kategori altında toplandığı görülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara bağlı olarak araştırmanın sonunda ailelere, öğretmenlere ve araştırmacılara yönelik bazı önerilere yer verilmiştir. 

Kaynakça

  • Aktu, Y. ve Varol, B. (2017). Sosyal hizmet ve danışmanlık bölümü öğrencilerinin psikolojik şiddet kavramına yönelik algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 133- 154. Altun, S. A. ve Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(3), 329-354. Altun, T. ve Camadan, F. (2013). Rehber öğretmenlerin rehber öğretmen (psikolojik danışman) kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 883-918. Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89. Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin “çevre” kavramına ilişkin metaforik algıları. Eastern Geographical Review, 16(26), 26- 43. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 19. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712. Çelikten, M. (2006). Kültür ve Öğretmen Metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283. Çobanoğlu, N. ve Gökalp, S. (2015). Öğretmen adaylarının okul müdürüne ilişkin metaforik algıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31). Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Dalgıç, G., Karadeniz, Ş. ve Onat, E. C. (2012). Towards a New Understanding of University through Metaphors. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(3), 377-398. Demirtaş, H. ve Çoban, D. (2014). Üniversite öğrencilerinin, üniversite ve fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 113-143. Deniş Çeliker, H. ve Akar, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin doğaya ilişkin metaforları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(2), 101-119. Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına ı̇ lişkin metafor algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 607-629. Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık. Gültekin, M. ve Gündoğan Çögenli, A. (2014). Elementary Pre-Service Teachers’ Metaphorical Perceptions Regarding Life Sciences. Çukurova University Faculty of Education Journal, 43(1), 01-18. Güneyli, A. ve Akıntuğ, Y. (2012). Kitap kavramına ilişkin zihinsel imgeler (Yakın Doğu Üniverstesi Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (3), 1769-1790. Güveli, E., İpek, A.S., Atasoy, E. ve Güveli, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 140-159. Güven, S. ve Dak, G. (2017). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme (KPSS) sınavına ilişkin oluşturdukları görsel metaforlar. Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (15), 1- 16. Güven, B. ve Güven, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde metafor oluşturma becerilerine ilişkin nicel bir inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 503- 512. Kahyaoğlu, M. ve Kırıktaş, H. (2016). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin “doğa” kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, Ocak – 2016 (33), 58-76. Karaçanta, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin milli değerlere yönelik metaforları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 107-114. Karaman, C. (2014). Türk üniversite öğrencilerinin “Japonca” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2), 95-110. Korkmaz, F. ve Bağçeci, B. (2013). Lise öğrencilerinin ”üniversite” kavramına ı̇lişkin metaforik algıların ı̇ncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 187- 204. Minas, R. ve Gündoğdu, K. (2013). Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ait bazı kavramlara yönelik metaforik algılarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 67-77. Oyman, N. ve Şentürk, İ. (2015). Öğretmen adayları ve öğretim üyelerinin “üniversite” kavramına ı̇ lişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(3), 367- 394. Örücü, D. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin sınıfa ve sınıf yönetimine ilişkin metaforik bakışları: karşılaştırmalı bir durum çalışması. Elementary Education Online, 11(2), 342- 352. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155. Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). An investigation of the concept of teacher amaong prospective teachers through metaphor analysis. Educational Sciences: Theory and Parctice, 6(2), 509-522. Saban, A. (2008). Primary school teachers’ and their students’ mental images about the concept of knowledge. İlköğretim Online, 7(2), 421-455. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326. Singh, K. (2010). Metaphor as a tool in educational leadership classrooms. Management in Education, 24(3), 127-131. Şenyuva, E. ve Kaya, H. (2013). Metaphors for the Internet Used by Nursing Students in Turkey: A Qualitative Research. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 50, 87-106. Şimsek, H. ve Yıldırım, A. irk(2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Türk Dil Kurumu. (2015). Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr. Tortop, H. S. (2013). Öğretmen adaylarının üniversite hocası hakkındaki metaforları ve bir değerlendirme aracı olarak metafor. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 153-160. Tural, D. ve Şahin, S. (2013). Üniversite öğrencilerinin kendi üniversite ve ideal üniversite algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 209-240.

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 16, 60 - 83, 26.12.2017

Öz

Kaynakça

  • Aktu, Y. ve Varol, B. (2017). Sosyal hizmet ve danışmanlık bölümü öğrencilerinin psikolojik şiddet kavramına yönelik algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 133- 154. Altun, S. A. ve Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(3), 329-354. Altun, T. ve Camadan, F. (2013). Rehber öğretmenlerin rehber öğretmen (psikolojik danışman) kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 883-918. Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89. Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin “çevre” kavramına ilişkin metaforik algıları. Eastern Geographical Review, 16(26), 26- 43. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 19. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712. Çelikten, M. (2006). Kültür ve Öğretmen Metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283. Çobanoğlu, N. ve Gökalp, S. (2015). Öğretmen adaylarının okul müdürüne ilişkin metaforik algıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31). Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Dalgıç, G., Karadeniz, Ş. ve Onat, E. C. (2012). Towards a New Understanding of University through Metaphors. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(3), 377-398. Demirtaş, H. ve Çoban, D. (2014). Üniversite öğrencilerinin, üniversite ve fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü Üniversitesi örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 113-143. Deniş Çeliker, H. ve Akar, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin doğaya ilişkin metaforları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(2), 101-119. Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına ı̇ lişkin metafor algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 607-629. Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık. Gültekin, M. ve Gündoğan Çögenli, A. (2014). Elementary Pre-Service Teachers’ Metaphorical Perceptions Regarding Life Sciences. Çukurova University Faculty of Education Journal, 43(1), 01-18. Güneyli, A. ve Akıntuğ, Y. (2012). Kitap kavramına ilişkin zihinsel imgeler (Yakın Doğu Üniverstesi Örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (3), 1769-1790. Güveli, E., İpek, A.S., Atasoy, E. ve Güveli, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 140-159. Güven, S. ve Dak, G. (2017). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme (KPSS) sınavına ilişkin oluşturdukları görsel metaforlar. Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (15), 1- 16. Güven, B. ve Güven, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde metafor oluşturma becerilerine ilişkin nicel bir inceleme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 503- 512. Kahyaoğlu, M. ve Kırıktaş, H. (2016). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin “doğa” kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, Ocak – 2016 (33), 58-76. Karaçanta, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin milli değerlere yönelik metaforları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 107-114. Karaman, C. (2014). Türk üniversite öğrencilerinin “Japonca” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2), 95-110. Korkmaz, F. ve Bağçeci, B. (2013). Lise öğrencilerinin ”üniversite” kavramına ı̇lişkin metaforik algıların ı̇ncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 187- 204. Minas, R. ve Gündoğdu, K. (2013). Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ait bazı kavramlara yönelik metaforik algılarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 67-77. Oyman, N. ve Şentürk, İ. (2015). Öğretmen adayları ve öğretim üyelerinin “üniversite” kavramına ı̇ lişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(3), 367- 394. Örücü, D. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin sınıfa ve sınıf yönetimine ilişkin metaforik bakışları: karşılaştırmalı bir durum çalışması. Elementary Education Online, 11(2), 342- 352. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155. Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). An investigation of the concept of teacher amaong prospective teachers through metaphor analysis. Educational Sciences: Theory and Parctice, 6(2), 509-522. Saban, A. (2008). Primary school teachers’ and their students’ mental images about the concept of knowledge. İlköğretim Online, 7(2), 421-455. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326. Singh, K. (2010). Metaphor as a tool in educational leadership classrooms. Management in Education, 24(3), 127-131. Şenyuva, E. ve Kaya, H. (2013). Metaphors for the Internet Used by Nursing Students in Turkey: A Qualitative Research. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 50, 87-106. Şimsek, H. ve Yıldırım, A. irk(2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Türk Dil Kurumu. (2015). Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr. Tortop, H. S. (2013). Öğretmen adaylarının üniversite hocası hakkındaki metaforları ve bir değerlendirme aracı olarak metafor. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 153-160. Tural, D. ve Şahin, S. (2013). Üniversite öğrencilerinin kendi üniversite ve ideal üniversite algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 209-240.

Ayrıntılar

Konular Sosyal, Eğitim, Bilimsel Disiplinler, Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zühal Dinç Altun>


Fatma Gül Uzuner>

0000-0001-8483-6021

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 15 Kasım 2017
Kabul Tarihi 7 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 16

Kaynak Göster

APA Dinç Altun, Z. & Uzuner, F. G. (2017). Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Üniversite Kavramına Yönelik Metaforik Algıları . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 8 (16) , 60-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/33396/371614