Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitimi Şairden Anlamak

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 22, 199 - 227, 31.12.2020

Öz

Araştırmanın amacı eğitimi şairlerden anlamaktır. Böylece eğitim literatürüne şairce görüşler kazandırılmış olacaktır. Bu araştırmada şairlerin eğitime ilişkin düşünceleri nitel araştırma desenlerinden olgubilim çalışma deseni kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin farklı illerinden 22 şair oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşmasında kartopu ve ölçüt örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, şairlerin eğitimin dünü hakkında olumsuz, olumlu görüşlerinin olduğu, bugün ve gelecek içinse oldukça farklı fikirlerin olduğu, olumsuzlukların ve çözüm önerilerinin bir arada olduğu görülmektedir. Şairler duyarlığı yüksek erdemli insan yetiştirmek için sistemin erdemleşmesi ve tarih, dil, din, bilim, edebiyat alanlarının belirginleşmesini önermektedirler. Öğretmenin rol model olması, entelektüel bir donanıma sahip olması gerektiğini savunmaktadırlar. Şairlerin eğitime ilişkin görüşleri oldukça güncel ve gelecek odaklıdır. Araştırmanın sonuçları dikkate alındığında; eğitim adına yapılan kurullara şairlerin de davet edilmesi ve görüşlerinin alınması sistemi daha da güçlendirebilecektir.

Kaynakça

 • Akalın, L. S. (1980). Edebiyat terimleri sözlüğü. İstanbul: Varlık.
 • Akkaya, N. (2010). Âşık tarzı şiir geleneğinde halk eğitimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 88-100.
 • Aktaş, H. (2012). Disiplinler arası ilişkiler bağlamında şiir ve coğrafya. Studies of the Ottoman Domain, 2(3) 1-25.
 • Altın, H. (2010). Ziya Gökalp’in eğitim tarihimiz açısından önemi. History Studies, 2(2), 493-509.
 • Aral, N. ve Aktaş, Y. (1997). Çocukların televizyon ve diğer etkinliklere harcadıkları sürenin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 99-105.
 • Aydemir, Y. (2009). Yahya Kemal: Geleneği geliştiren, dönüştüren şair. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 3, 1-28.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. BEÜ SBE Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Bayraktar, L. (2017). Edebiyatın konusu ve öznesi insandır. Bizim Külliye, 71, 24-25.
 • Boratav, P. (1983). Folklor ve edebiyat 2. İstanbul: Adam.
 • Coşkun, M., V. ve Açık, N. Ö. (2006). Fonetik laboratuvarı destekli edebiyat öğretimi. 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Kıbrıs.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: qualitative, quantitative, and mixed method sapproaches. New York: Sage.
 • Çandır, K. (2016). Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiir hakkındaki düşünceleri. Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD), 1(1), 185-200.
 • Çıkla, S. (2009). Şiir ve hikâye çevresinde oluşan iki tür: Manzum hikâye ve öykü-şiir. TÜBAR, 25, 51-81.
 • Çoban, A. (2010) Mehmed Akif’in eğitim felsefesi: Eğitim ve öğretime ilişkin görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 14(44), 247-264.
 • Demir, M. ve Yapıcı, M. (2007). Anadili olarak Türkçe’nin öğretimi ve sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2),177-192.
 • Deveci, Ö. ve Aykaç, N. (2018). Temel eğitimde yaşanan sorunları inceleyen çalışmaların değerlendirilmesi: Bir meta-sentez çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 277-301. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.13m.
 • Dewey, J. (2008) The Early works, 1882-1898. Southern Illınoıs: Southern Illınoıs Universıty Press.
 • Elmas, N. (2010). Cahit Sıtkı Tarancı‘nın şiir estetiğinde karşıtlık ve karşılaştırma tekniği. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 10(1), 35-48.
 • Ergün, M. (1996). Eğitim felsefesi. Ankara: Ocak.
 • Eroğlu, A. (2012). Sanatta araç olarak dilin önemi. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,38, 393-401.
 • Geçgel, H. (2007). Bir görüntü (imgeler) sanatı olarak şiir. Hayal Dergisi, 21, 1-7.
 • Gedikoğlu, T. (2005).Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1) 66-80.
 • Göçgün, Ö. (2007). Belgelerle yeni Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Nisan.
 • Gökalp, Z. (1964). Millî terbiye ve maarif meselesi. Ankara: Diyarbakır Tanıtma ve Turizm Derneği Yayınları.
 • Güleç, İ. (2007). Hz. Peygamber’in şiire karşı tutumu. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 19, 123-146.
 • Gülendam, R. (2010). Siyaseti şiirde yaşamak: Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında sosyalist şiir. Turkish Studies, 5(2).213-280.
 • Hayati, A. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök.
 • Kahraman, M. E. (2016). Sanat ve siyaset ilişkisinde sanatçı misyonerliği. Akademik İncelemeler Dergisi, 11(1), 225-251.
 • Kana, F. (2010). Ziya Paşa’ya göre edebiyat ve insan eğitimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kutlu A., N., Bacanak, A. ve Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307. doi:10.17539/aej.07102.
 • MEB (1973). 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.12/2342.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Source book. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Oskay, Ü. (1991). Dilin coğrafyasını değiştiren şair [Rimbaud], Hürriyet Gösteri, 132, 4-6.
 • Özer, E. E. (2006). Tanpınar’ın şiir anlayışı ve şiirinin kaynakları üzerine bir inceleme. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 83-91.
 • Özgenç, N. (2011). Devlet Eğitim Politikalarında Sanat ve Tasarım Eğitiminin Yeri ve Önemi, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara: Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi.
 • Özkesici, E. (2018). Sanatta değişen paradigmalar: Sanatçı, eser ve alıcı ilişkisi. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 20, 111-121.
 • Özsoy, V. (2003). Görsel sanatlar eğitimi resim iş eğitiminin tarihsel ve düşünsel temelleri. Ankara: Gündüz.
 • Sağlık, Ş. (2017). Şairin 'ben'i toplumun 'biz'i demektir. Bizim Külliye, 71, 10-11.
 • Sekin, S. (2008). Türkiye’de ezberci öğretim ve nedenleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 18, 211-221.
 • Sönmez, V. (2008). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı.
 • Taşdelen, V. (2012a). Türkçede şiirin yüklemi sorunu. Turkish Studies, 7(4),519-532.
 • Taşdelen, V. (2012b). Eğitimde ezberleme ve anlama. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 143,12-17.
 • Taşkaya, S. M. ve Coşkun, İ. (2007). Âşık Feymânî’nin şiirlerinde eğitim ve eğitim unsurları. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 259-278.
 • TDK (2005). Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları. 600.
 • Topçu, N. (2016). Türkiye’nin maarif davası. 18. Baskı. İstanbul: Dergâh.
 • Turan, İ. (2006). Sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin coğrafi kavramları öğrenme düzeyleri ve ezbercilik. Milli Eğitim Dergisi, 170, 274-292.
 • Türe, N. (2007). Eğitimde ve öğretimde bir araç olarak görsel sanatlar eğitiminin öğrencilere sağladığı katkılar (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Türkyılmaz, M. ve Kuş, Z. (2010). Sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmeni adaylarının okuma durumları: (ilgi, alışkanlık ve okuma stratejilerini kullanım düzeyleri). Türk Kütüphaneciliği, 24(1) 11-32.
 • www.biyografi.net/makale.asp?Haberid=192. Erişim Tarihi: 15 Mart 2020.
 • Yayla, A. (2010). Eğitimin felsefi temelleri, Eğitim bilimine giriş (Ed: H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz). Ankara: Pegem.
 • Yazar, T, Aslani, T. ve Şener, S. (2014). Sanat eğitimi sorunu olarak ülkemizde ilk ve orta öğretim kurumlarında sanat eğitimine olan ilgisizlik sebepleri. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 593-605.
 • Yazıcı, E., (2016). Olan-olması gereken perspektifinden bir medeniyet inşacısı ve eğitim emekçisi olarak öğretmen. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(13), 147- 162.
 • Yeşil, R. ve Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(3), 123-143.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, B. (2002). Ankara'daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460.
 • Yılmaz, B., Köse, E., ve Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23(1) 22- 51.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942-973.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veda YAR YILDIRIM
Kahramamaraş Sütçü İmam Üniversitesi
0000-0002-2129-4189
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 7 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 11 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA
YAR YILDIRIM, V. (2020). Eğitimi Şairden Anlamak. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 11(22), 199-227.