Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ortaokul Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunları Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 24, 275 - 300, 31.12.2021

Öz

Bu çalışma ile ortaokullarda matematik öğretiminde karşılaşılan sorunları belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 616 ilköğretim matematik öğretmenlerinden toplanmıştır. Toplanan verilerin yarısı açımlayıcı faktör analizi (AFA), diğer yarısı doğrulayıcı faktör analizinde (DFA) kullanılmıştır. Başta 157 farklı sorun (madde) ile başlanan çalışmada uzman görüşleri sonrası 78’e inmiştir. KMO ve Barlett Testi sonucuna göre veriler faktör analizine uygundur. Yapı geçerliğini belirlemek için yapılan AFA sonrası madde sayısı 44’e inmiş ve ölçeğin beş faktörden oluştuğunu saptanmıştır. Bunlar faktör yüklerine göre; Öğretmen, Okul ve Çevre, Öğrenci, Program ve Aile Kaynaklı Sorunlardır. Bu faktörler ortaokul matematik öğretiminde karşılaşılan sorunlardaki değişimin %51,738’ini açıklamaktadır. DFA ile aynı faktörler doğrulanmış ve uyum indeksleri “iyi” ve “kabul edilebilir” düzeyde çıkmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık (cronbach α) katsayısı ile saptanmış ve tüm boyutları ile güvenilir olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin bütünü için α=0,925 iken alt boyutlar için 0.684 ile 0.955 arası değişmektedir.

Kaynakça

 • Ayhan, G. G. (2006). İlköğretim II. Kademedeki Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretimiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: the Exercise of Control, Freeman, New York.
 • Brunye, T.T., Mahoney, C.R., Giles, G.E., Rapp, D.N., Taylor, H.A., Kanarek, R.B. (2013). Learning to relax: Evaluating four brief interventions for overcoming the negative emotions accompanying math anxiety. Learning and Individual Differences, 27, 1–7.
 • Byrnes, J. P., Miller, D. C. (2007). The relative importance of predictors of math and science achievement: An opportunity-propensity analysis Source. Contemporary educational psychology, 32 (4), 599-629.
 • Carpenter, S. (2018). Ten steps in scale development and reporting: A guide for researchers. Communication Methods and Measures, 12(1), 25-44.
 • Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. Psychology Press.
 • Corlu, M. S., Capraro, R. M., Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. Education and Science, 39(171), 74-85.
 • Çalışkan, E. F., Türkmen, M. R. (2016). Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde yaşadığı güçlükler, Türkiye sosyal araştırmalar dergisi, 4, 16-26.
 • Çobanoğlu, R., Kasapoğlu, K. (2010). PISA’DA Fin Başarısının Nedenleri ve Nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 39(39), 121-131.
 • Dağdelen, S. (2016). Ortaokul Düzeyi Matematik Öğrenim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi)., Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Dağdelen, S., ve Ünal, M. (2017). Matematik öğrenim ve öğretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 483-510.
 • Darkis, J. M. (2020). Views and challenges in teaching mathematics of elementary teachers in rural and urban school districts. Journal of Critical Reviews, 7(4), 107-112.
 • Dede, Y., Barkatsas, T. (2019). Türk öğrencilerin matematiksel değer ve tercihlerini değerlendirmek için bir ölçeğin geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(4), 1142-1163.
 • Demirtaş, T. (2007). İlköğretim Okullarında Matematik Dersinin Öğretiminde ve Öğreniminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Bitlis İli Tatvan İlçesinde Bir Araştırma). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • DeVellis, R. F. (2016). Scale development: Theory and applications (Vol. 26). Sage publications.
 • Doğan, N., Soysal, S., & Karaman, H. (2017). Aynı örnekleme açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanabilir mi?. Pegem Atıf İndeksi, 373-400.
 • Echazarra, A., et al. (2016), "How teachers teach and students learn: Successful strategies for school", OECD Education Working Papers, No. 130, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jm29kpt0xxx-en.
 • Ercan, İ., & Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 211-216.
 • Eurydice, (2011). Avrupa’da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar, 9. DOI: doi:10.2797/18385. http://publications.europa.eu/resource/cellar/3532f22d-eea2-4bb2-941b-959ddec61810.0004.03/DOC_1 adresinden 4.4.2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Farooq, M.S., Chaudhry, A.H., Shafiq, M., Berhanu, G. (2011). Factors affecting students’ quality of academic performance: a case of secondary school level, Journal of Quality and Technology Management, December, 7(2), 1 ‐ 14.
 • Ganal, N. N., & Guiab, M. R. (2014). Problems and difficulties encountered by students towards mastering learning competencies in mathematics. Researchers World, 5(4), 25.
 • Gneezy,U., List, J.A., Livingston, J.A., Qin, X., Sadoff, S., Xu, Y. (2019). Measuring Success in Education: The Role of Effort on the Test Itself. AER: Insights 2019, 1(3): 291–308, https://doi.org/10.1257/aeri.20180633
 • Gunaseelan, B. ve Dr. Pazhanivelu, G. (2016). Identifying factors affecting the mathematics achievement. International Journal of Development Research, 6 (7), 8804-8809.
 • Hill, H. C., Rowan, B., & Ball, D. L. (2005). Effects of teachers’ mathematical knowledge for teaching on student achievement. American educational research journal, 42(2), 371-406.
 • Kiray, S. A., Gok, B., & Bozkir, A. S. (2015). Identifying the factors affecting science and mathematics achievement using data mining methods. Journal of Education in Science Environment and Health, 1(1), 28-48.
 • Koyuncu, İ., & Kılıç, A. F. (2019). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanımı: Bir doküman incelemesi. Eğitim ve Bilim, 44(198).
 • Lindquist, M., Philpot, R., Mullis, IVS., Cotter, Kerry E. (2019). TIMSS 2019 mathematics framework. Boston College, TIMSS PIRLS International Study Center.
 • MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological methods, 4(1), 84.
 • MacNeil,A. J., Prater, L. D., Busch, S. (2009). The effects of school culture and climate on student achievement, International Journal of Leadership in Education, 12(1), 73-84, DOI: 10.1080/13603120701576241
 • MEB (2016). STEM eğitim raporu. Ankara: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf adresinden 4.4.2021 tarihinde edinilmiştir.
 • MEB (2018). Matematik dersi öğretim programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • National Research Council (2011). Successful K-12 STEM education: Identifying effective approaches in science, technology, engineering, and mathematics. Washington, DC: National Academy Press. NCTM (2015). Strategic Use of Technology in Teaching and Learning Mathematics. https://www.nctm.org/uploadedFiles/Standards_and_Positions/Position_Statements/Strategic%20Use%20of%20Technology%20July%202015.pdf adresinden 4.4.2021 tarihinde edinilmiştir.
 • OECD (2010), PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do: Student Performance in Reading, Mathematics and Science (Volume I), PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264091450-en.
 • OECD (2013). Mathematics self-beliefs and participation in mathematics-related activities. PISA 2012 Results: Ready to Learn: Students' Engagement, Drive and Self-Beliefs Volume III. https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA2012-Vol3-Chap4.pdf adresinden 4.4.2021 tarihinde edinilmiştir.
 • OECD (2017). “What is PISA?”, in PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving, OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264281820-2-en
 • Opdenakker, M. C., Van Damme, De Fraine, B. (2002). The effect of schools and classes on mathematics achievement. School effectiveness and school improvement. 13(4), 399-427.
 • Özkan, S., ve Kara, A. (2016). Ortaokul 5. Sınıf matematik öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 319-331.
 • Panthi, R. K., Belbase, S. (2017). Teaching and learning issues in mathematics in the context of Nepal. European Journal of Educational Social Sciences, 2(1), May 2017.
 • Purcu, S.S., ve Berk, Ş. (2019). İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretmen öz-yeterlik inancı ölçeği geliştirme çalışması. Turkish Studies, Educational Sciences, 14(2), 19-39. DOI: 10.7827/TurkishStudies.15190.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research - Online, 8 (2), 23–74.
 • Schleicher, A. (2019). PISA 2018: Insights and Interpretations. OECD Publishing. https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf adresinden 4.4.2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Singha, K. G., Goswami, M., & Bharali, R. K. (2012). Study of various problems faced by the students and teachers in learning & teaching mathematics and their suggestive measures. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 1(2), 195-201.
 • Stigler, J., Gonzales, P., Kawanaka, T., Knoll, S., & Serrano, A..(1999). The TIMSS videotape classroom study. Methods and findings from an exploratory research project on eighth-grade mathematics instruction in Germany, Japan and the United States. Washington, DC: US Department of Education.
 • Şirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: a meta-analytic review of research. Review of Educational Research, 75(3), 417-453.
 • Tüfekci, E. (2019). Öğretmenlerin Ortaokul Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Watkins, T. J. (1997). Teacher communications, child achievement, and parent traits in parent involvement models. Journal of Educational Research, 91(1), 3–14.
 • Weatherby, K. (2016). Ten Questions for Mathematics Teachers… and How PISA Can Help Answer Them. PISA, OECD Publishing, Paris, France.
 • Wigfield, A. and J.S. Eccles (2000). “Expectancy - value theory of motivation”, Contemporary Educational Psychology, 25, 68-81.
 • Williams, B., Onsman, A., & Brown, T. (2010). Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australasian journal of paramedicine, 8(3), 1-13.
 • Zhao, N. (2011). Mathematics learning performance and mathematics learning difficulties in China. Unpublished dissertation, Ghant University

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şaban BERK (Sorumlu Yazar)
Marmara University
0000-0002-6821-5249
Türkiye


Suzan DURAN Bu kişi benim
0000-0003-1711-4891
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 6 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 19 Nisan 2021
Kabul Tarihi 8 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 24

Kaynak Göster

APA Berk, Ş. & Duran, S. (2021). Ortaokul Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunları Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 12 (24) , 275-300 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/66079/920024