Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mantık Etkinlikleriyle Destekli Matematik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 24, 225 - 244, 31.12.2021

Öz

Bu çalışmada bazı akıl-zekâ oyunları ve mantık sorularından oluşan etkinliklerle desteklenmiş olan matematik öğretiminin (MEDMÖ) yedinci sınıf öğrencilerinin oran-orantı ve yüzdeler konularındaki matematik başarısına olan etkisi incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin uygulama hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Uygulama yedi hafta sürmüştür. Çalışmada karma yöntemler araştırması desenlerinden biri olan iç içe desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim - öğretim yılında Elazığ ilinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören iki tane yedinci sınıf oluşturmaktadır. Çalışmada matematik başarı testi (MBT) ve yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde Mann Whitney U, bağımlı t testi ve bağımsız t testleri kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analize tabi tutulmuştur. Uygulanmanın öğrencilerin oran-orantı ve yüzdeler konusundaki matematik başarısına istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etki ettiği görülmüştür. Görüşmede öğrenciler uygulamaya ilişkin genel olarak olumlu görüş belirtmişlerdir. Uygulamayla birlikte düşünme, mantıklı düşünme ve muhakeme etme becerilerinin geliştirdiğini belirtmişlerdir. Bu uygulama ile beraber düşünmeye, akıllarını kullanmaya ve yormaya başladıklarını ayrıca mantık gerektiren yeni nesil problemlerinin çözümünde daha başarılı olduklarını ifade etmişlerdir.

Kaynakça

 • Altun, M. (2010). Matematik öğretimi (7.Baskı). Bursa: Alfa Aktüel.
 • Attridge N, Inglis M (2013) Advanced mathematical study and the development of conditional reasoning skills. PLoS One, 8(7), 1-8. doi:10.1371/journal.pone.0069399
 • Bacanlı, H. (2012). Dört katlı düşünme modeli. Bilim ve Aklın Işığında Eğitim, (146), 29-36. http://hasanbacanli.com/docs/DKDM_Bilimin_ve_aklin_aydinliginda_egitim.pdf adresinden edinilmişitir.
 • Bottino, M. R., & Ott, M. (2006). Mind games, reasoning skills, and the primary school curriculum. Learning, Media and Technology, 31 (4): 359-375. doi: 10.1080 / 17439880601022981
 • Bottino, M. R., Ott, M., & Tavella. (2011). Children's performance with digital mind games and evidence for learning behaviour. Paper presented at the meeting of World Information Society Summit, Berlin.
 • Bottino, M. R, Ott, M. Tavella, M., Benigno, V. (2010). Can digital mind games be used to ınvestigate children’s reasoning abilities? Paper presented at the meeting of the 4th European Game Based Learning Conference. Aahrus, Denmark.
 • Creswel, J. W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş (Sözbilir, M., çev. ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W., Fetters, M.D., Plano Clark, V.L., & Morales, A. (2009). Mixed methods intervention trials. In S. Andrew & L.
 • Halcomb (Eds.), Mixed methods research for nursing and the health sciences (pp. 161-180). Oxford, UK: Blackwell.
 • Dauvergne, P. (2000). The case for chess as a tool to develop our children’s minds. U Department Economics and Business of University of Sydney, Sidney, Australia.
 • Devecioğlu, Y., & Karadağ, Z. (2014) Amaç, beklenti ve öneriler bağlamında zekâ oyunları dersinin değerlendirilmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 42-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/214979 adresinden edinilmiştir.
 • Duatepe, A., Akkuş Çıklar, O., & Kayhan, M. (2005). Orantısal akıl yürütme gerektiren sorularda öğrencilerin kullandıkları çözüm stratejilerinin soru türlerine göre değişiminin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 73-81.
 • Era Kolejleri, (2020). Akıl ve Zekâ Oyunları Programının Genel Tanımı ve Amacı. İstanbul.
 • Erdem, E. (2015). Zenginleştirilmiş öğrenme ortamının matematiksel muhakemeye ve tutuma etkisi (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 381651)
 • Erdem, E., Özçelik, A., & Gürbüz, R. (2018). 7. Sınıf öğrencilerinin yüzdeler konusunda yaşadığı zorluklar ve çözüm önerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 638-653
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Frosch, C., & Simms, V. (2015). Understanding the role of reasoning ability in mathematical achievement. Paper presented at the EuroAsianPacific Joint Cognitive Science Conference, Torino, İtaly.
 • Güler, H. K., (2013). Türk öğrencilerin PISA’da karşılaştıkları güçlüklerin analizi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2), 501-522. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16698/173591 adresinden edinilmiştir.
 • Hyatt, K.J. (2007). Brain Gym(R): building stronger brains or wishful thinking?. Remedial and Special Education, 28(2), 117-124. doi: 10.1177 / 07419325070280020201
 • Kama Yılmaz, Ş.(2019). Seçmeli zekâ oyunları dersine ilişkin öğretmen görüşleri (Tüksek lisans tezi). http://dspace.balikesir.edu.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Kapıcıoğlu, B. (2017, 18 Ocak). Mantık kurma becerisi nedir, nasıl geliştirilir? https://www.mentalup.net/blog/ adresinden edinilmiştir.
 • Kazemi, F., Yektayar, M., & Abad, A.M. (2012). Investigation the impact of chess play on developing meta-cognitive ability and math problem-solving power of students at different levels of education. Procedia - Social and Behavioral Sciences 32, 372 – 379. doi: 10.1016 / j.sbspro.2012.01.056
 • MEB, (2016). Düşünme eğitimi dersi (7 ve 8.sınıflar)öğretim programı. Ankara.
 • Miles, M. & Huberman, A. M. (2019). Nitel veri analizi (3. Baskı) içinde (ss. 207-237).(Mazman, G., Çev., Akbaba Altun, S., & Ersoy, A., çev. edt.). Ankara Pegem Akademi.
 • Niebaum, J.C., & Bunge, S.A. (2014, 24 Nisan). Beyniniz kas gibi: kullanın ve güçlendirin. https://kids.frontiersin.org/article/10.3389/frym.2014.00005 adresinden edinilmiştir.
 • Nunes, T., Bryant, P., Evans, D., Bell, D., Gardner, S., Gardner, A., & Carraher, J. (2007). The contribution of logical reasoning to the learning of mathematics in primary school. British Journal of Developmental Psychology, 25(1), 147–166. doi: 10.1348/026151006X153127
 • Orak, S., Karademir, E. & Artvinli, E. (2016). Orta Asya’daki zekâ ve strateji oyunları destekli öğretime dayalı uygulamaların akademik başarıya ve tutuma etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 1(1), 1-18. https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim/issue/45352/595979 adresinden edinilmiştir.
 • Özbay, S. (2012). İnformel çıkarsamalı akıl yürütmede öğrencilerin örneklem hakkındaki akıl yürütme ve düşünme süreçleri (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No: 325765).
 • Özsoy, S., & Özsoy, G. (2013). Eğitim araştırmalarında etki büyüklüğü raporlanması. Elementary Education Online, 12(2), 334‐346. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden edinilmiştir.
 • Plano clark, V.L., & İvankova, N.V. Karma yöntemler araştırması alana yönelik bir klavuz (1.Baskı) içinde (ss. 31-132). (Bökeoğlu, Ç.Ö., Kürşad, M.Ş., Taşdemir, F., & Yalçın, S. Çev., Çokluk Bökeoğlu, Ö., çev. edt.). Ankara: Nobel.
 • Reiter, H.B., Thornton, J., & Vennebush, G.P. (2014). Using kenken to build reasoning skills. The Mathematics Teacher,107(5), 341-347. doi:10.5951 / mathteacher.107.5.0341
 • Sezen, N., & Bülbül, A. (2011). A scale on logical thinking abilities. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2476–2480. www.sciencedirect.com adresinden edinilmiştir.
 • Şıvkın, S., Aksoy, V. C., & Erdoğan D. G. (2020). LGS‘ de sorulan pısa tarzı matematik sorularını doğru cevaplama ile okuduğunu anlama arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 148-159.https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/57931/822257 adresinden edinilmiştir.
 • Taşpınar, M. (2004). Kuramdan uygulamaya öğretim yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Türkoğlu, B. (2016). Oyun temelli bilişsel gelişim programının 60-72 aylık çocukların bilişsel gelişimine etkisi (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No. 422511 )
 • Uğurel, I. (2003). Ortaöğretimde oyunlar ve etkinlikler ile matematik öğretimine ilişkin öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşleri (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. (Tez No: 130146 )

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Habip TAŞ> (Sorumlu Yazar)
ATATURK UNIVERSITY
0000-0002-1600-8686
Türkiye


Levent AKGÜN>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-1435-1771
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 6 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 1 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 13 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 24

Kaynak Göster

APA Taş, H. & Akgün, L. (2021). Mantık Etkinlikleriyle Destekli Matematik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Görüşleri . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 12 (24) , 225-244 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/66079/977164