Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Yöneticilerinin Görüşleri Bağlamında Eğitim Sendikaları

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 24, 301 - 328, 31.12.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin görüşleri bağlamında eğitim sendikalarının yapmış olduğu çalışmaları belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu2018-2019 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinde ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; eğitim sendikalarının sağlık, kültür, sosyal yaşam ve mesleki gelişime katkı sağlama, kadın eğitim çalışanları, eğitim çalışanı emeklilerine yönelik çalışmalar, eğitim, öğretim ve müfredat, fırsat ve imkân eşitliği, özlük, sosyal ve mali haklar ile ilgili yasa ve yönetmelikler, milli, manevi ve kültürel değerler, din eğitimi, çalışma ortamlarının fiziki ve sosyal açıdan iyileştirilmesi, temel hak ve özgürlükler ve birlik, beraberlik ve iş birliği sağlaması alanlarında çalışmalarının olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öneriler geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Akar, H. & Ersü, A. A. (2020). Eğitimcilerin sendikal örgütlenme nedenlerinin incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 50-67.
 • Aksoy, B.,& Günbayı, İ. (2016). Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin sendikalarından beklentilerine ilişkin görüşleri. Eğitim. Bilim, Toplum Dergisi, 14(54), 8-24.
 • Aküzüm, C. (2016). Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolundaki Sendikalara İlişkin Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 225-245.
 • Arıcan, S. (2019). Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının örgün din eğitimine yaklaşımları [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Baltacı, I.K., Bölükbaş, S., Ateş, E. &Yıldırm, B. (2020). Kadın öğretmenlerin çalışma hayatı tespitler ve öneriler (Rapor no. 107). Eğitim-Bir-Sen Yayınları.
 • Baş Aldatmaz, E. (2002). Türkiye’de eğitim sendikaları ve etkinliklerinin değerlendirilmesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Baydar, F. (2016). Eğitim Politikalarının oluşturulmasında sendikaların rolü üzerine öğretmen görüşlerinin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Berkant, H. G.,& Gül, M. (2017). Sendika üyesi öğretmenlerin sendikalara yönelik algıları ve sendikalardan beklentileri. Itobiad: Journal of the Human &SocialScienceResearches, 6(1), 419-442.
 • Can, N. (2012). Öğretmenlerin örgütlenmeye aktif katılımının engelleri. TurkishJournal of Education, 1(1), 12-20.
 • Cerev, G. (2013). Geçmişten günümüze öğretmenlerin sendikal örgütlenme mücadelesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(2), 203-216.
 • Çankaya, İ. (2005). Sivil toplum örgütlerinin eğitim amaçlı faaliyetleri (Elâzığ ilisendika örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Çınar, G. (2008). İlköğretim okullarında sendikalaşma faaliyetlerinin öğretmenler ve yöneticiler üzerindeki etkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Yeditepe Üniversitesi.
 • Çilek, A. (2016). Türkiye’de eğitim sendikalarının etkililiği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Eraslan, L. (2012). Günümüz Öğretmen Sendikacılığının Değerlendirilmesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 59-72.
 • Erdem, A.R. (1996). İlkokul öğretmenlerinin ve yöneticilerinin eğitim sendikalarından beklentileri (Ankara ili örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Gedik, N. (2016). Olgubilim (Fenomenoloji). M. Y. Özden, & L. Durdu (Eds.), Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık.
 • Güçlü, İ. (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Güneş Kahraman, H. (2016). Türkiye’de faaliyet gösteren eğitim sendikalarının işleyişi ve sorunlarına yönelik sendika üyelerinin ve yöneticilerinin görüşleri [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • Güneş Karaman, H. & Erdoğan, Ç. (2016). Türkiye’deki eğitim sendikalarına yönelik bir inceleme: amaçlar, beklentiler ve sorunlar. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 123-140.
 • Gül, M. H. (2007). Eğitim çalışanlarının eğitim sendikalarına bakışı, beklentileri ve sendikaların eğitim çalışanlarına yönelik faaliyetleri v ve beklentileri[Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yeditepe Üniversitesi.
 • İnceoğlu, E. (2010). Türkiye’de 1960 sonrası öğretmen sendikacılığı. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Kara, M. (2016). Öğretmenlerin sendikalara üye olmama nedenleri ve sendikalardan beklentileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 423-440.
 • Kayıkçı, K. (2013). Türkiye'de kamu ve eğitim alanında sendikalaşma ve öğretmen ile okul yöneticilerinin sendikalardan beklentileri. Amme İdaresi Dergisi, 47(1), 99-126.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi.A. Akbaba Altun, ve A.Ersoy Çev. Editörü). Pegem Akademi.
 • Pala Kaplan, S. (2015). Eğitim sendikalarında toplumsal cinsiyet politikaları: kadın öğretmenlerde toplumsal cinsiyet [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme süreci.(Bütün, M. & Demir, S. B. Çev. Edit). Pegem akademi.
 • Resmî Gazete. (2001). Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, Sayı: 24460.
 • Salman, S. (2004). Öğretmenlerin emeklilik dönemine uyumları ve yaşam tatminleri [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Seçer, B. (2009). Kadınların sendikalara yönelik tutumları ile cinsiyet ayrımcılığı algılarının sendika üyesi olma isteğine etkisi. Çalışma ve Toplum, 4(23), 27-60.
 • Seggie, F. N. & Bayyurt, Y. (2017). Nitel Araştırma yöntemi, F. N. Seggie, & Y. Bayyurt, (Eds.), Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları. Anı yayıncılık.
 • Söylemez, M. (2019). Eğitim çalışanlarının sendikalara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi[Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Şahin, J. (2006). Emekliler ve sorunları üzerine sosyolojik bir araştırma Şanlıurfa örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Şimşek, A. ve Büyükkıdık, S. (2015). Emekli öğretmenlerin yaşam doyumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(6), 19-40.
 • Tok, T. N. (1996). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki örgütlenmeye ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(4), 609-629.
 • Toksöz, G. (1994). Kadın çalışanlar ve sendikal katılım. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 49(03), 439-454
 • Türk Dil Kurumu (2020). Güncel Türkçe Sözlük.
 • Türkoğlu, H. (1999). Kadın öğretmenler ve sendikal katılım Eğitim-Sen örneği. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet GÖK
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZİANTEP
0000-0001-9515-4368
Türkiye


Fatih BOZBAYINDIR (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5393-0955
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 6 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 12 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 7 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 24

Kaynak Göster

APA Gök, A. & Bozbayındır, F. (2021). Okul Yöneticilerinin Görüşleri Bağlamında Eğitim Sendikaları . Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , 12 (24) , 301-328 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/66079/982046