Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON DURUMLARI

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 14, 197 - 207, 30.11.2018

Öz

Bu araştırmada lise öğrencilerin İngilizce dersine yönelik motivasyon durumlarını araştırılmaktadır. Araştırmanın örneklemi Elazığ il merkezindeki bir Anadolu lisesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 147 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak İngilizce Dil Öğreniminde Motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi, doğrulayıcı faktör analizi, pearson korelasyon katsayısı, Chi-Square, etki büyüklüğü ve Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre İngilizce ders başarısını yüzde yirmi iki oranında bu derse yönelik motivasyon etkilemektedir. İngilizce dersine yönelik motivasyonu ölçmek amacıyla uygulanan ölçek alt boyutlarından en fazla açıklayıcılık gücüne katkıyı tutum alt boyutunun yaptığı araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer sonuçtur. Araştırma kapsamında elde edilen tutum ile akademik başarı arasındaki manidar ilişki İngilizce dil öğrenimi açısından dikkate değer bir diğer bulgudur. Araştırma bulgularına göre yabancı dile yönelik olumlu duygular bu dersin akademik başarısının arttırılmasında etkili bulunmuştur. Bu nedenle eğitim-öğretimden önce ve öğretim sürecinin belli dönemlerinde öğrenci tutumları açısından bir tanılama ve düzenleme önerilmektedir.

Kaynakça

  • Acat, B. ve Demiral, S. (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 312-329.Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. (5. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.Ames, C. ve Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroonı: Students’ lcarning strategies and motivation processes. Journal of Etltıcalional Psychology, 80 (3), 260-267.Anastasi, A. (1988). PsychologicalTesting. Sixth Edition, New York: Macmillan Publishing Company.Arslan, M. ve Akbarov, A. (2010). The matter of motivation-method and solution offers in foreign language teaching in Turkey. Seljuk University Journal of Faculty of Letters, 24, 179-191. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2012). Sosyal Bilimler için İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. Corder, S. P. (1981). Error analysis and inter language. Oxford: Oxford University Press.Csizer, K. ve Dörnyei, Z. (2005). Language learners’ motivational profiles and their motivated learning behavior. Language Learning, 55(4), 613-659.Demirel, Ö. (1991). Türkiye'de yabancı dil öğretmeni yetiştirmede karşılaşılan güçlükler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 25-39.Ergür, D. O. (2002). Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları. Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Ankara, Türkiye.Cilt: 27Sayı: 126ISSN: 1300-1337Sayfa Aralığı: 38 - 42.Ersanlı, C.Y. (2015). The relationship between students’ academic self-efficacy and language learning motivation: A studey of 8th graders.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 199, 472-478. Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.Fisher, R. (1990). Teaching children to tlıink. Basil Blackwell.Gardner, R. C. ve Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, MA: Newbury House Publishers.Gardner, R. C. (2001). Language Learning motivation: the Student, the Teacher, and the Researcher,http://publish.uwo.ca/-gardner/Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: the role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.Güven, E. (2014). Tahmin-gözlem-açıklama destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin çevre sorunlarına yönelik tutum ve davranışlara etkisi. Eğitim ve Bilim, 39 (173), 25-38. Işık, A. (2008) Yabancı dil eğitimindeki yanlış-lıklar nereden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies. 4 (2), 15-26.Kaya, M. (1995). The relationship of motivation, anxiety, self-confidence, and extroversion/introversion to students’ active class participation in an EFL classroom in Turkey. (Unpublished master thesis). Bilkent University Institute of Economics and Social Sciences, Ankara.Kennedy, J. R. (1996). Variations in the motivation of successful and unsuccessful turkish learners of english. (Unpublished master thesis). Boğaziçi University, Institute of Social Sciences, İstanbul.Lier, L. V. (1996). Interaction in the language curriculum, awareness, autonomy & authenticity. New York: Longman.McDonough, S. H. (1981). Psychology in foreign language teaching. London: George Allen & Unwin.Nazarova, G.P. ve Umurova, Kh.H. (2016). Self-confidence and its importance in learning languages. International Scientific Journal, 4, 47-49. Ngeow, Karen Yeok-Hwa (1998). Motivationand Transferin Language Learning,http://www.kidsource.com/education/motivation .Iang.learn. htmlNorton, B. ve K. Toohey. (2001) ‘Changing perspectives on good languages lear-ners’ TESOL Quarterly, 35(2), 307-22Papanastasiou, C. (2002). School, teaching and family influence on student attitudes toward science: Based on TIMSS Data for Cyprus.Studies in Educational Evaluation, 28, 71-86.Pinile, K. ve Csizér, K. (2013). L2 motivation, anxiety, and self-efficacy: The interrelationship of individual variables in the secondary school context.Studies in Second Language Learning and Teaching, 3(4), 523-550. Reece, I. ve Walker, S.(1997) Teaching, Trai-ning and Learning. A Practical Guide. (Third Ed). Great Britain: Business Education Publishers Limited.Seifert, L.K. (1991). Educatioııal psychology (Second Edition). U.S.A.: Houghton Mifflin Company.Spolsky, B. (1989). Conditions for second language learning. Oxford: Oxford University Press.Sung, Ko-Yin. (2013). L2 motivation in foreign language learning. Journal of Language and Linguistic Studies, 9(2), 19-30. Taşpınar, H.K. (2004). Teachers’ and students’ perceptions of teachers’ task–related motivational strategy use and students’ motivation levels. (Unpublished master thesis). Bilkent University Institute of Economics and Social Sciences, Ankara.Topal, M., Eyduran, E., Yağanoğlu, A.M., Sönmez, A.Y. ve Keskin, S. (2010). Çoklu doğrusal bağlantı durumunda ridge ve temel bileşenler regresyon analiz yöntemlerinin kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1), 53-57. Tunçel, H. (2015). The relationship between self-confidence and learning Turkish as a foreign language. Educational Research and Reviews, 10(18), 2575-2589. Yeşil, H. (2011). Türkçe eğitimi bilimi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları.International Online Journal of EducationalSciences, 3(1), 200-219.Yılmaz, E. (2013). Determining the motivation levels and motivation teypes of high school students in English classes.Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1,1-10. Wu, Wen-chi, V. ve Marek, M. (2010). Making establish a “habit” : Increasing confidence, motivation and ability of EFL students through cross-cultural, computer assisted interaction. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(4), 101-112.

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 14, 197 - 207, 30.11.2018

Öz

Kaynakça

  • Acat, B. ve Demiral, S. (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 312-329.Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. (5. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.Ames, C. ve Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroonı: Students’ lcarning strategies and motivation processes. Journal of Etltıcalional Psychology, 80 (3), 260-267.Anastasi, A. (1988). PsychologicalTesting. Sixth Edition, New York: Macmillan Publishing Company.Arslan, M. ve Akbarov, A. (2010). The matter of motivation-method and solution offers in foreign language teaching in Turkey. Seljuk University Journal of Faculty of Letters, 24, 179-191. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2012). Sosyal Bilimler için İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. Corder, S. P. (1981). Error analysis and inter language. Oxford: Oxford University Press.Csizer, K. ve Dörnyei, Z. (2005). Language learners’ motivational profiles and their motivated learning behavior. Language Learning, 55(4), 613-659.Demirel, Ö. (1991). Türkiye'de yabancı dil öğretmeni yetiştirmede karşılaşılan güçlükler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 25-39.Ergür, D. O. (2002). Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları. Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Ankara, Türkiye.Cilt: 27Sayı: 126ISSN: 1300-1337Sayfa Aralığı: 38 - 42.Ersanlı, C.Y. (2015). The relationship between students’ academic self-efficacy and language learning motivation: A studey of 8th graders.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 199, 472-478. Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.Fisher, R. (1990). Teaching children to tlıink. Basil Blackwell.Gardner, R. C. ve Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, MA: Newbury House Publishers.Gardner, R. C. (2001). Language Learning motivation: the Student, the Teacher, and the Researcher,http://publish.uwo.ca/-gardner/Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: the role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.Güven, E. (2014). Tahmin-gözlem-açıklama destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin çevre sorunlarına yönelik tutum ve davranışlara etkisi. Eğitim ve Bilim, 39 (173), 25-38. Işık, A. (2008) Yabancı dil eğitimindeki yanlış-lıklar nereden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies. 4 (2), 15-26.Kaya, M. (1995). The relationship of motivation, anxiety, self-confidence, and extroversion/introversion to students’ active class participation in an EFL classroom in Turkey. (Unpublished master thesis). Bilkent University Institute of Economics and Social Sciences, Ankara.Kennedy, J. R. (1996). Variations in the motivation of successful and unsuccessful turkish learners of english. (Unpublished master thesis). Boğaziçi University, Institute of Social Sciences, İstanbul.Lier, L. V. (1996). Interaction in the language curriculum, awareness, autonomy & authenticity. New York: Longman.McDonough, S. H. (1981). Psychology in foreign language teaching. London: George Allen & Unwin.Nazarova, G.P. ve Umurova, Kh.H. (2016). Self-confidence and its importance in learning languages. International Scientific Journal, 4, 47-49. Ngeow, Karen Yeok-Hwa (1998). Motivationand Transferin Language Learning,http://www.kidsource.com/education/motivation .Iang.learn. htmlNorton, B. ve K. Toohey. (2001) ‘Changing perspectives on good languages lear-ners’ TESOL Quarterly, 35(2), 307-22Papanastasiou, C. (2002). School, teaching and family influence on student attitudes toward science: Based on TIMSS Data for Cyprus.Studies in Educational Evaluation, 28, 71-86.Pinile, K. ve Csizér, K. (2013). L2 motivation, anxiety, and self-efficacy: The interrelationship of individual variables in the secondary school context.Studies in Second Language Learning and Teaching, 3(4), 523-550. Reece, I. ve Walker, S.(1997) Teaching, Trai-ning and Learning. A Practical Guide. (Third Ed). Great Britain: Business Education Publishers Limited.Seifert, L.K. (1991). Educatioııal psychology (Second Edition). U.S.A.: Houghton Mifflin Company.Spolsky, B. (1989). Conditions for second language learning. Oxford: Oxford University Press.Sung, Ko-Yin. (2013). L2 motivation in foreign language learning. Journal of Language and Linguistic Studies, 9(2), 19-30. Taşpınar, H.K. (2004). Teachers’ and students’ perceptions of teachers’ task–related motivational strategy use and students’ motivation levels. (Unpublished master thesis). Bilkent University Institute of Economics and Social Sciences, Ankara.Topal, M., Eyduran, E., Yağanoğlu, A.M., Sönmez, A.Y. ve Keskin, S. (2010). Çoklu doğrusal bağlantı durumunda ridge ve temel bileşenler regresyon analiz yöntemlerinin kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1), 53-57. Tunçel, H. (2015). The relationship between self-confidence and learning Turkish as a foreign language. Educational Research and Reviews, 10(18), 2575-2589. Yeşil, H. (2011). Türkçe eğitimi bilimi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları.International Online Journal of EducationalSciences, 3(1), 200-219.Yılmaz, E. (2013). Determining the motivation levels and motivation teypes of high school students in English classes.Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1,1-10. Wu, Wen-chi, V. ve Marek, M. (2010). Making establish a “habit” : Increasing confidence, motivation and ability of EFL students through cross-cultural, computer assisted interaction. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(4), 101-112.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Murat TUNCER (Sorumlu Yazar)
0000-0001-9136-6355
Türkiye


Ahmet Egemen AKMENÇE
0000-0001-7523-4061

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Tuncer, M. & Akmençe, A. E. (2018). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON DURUMLARI . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (14) , 197-207 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/40720/476236