Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 16, 97 - 111, 30.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Akpınar, B. (2004). Konuşulan, otantik bir dil kaynağı olarak televizyon reklamlarının, yabancı dil öğretiminde kulalnılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 198-211. Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynaklarının öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inancını yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 1907-1920.Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.Aydoslu, U. (2005). Öğretmen adaylarının yabancı dil olarak İngilizce dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.Azar, A. (2010). In-service and pre-service secondary science teachers’ selfefficacy beliefs about science teaching. Educational Research And Reviews, 5(4), 175-188.Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.Bandura, A. (1997). Self Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.Barnhardt, S. (1997). Self-effiacy and second language learing. The NCLRC Language Resources, 1(5). http://www.Cal.org/nclrc/caidlr15.htm#BMY(Erişim Tarihi: 15.11.2018)Baron, A. R. (2004). Social Psychology. (10th ed.). from://en.wikipedia.org/wiki/Self-efficacy.( Erişim Tarihi: 15.11.2018)Behjoo, B. M. (2013). The relationship among self-efficacy, academic self-efficacy, problem solving skills and foreign language achievement. Unpublished Master’s Thesis, Hacettepe University Graduate School of Social Sciences. Bıkmaz, F.H. (2002). Fen öğretiminde öz-yeterlik inancı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 197-210.Büyükduman, F.İ. (2006). İngilizce Öğretmen Adaylarının, İngilizce ve Öğretmenlik Becerilerine İlişkin Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Chamot, A. U. (1993). Changing instruction for language minority students to achieve national goals. Proceedings of the Third National Resewarch Symposium on Limited English Proficient Student Issues: Focus on Middle and High school Issues. Chastain, K. (1988). Developing Second Language Skills, Theory and Practice. United States of America: Harcourt Brace Jovanovich, Inc,.Cheng, Y. (2001). The relationships among language learning self-efficacy, belief in giftedness for language learning, and language anxiety. Concentric: Studies in English Literature and Linguistics, 27(2), 75-90.Crozier, W. R. (1997). Individual learners: Personality differences in education. Oxford: OUP.Chen, H. Y. ve Hasson, D.J. (2007). The relationship between efl learners’ self-efficacy beliefs and english performance. http://www.coe.fsu.edu/core/ abstracts/mse/Huei-Yu_Chen_Abstract.doc. Erişim tarihi: 17.11.2018.Cheung, Y. H. (2008). Teacher efficacy: A comparative study of Hong Kong and Shanghai Primary inservice teachers. Australian Educational Researcher, 35(4), 110-123Çimen, S. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Tükenmişlik Yaşantıları ve Yeterlik Algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.Doğan, Y. ve Tuncer, M. (2017). Üst-bilişsel farkındalık, öz-yeterlik algısı ve yabancı dilde akademik başarı arasındaki ilişkiler. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 15(30), 51-67. Duman, B.A. (2007). Lise Öğrencilerinin İngilizce’ye Yönelik Özyeterlik Algı Puanlarının Cinsiyete, Alanlara ve Farklı Düzeylere Göre İngilizce Başarısını Yordama Gücü. Yayınlan¬mamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Erdem, İ., Altunkaya, H. ve Ateş, A. (2017). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okur özyeterlikleri ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. International Journal of Language Academy, 4(4), 74-86. Gliner, J.A., Morgan, G.A. ve Leech, N.L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. : Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.Graham, S. ve Weiner, B. (1996). Theories and principles of motivation. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 63-84). New York: Simon & Schuster Macmillan.Huang, C.S. ve Chang, F.S. (1996). Self Efficacy of ESL: an Example of Four Learner. http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_ storage_01/0000000b/80/26/c2/ff.pdf Erişim tarihi: 20.10.2018.İşigüzel, B. ve Aktaş, T. (2014). Yabancı dil öğretmenlerinin erken yaşta yabancı dil öğretimine ilişkin öz yeterlik algı düzeylerinin değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 2(2), 26-38.Karadeniz, C. ve Özdemir, N. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Alanına İlişkin Özyeterlik İnançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 23-30.Karakış, Ö. (2014). Lise öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik kaygıları, motivasyonları, öz-yeterlik algıları ve İngilizce ders başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.Kırmızı, Ö. (2015). Yükseköğretimde İngilizce öğrenen öğrencilerin akademik öz-benlik, öz-yeterlik, öz-düzenleme ve başarıları arasındaki ilişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 15(1), 32-40. Kiremit, H. Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili özyeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Koçer, M. (2014). Ortaokul Öğrencilerini Benlik Algıları İle Akademik Öz-Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi: İzmir.Köprülü, S.G. (2016). Erken yaşta yabancı dil öğreniminde çizgi filmlerin yeri. Diyalog, 1, 88-98. Lau, K, L. ve Chan, D.W. (2001). Motivational characteristics of underachievers in Hong Kong. Educational Psychology. 21,4, 417-430.Lavelle, E. (2006). Teacher’s self efficacy for writing. Electronic Journal of Research in Educational Pschology, 8(4), 1: 73–84Locke, Edwin A. ve Gary P. Latham (1990), A Theory of Goal Setting and Task Performance, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.Maddux, J. E. (1995). Self-efficacy theory: An introduction. In: Maddux, J. E. (Ed.). Self-efficacy, adaptation, and adjustment: Theory, research, and application (pp. 3–33). New York, Plenum.Mager, R. F. (1997). I Think I Can: The Importance of Self-Efficacy in Instruction. http://www.cepworldwide.com/newsletter/i_think.html (16.11.2018)Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Köller, O and Baumert, J. (2005). Academic Self-concept, Interest, Grades and Standardized Test Scores: Reciprocal Effects Models of Causal Ordering. Child Development. March/April, 76, 2: 397-416.Memduhoğlu, H.B. ve Çelik, Ş.N. (2015). İngilizce öğretmen adayı olan ve ingilizce öğretmeni olmayı planlayan üniversite öğrencilerinin ingilizce öz yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 17-32. Mikulecky, L. (1996). Adult and ESL Literacy Learning Self Efficacy Questionnaire. http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_ storage_01/0000000b/80/25/f6/78.pdf. (Erişim tarihi: 22.11.2018.)Morony, S., Kleitman, S., Lee, Y. P., ve Stankov, L. (2013). Predicting achievement: Confidence vs self-efficacy, anxiety,and self-concept in Confucian and European countries. International Journal of Educational Research, 58, 79-96.Oğuz, A. ve Baysal, E.A. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğrenme kaygıları ile İngilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 107-117. Oğuz, A. ve Topkaya, N. (2008). Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen öz- yeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 14, 1-8.Rahemi, J. (2007). Self-efficacy in English and Iranian senior high school students majoring in humanities, Novitas-ROYAL Research on Youth and Language, 1(2): 98–111Romi, S., ve Leyser, Y. (2006). Exploring inclusion preservice training needs: a study of variables associated with attitudes and self-efficacy beliefs. European Journal of Special Needs Education, 21 (1), 85-105.Senemoğlu, N. (2000). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitabevi, Ankara.Shang, H.F. (2007). The Relationships of Reading Strategy Use, Self-Efficacy, and EFL Reading Achievement. http://spaces.isu.edu.tw/upload/htm Erişim tarihi: 21.10.2018.Stankov, L., Lee, J., Luo, W., ve Hogan, D. J. (2012). Confidence: A better predictor of academic achievement than self-efficacy,self-concept and anxiety? Learning and Individual Differences, 22, 747-758.Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde etkileşimli tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.Thornton, P. ve Houser, C. (2002). M-Learning: learning in transit, in P. Lewis (ed.) The Changing Face of CALL: A Japanese Perspective, Lisse: Swets & Zeitlinger.Tremblay, P. F. ve Gardner, R. C. (1995). Expanding the motivation construct in language learning. The Modern Language Journal, 79(4), 505-520.Tuncer, M. ve Doğan, Y. (2015). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil ders kaygıları ve akademik öz-yeterlikleri arasındaki ilişki. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 14, 153-167. Tuncer, M., ve Tanas, R. (2011). Egitim fakultesi öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Adiyaman Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6).Unur, K. (2018). Farklı müfredat programlarıyla İngilizce öğrenen lisans turizm öğrencilerinin İngilizce öz yeterlilik inançlarının karşılaştırılması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(3), 620-638. Uslu, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinde İngilizce dersi başarısını yordayan değişkenlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Wang, C., Schwab, G., Fenn, P. ve Chang, M. (2013). Self-Efficacy and self-regulated learning strategies for english language learners: Comparison between Chinese and German college students. Journal Of Edducational And Development Psychology, 3(1), 173-191Woodrow, J.L. (2006). A model of adaptive language learning. The Modern Language Journal, 90(3): 297–320.Woolfolk, A. E. ve Hoy, W. K. (1993). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82(1), 81-91.Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Educational Psychology, 25, 82-91.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DİLİ ÖZYETERLİK İNANÇLARININ ARAŞTIRILMASI

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 16, 97 - 111, 30.12.2019

Öz

Bu çalışmanın genel amacı lise öğrencilerinin İngilizce diline yönelik özyeterlik inançlarının araştırılmasıdır. Betimsel tarama modeline göre yürütülen araştırmanın örneklemini 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında, Elazığ il merkezindeki devlet ortaokullarında öğrenim gören  toplam 594 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri yabancı dile yönelik özyeterlik inancı ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmada özyeterlik inançlarının kadın öğrencilerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İngilizce dilinde cep telefonu uygulamaları kullananların ve TV yayını izleyenlerin özyeterlik inançları anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Ayrıca İngilizce dersine yönelik pratik yapma imkanı yine özyeterlik inançlarına olumlu katkı yapmaktadır. Bu bulgulara göre yabancı bir dili öğrenmede pratik yapma, cep telefonu uygulamalarıyla alıştırmalar yapma, yabancı dilde televizyon izleme gibi okul dışı yaşantılar önemli katkılar yapabilir. Bu imkanlardan yoksun olan öğrenciler için fırsat eşitliği yaratılması gerekmektedir.    

Kaynakça

  • Akpınar, B. (2004). Konuşulan, otantik bir dil kaynağı olarak televizyon reklamlarının, yabancı dil öğretiminde kulalnılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 198-211. Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynaklarının öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inancını yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 1907-1920.Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.Aydoslu, U. (2005). Öğretmen adaylarının yabancı dil olarak İngilizce dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.Azar, A. (2010). In-service and pre-service secondary science teachers’ selfefficacy beliefs about science teaching. Educational Research And Reviews, 5(4), 175-188.Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.Bandura, A. (1997). Self Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.Barnhardt, S. (1997). Self-effiacy and second language learing. The NCLRC Language Resources, 1(5). http://www.Cal.org/nclrc/caidlr15.htm#BMY(Erişim Tarihi: 15.11.2018)Baron, A. R. (2004). Social Psychology. (10th ed.). from://en.wikipedia.org/wiki/Self-efficacy.( Erişim Tarihi: 15.11.2018)Behjoo, B. M. (2013). The relationship among self-efficacy, academic self-efficacy, problem solving skills and foreign language achievement. Unpublished Master’s Thesis, Hacettepe University Graduate School of Social Sciences. Bıkmaz, F.H. (2002). Fen öğretiminde öz-yeterlik inancı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 197-210.Büyükduman, F.İ. (2006). İngilizce Öğretmen Adaylarının, İngilizce ve Öğretmenlik Becerilerine İlişkin Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Chamot, A. U. (1993). Changing instruction for language minority students to achieve national goals. Proceedings of the Third National Resewarch Symposium on Limited English Proficient Student Issues: Focus on Middle and High school Issues. Chastain, K. (1988). Developing Second Language Skills, Theory and Practice. United States of America: Harcourt Brace Jovanovich, Inc,.Cheng, Y. (2001). The relationships among language learning self-efficacy, belief in giftedness for language learning, and language anxiety. Concentric: Studies in English Literature and Linguistics, 27(2), 75-90.Crozier, W. R. (1997). Individual learners: Personality differences in education. Oxford: OUP.Chen, H. Y. ve Hasson, D.J. (2007). The relationship between efl learners’ self-efficacy beliefs and english performance. http://www.coe.fsu.edu/core/ abstracts/mse/Huei-Yu_Chen_Abstract.doc. Erişim tarihi: 17.11.2018.Cheung, Y. H. (2008). Teacher efficacy: A comparative study of Hong Kong and Shanghai Primary inservice teachers. Australian Educational Researcher, 35(4), 110-123Çimen, S. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Tükenmişlik Yaşantıları ve Yeterlik Algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.Doğan, Y. ve Tuncer, M. (2017). Üst-bilişsel farkındalık, öz-yeterlik algısı ve yabancı dilde akademik başarı arasındaki ilişkiler. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 15(30), 51-67. Duman, B.A. (2007). Lise Öğrencilerinin İngilizce’ye Yönelik Özyeterlik Algı Puanlarının Cinsiyete, Alanlara ve Farklı Düzeylere Göre İngilizce Başarısını Yordama Gücü. Yayınlan¬mamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Erdem, İ., Altunkaya, H. ve Ateş, A. (2017). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okur özyeterlikleri ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. International Journal of Language Academy, 4(4), 74-86. Gliner, J.A., Morgan, G.A. ve Leech, N.L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. : Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.Graham, S. ve Weiner, B. (1996). Theories and principles of motivation. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 63-84). New York: Simon & Schuster Macmillan.Huang, C.S. ve Chang, F.S. (1996). Self Efficacy of ESL: an Example of Four Learner. http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_ storage_01/0000000b/80/26/c2/ff.pdf Erişim tarihi: 20.10.2018.İşigüzel, B. ve Aktaş, T. (2014). Yabancı dil öğretmenlerinin erken yaşta yabancı dil öğretimine ilişkin öz yeterlik algı düzeylerinin değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 2(2), 26-38.Karadeniz, C. ve Özdemir, N. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Alanına İlişkin Özyeterlik İnançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 23-30.Karakış, Ö. (2014). Lise öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik kaygıları, motivasyonları, öz-yeterlik algıları ve İngilizce ders başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.Kırmızı, Ö. (2015). Yükseköğretimde İngilizce öğrenen öğrencilerin akademik öz-benlik, öz-yeterlik, öz-düzenleme ve başarıları arasındaki ilişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 15(1), 32-40. Kiremit, H. Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili özyeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Koçer, M. (2014). Ortaokul Öğrencilerini Benlik Algıları İle Akademik Öz-Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi: İzmir.Köprülü, S.G. (2016). Erken yaşta yabancı dil öğreniminde çizgi filmlerin yeri. Diyalog, 1, 88-98. Lau, K, L. ve Chan, D.W. (2001). Motivational characteristics of underachievers in Hong Kong. Educational Psychology. 21,4, 417-430.Lavelle, E. (2006). Teacher’s self efficacy for writing. Electronic Journal of Research in Educational Pschology, 8(4), 1: 73–84Locke, Edwin A. ve Gary P. Latham (1990), A Theory of Goal Setting and Task Performance, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.Maddux, J. E. (1995). Self-efficacy theory: An introduction. In: Maddux, J. E. (Ed.). Self-efficacy, adaptation, and adjustment: Theory, research, and application (pp. 3–33). New York, Plenum.Mager, R. F. (1997). I Think I Can: The Importance of Self-Efficacy in Instruction. http://www.cepworldwide.com/newsletter/i_think.html (16.11.2018)Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Köller, O and Baumert, J. (2005). Academic Self-concept, Interest, Grades and Standardized Test Scores: Reciprocal Effects Models of Causal Ordering. Child Development. March/April, 76, 2: 397-416.Memduhoğlu, H.B. ve Çelik, Ş.N. (2015). İngilizce öğretmen adayı olan ve ingilizce öğretmeni olmayı planlayan üniversite öğrencilerinin ingilizce öz yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 17-32. Mikulecky, L. (1996). Adult and ESL Literacy Learning Self Efficacy Questionnaire. http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_ storage_01/0000000b/80/25/f6/78.pdf. (Erişim tarihi: 22.11.2018.)Morony, S., Kleitman, S., Lee, Y. P., ve Stankov, L. (2013). Predicting achievement: Confidence vs self-efficacy, anxiety,and self-concept in Confucian and European countries. International Journal of Educational Research, 58, 79-96.Oğuz, A. ve Baysal, E.A. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğrenme kaygıları ile İngilizce özyeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 107-117. Oğuz, A. ve Topkaya, N. (2008). Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen öz- yeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 14, 1-8.Rahemi, J. (2007). Self-efficacy in English and Iranian senior high school students majoring in humanities, Novitas-ROYAL Research on Youth and Language, 1(2): 98–111Romi, S., ve Leyser, Y. (2006). Exploring inclusion preservice training needs: a study of variables associated with attitudes and self-efficacy beliefs. European Journal of Special Needs Education, 21 (1), 85-105.Senemoğlu, N. (2000). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitabevi, Ankara.Shang, H.F. (2007). The Relationships of Reading Strategy Use, Self-Efficacy, and EFL Reading Achievement. http://spaces.isu.edu.tw/upload/htm Erişim tarihi: 21.10.2018.Stankov, L., Lee, J., Luo, W., ve Hogan, D. J. (2012). Confidence: A better predictor of academic achievement than self-efficacy,self-concept and anxiety? Learning and Individual Differences, 22, 747-758.Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde etkileşimli tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.Thornton, P. ve Houser, C. (2002). M-Learning: learning in transit, in P. Lewis (ed.) The Changing Face of CALL: A Japanese Perspective, Lisse: Swets & Zeitlinger.Tremblay, P. F. ve Gardner, R. C. (1995). Expanding the motivation construct in language learning. The Modern Language Journal, 79(4), 505-520.Tuncer, M. ve Doğan, Y. (2015). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil ders kaygıları ve akademik öz-yeterlikleri arasındaki ilişki. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 14, 153-167. Tuncer, M., ve Tanas, R. (2011). Egitim fakultesi öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Adiyaman Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6).Unur, K. (2018). Farklı müfredat programlarıyla İngilizce öğrenen lisans turizm öğrencilerinin İngilizce öz yeterlilik inançlarının karşılaştırılması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(3), 620-638. Uslu, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinde İngilizce dersi başarısını yordayan değişkenlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Wang, C., Schwab, G., Fenn, P. ve Chang, M. (2013). Self-Efficacy and self-regulated learning strategies for english language learners: Comparison between Chinese and German college students. Journal Of Edducational And Development Psychology, 3(1), 173-191Woodrow, J.L. (2006). A model of adaptive language learning. The Modern Language Journal, 90(3): 297–320.Woolfolk, A. E. ve Hoy, W. K. (1993). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82(1), 81-91.Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Educational Psychology, 25, 82-91.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Murat TUNCER (Sorumlu Yazar)
FIRAT UNIVERSITY
0000-0001-9136-6355
Türkiye


Ahmet Egemen AKMENÇE
0000-0001-7523-4061

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 16

Kaynak Göster

APA Tuncer, M. & Akmençe, A. E. (2019). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DİLİ ÖZYETERLİK İNANÇLARININ ARAŞTIRILMASI . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 8 (16) , 97-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/51353/576594