Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 17, 89 - 96, 30.06.2020

Öz

Kaynakça

  • Akın, Y.K. (2008). Veri Madenciliğinde Kümeleme Algoritmaları ve Kümeleme Analizi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler. Ankara: PegemA Yayıncılık. Civelek, M. (2014). Ölçme ve Değerlendirme Ders Notları. https://kaanonaran.files.wordpress.com/2015/02/olcme-ve-degerlendirme-22-07-2013.pdf. (Erişim Tarihi. 01.07.2019) Dale, E. (1969). Audiovisual Methods in Teaching, For a general discussion, including misconceptions, misinterpretation, echoes and support, of the theory, see further, for example, Chow, W W S, Tiba, F. De Vaus, D. A. (2001). Research Desing in Social Research. SAGE Publications, London. Driver, R. (1989). Students’ conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education, 11, 481-490. Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodolojilerine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Gilbert, J., Osborne, R., & Fensham, P. (1982). Children’s science and ıts consequences for teaching. Science Education, 66, 623-633. Gözüm S. ve Aksayan S. (2003). Kültürler Arası Ölçek Uyarlaması İçin Rehber II: Psikometrik Özellikler Ve Kültürlerarası Karşılaştırma. Hemarge Dergisi, 5: 3-14. Hoban, C.F., Hoban, C.F. ve Jr., Zisman, S.B. (1937). Visualizing the curriculum. New York: The Cordon Company. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kayış, A. ve Nacar, D. (2013). Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Konya, Eğitim Kitabevi Yayınları, 2013. Martin, D.C., Arendale, D. ve Blanc, R.A. (1997). Mainstreaming of Developmental Education: Supplemental Instruction and Video-based Supplemental Instruction. In H. Levin (Ed.), Alternatives to Developmental Education. San Fransisco: Jossey Bass. Mayer, L. (2001). New challenges: Overview of state data tables. Education Week on theWeb.http://www.edweek.org/sreports/tc01/tc01article.cfm?slug=35challenges.h20 (Erişim Tarihi: 24.05.2018). Novak, J. D. (1977). A Theory Of Education. Ithaca, N. Y. Cornell University Press, Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W. ve Gertzog, W. A. (1982). Accommodation Of A Scientific Conception: Toward A Theory Of Conceptual Change. Science Education, 66, 211-227 Robson, C. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Gerçek Dünya Araştırması (Çev. Ed.: Şakir Çınkır ve Nihan Demirkasımoğlu). Ankara: Anı yayıncılık. Romesbourg, C. (1984). Cluster Analysis for Researchers, Belmont: Lifetime Learning Publications.

DENEYSEL BİR ARAŞTIRMADA PİLOT ÇALIŞMANIN ÖNEMİ: DALE’İN YAŞANTI KONİSİNE GÖRE ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 17, 89 - 96, 30.06.2020

Öz

Bu araştırmada, Dale’in yaşantı konisine göre yapılandırışmış ölçme ve değerlendirme dersinin öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisi araştırmak için bir pilot çalışma yürütülmüştür. Bir deney ve bir kontrol grubundan oluşan toplam 63 öğrenci çalışmaya dâhil edilmiştir ve grup seçimleri küme analizine göre yürütülmüştür. Deneysel çalışmalarda deney ve kontrol grubunun eşdeğerliği önemli bir gerekliliktir. Fakat çalışmada dış değişken etkisi araştırıldığı için, bilinen grup tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubundaki öğrencilerin başarı puanları deney ve kontrol gruplarının atamasında kullanılmıştır. Küme analizine göre başarılı ve başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, deneysel çalışmadan önce ve sonra analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda, deney ve kontrol gruplarının ön test puanları anlamlı bir şekilde deneysel grubun (başarılı öğrencilerin grubu) lehine farklılaşmıştır Bu pilot çalışmanın sonucunda grup puan ortalamaları arasındaki farka dayanılarak yapılması planlanan deneysel çalışmanın yapılabileceği, buna karşın sontest puanları açısından anlamlı fark gözlenmemesi nedeniyle de daha detaylı bir planlamanın gerektiği söylenebilir. Araştırmanın sonucunda bilinen grup tekniğinin deneysel çalışmalar öncesinde bir pilot çalışma olarak kullanılması önerilmektedir.

Kaynakça

  • Akın, Y.K. (2008). Veri Madenciliğinde Kümeleme Algoritmaları ve Kümeleme Analizi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler. Ankara: PegemA Yayıncılık. Civelek, M. (2014). Ölçme ve Değerlendirme Ders Notları. https://kaanonaran.files.wordpress.com/2015/02/olcme-ve-degerlendirme-22-07-2013.pdf. (Erişim Tarihi. 01.07.2019) Dale, E. (1969). Audiovisual Methods in Teaching, For a general discussion, including misconceptions, misinterpretation, echoes and support, of the theory, see further, for example, Chow, W W S, Tiba, F. De Vaus, D. A. (2001). Research Desing in Social Research. SAGE Publications, London. Driver, R. (1989). Students’ conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education, 11, 481-490. Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodolojilerine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Gilbert, J., Osborne, R., & Fensham, P. (1982). Children’s science and ıts consequences for teaching. Science Education, 66, 623-633. Gözüm S. ve Aksayan S. (2003). Kültürler Arası Ölçek Uyarlaması İçin Rehber II: Psikometrik Özellikler Ve Kültürlerarası Karşılaştırma. Hemarge Dergisi, 5: 3-14. Hoban, C.F., Hoban, C.F. ve Jr., Zisman, S.B. (1937). Visualizing the curriculum. New York: The Cordon Company. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kayış, A. ve Nacar, D. (2013). Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Konya, Eğitim Kitabevi Yayınları, 2013. Martin, D.C., Arendale, D. ve Blanc, R.A. (1997). Mainstreaming of Developmental Education: Supplemental Instruction and Video-based Supplemental Instruction. In H. Levin (Ed.), Alternatives to Developmental Education. San Fransisco: Jossey Bass. Mayer, L. (2001). New challenges: Overview of state data tables. Education Week on theWeb.http://www.edweek.org/sreports/tc01/tc01article.cfm?slug=35challenges.h20 (Erişim Tarihi: 24.05.2018). Novak, J. D. (1977). A Theory Of Education. Ithaca, N. Y. Cornell University Press, Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W. ve Gertzog, W. A. (1982). Accommodation Of A Scientific Conception: Toward A Theory Of Conceptual Change. Science Education, 66, 211-227 Robson, C. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Gerçek Dünya Araştırması (Çev. Ed.: Şakir Çınkır ve Nihan Demirkasımoğlu). Ankara: Anı yayıncılık. Romesbourg, C. (1984). Cluster Analysis for Researchers, Belmont: Lifetime Learning Publications.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Ömer YILMAZ>
TED ELAZIĞ Koleji
0000-0002-7054-8851
Türkiye


Murat TUNCER> (Sorumlu Yazar)
Fırat Üniversitesi
0000-0001-9136-6355
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Yılmaz, Ö. & Tuncer, M. (2020). DENEYSEL BİR ARAŞTIRMADA PİLOT ÇALIŞMANIN ÖNEMİ: DALE’İN YAŞANTI KONİSİNE GÖRE ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 9 (17) , 89-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/55652/744942