Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DOĞRUSAL DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE TUTUMUNA ETKİSİ

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 18, 97 - 108, 08.12.2020

Öz

Bu çalışmada, Doğrusal Denklemler ve Eşitsizlikler konusunun öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme yaklaşımının 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin başarısına ve tutumuna olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ön-test ve son-test kontrol gruplu deneysel desen modeli uygulanmıştır. Araştırma örneklemini Bitlis’in Merkez ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 33 öğrenci oluşturmaktadır. Kontrol grubunda; öğretim programına uyularak işlenirken, deney grubunda ise Probleme Dayalı Öğrenme yöntemi dikkate alınarak öğretim programları bir problem senaryoları ile işlenmiştir. Dersler, 3 hafta sürecince işlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla Matematik Başarı Testi, derse karşı olan tutumlarını ölçmek amacıyla da Matematik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: Probleme Dayalı Öğrenme yaklaşımı ile ders işlenen deney grubu ile mevcut öğretim programı ile ders işlenen kontrol grubuna yapılan Matematik Başarı Testinde iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca yapılan Matematik Tutum Ölçeğinde deney grubu ve kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark görülmüştür.

Kaynakça

 • Ayvacı, A. (2011). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Denklem Kavramının Öğretiminde Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Baykul, Y. (2001). İlköğretimde matematik öğretimi (5. Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Biber, M. (2012). Duyuşsal özelliklerin probleme dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin matematiksel kazanımlarına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Buran, O. (2012). Probleme dayalı öğretimin birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve özdeşliklerin öğretiminde 8. Sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Duch, B. J., Groh, S. E., & Allen, D. E. (Eds.) (2001). The power of problem-based learning. Sterling, VA: Stylus Publications.
 • Eski, M. (2011). İlköğretim 7. sınıflarda cebirsel ifadeler ve denklemlerin öğretiminde probleme dayalı öğrenmenin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kastamonu.
 • Gallow, D., Grant, H. (2000). What is Problem-Based Learning?, Problem-Based Learning Faculty Institute, Winter 2000.
 • Kar, T. (2010). Lineer Cebirde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarıları, Problem Çözme Becerileri ve Yaratıcılıkları Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kaya, C. (2009). Matematik öğretiminde iletişim çatışmaları. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Keskinkılıç, K., ve Keskinkılıç S. B. (2005). Türkçe’nin temel becerileri ve ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretimi. İstanbul: Asil Yayın MEB (2011). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, Ankara: MEB. 5 Aralık 2014 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Özdoğan, G, Bulut, M. ve Kula, F. (2005). Matematik Dersine Yönelik Tutumun ve Başarının, Cinsiyet ve Öğrenim Türü Değişkenleri Açısından İncelenmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitapçığı Cilt 2 (28–30 Eylül 2005), Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 995–997.
 • Uyar, G. (2014). 6. sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına ve matematiğe ilişkin tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Mustafa AYDOĞDU (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1504-3674
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 18

Kaynak Göster

APA Aydoğdu, M. (2020). DOĞRUSAL DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE TUTUMUNA ETKİSİ . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 9 (18) , 97-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/58123/796991