Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

YOUTUBE YORUM ALANINDA KULLANICI ETKİLEŞİMİ: BİR HATIRLAMA FENOMENİ OLARAK DİJİTAL ORTAMLARDA DUYGUSAL MOTİVASYON

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 84 - 96, 01.05.2023

Öz

Zaman ve mekân üzerinde dijital ortamların sağladığı değişim, bu ortamların kullanıcılar için hatırlatıcı olmasına aracılık oluşturmaktadır. Bilgilerin dijitalleşen platformlar ile arşivlenmesi ve ulaşılabilir olması bireylere kolaylık sağlamaktadır. İçerik tabanlı yapısıyla YouTube, kullanıcıların profilden bağımsız olarak içeriğe odaklanmasını sağlar. YouTube video paylaşım sitesi olarak kullanıcılara sunduğu yorum sistemi ile etkileşim sağlamaktadır. Kullanıcıların yorum sistemini kullanarak deneyimlerini paylaşmalarının yanı sıra deneyimlerini aktarmalarına da olanak sağlayan bu özellik, iletişimsel bir eylem olarak hatırlamayı yorumlar aracılığıyla bir deneyime dönüştürmektedir. Kullanıcıların oluşturduğu YouTube yorumlarının iletişim ve kendini ifade etme aracı olması geçmiş deneyimlerin aktarılması açısından önemlidir. Bu çalışma YouTube üzerinde paylaşılan geçmişi hatırlatan bir videonun kullanıcılar tarafından yorum alanı kullanılarak verilen yanıtlarına ve tepkilerine odaklanarak; ağa bağlı bir fenomen olarak geçmişin çevrimiçi ortamlar üzerinden yarattığı duygusal motivasyonun, kullanıcılar tarafından nasıl oluşturulduğuna dair bir analizi içermektedir. Bu çalışmanın amacı, YouTube yorum alanının kullanılarak geçmişe yönelik deneyimlerin aktarımının yarattığı duygusal motivasyonun nasıl olabileceğini araştırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda verilerin toplanması, YouTube platformu üzerinden geçmişin toplumsal ve kültürel deneyimlerini içeren örnek bir video paylaşımındaki kullanıcı yorumları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, çalışmada örneklendirilen YouTube’un, kullanıcıları yorum alanı üzerinde bir araya getirerek, kolektif olarak deneyimlerin aktarılmasına olanak tanıdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kullanıcıların günümüz yaşam koşullarında geçmiş deneyimlerini hatırlamalarının geçmişi olumlama ihtiyacını artırdığı gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • Assmann, J. (2015). Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik. (Tekin,A. Çev.), 2.bs., İstanbul: Ayrıntı.
 • Auge, M. (2000). Unutma Biçimleri. (Sert, M. Çev.), İstanbul: Om.
 • Ayan, B. (2016). Sosyal Ağlar Tarihi. İstanbul: Abaküs.
 • Baloğlu, A. (2015). Gelişen Tanımlamalar ve Devlet Modeli. Baloğlu, A. (Ed.). Sosyal Medya Madenciliği (ss.1-16). İstanbul: Beta.
 • Burgess J. ve J. Green. (2009). Youtube: Online Video and Participatory Culture. Cambirdge: Polity.
 • Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi—Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. (Kılıç, E. Çev.), 2.bs., (Cilt.1), İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Chandler, D. ve R. Munday. (2018). Medya ve İletişim Sözlüğü, (Taşdemir, B. Çev.), İstanbul: İletişim.
 • Fuchs, C. (2014). Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş. (Kalaycı, İ. ve D. Saraçoğlu, Çev.), Ankara: NotaBene.
 • Garde-Hansen, J. (2011). Media and Memory. Edinburgh: Edinburgh University.
 • Garde-Hansen, J., Hoskins, A. ve A. Reading. (2009). Introduction. (Garde- Hansen J., Hoskins A. ve A. Reading, Ed.), Save as... Digital Memories (ss.1- 21). Basingstoke New York: Palgrave Macmillan.
 • Güçdemir, Y. (2017). Sosyal Medya: Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama. İstanbul: Derin.
 • Halbwachs, M. (2007). Kolektif Bellek ve Zaman. (Demirkol, Ş. Çev.), Öncesiz Sonrasız (Cogito 50) (ss.55-76). İstanbul: YKY.
 • Halbwachs, M. (2019). Kolektif Bellek, (Karagöz, Z. Çev.), 2. bs., İstanbul: Pinhan.
 • Hoskins, A. (2016). Memory Ecologies. Memory Studies. 9(3): 348-357.
 • Jenkins, H. (2018). Cesur Yeni Medya: Teknolojiler ve Hayran Kültürü. (Yeğengil, N. Çev.), 2. bs., İstanbul: İletişim.
 • Kahraman, M. (2014). Sosyal Medya 101 2.0: Pazarlamacılar İçin Sosyal Medyaya Giriş. 3.bs., İstanbul: Mediacat.
 • Kaplan A. M. ve M. Haenlein. (2010). Users Of The World, Unite! The Challenges And Opportunities Of Social Media. Business Horizons. 53(1): 59- 68.
 • Kavitha, K.M., Shetty, A., Abreo, B., D’Souza A. ve A. Kondana. (2020). Analysis and Classification of User Comments on YouTube Videos. Procedia Computer Science. 177: 593-598.
 • Kyoung, K. H. (2020). An Analysis of Youtube Comments on BTS Using Text Mining.The Rhizomatic Revolution Review. (1). https://ther3journal.com/issue-1/an-analysis-of-youtubecomments-on-bts- using-text-mining/
 • Madden, A., Ruthven I. ve D. McMenemy. (2013). A Classification Scheme for Content Analyses of YouTube Video Comments. Journal of Documentation. 69(5): 693-714.
 • Mayer-Schönberger, V. (2009). Delete: The Virtue of Forgetting in The Digital Age. Princeton: Princeton University Press.
 • Mcluhan, M. ve Powers, B. R. (2001). Global Köy: 21. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler. (Düzgören, B. Ö. Çev.), İstanbul: Scala.
 • Murthy, D. ve S. Sharma. (2019). Visualizing Youtube’s Comment Space: Online Hostility as a Networked Phenomena. New Media & Society. 21(1): 191-213.
 • Olick, J. K. (2014). Kolektif Bellek: İki Farklı Kültür. Moment Journal. (Güneşdoğmuş, M. Çev.), 1(2): 175-211.
 • Sarlo, B. (2012). Geçmiş Zaman: Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma. (Charum, P. B. ve D. Ekinci, Çev.), İstanbul: Metis.
 • Schudson, M. (2007). Kolektif Bellekte Çarpıtma Dinamikleri. (Çev. Kovulmaz, B. Çev.), Öncesiz Sonrasız (Cogito 50) (ss.179-199). İstanbul: YKY.
 • Telli Yamamoto, G. ve Karamanlı Şekeroğlu, Ö. (2014). Sosyal Medya ve Blog. İstanbul: Kriter.
 • Thelwall, M. (2018). Social Media Analytics for Youtube Comments: Potential and Limitations.International Journal of Social Research Methodology. 21(3): 303-316. Van Dijck, J. (2007). Mediated Memories in The Digital Age. Stanford, Calif: Stanford University Press.
 • Van Dijck, J. (2013). The Culture Of Connectivity A Critical History Of Social Media. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Van Dijk, J. (2016). Ağ Toplumu. (Sakin, Ö. Çev.), İstanbul: Epsilon.

User Interaction in The Youtube Comment Space: Emotional Motivation in Digital Environments as a Phenomenon of Remembrance

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 84 - 96, 01.05.2023

Öz

The change that digital environments provide over time and space mediates these environments as reminders for users. The archiving and accessibility of information on digital platforms offers convenience to individuals. With its content-based structure, YouTube allows users to focus on content independent of profiles. YouTube allows interaction with the commenting system it offers users as a video sharing site. This feature, which allows users not only to share but also to transmit their experiences through the commenting system, transforms remembering as a communicative act into experiences through comments. The fact that user-generated comments on YouTube are a means of communication and self-expression is significant for the transmission of past experiences. This study focuses on users' responses and reactions to a video that reminds them of the past, shared on YouTube using the commenting space; it includes an analysis of how the emotional motivation generated by the past as a networked phenomenon through online environments is created by users. The purpose of this study is to investigate how emotional motivation is generated through the sharing of past experiences using the YouTube commenting space. For this purpose, data were collected through user comments on a sample video sharing, which included the social and cultural experiences of the past, on the YouTube platform. The data obtained shows that YouTube, as exemplified in the study, brings users together in the comment field, allowing them to collectively share past experiences. Furthermore, it was observed that users' recollection of past experiences in today's living conditions increases the need to affirm the past.

Kaynakça

 • Assmann, J. (2015). Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik. (Tekin,A. Çev.), 2.bs., İstanbul: Ayrıntı.
 • Auge, M. (2000). Unutma Biçimleri. (Sert, M. Çev.), İstanbul: Om.
 • Ayan, B. (2016). Sosyal Ağlar Tarihi. İstanbul: Abaküs.
 • Baloğlu, A. (2015). Gelişen Tanımlamalar ve Devlet Modeli. Baloğlu, A. (Ed.). Sosyal Medya Madenciliği (ss.1-16). İstanbul: Beta.
 • Burgess J. ve J. Green. (2009). Youtube: Online Video and Participatory Culture. Cambirdge: Polity.
 • Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi—Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. (Kılıç, E. Çev.), 2.bs., (Cilt.1), İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
 • Chandler, D. ve R. Munday. (2018). Medya ve İletişim Sözlüğü, (Taşdemir, B. Çev.), İstanbul: İletişim.
 • Fuchs, C. (2014). Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş. (Kalaycı, İ. ve D. Saraçoğlu, Çev.), Ankara: NotaBene.
 • Garde-Hansen, J. (2011). Media and Memory. Edinburgh: Edinburgh University.
 • Garde-Hansen, J., Hoskins, A. ve A. Reading. (2009). Introduction. (Garde- Hansen J., Hoskins A. ve A. Reading, Ed.), Save as... Digital Memories (ss.1- 21). Basingstoke New York: Palgrave Macmillan.
 • Güçdemir, Y. (2017). Sosyal Medya: Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama. İstanbul: Derin.
 • Halbwachs, M. (2007). Kolektif Bellek ve Zaman. (Demirkol, Ş. Çev.), Öncesiz Sonrasız (Cogito 50) (ss.55-76). İstanbul: YKY.
 • Halbwachs, M. (2019). Kolektif Bellek, (Karagöz, Z. Çev.), 2. bs., İstanbul: Pinhan.
 • Hoskins, A. (2016). Memory Ecologies. Memory Studies. 9(3): 348-357.
 • Jenkins, H. (2018). Cesur Yeni Medya: Teknolojiler ve Hayran Kültürü. (Yeğengil, N. Çev.), 2. bs., İstanbul: İletişim.
 • Kahraman, M. (2014). Sosyal Medya 101 2.0: Pazarlamacılar İçin Sosyal Medyaya Giriş. 3.bs., İstanbul: Mediacat.
 • Kaplan A. M. ve M. Haenlein. (2010). Users Of The World, Unite! The Challenges And Opportunities Of Social Media. Business Horizons. 53(1): 59- 68.
 • Kavitha, K.M., Shetty, A., Abreo, B., D’Souza A. ve A. Kondana. (2020). Analysis and Classification of User Comments on YouTube Videos. Procedia Computer Science. 177: 593-598.
 • Kyoung, K. H. (2020). An Analysis of Youtube Comments on BTS Using Text Mining.The Rhizomatic Revolution Review. (1). https://ther3journal.com/issue-1/an-analysis-of-youtubecomments-on-bts- using-text-mining/
 • Madden, A., Ruthven I. ve D. McMenemy. (2013). A Classification Scheme for Content Analyses of YouTube Video Comments. Journal of Documentation. 69(5): 693-714.
 • Mayer-Schönberger, V. (2009). Delete: The Virtue of Forgetting in The Digital Age. Princeton: Princeton University Press.
 • Mcluhan, M. ve Powers, B. R. (2001). Global Köy: 21. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler. (Düzgören, B. Ö. Çev.), İstanbul: Scala.
 • Murthy, D. ve S. Sharma. (2019). Visualizing Youtube’s Comment Space: Online Hostility as a Networked Phenomena. New Media & Society. 21(1): 191-213.
 • Olick, J. K. (2014). Kolektif Bellek: İki Farklı Kültür. Moment Journal. (Güneşdoğmuş, M. Çev.), 1(2): 175-211.
 • Sarlo, B. (2012). Geçmiş Zaman: Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma. (Charum, P. B. ve D. Ekinci, Çev.), İstanbul: Metis.
 • Schudson, M. (2007). Kolektif Bellekte Çarpıtma Dinamikleri. (Çev. Kovulmaz, B. Çev.), Öncesiz Sonrasız (Cogito 50) (ss.179-199). İstanbul: YKY.
 • Telli Yamamoto, G. ve Karamanlı Şekeroğlu, Ö. (2014). Sosyal Medya ve Blog. İstanbul: Kriter.
 • Thelwall, M. (2018). Social Media Analytics for Youtube Comments: Potential and Limitations.International Journal of Social Research Methodology. 21(3): 303-316. Van Dijck, J. (2007). Mediated Memories in The Digital Age. Stanford, Calif: Stanford University Press.
 • Van Dijck, J. (2013). The Culture Of Connectivity A Critical History Of Social Media. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Van Dijk, J. (2016). Ağ Toplumu. (Sakin, Ö. Çev.), İstanbul: Epsilon.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdurrahman AKYILDIZ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, RADYO-TV SİNEMA (DR)
0000-0002-6688-2275
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 15 Mart 2023
Kabul Tarihi 24 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akyıldız, A. (2023). YOUTUBE YORUM ALANINDA KULLANICI ETKİLEŞİMİ: BİR HATIRLAMA FENOMENİ OLARAK DİJİTAL ORTAMLARDA DUYGUSAL MOTİVASYON . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 7 (2) , 84-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejnm/issue/77129/1265550


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png