Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Deprem Öncesi ve Sonrası Gözlenen Beton ve Donatı Korozyonları ile Kısa Kolon Hasarlarının İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 7, 8 - 20, 03.06.2016

Öz

Kolon uçlarındaki beton ve donatı korozyonu, genelde bodrum katlarda, bu çalışmada açıklanacak olan çeşitli nedenlerden ötürü bazen mevcut olan kısa kolonların olumsuz davranışını ilerletebilir. Bodrum katlarında kısa kolon yoksa bile, korozyon etkisiyle, zayıflamış kolonlar ya basınç göçmesinden ya da kısa kolon davranışına benzer şekilde ani kesme kırılmalarından göçebilmektedirler. Gerek daha çok bodrum kat kolonlarını etkilemeleri ve birlikte görülmeleri halinde daha büyük ve çabuk bir hasara neden olmaları, gerekse hasar oluşturma mekanizmalarındaki benzerlik açısından deprem sonrası araştırmalarda kısa kolon ve korozyon hasarlarını birlikte incelemenin ve mukayese etmenin önemi vardır. Bu nedenlerle bu çalışmada, çeşitli deprem öncesi ve sonrası yapılmış hasar tespit çalışmalarına dayanılarak korozyon ve kısa kolon hasar ve davranışları özetlenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Alan, H., Bozkurt E., Çağlayan, D., Dirlik, K.,Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Topal T., 2011. 2011 Van Depremleri (Tabanlı- Edremit) Raporu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın no:110, 60s, Ankara.
 • Bayülke, N., 2001. Depreme dayanıklı betonarme ve yığma yapı tasarımı, İMO İzmir Şubesi Yayınları, 398s, İzmir.
 • Bedirhanoğlu, İ.,Önal, T., 2011. 23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu, İMO Diyarbakır Şubesi, 46s, Diyarbakır.
 • Celep, Z., 2010. Mevcut betonarme binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi Genel kurallar, İMO yayınları, 70s, İstanbul.
 • Çağatay İ. H, 2004. Failure Of An Industrial Building During A Recent Earthquake In Turkey, Engineering Failure Analysis, 12, 497-507.
 • Çağatay, İ, H., 2007. Binalarda kısa kolona etki eden parametrelerin incelenmesi, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, 229- 236, İstanbul.
 • Çoşgun, T., 2001. İstanbulda Deprem Sonrası Yapılan İncelemelerde Karşılaşılan Korozyon Hasarı Üzerine Bir İnceleme, İÜ M.F, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 20s, İstanbul.
 • Doğan M., 2009. Betonarme yapılardaki Deprem Hasarlarına Korozyonun Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1,147- 168.
 • Gülkan, P., Wasti, T., 1993, Çerçeve Dolgu Etkileşmesi: Lineer Olmayan Bir İrdeleme, Türkiye İnşaat Mühendisliği XII. Teknik Kongre Bildiriler Kitabı, Ankara, 39-52.
 • Güney D ve Boduroğlu H, 2006. Deprem Etkisi Altındaki Simetrik Ve Asimetrik Yapıların, Lineer Olmayan Tepkilerine Dolgu Duvarlarının Katkısı, İTÜ Dergisi/D, Mühendislik, 5, 3, 2, 165-174.
 • Gümüşçü, M., Özcan, N., Kaya, N., 2004. Şanlıurfa’daki betonarme yapıların mevcut durumu, Türkiye Mühendislik Haberleri, 434-2004/6, 41-48.
 • Irfanoglu, A., 2009. Performance of Template School Buildings during Earthquakes in Turkey and Peru, Journal of performance of constructed facilities, ASCE, January/February 2009, 5- 14.
 • İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama- Araştırma Merkezi, 1992. 13 Mart 1992 Erzincan depremi hakkında Rapor I, 48 s. İstanbul.
 • Karaesmen, E, 1999. Kocaeli Depremi, Türkiye Mühendislik Haberleri, 403-1999.5, 24- 36.
 • Koç, T, 1998. Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Katodik Korunması-II, Tudev İş Dünyası, Sayı 3, 1-12.
 • Koç,T., 2002, Betonarme Demirlerin Korozyonu ve Katodik Koruması, 8. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiri Kitabı, 413-437.
 • Koç, V., 2012. Asma Katlı Kat Çıkmalı ve Asmolen Döşemeli Yapıların Depremsel Davranışı, Samsun İlinin Deprem Riski ve Alınabilecek Önlemler Sempozyumu, 159-173, Samsun.
 • Koç, V., TUHTA, S., 2012. Depremler Sonrası Zemin Katlarda Görülen Çökmelerin İncelenmesi, Samsun İlinin Deprem Riski ve Alınabilecek Önlemler Sempozyumu, 146- 158, Samsun.
 • Mokhtar, K., J-M. Loche, H. Friedmann, O. Amiri, A. Ammar, 2008. Steel corrosion in Reinforced Concrete Report n°2-2 Concrete in marine environment, LEPTAB. Université La Rochelle, Av. Michel Crépeau, F 17042 La Rochelle cedex 1 , France.
 • ODTÜ İnş. Müh. Böl. Deprem Araştırma Merkezi, 1995. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi Mühendislik Raporu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 32s, Ankara.
 • Özcebe, G., 1999. Ülkemizdeki depremlerden sonra gözlenen betonarme yapı hasarları, İnşaat Mühendisliği XV. Teknik Kongre, Deprem Özel Oturumu konuşmaları, Türkiye Mühendislik Haberleri, 404-1999.6, 47-51.
 • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 1998. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 85s, İzmir.
 • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 2007. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 166s, İstanbul.
 • Ün, H., Malzeme Bilgisi, Ders notları, http://hun.pamukkale.edu.tr/ders_notlari/malzeme_bilgisi/Malzeme_ders1_giris.pdf
 • Yakut A., Binici, B., Canbay E., Erberik, A., Sarıtaş, A., Aldemir, A., Demirel, İ., O., Erdil, B., Ay, Ö., Demirtaş, R.,2011. 23 Ekim 2011 Mw 7.2 Van Depremi Sismik ve Yapısal Hasara İlişkin Saha Gözlemleri, ODTÜ-İMO, Kasım 2011, 55s, Ankara.

Investigation of observed before and after earthquake the corrosion of concrete and reinforcement with damage in a short column

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 7, 8 - 20, 03.06.2016

Öz

Corrosion of concrete and reinforcement on column ends can improve of existing short column of negative behavior. Even if short columns in the basements, the effects of corrosion, the weakened columns can migrate from the collapse of pressure or the sudden shear failure similar to short column behavior. Short column and corrosion damage affects more than basement columns. If seen together they caused greater and rapid damage. There are also similarities in the mechanism to create damage. For these reasons there are important factors of the examination and comparison of short column and corrosion damage in earthquake research. In this study, corrosion and short column damage and behavior have been summarized based on a variety of pre- and post-earthquake damage assessment made.

Kaynakça

 • Alan, H., Bozkurt E., Çağlayan, D., Dirlik, K.,Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Topal T., 2011. 2011 Van Depremleri (Tabanlı- Edremit) Raporu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın no:110, 60s, Ankara.
 • Bayülke, N., 2001. Depreme dayanıklı betonarme ve yığma yapı tasarımı, İMO İzmir Şubesi Yayınları, 398s, İzmir.
 • Bedirhanoğlu, İ.,Önal, T., 2011. 23 Ekim 2011 Van Depremi Ön Değerlendirme Raporu, İMO Diyarbakır Şubesi, 46s, Diyarbakır.
 • Celep, Z., 2010. Mevcut betonarme binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi Genel kurallar, İMO yayınları, 70s, İstanbul.
 • Çağatay İ. H, 2004. Failure Of An Industrial Building During A Recent Earthquake In Turkey, Engineering Failure Analysis, 12, 497-507.
 • Çağatay, İ, H., 2007. Binalarda kısa kolona etki eden parametrelerin incelenmesi, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, 229- 236, İstanbul.
 • Çoşgun, T., 2001. İstanbulda Deprem Sonrası Yapılan İncelemelerde Karşılaşılan Korozyon Hasarı Üzerine Bir İnceleme, İÜ M.F, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 20s, İstanbul.
 • Doğan M., 2009. Betonarme yapılardaki Deprem Hasarlarına Korozyonun Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1,147- 168.
 • Gülkan, P., Wasti, T., 1993, Çerçeve Dolgu Etkileşmesi: Lineer Olmayan Bir İrdeleme, Türkiye İnşaat Mühendisliği XII. Teknik Kongre Bildiriler Kitabı, Ankara, 39-52.
 • Güney D ve Boduroğlu H, 2006. Deprem Etkisi Altındaki Simetrik Ve Asimetrik Yapıların, Lineer Olmayan Tepkilerine Dolgu Duvarlarının Katkısı, İTÜ Dergisi/D, Mühendislik, 5, 3, 2, 165-174.
 • Gümüşçü, M., Özcan, N., Kaya, N., 2004. Şanlıurfa’daki betonarme yapıların mevcut durumu, Türkiye Mühendislik Haberleri, 434-2004/6, 41-48.
 • Irfanoglu, A., 2009. Performance of Template School Buildings during Earthquakes in Turkey and Peru, Journal of performance of constructed facilities, ASCE, January/February 2009, 5- 14.
 • İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama- Araştırma Merkezi, 1992. 13 Mart 1992 Erzincan depremi hakkında Rapor I, 48 s. İstanbul.
 • Karaesmen, E, 1999. Kocaeli Depremi, Türkiye Mühendislik Haberleri, 403-1999.5, 24- 36.
 • Koç, T, 1998. Betonarme Demirlerinin Korozyonu ve Katodik Korunması-II, Tudev İş Dünyası, Sayı 3, 1-12.
 • Koç,T., 2002, Betonarme Demirlerin Korozyonu ve Katodik Koruması, 8. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiri Kitabı, 413-437.
 • Koç, V., 2012. Asma Katlı Kat Çıkmalı ve Asmolen Döşemeli Yapıların Depremsel Davranışı, Samsun İlinin Deprem Riski ve Alınabilecek Önlemler Sempozyumu, 159-173, Samsun.
 • Koç, V., TUHTA, S., 2012. Depremler Sonrası Zemin Katlarda Görülen Çökmelerin İncelenmesi, Samsun İlinin Deprem Riski ve Alınabilecek Önlemler Sempozyumu, 146- 158, Samsun.
 • Mokhtar, K., J-M. Loche, H. Friedmann, O. Amiri, A. Ammar, 2008. Steel corrosion in Reinforced Concrete Report n°2-2 Concrete in marine environment, LEPTAB. Université La Rochelle, Av. Michel Crépeau, F 17042 La Rochelle cedex 1 , France.
 • ODTÜ İnş. Müh. Böl. Deprem Araştırma Merkezi, 1995. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi Mühendislik Raporu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 32s, Ankara.
 • Özcebe, G., 1999. Ülkemizdeki depremlerden sonra gözlenen betonarme yapı hasarları, İnşaat Mühendisliği XV. Teknik Kongre, Deprem Özel Oturumu konuşmaları, Türkiye Mühendislik Haberleri, 404-1999.6, 47-51.
 • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 1998. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 85s, İzmir.
 • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 2007. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 166s, İstanbul.
 • Ün, H., Malzeme Bilgisi, Ders notları, http://hun.pamukkale.edu.tr/ders_notlari/malzeme_bilgisi/Malzeme_ders1_giris.pdf
 • Yakut A., Binici, B., Canbay E., Erberik, A., Sarıtaş, A., Aldemir, A., Demirel, İ., O., Erdil, B., Ay, Ö., Demirtaş, R.,2011. 23 Ekim 2011 Mw 7.2 Van Depremi Sismik ve Yapısal Hasara İlişkin Saha Gözlemleri, ODTÜ-İMO, Kasım 2011, 55s, Ankara.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Varol Koç

Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 4 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA Koç, V. (2016). Deprem Öncesi ve Sonrası Gözlenen Beton ve Donatı Korozyonları ile Kısa Kolon Hasarlarının İncelenmesi. Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 4(7), 8-20.