Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 135 - 145 2019-08-31

Analysis of Children with Autism Spectrum Disorder With Perception Levels in Geometric Shapes
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Geometrik Şekillerdeki Algı Seviyelerinin İncelenmesi

Erol ÖZÇEKİÇ [1] , Ediz ŞAYKOL [2]


The aim of this study is to examine the perception levels with the help of the survey method by the help of the graphical lessons given to the students with autism. For this purpose, mandala technique is preferred and each student is given a mandala drawing. Thus, whether or not he recognizes the graphical shapes, he cannot paint regularly, he can discover the objects, observation and statistical evaluation will be made on the subjects of attention. Approximately 100 subjects are considered in the study. In this study, students with autism with ages ranging from 4 to 40 were studied. In our study, 5 days of the week and collective, single lecture sessions, training, monitoring and activity sessions were held, and data of comprehension, reliability and perception level were collected. SPSS analysis program was used to analyze the data. Research findings of the subjects; What is a geometric figure? they gained more than 85% of the concept knowledge, and these gains were maintained at an average of 80%, even one month after the end of teaching, and contributed to their social lives through the classroom environment.

Bu araştırmanın amacı otizmli öğrencilere verilen grafik dersleri yardımıyla algı düzeylerinin gözlem ve anket yöntemi etkinliği ile incelenmesidir. Bunun için mandala tekniği tercih edilmiş olup her öğrenciye birer mandala çizimi verilmiştir. Böylece grafiksel şekilleri tanıyıp tanımadığı, düzenli boyayıp boyayamadığı, nesneleri keşfedebilmesi, dikkat konuları üzerinde gözlem ve istatistiksel değerlendirme yapılacaktır. Araştırmada 100’e yakın denek kullanılması düşünülmektedir. Çalışmada yaşları 4-40 arasında değişen otizmli öğrenciler ile yaygın gelişimsel bozukluk gösteren otizmli öğrencilerle çalışılmıştır. Araştırmamızda haftanın 5 günü ve toplu, tekli ders oturumları ile öğretim, izleme ve etkinlik oturumları yapılmış, anlama, güvenirlik ve algı seviyesi verileri toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi esnasında SPSS analiz programından yararlanılmıştır. Araştırma bulguları deneklerin; “Geometrik şekil nedir?” kavram bilgisini % 85’ten fazla tam olarak kazandıkları ve elde edilen bu kazanımları, öğretim bittikten bir ay sonra bile olsa ortalama %80 düzeyinde muhafaza ettikleri ve sınıf ortamı ile sosyal yaşamlarına bir katkı sağladıkları görülmüştür. 

 • Üstüner Top, Güleç-Aslan ve ark.(2009) Otistik Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Sorunlar ile Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Araştırma Fadime * Çocuk Dergisi 9 (1):34-42
 • Güleç-Aslan Y, Kırcaali-İftar G, Uzuner Y. (2009) Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) Ev Uygulamasının Bir Çocukla İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 10 (1) 1-25
 • Yıldırım, S., Akman, B.& Alabay, E. (2012). Okul öncesi dönem çocuklarına sunulan Montessori ve mandala eğitiminin görsel algılama davranışlarına etkisinin incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 92- 103.
 • Güven, D., Vuran, S. (2015). Otizm spekturum bozukluğu olan bireylerin sosyal becerilerinin geliştirilmesinde grup müdahaleleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(1), 29-51.
 • Güneş, F. Otizm ve Otistik Çocukların Eğitimi, İlya Yayınları (2013).
 • Gürsel, O. (1993). Zihinsel engelli çocukların doğal sayıları, gerçek nesneleri kullanarak eşleme, resimleri işaret ederek gösterme, rakamlar gösterildiğinde söyleme becerilerinin gerçekleştirilmesinde bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin basamaklandırılmış yöntemle sunulmasının etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Gülsöz, T., Çıkılı, Y. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere soğuk içecek hazırlama ve sunma becerisinin video model ile öğretimin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 210-229.
 • Girli, A. (2004). Rep-R ölçeği ile değerlendirilen ve TEACCH programı uygulanarak eğitilen iki otistik çocuğun gelişimlerinin incelenmesi. Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları: Uluslararası II. İstanbul Otizm Sempozyumu.
 • Berkmen, H.2009, Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf, Sistem Yayıncılık, No:622, 2.Baskı, İstanbul. Büyüköztürk. Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.
 • Özyürek, M. (1990). Özel eğitimde teşhis sorunları ve öneriler. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Köymen, Ü. (1994). Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(1), 19-28.
 • Tekin, H. (1993). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı.
 • Tezbaşaran, A.A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: TPD Yayınları.
 • Turgut, M.F. (1997). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Yıldırım, C. (1999). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Semerci, Ç. (2004). Ilköğretim Türkçe ve Matematik Ders Kitaplarini Genel Değerlendirme Ölçeği, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2004 Cilt : 28 No:1 49-54
 • Otrar, M., Argın, F.S (2015). Öğrencilerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:4, Sayı:1 Makale No:37.
 • Otrar, M., Çağırgan Gülten, D., Özkan, E. (2012). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Öğrenme Stilleri Ölçeği Geliştirilmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1896-6853
Yazar: Erol ÖZÇEKİÇ
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Orcid: 0000-0002-8950-5114
Yazar: Ediz ŞAYKOL (Sorumlu Yazar)
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Özçeki̇ç, E , Şaykol, E . (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Geometrik Şekillerdeki Algı Seviyelerinin İncelenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 135-145 . DOI: 10.31590/ejosat.519509