Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 301 - 309 2019-08-31

Sağlık Çalışanlarının Hastane Bilgi Sistemi Hakkındaki Görüşleri

Hüseyin ERİŞ [1] , Ebrar ILIMAN [2]


Bu araştırmanın amacı, Şanlıurfa ilindeki özel bir hastanede çalışan personelin hastane bilgi sistemi hakkındaki düşüncelerini ve hastane personelinin sosyo demografik özelliklerine göre gruplar arasında farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa’daki özel bir hastanede çalışan yaklaşık 410 personel oluşturmaktadır. Örneklem grubu seçilmemiş olup, hastanede tüm personele ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma 01.03.2019 - 30.03.2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma sonucunda anketleri dolduran personel sayısı 290 (%71) olarak tespit edilmiştir. Verilerdeki eksikliklerden dolayı 11 anket değerlendirme dışı bırakılmış ve 279 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada hastanede çalışan personelin hastane otomasyon kullanım düzeyini tespit etmek amacıyla Venkatesh ve arkadaşlarının (2003) geliştirdiği Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi (BTKKT) ölçeğinden Engin ve Gürses (2019) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Hastane Bilgi Sistemlerinin Benimsenmesi isimli ölçek kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anketin Cronbach Alpha (α) katsayısı 0,911 ve Hastane Bilgi Sistemleri (HBS) alt boyutlarının ortalaması 3,54 olarak tespit edilmiştir. Hastane personelinin sosyo demografik özelliklerine göre yaş, cinsiyet ve medeni durum değişkenleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiş, eğitim, meslek ve çalışma süresi bakımından ise gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

Hastane Bilgi Sistemleri, Hastane, Hastane Personeli
 • Ak, B. (2009). Türkiye’de sağlık bilişimi, bir kişisel değerlendirme ve uluslararası bir başarı öyküsü: CorTTex. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 333-341
 • Almunawar. M.N., Anshari. M., (2012) Health Information Systems (HIS): Concept and Technology, https://www.researchgate.net/publication/221710863_Health_Information_Systems_HIS_Concept_and_Technology, Erişim tarihi: 12.05.2019
 • Biçer, E.B.(2018). Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Tekniklerine Bakış Açılarının Ve Yaklaşım Tarzlarının Belirlenmesi: Sivas İli Örneği, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16 (4): 405-427.
 • Bilgiç. Ş., Şendir. M., (2014), Hemşirelik Bilişimi, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 3(1): 24-28
 • Çakırlar. A., Mendi. B., (2016) Hemşirelerin elektronik sağlık kaydı ve bilişim uygulamaları kapsamındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi, FNG & Bilim Tıp Dergisi 2016;2(1):32-39, doi: 10.5606/fng.btd.2016.007
 • Engin, M., Gürses, F. (2019). Adoption of Hospital Information Systems in Public Hospitals in Turkey: An Analysis With the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model, International Journal of Innovation and Technology Management, DOI: 10.1142/S0219877019500433
 • Eriş. H., (2016) Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, Vol.3, Issue 3, DOI: 10.5455/sad.13-1477551776
 • Gencer, Z.T., Daşlı, Y., Biçer, E.B. (2019). Sağlık İletişiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Medya Kullanımı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2 (1): 42-52. Gundak. İ., Çetin. H., (2015) Hastane Bilgi Sistemlerinin SUMI Yöntemine Göre Kullanılabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.20, S.2, s.315-331
 • Hilal Uysal. H., Yıldız. M., Dinçer. M., Eybek. Z., (2017) Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Hakkındaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi, G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN 2017;3(3):153-162
 • Işık. O., Akbolat. M., (2010) Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Sistemleri Kullanımı: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Bilgi Dünyası, 11 (2) 365-389
 • Kılıçarslan, M. (2018). The Assessment and Comparison of Health Information Systems in Turkey and in the World, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 14 (3): 127-133. Köksal, A., Esatoğlu. A. E. (2005). Ankara İlindeki Üniversite Ve Özel Hastanelerde Kullanılan Elektronik Hastane Bilgi Sisteminin Analizi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 7(1), 53-65.
 • Kuperman. G. J., Spurr, C., Flammini. S., Bates. D., Glaser. J. (2000). A clinical information systems strategy for a large integrated delivery network. Proc AMIA Symp., 438-442.
 • Ömürbek. N., Altın. F.G., (2009) Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:19, ss.211-232
 • Öner F. Sağlık bilişimi, Türkiye’de sağlık bilgi enformasyon sistemleri ve dijital hastaneler [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: Beykent Üniversitesi; 2014
 • Özata. M., Aslan. Ş., (2004) Klinik Karar Destek Sistemleri ve Örnek Uygulamalar, Kocatepe Tıp Dergisi, 5: 11 – 17
 • Özel. H.Ö., Ürkmez. D. Ö., Demiray. S, Cebeci. Z., (2014) Hemşirelik Bilişimi ve Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi, Ok Meydanı Tıp Dergisi, 30(3) 158-160, doi:10.5222/otd.2014.158
 • Sarnıkar S., Murphy M. (2009). “A Usability Analysis Framework for Healthcare Information Technology”, Working Papers on Information Systems, 9(62).
 • Top M, Gider O. Nurses’ views on electronic medical records (EMR) in Turkey: an analysis according to use, quality and user satisfaction. J Med Syst 2012;36(3):1979-1988
 • Uslu. D., Toygar., Ş.A., Mansur. F. (2016) Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin Kullanılabilirliğini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, Cilt 2, Sayı 3,
 • Ünalan. N., (2016) Bir Eğitim Hastanesi’nde Hastane Bilgi Sistemleri Değişim Yönetimi İncelenmesi Ve İyileştirme, Doktora Tezi, T.C. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Venkatesh V., Morris, M. G., Davis, G. .B. & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unifıed view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.
 • World Health Organization, (2006) Electronic Health Records: Manual for Developing Countries, WHO Library Cataloguing in Publication Data
 • World Health Organization, (2006) Health Information Systems, Health Metrics Network Framework and Standards for Country Health Information Systems, World Health Organization, January file:///C:/Users/lenovo/Desktop/hbs%20makale/who%202008.pdf erişim tarihi: 12.05.2019
 • Yılmaz, A., Aloğlu. E. (2002). Hastane Bilgi Sistemleri. 5. Ulusal sağlık kuruluşları ve hastane yönetimi sempozyum kitabı. Eskişehir: 16-19 Ekim, 331-339
 • Yılmaz. M., Demirkan. A. E., (2012) Hastane Yönetim ve Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi, Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3, 2012
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1685-9819
Yazar: Hüseyin ERİŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5255-8482
Yazar: Ebrar ILIMAN
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Eri̇ş, H , Ilıman, E . (2019). Sağlık Çalışanlarının Hastane Bilgi Sistemi Hakkındaki Görüşleri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 301-309 . DOI: 10.31590/ejosat.566750