Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of User Satisfaction of City Parks in Example of Niğde

Yıl 2020, Sayı: 20, 712 - 722, 31.12.2020
https://doi.org/10.31590/ejosat.764122

Öz

Urban parks are very important in terms of urban life quality. Recently, because of the intense urbanization, the pressure on urban green areas has been increasing. People need urban parks due to their activities such as resting, fun, etc. Urban parks provide numerous contributions to cities in terms of enabling recreation and entertainment, creating green spaces within the city, and ensuring harmony between nature and people. Parks are the most important field designed to meet user’s recreational activities. In addition, parks create spaces for people to escape from concrete areas through urbanization and improve the quality of life of users in urban areas. The activity opportunities offered by the parks and the location and accessibility of the parks are among the most important factors affecting the reason why users choose parks. In terms of a healthy and sustainable city, parks should be designed in line with the demands of the users and associated with the well-being of the users. In this study; It is aimed to determine the environmental components and design features of the city parks in line with user opinions. When choosing parks in Niğde Province, the locations, sizes and landscape elements of the parks were taken into consideration. Scope of work; in order to determine the user satisfaction in Niğde city parks, a questionnaire form was prepared, and a survey was carried out with 400 people. The users which participated in the survey, were selected on a voluntary basis. The results that were obtained from the interviews, were transferred to SPSS software, and analysed by t test. Current maps and satellite images of the parks are used. As a result of the survey study; It was concluded that the activity areas and park design in the park affect the preference of the users. In addition, it has been determined that the parks are clean and well-maintained, but the number of preferred vegetative elements and reinforcement elements in the parks is insufficient. In the last part of the study, the criteria that should be taken into consideration in order to prefer the city parks more for the users, are proposed.

Kaynakça

 • Alper, H., (2002). Peyzaj Mimarlığında Işık Ve Renk Kullanımının Erzurum Kenti Örneğinde İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Erzurum. 134 s.
 • Altuntaş, A. Siirt İli Tillo Tabiat Parkı’nın Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18), 359-367.
 • Ayala-Azcárraga, C., Diaz, D., Zambrano, L. (2019). Characteristics of urban parks and their relation to user well-being. Landscape and Urban Planning, 189, 27-35.
 • De Haan, L., Zoomers, A. (2005). Exploring the frontier of livelihoods research. Development and change, 36(1), 27-47.
 • Giles-Corti, B., Broomhall, M. H., Knuiman, M., Collins, C., Douglas, K., Ng, K., Donovan, R. J. (2005). Increasing walking: how important is distance to, attractiveness, and size of public open space? American journal of preventive medicine, 28(2), 169-176.
 • Gürer, N., Uğurlar, A. (2017). Kent Parklarında Kullanıcı Memnuniyeti: Ankara Kuğulu Park Örneği. Megaron, 12(3).
 • Jenerette, G. D., Harlan, S. L., Stefanov, W. L., Martin, C. A. (2011). Ecosystem Services and Urban Heat Riskscape Moderation: Water, Green Spaces, And Social Inequality in Phoenix, USA. Ecological applications, 21(7), 2637-2651.
 • Karadeniz, Z., (2019). Peyzaj Tasarım Kriterleri Açısından Samsun Kent Parklarının İncelenmesi. Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 154 s., Ordu.
 • Karakaya, N., Cengiz, T. (2019). Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Kent Parklarının Önemi: Eskişehir İli Örneğinde İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1-1.
 • Kocalar, A. O. (2016). Ekolojik farkındalığın arttırılmasında milli parkların rolüne ilişkin öğrenci görüşleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(9).
 • Lafortezza, R., Carrus, G., Sanesi, G., Davies, C. (2009). Benefits and well-being perceived by people visiting green spaces in periods of heat stress. Urban Forestry & Urban Greening, 8(2), 97-108.
 • McCormack, G. R., Rock, M., Toohey, A. M., Hignell, D. (2010). Characteristics of urban parks associated with park use and physical activity: A review of qualitative research. Health & place, 16(4), 712-726.
 • Richardson, E. A., Pearce, J., Mitchell, R. Kingham, S. (2013). Role of physical activity in the relationship between urban green space and health. Public health, 127(4), 318-324.
 • Schipperijn, J., Bentsen, P., Troelsen, J., Toftager, M., Stigsdotter, U. K. (2013). Associations between physical activity and characteristics of urban green space. Urban forestry & urban greening, 12(1), 109-116.
 • Sıvalıoğlu, P., Berköz, L. (2016). Relationship Between Place Attachment and User Satisfaction at Some National Parks İn Turkey. ITU J Faculty Arch, 13(1), 171-181.
 • Soydan, O., Benliay, A. Aydınlatma ile Güvenlik Algısı İlişkisinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1-1.
 • Takano, T., Nakamura, K., Watanabe, M. (2002). Urban residential environments and senior citizens’ longevity in megacity areas: the importance of walkable green spaces. Journal of Epidemiology & Community Health, 56(12), 913-918.
 • TÜİK. (2019). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi http://www.tuik.gov.tr/Start.do (Erişim Tarihi:01.06.2020)
 • Van den Berg, M., Wendel-Vos, W., van Poppel, M., Kemper, H., van Mechelen, W., Maas, J. (2015). Health benefits of green spaces in the living environment: A systematic review of epidemiological studies. Urban Forestry & Urban Greening, 14(4), 806-816. Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.

Kent Parklarının Kullanıcı Memnuniyetinin Niğde Örneğinde İncelenmesi

Yıl 2020, Sayı: 20, 712 - 722, 31.12.2020
https://doi.org/10.31590/ejosat.764122

Öz

Kent parkları, kentsel yaşam kalitesi açısından çok önemlidirler. Özellikle son yıllarda kentleşmenin giderek artmasından dolayı, kentsel yeşil alanlar üzerindeki baskı giderek artmaktadır. İnsanlar dinlenme, eğlenme vb. faaliyetlerden dolayı kent parklarına ihtiyaç duymaktadırlar. Kent parkları, rekreasyon ve eğlenmeye olanak vermeleri, şehir içinde açık-yeşil alanlar oluşturulmaları ve doğa ile insan arasındaki uyumun sağlanması açısından kentlere sayısız katkıda bulunmaktadırlar. Parklar, insanların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış en kritik alanlardır. Ayrıca parklar, insanların kentleşme dolasıyla betonlaşan alanlardan kaçmaları için mekânlar yaratmakta, kentsel alanlarda kullanıcıların yaşam kalitesini iyileştirmektedirler. Parklar tarafından sunulan aktivite fırsatları ve parkların yeri ve erişilebilirliği kullanıcıların parkları tercih nedenini etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedirler. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentler açısından parkların kullanıcıların talepleri doğrultusunda tasarlanması ve kullanıcıların refahı ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada; kent parklarının çevresel bileşenlerinin ve tasarım özelliklerinin kullanıcı görüşleri doğrultusunda belirlenmesi amaçlanmıştır. Niğde İlinde parklar seçilirken parkların konumları, büyüklükleri ve içerisinde bulundurdukları peyzaj öğeleri dikkate alınmıştır. Çalışma kapsamında; Niğde kent parklarında kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi amacıyla anket formu hazırlanmış ve 400 kişi üzerinden anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasına katılan kullanıcılar gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmişlerdir. Görüşmelerden elde edilen sonuçlar SPSS yazılımına aktarılmış ve t testi ile analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında, parklara ait hâlihazır haritalar ve uydu görüntüleri kullanılmıştır. Anket çalışması sonucunda; park içerisinde bulunan faaliyet alanlarının ve park tasarımının kullanıcıların tercihini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kullanıcı görüşleri doğrultusunda parkların temiz ve bakımlı olduğu, ancak parklarda tercih edilen bitkisel öğelerin ve donatı elemanlarının sayısının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın son kısmında kent parklarının kullanıcılar açısından daha çok tercih edilmesi için dikkat edilmesi gereken kriterler önerilmiştir.

Kaynakça

 • Alper, H., (2002). Peyzaj Mimarlığında Işık Ve Renk Kullanımının Erzurum Kenti Örneğinde İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Erzurum. 134 s.
 • Altuntaş, A. Siirt İli Tillo Tabiat Parkı’nın Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18), 359-367.
 • Ayala-Azcárraga, C., Diaz, D., Zambrano, L. (2019). Characteristics of urban parks and their relation to user well-being. Landscape and Urban Planning, 189, 27-35.
 • De Haan, L., Zoomers, A. (2005). Exploring the frontier of livelihoods research. Development and change, 36(1), 27-47.
 • Giles-Corti, B., Broomhall, M. H., Knuiman, M., Collins, C., Douglas, K., Ng, K., Donovan, R. J. (2005). Increasing walking: how important is distance to, attractiveness, and size of public open space? American journal of preventive medicine, 28(2), 169-176.
 • Gürer, N., Uğurlar, A. (2017). Kent Parklarında Kullanıcı Memnuniyeti: Ankara Kuğulu Park Örneği. Megaron, 12(3).
 • Jenerette, G. D., Harlan, S. L., Stefanov, W. L., Martin, C. A. (2011). Ecosystem Services and Urban Heat Riskscape Moderation: Water, Green Spaces, And Social Inequality in Phoenix, USA. Ecological applications, 21(7), 2637-2651.
 • Karadeniz, Z., (2019). Peyzaj Tasarım Kriterleri Açısından Samsun Kent Parklarının İncelenmesi. Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 154 s., Ordu.
 • Karakaya, N., Cengiz, T. (2019). Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Kent Parklarının Önemi: Eskişehir İli Örneğinde İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1-1.
 • Kocalar, A. O. (2016). Ekolojik farkındalığın arttırılmasında milli parkların rolüne ilişkin öğrenci görüşleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(9).
 • Lafortezza, R., Carrus, G., Sanesi, G., Davies, C. (2009). Benefits and well-being perceived by people visiting green spaces in periods of heat stress. Urban Forestry & Urban Greening, 8(2), 97-108.
 • McCormack, G. R., Rock, M., Toohey, A. M., Hignell, D. (2010). Characteristics of urban parks associated with park use and physical activity: A review of qualitative research. Health & place, 16(4), 712-726.
 • Richardson, E. A., Pearce, J., Mitchell, R. Kingham, S. (2013). Role of physical activity in the relationship between urban green space and health. Public health, 127(4), 318-324.
 • Schipperijn, J., Bentsen, P., Troelsen, J., Toftager, M., Stigsdotter, U. K. (2013). Associations between physical activity and characteristics of urban green space. Urban forestry & urban greening, 12(1), 109-116.
 • Sıvalıoğlu, P., Berköz, L. (2016). Relationship Between Place Attachment and User Satisfaction at Some National Parks İn Turkey. ITU J Faculty Arch, 13(1), 171-181.
 • Soydan, O., Benliay, A. Aydınlatma ile Güvenlik Algısı İlişkisinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1-1.
 • Takano, T., Nakamura, K., Watanabe, M. (2002). Urban residential environments and senior citizens’ longevity in megacity areas: the importance of walkable green spaces. Journal of Epidemiology & Community Health, 56(12), 913-918.
 • TÜİK. (2019). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi http://www.tuik.gov.tr/Start.do (Erişim Tarihi:01.06.2020)
 • Van den Berg, M., Wendel-Vos, W., van Poppel, M., Kemper, H., van Mechelen, W., Maas, J. (2015). Health benefits of green spaces in the living environment: A systematic review of epidemiological studies. Urban Forestry & Urban Greening, 14(4), 806-816. Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orhun Soydan 0000-0003-0723-921X

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Soydan, O. (2020). Kent Parklarının Kullanıcı Memnuniyetinin Niğde Örneğinde İncelenmesi. Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi(20), 712-722. https://doi.org/10.31590/ejosat.764122