Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 25 - 33 2019-10-19

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ
COMPUTER PROGRAMMING STUDENTS' REASONS FOR CHOOSING THIS PROGRAM: TNKÜ TECHNICAL SCIENCES MYO EXAMPLE

Saim ALTAY [1] , Aytekin ERDEM [2] , Hasan METE [3] , Gürcan UZAL [4]Çalışmanın amacı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin programlarını tercih nedenlerini belirlemektir. Araştırmada nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmayı yürütebilmek için Bilgisayar Programcılığı programının birinci sınıfında öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından rastgele seçilen 10 öğrencinin görüşlerini belirlemek amacıyla, dört açık uçlu soru içeren yarı yapılandırılmış bir görüşme formundan yararlanılmıştır. Ölçme aracından elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İki araştırmacının ayrı ayrı oluşturdukları kodlardan görüş birliği ve görüş ayrılığı olan kodlar belirlenerek, formun güvenirliği sağlanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin programlarını tercih nedenlerini dört temel ve iki alt kategoride değerlendirdikleri görülmüştür. Öğrencilerin çoğunluğu özel ilgi alanına girdiği için programı tercih ettiğini, tercihlerinde ailelerinin ve arkadaş çevrelerinin etkili olmadığını ve İstanbul’a yakınlığın tercihlerini etkilediğini belirtmişlerdir. Bilgisayar Programcılığı programının eğitim-öğretim niteliğinin, öğrencilerin beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi için teknolojik altyapıyı iyileştirme, kod yazımı eğitimine ağırlık verme ve lisans öğrenimine dikey geçiş olanaklarını iyileştirici  tedbirlerin alınması önerilmektedir.


The aim of this study is to determine the reasons why Computer Programming students of Tekirdağ Namık Kemal University (TNKÜ) Vocational School of Technical Sciences (TBMYO) choose this program. Qualitative analysis method was used in the study. In order to carry out the research, a semi-structured interview form with four open-ended questions was used to determine the opinions of 10 randomly selected students among the first year students in Computer Programming. The reliability of the form was ensured determining the codes of consensus and disagreement from the codes created by two researchers separately. As a result of the analysis of the data, it was seen that the students evaluated the reasons of their choice in four basic and two sub-categories. The majority of students stated that they choose the program because of their special interest, their families and friends were not effective in their choices and being close to Istanbul influenced their choices. In order to develope the quality of the Computer Programming program in line with the expectations of the students, it is recommended to take measures to improve the technological infrastructure, to emphasize on code writing training and to improve the possibilities of vertical transfer to undergraduate education.

 • Alper, Z. ve Özdemir, H., (2004). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin Kimi Sosyo-Demografik Özellikleri ve Mesleğe Bakış Açıları, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 93-96.
 • Anılan, H., Çemrek,F. ve Anagün., Ş.S., (2008). Ortaöğretim Öğrencilerinin Meslek Seçimi Ve Üniversite Tercihlerine İlişkin Görüşleri (Eskişehir Örneği), e-Journal of New World Sciences Academy, 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: C0052, Sayfa:239-249.
 • Dinç, E., 2008. Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksek Okulu - Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 90-106.
 • Erdoğan, E.G. ve Akın,B., (2016). Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Endişeleri ve Umutsuzluk Düzeyleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 32(1), 72-89.
 • Harran Üniversitesi. (2017). http://ogrenci.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ogrenci/ files/2017_osys_doluluk_oranlari_%C3%96NL%C4%B0SANS.pdf adresinden 23.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • İldan, Ş. (2016). Meslek Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bölümü Seçimindeki Etkili Faktörler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi.2(1), 177-181.
 • Kayaalp, K., (2018). Önlisans Mezunu Öğrencilerinin Almış Oldukları Eğitim Ve İstihdam İlişkisine Yönelik Bir Araştırma: SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Örneği. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 8(1), 34-42
 • Miles, M., B. and Huberman, A., M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods. London: SAGE Publications.
 • ÖSYM, (2017). 2017-Ygs Sayısal Bilgiler https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ 2017/OSYS/YGS/SAYISAL28032017.pdf adresinden 20.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Sarıkaya, T. and Khorshıd,L., (2009). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
 • Sertel, E., Yıldırım, H. ve Özmen Akyol, S., (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumları: Sivrihisar Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21) (Özel Sayı), 101-117.
 • TBMYO, (2018). http://tbmyo.nku.edu.tr/Tarih%C3%A7e/0/s/509/14270 adresinden 22.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara:Seçkin Yayınevi.
 • YÖK, (2017). www.yok.gov.tr/...yokten_bos_kontenjan.../52634f71-5161-434b-bb78- d5dc8d226a adresinden 17.10.2018 tarihinde alınmıştır.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Saim ALTAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aytekin ERDEM
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hasan METE
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gürcan UZAL
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ejovoc481609, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {}, publisher = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {25 - 33}, doi = {}, title = {BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ALTAY, Saim and ERDEM, Aytekin and METE, Hasan and UZAL, Gürcan} }
APA ALTAY, S , ERDEM, A , METE, H , UZAL, G . (2019). BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) , 9 (1) , 25-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/49562/481609
MLA ALTAY, S , ERDEM, A , METE, H , UZAL, G . "BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 9 (2019 ): 25-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/49562/481609>
Chicago ALTAY, S , ERDEM, A , METE, H , UZAL, G . "BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 9 (2019 ): 25-33
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ AU - Saim ALTAY , Aytekin ERDEM , Hasan METE , Gürcan UZAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 33 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ %A Saim ALTAY , Aytekin ERDEM , Hasan METE , Gürcan UZAL %T BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ %D 2019 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD ALTAY, Saim , ERDEM, Aytekin , METE, Hasan , UZAL, Gürcan . "BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 9 / 1 (Ekim 2019): 25-33 .
AMA ALTAY S , ERDEM A , METE H , UZAL G . BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ. Ejovoc. 2019; 9(1): 25-33.
Vancouver ALTAY S , ERDEM A , METE H , UZAL G . BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges). 2019; 9(1): 33-25.