Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Müdürü Kavramına Yönelik Algıların Analizi: Bir Katılımcı Sözlük Fenomeni Ekşi Sözlük Örneği

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 70 - 81, 30.04.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı okul müdürü kavramına yönelik sosyal medyanın (ekşi sözlük) algısını incelemektir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analiz yöntemine göre tasarlanmıştır. Bu araştırmanın verilerine ekşi sözlük sosyal paylaşım sitesinden erişilmiştir. Bu araştırmanın verileri 2005-2019 yılları arasını kapsamaktadır. Okul müdürlüğüne ilişkin toplam 37 yorum analize dahil edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Kategori ve temaların sunumunda frekans analizleri sunulmuştur. Araştırma bulguları ışığında, sosyal medyada okul müdürlerinin kişisel özellikler bakımından sıklıkla olumsuz algılandıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte, sosyal medyada okul müdürünün mesleki özelliklerine kişisel özelliklerden daha sık vurgu yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma bulgularında, sosyal medyada okul müdürlerinin kavramsal özelliklerine vurgu yapılmadığı da gözlenmiştir.

Kaynakça

  • Akbaşlı, S., Üredi, L., Yolcu, H., & Loğoğlu, P. K. (2017). Analyzing the metaphorical perceptions of secondary education students related to mathematics teacher and mathematics course. Kastamonu Education Journal, 25(6), 2283-2292. Akpınar, S., Yıldız, Ş. (2018). The perceptions of accounting and accountant on social network sites: an evaluation over the ekşi dictionary. H. Kapucu, Ç. Bektu (Ed), Current Debates In Accountıng & Fınance, (41-63). IJOPEC Publication Limited: London. Akyol, B., & Kapçak, C. B. (2017). Pre-Servıce teachers’perceptions of “administration” and “school prıncıpal” reflected through metaphors. European Journal of Education Studies. 3(10), 293-309. Aslan, O., Bilgili, A., & Kaya, A. V. (2018). Liselerde okuyan öğrencilerin okul müdürüne ilişkin metaforik algıları. Bilim Armonisi, 1(1), 11-17. Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 13(2),75-93. Boz, E. (2015). Kullanıcı ve sözlük ilişkisi. Erdem, (69), 41-52. Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi. Çobanoğlu, N., & Gökalp, S. (2015). Öğretmen adaylarının okul müdürüne ilişkin meteforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 279-295. Döş, İ. (2013). Mutlu okul. Eğitim ve Bilim, 38(170), 266-280. Duman, K., & Özdoyran, G. (2018). Dijital emek ve kullanıcı içeriğinin metalaşması: katılımcı sözlük yazarları üzerine inceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 75-99. Erdem, R., & Bardak, N. (2010). Türkiye’deki yönetim ve organizasyon otoritelerinin ‘ekşi sözlük’ perspektifi ile incelenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 113-120. Gursel, M., & Ünal, A. (2015). Teachers' lounge according to the social sharing site eksi sozluk. In Proceedings of Teaching and Education Conferences (No. 2404122). International Institute of Social and Economic Sciences. Teaching & Education Conference, Amsterdam. DOI: 10.20472/TEC.2015.001.008. Gürel, E., & Yakın, M. (2007). Ekşi Sözlük: postmodern elektronik kültür. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(4), 203-219. IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Gemius (2019). Aralık Overnight 2019 Top 20 Listeleri. 12.04.2020 tarihinde https://www.iabturkiye.org/UploadFiles/TopTwentyFiles/Internet_audience_toplist_12_2019_Overnight.pdf adresinden erişilmiştir. Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80. Korkmaz, M., & Çevik, M. S. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin müdür kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 973-1002. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel. Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 327-358. Özmen, F., Aküzüm, C., & Sünkür, M. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. Education Sciences, 7(2), 496-506. Öztürk, M. F., & Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(1), 101-120. Sezer, Ş. (2016). Okul yöneticilerinin ideal öğretmen niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları: Repertory grid tekniğine dayalı fenomenolojik bir çözümleme. Eğitim ve Bilim, 41(186),37-51. Şahin, A., & Sabancı, A. (2018). Pedagojik formasyon eğitimi öğrencilerinin okul yöneticileri ile öğretmenlere ilişkin algıları: metafor çalışması. Turkish Studies, 13(4), 1057-1082. Şantaş, F., & Kahraman, G. (2017). Sağlık çalışanlarına yönelik algı: Hekim, hemşire ve eczacının ekşi sözlükte sunumu. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(19), 207-226. Şen, Ş. (2017). Eğitim açısından toplumsal değişme ve yenileşme. E. Karip (Ed), Eğitim bilimlerine giriş, (148-160). PegemA Yayıncılık, Ankara. Şeşen, H., Soran, S., & Caymaz, E. (2014). Toplumsal kültürün üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetine etkisi: sosyal ağ kullanımının aracılık rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41,93-106. Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Şişman, M. (2007). Örgütler ve kültürler: Örgüt kültürü. Ankara: PegemA Yayıncılık. Tokel, S., Başer, D., & İşler, V. (2013). Türkiye’deki ebeveynlerin çocuklarının internet ve sosyal paylaşım siteleri kullanımına yönelik bilgi seviyeleri ve algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 225-236. Yalçın, M., & Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Journal of Teacher Education and Educators, 1(2), 229-256. Yalçın, M., & Erginer, A. (2014). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul müdürü algılarına ilişkin yaptıkları çizimler. Eğitim ve Bilim, 39(171), 270-285.Şimşek, H. (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 33-51.

Analysis of Perceptions about School Principal Concepts: Example of a Participant Dictionary Phenomenon Ekşi Sözlük

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 70 - 81, 30.04.2020

Öz

The aim of this study is to examine the perception of social media (ekşi sözlük) towards the concept of school principal. This study was designed according to the document analysis method, which is one of the qualitative research methods. The data of this study were accessed from the ekşi sözlük social networking site. The data of this study cover between 2005-2019. A total of 37 comments on the principal are included in the analysis. Content analysis technique was used in the analysis of the data. Frequency analyzes are presented in the presentation of categories and themes. In the light of the findings of this study, it was found that the school principal was perceived negatively in terms of personal characteristics in social media. In social media, it was found that the professional characteristics of the school principal were emphasized more frequently than the personal characteristics. Also, in the light of the findings of this study, it was observed that there was no emphasis on the conceptual characteristics of school principals on social media.

Kaynakça

  • Akbaşlı, S., Üredi, L., Yolcu, H., & Loğoğlu, P. K. (2017). Analyzing the metaphorical perceptions of secondary education students related to mathematics teacher and mathematics course. Kastamonu Education Journal, 25(6), 2283-2292. Akpınar, S., Yıldız, Ş. (2018). The perceptions of accounting and accountant on social network sites: an evaluation over the ekşi dictionary. H. Kapucu, Ç. Bektu (Ed), Current Debates In Accountıng & Fınance, (41-63). IJOPEC Publication Limited: London. Akyol, B., & Kapçak, C. B. (2017). Pre-Servıce teachers’perceptions of “administration” and “school prıncıpal” reflected through metaphors. European Journal of Education Studies. 3(10), 293-309. Aslan, O., Bilgili, A., & Kaya, A. V. (2018). Liselerde okuyan öğrencilerin okul müdürüne ilişkin metaforik algıları. Bilim Armonisi, 1(1), 11-17. Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 13(2),75-93. Boz, E. (2015). Kullanıcı ve sözlük ilişkisi. Erdem, (69), 41-52. Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi. Çobanoğlu, N., & Gökalp, S. (2015). Öğretmen adaylarının okul müdürüne ilişkin meteforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 279-295. Döş, İ. (2013). Mutlu okul. Eğitim ve Bilim, 38(170), 266-280. Duman, K., & Özdoyran, G. (2018). Dijital emek ve kullanıcı içeriğinin metalaşması: katılımcı sözlük yazarları üzerine inceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 75-99. Erdem, R., & Bardak, N. (2010). Türkiye’deki yönetim ve organizasyon otoritelerinin ‘ekşi sözlük’ perspektifi ile incelenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 113-120. Gursel, M., & Ünal, A. (2015). Teachers' lounge according to the social sharing site eksi sozluk. In Proceedings of Teaching and Education Conferences (No. 2404122). International Institute of Social and Economic Sciences. Teaching & Education Conference, Amsterdam. DOI: 10.20472/TEC.2015.001.008. Gürel, E., & Yakın, M. (2007). Ekşi Sözlük: postmodern elektronik kültür. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(4), 203-219. IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Gemius (2019). Aralık Overnight 2019 Top 20 Listeleri. 12.04.2020 tarihinde https://www.iabturkiye.org/UploadFiles/TopTwentyFiles/Internet_audience_toplist_12_2019_Overnight.pdf adresinden erişilmiştir. Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80. Korkmaz, M., & Çevik, M. S. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin müdür kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 973-1002. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel. Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 327-358. Özmen, F., Aküzüm, C., & Sünkür, M. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. Education Sciences, 7(2), 496-506. Öztürk, M. F., & Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(1), 101-120. Sezer, Ş. (2016). Okul yöneticilerinin ideal öğretmen niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları: Repertory grid tekniğine dayalı fenomenolojik bir çözümleme. Eğitim ve Bilim, 41(186),37-51. Şahin, A., & Sabancı, A. (2018). Pedagojik formasyon eğitimi öğrencilerinin okul yöneticileri ile öğretmenlere ilişkin algıları: metafor çalışması. Turkish Studies, 13(4), 1057-1082. Şantaş, F., & Kahraman, G. (2017). Sağlık çalışanlarına yönelik algı: Hekim, hemşire ve eczacının ekşi sözlükte sunumu. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(19), 207-226. Şen, Ş. (2017). Eğitim açısından toplumsal değişme ve yenileşme. E. Karip (Ed), Eğitim bilimlerine giriş, (148-160). PegemA Yayıncılık, Ankara. Şeşen, H., Soran, S., & Caymaz, E. (2014). Toplumsal kültürün üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetine etkisi: sosyal ağ kullanımının aracılık rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41,93-106. Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Şişman, M. (2007). Örgütler ve kültürler: Örgüt kültürü. Ankara: PegemA Yayıncılık. Tokel, S., Başer, D., & İşler, V. (2013). Türkiye’deki ebeveynlerin çocuklarının internet ve sosyal paylaşım siteleri kullanımına yönelik bilgi seviyeleri ve algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 225-236. Yalçın, M., & Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Journal of Teacher Education and Educators, 1(2), 229-256. Yalçın, M., & Erginer, A. (2014). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul müdürü algılarına ilişkin yaptıkları çizimler. Eğitim ve Bilim, 39(171), 270-285.Şimşek, H. (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 33-51.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Metin KAYA (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8287-4929
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Kabul Tarihi 10 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kaya, M. (2020). Okul Müdürü Kavramına Yönelik Algıların Analizi: Bir Katılımcı Sözlük Fenomeni Ekşi Sözlük Örneği . Eurasian Journal of Teacher Education , 1 (1) , 70-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejte/issue/54382/722046

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License .