Yıl 2019, Cilt 15 , Sayı 3, Sayfalar 186 - 203 2019-09-29

Süreli Çocuk Yayınlarındaki Matematik Problemlerinin İncelenmesi
Investigation of Mathematics Problems Placed in Children’s Periodicals

Şirin OKAY [1] , Lütfi İNCİKABI [2]


Bu çalışmanın amacı, geçmişten günümüze yayımlanan Bilim Çocuk ve TSE Öncü Çocuk dergilerinin matematik içeriklerini dergilerin fiziksel özellikleri, ilgili müfredatla uyumu ve yer verilen problemlerin karakteristikleri bağlamında analiz etmektir. Nitel doğaya sahip bu çalışmada problemlerin analizinde doküman analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Bilim Çocuk Dergisi’nin 202 sayısı, TSE Öncü Çocuk Dergisi’nin 74 sayısı taranmış, matematiksel içerik tespit edilen sayfaları derlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, dergilerde matematiksel içeriğe ayrılan alan toplam sayfaların %4’üne karşılık gelmektedir. Dergilerdeki matematiksel içeriğin yarıdan fazlasının (%63) problem türü etkinliklerde olduğu, %29’unun oyun olarak planlandığı ve sadece %8 matematiksel makale şeklinde olduğu belirlenmiştir. Dergilerde kullanılan görsellerin çoğunluğunun (%63) içeriğe uygun görseller olduğu fark edilmektedir. Dergilerdeki içerik incelendiğinde problem çözme becerilerinin yer verilen beceriler arasında ön plana çıktığı görülmektedir. Çocuk dergilerinde günlük yaşam problemlerine günlük yaşamla ilgili olmayan problemlere oranla daha az yer verildiği fark edilmiştir. Ayrıca problem çözme yetisi, en fazla ihtiyaç duyulan gereklilik boyutu olarak göze çarpmıştır.

The aim of this study was to analyse the mathematical contents of Bilim Çocuk and TSE Öncü Çocuk periodicals in terms of the physical characteristics of the magazines, the compatibility with the curriculum and the characteristics of the problems. Being qualitative in nature, document analysis was used to analyse the problems in the children’s periodicals. In the scope of the research, 202 issues of Bilim Çocuk, and 74 issues of TSE Öncü Çocuk were inspected and the mathematical content pages were compiled. According to the findings of the research, the mathematical content in the periodicals corresponded to 4% of the total pages. It was determined that more than half of the mathematical content in the magazines (63%) was of the problem type, 29% was planned as play activities and only 8% was mathematical articles. It was noted that the majority of the images used in the magazines (63%) are suitable for the content. When reviewing the contents of the periodicals, problem-solving skills seemed to come to the forefront of the skills involved. In addition, it was noticed that in children's magazines, the problems of daily life were given less emphasis than the problems not related to daily life. Moreover, problem solving abilities were found to be the most needed dimension.

 • Altun, M., & Memnun, D. S. (2008). Matematik öğretmeni adaylarının rutin olmayan matematiksel problemleri çözme becerileri ve bu konudaki düşünceleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(2), 213-238.
 • Aydoğan, Y. (2012). Problem çözme ve problem çözme becerilerinin desteklenmesi. Ankara: Özgünkök.
 • Balcı, A. (2003). Bir okuma materyali olarak çocuk dergileri ve “çocuklara rehber”. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13(13), 319.
 • Başaran Taş, E. (2008). Türkiye’de çocuk dergilerinin çocuk eğitimine katkısı ve milliyet kardeş dergisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Birbiri, D. (2014). PISA 2003 ve PISA 2012 sınav sonuçlarının problem çözme becerilerine yönelik değişkenlerinin Türkiye açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Charalambous, C. Y., Delaney, S., Hsu, H. Y., & Mesa, V. (2010). A comparative analysis of the addition and subtraction of fractions in textbooks from three countries. Mathematical Thinking and Learning, 12(2), 117-151.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (1994). Educational research methodology. Athens: Metaixmio.
 • Çalışkan, S., Selçuk, G. S., & Erol, M. (2006). Fizik öğretmen adaylarının problem çözme davranışlarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 73-81.
 • Çelik, D., & Güler, M. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin gerçek yaşam problemlerini çözme becerilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 180-195.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaa.
 • Demiryürek, G. (2009). Türkiye çocuk, diyanet çocuk ve ebe sobe dergilerinin yapısal özellikler bakımından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Demiryürek, G. (2012). TRT çocuk dergisinin yapısal özellikler bakımından değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi, 20(3), 1017-1034.
 • Durmaz, B., & Altun, M. (2014). Ortaokul öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 73-94.
 • Gökkurt, B., Örnek, T., Hayat, F., & Soylu, Y. (2015). Öğrencilerin problem çözme ve problem kurma becerilerinin değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 751-774.
 • Gurbetoğlu, A. (2007). II. Meşrutiyet dönemi çocuk dergilerinde ahlak eğitimi ve ahlaki değerler (1908-1918). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 81-101.
 • Harrison, M. (2001). International Journal of Mathematical Education in Science and Technology.
 • Hong, D. S., & Choi, K. M. (2014). A comparison of Korean and American secondary school textbooks: The case of quadratic equations. Educational Studies in Mathematics, 85(2), 241-263.
 • Işık, A., Işık, C., & Kar, T. (2011). Matematik öğretmeni adaylarının sözel ve görsel temsillere yönelik kurdukları problemlerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 40-49.
 • Işık, C. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kesirlerde çarpma ve bölmeye yönelik kurdukları problemlerin kavramsal analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 231-243.
 • İdi Tulumcu, F. (2015). Güncel çocuk dergilerinde yer alan değerler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.
 • İncikabi, L. (2011a). The coherence of the curriculum, textbooks and placement examinations in geometry education: How reform in Turkey brings balance to the classroom. Education as Change, 15(2), 239-255.
 • İncikabı, L. (2011b). After the educational reform: An analysis of geometry content in the Turkish mathematics textbooks. International Journal of Eurosia Social Sciences, 2(5), 38-54.
 • İncikabi, L., Kurnaz, M. A., & Pektas, M. (2013). An investigation of mathematics and science questions in entrance examinations for secondary education institutions in Turkey. Journal of Baltic Science Education, 12(3), 352-364.
 • İncikabı, L., Pektaş, M., & Süle, C. (2016). Ortaöğretime geçiş sınavlarındaki matematik ve fen sorularının PISA problem çözme çerçevesine göre incelenmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(2), 649-662.
 • İncikabı, L., & Tjoe, H. (2013). A comparative analysis of ratio and proportion problems in Turkish and the US middle school mathematics Textbooks. Journal of Kirsehir Education Faculty, 14(1), 1-15.
 • Kar, T. & Işık, C. (2014). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kesirlerle çıkarma işlemine kurdukları problemlerin analizi. İlköğretim Online, 13(4), 1223-1239.
 • Kıymaz, M. S. (2010). Milli hafıza açısından kahramanlık hikayeleri: “İleri yavrutürk” dergisi örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 103-117.
 • Kıymaz, M. S. (2015). Süreli çocuk yayınlarında edebi türler ve bu türlerin türkçe öğretimine katkıları (2011-2012) (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Konar, E. (2004). 1995-2002 yılları arasında yayımlanan okul öncesi hikâye kitaplarındaki bazı kavramların içerik ve biçimsel olarak incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Livingston, S.A. (2009). Constructed-response test questions: Why we use them; How we score them. R. D. Connections 11,1–8.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim matematik dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2009). İlköğretim matematik dersi (1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). Matematik dersi (1,2,3,4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Ng, L. E. (2002). Representation of problem solving in Singaporean primary mathematics textbooks with respect to types, Polya's model and heuristics (Doctoral dissertation). Nanyang University National Institude of Education. Singapore.
 • Oğuzkan, F. (2000). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.
 • Pala, N. M. (2008). PISA 2003 sonuçlarına göre öğrenci ve sınıf özelliklerinin matematik okuryazarlığına ve problem çözmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Balıkesir.
 • Pektaş, M., İncikabı, L., & Yaz, Ö. (2015). Orta öğretim fen ders kitaplarının TIMSS çerçevesine göre analizi. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 5(1), 29-48.
 • Piaget, J. (2002). The language and thought of the child (5). Psychology Press.
 • Polya, G. (2014). How to solve it: A new aspect of mathematical method. Princeton university press.
 • Principles, N. C. T. M. (2000). Standards for school mathematics. Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics.
 • Sarıkaya, M. (2010). Türk çocuk dergilerinde tarih 1918-1931. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6(12), 51-83.
 • Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. Handbook of research on mathematics teaching and learning, 334-370.
 • Seminoff, N. W. (1986). Children's periodicals throughout the world: An overlooked educational resource. The Reading Teacher, 39(9), 889-895.
 • Son, J. W., & Hu, Q. (2016). The ınitial treatment of the concept of function in the selected secondary school mathematics textbooks in the US and China. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 47(4), 505-530.
 • Son, J. W., & Senk, S. L. (2010). How reform curricula in the USA and Korea present multiplication and division of fractions. Educational Studies in Mathematics, 74(2), 117-142.
 • Soylu, Y., & Soylu, C. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: Kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 101-117.
 • Soylu, Y., & Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97-111.
 • Sürmeli, K. (2010). Türkiye’de eğitim amaçlı çocuk dergilerinde karşılaşılan temel grafik tasarım sorunları ve sorunlara çözüm önerileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Şimşek, H. (2001). XIX. yüzyıl çocuk dergiciliği ve eğitsel işlevleri üzerine. Milli Eğitim Dergisi, (151), 1-9.
 • Şirin, M.R. (2006). Gösteri çağı çocukları. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Taşpınar Şener, Z., & Bulut, N. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde problem çözme sürecinde karşılaştıkları güçlükler. GEFAD, 35(3), 637-661.
 • Tüzel, S. (2013). Okul ile öğrenci yaşamı arasındaki duvarları yıkmak: popüler medyayı sınıfa taşımak. I. Çocuk ve Medya Kongresi, 13-39, İstanbul.
 • Ungan, S., & Yiğit, F. (2014). Geçmişten Günümüze Türkiye’de süreli çocuk yayınları. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, 184-198.
 • Yazgan, Y. (2007). Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problem çözme stratejileriyle ilgili gözlemler. İlköğretim Online, 6(2), 249-263.
 • Yıldız, Z. (2012). Diyanet çocuk dergisinin din öğretimi açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 367-390.
 • Zhu, Y., & Fan, L. (2006). Focus on there presentation of problem types in intended curriculum: A comparison of selected mathematics textbooks from Mainland China and the United States. International Journal of Science and Mathematics Education, 4(4), 609-626.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5375-2941
Yazar: Şirin OKAY
Kurum: Kastamonu Şehit Şerife Bacı Ortaokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7912-780X
Yazar: Lütfi İNCİKABI (Sorumlu Yazar)
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { eku536105, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {186 - 203}, doi = {10.17244/eku.536105}, title = {Süreli Çocuk Yayınlarındaki Matematik Problemlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {OKAY, Şirin and İNCİKABI, Lütfi} }
APA OKAY, Ş , İNCİKABI, L . (2019). Süreli Çocuk Yayınlarındaki Matematik Problemlerinin İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (3) , 186-203 . DOI: 10.17244/eku.536105
MLA OKAY, Ş , İNCİKABI, L . "Süreli Çocuk Yayınlarındaki Matematik Problemlerinin İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 186-203 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/44179/536105>
Chicago OKAY, Ş , İNCİKABI, L . "Süreli Çocuk Yayınlarındaki Matematik Problemlerinin İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 186-203
RIS TY - JOUR T1 - Süreli Çocuk Yayınlarındaki Matematik Problemlerinin İncelenmesi AU - Şirin OKAY , Lütfi İNCİKABI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17244/eku.536105 DO - 10.17244/eku.536105 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 203 VL - 15 IS - 3 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.536105 UR - https://doi.org/10.17244/eku.536105 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Süreli Çocuk Yayınlarındaki Matematik Problemlerinin İncelenmesi %A Şirin OKAY , Lütfi İNCİKABI %T Süreli Çocuk Yayınlarındaki Matematik Problemlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N 3 %R doi: 10.17244/eku.536105 %U 10.17244/eku.536105
ISNAD OKAY, Şirin , İNCİKABI, Lütfi . "Süreli Çocuk Yayınlarındaki Matematik Problemlerinin İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / 3 (Eylül 2019): 186-203 . https://doi.org/10.17244/eku.536105
AMA OKAY Ş , İNCİKABI L . Süreli Çocuk Yayınlarındaki Matematik Problemlerinin İncelenmesi. Journal of Theory and Practice in Education. 2019; 15(3): 186-203.
Vancouver OKAY Ş , İNCİKABI L . Süreli Çocuk Yayınlarındaki Matematik Problemlerinin İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(3): 203-186.