Yıl 2019, Cilt 15 , Sayı 3, Sayfalar 220 - 236 2019-09-29

Evaluation of Students' Opinions on the Project Studies in Science and Art Centers
Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Oğuzhan NACAROĞLU [1] , Mehmet ARSLAN [2]


In this research, the aim was to evaluate students’ opinions about the project work carried out in Science and Art Centers. Phenomenology design, a qualitative research design, was used in the research. The research group consisted of five gifted students studying at a Science and Art Center in the Eastern Anatolia Region and participating in national and international project studies. In the research, a semi-structured interview was used as the data collection tool. Expert opinion was sought in the preparation of the interview form. Content analysis was carried out in the data analysis and codes, categories and themes were created in line with the data obtained. The participants stated that the project work carried out at the Science and Art Center are original and have many benefits such as fostering problem solving skills, cooperation and self-confidence. In addition, participants in the project work also stated that they faced many problems in terms of subject determination, process, report writing, jury members, presentation of projects and access to materials. In order to solve the problems, the participants suggested that the literature should be scanned in detail paying attention to scientific aspects, and the jury members should be selected from persons carrying out studies in different fields. It was also recommended that universities and other institutions should support the project work. In the light of these evaluations, it is important to provide training on project studies to the students studying in Science and Art Centers where project activities are carried out intensively. In addition, it is recommended that universities provide the necessary support to Science and Art Center students who carry out project studies, in terms of material supplies and information sharing.

Bu araştırmada Bilim ve Sanat Merkezleri’nde yürütülen proje çalışmalarına ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrenim gören, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına katılmış ve çeşitli başarılar elde etmiş beş özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Görüşme formunun hazırlanmasında uzman görüşüne başvurulmuştur. Veri analizinde içerik analizi yürütülmüş olup elde edilen veriler doğrultusunda kodlar, kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Katılımcılar, Bilim ve Sanat Merkezi’nde yürütülen proje çalışmalarının özgün olduğunu ve problem çözme becerilerini geliştirme, işbirliğini ve özgüveni arttırma gibi birçok faydası olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte katılımcılar proje çalışmalarında; konu belirleme, süreç, rapor yazma, jüri üyeleri, projelerin sunumu ve malzemeye ulaşma açısından birçok problemlerle karşılaştıklarını da belirtmişlerdir.  Katılımcıların belirtikleri problemlere yönelik çözüm önerileri;  bilimselliğe dikkat edilerek alan yazının detaylı taranması, farklı alanlarda çalışmalar yürüten kişilerden jüri üyelerinin seçilmesi, üniversitelerin ve diğer kurumların proje çalışmalarına destek vermesi yönündedir. Bu değerlendirmeler ışığında, proje çalışmalarının yoğun olarak yürütüldüğü Bilim ve Sanat Merkezleri’nde öğrenim gören öğrencilere proje çalışmalarına yönelik belli dönemlerde eğitimlerin verilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, üniversitelerin proje çalışmaları yapan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine malzeme temini ve bilgi paylaşımı yönünden gerekli desteği vermesi önerilmektedir.

 • Abu, N. K. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin kaynaştırılmasına yönelik farklılaştırılmış fen etkinliklerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Ay, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme ve geleneksel öğretime ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 53-67.
 • Aydın, M., & Çepni, S. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenleri için geliştirilen proje tabanlı öğretim yöntemi (PTÖY) konulu bir destek programının öğretmenlerin ihtiyaçlarını giderme durumlarının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8, 55-68.
 • Ayvacı, H. Ş., & Çoruhlu, T. (2010). Fen ve teknoloji dersi proje tabanlı öğretim uygulamasında ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları güçlükler. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 43-59.
 • Baki, A., & Bütüner, S. Ö. (2009). Kırsal kesimdeki bir ilköğretim okulunda proje yürütme sürecinden yansımalar. İlköğretim Online, 8(1). 146-158.
 • Baykoç, N. (2014). Üstün akıl, zekâ, deha, yetenek, dâhiler-savantların gelişimleri ve eğitimleri. Ankara: Vize Basın Yayın.
 • Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. Clear House, 83, 39-43.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Cappelleri, D. J., & Vitoroulis, N. (2013). The robotic decathlon: Project-based learning labs and curriculum design for an introductory robotics course. IEEE Transactions on Education, 56(1), 73-81.
 • Chandrasekaran, S., Stojcevski, A., Littlefair, G., & Joordens, M. (2012). Learning through projects in engineering education. In the proceedings of SEFI2012: Engineering Education 2020: Meet the Future: Proceedings of 40th SEFI Annual Conference, Thessaloniki, Greece, 23-26.
 • Clark, B. (2013). Growing up gifted. Cambridge: Pearson.
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Çev. Ed.: M. Bütün & S. B. Metin). Ankara: Siyasal Yayncılık.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çetin, O., & Şengezer, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin proje çalışmalarına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24-49.
 • Demirhan, E. (2018). Opinions of gifted students and prospective teachers on nature education program based on mentoring approach. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 19(3), 175-188.
 • Erdoğan, İ. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerinin öğrencilerin yaptığı araştırmalara dayalı olarak incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Giorgi, A. (2009). The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach. Pittsburg, PA: Duquesne University.
 • Gökdere, M., & Ayvacı, H. Ş. (2004). Determination of primary teacher’s knowledge level about giftedness concept. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 17-26.
 • Gültekin, Z. (2009). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerine, bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hart, J. (2019). Interdisciplinary project-based learning as a means of developing employability skills in undergraduate science degree programs. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 10(2), 50-66.
 • İdin, Ş., & Özdemir-Şimşek, P. (2016). Proje tabanlı öğrenme kapsamında gerçekleştirilen ders dışı egzersiz çalışmalarına ilişkin öğrenci görüşleri. İlköğretim Online, 15(3), 761-777.
 • Johnsen, S. K., & Goree, K. (2009). Independent study for gifted learners (Original work published 2005). Agency-One, Seoul: Academy Press.
 • Johnsen, S. K. (2004). Definitions, models, and characteristics of gifted students. In S. K. Johnsen (Ed.). Identifying gifted/talented students: A practical guide (pp. 1-21). Waco, TX: Prufrock Press.
 • Kaya, F. (2019). Yorumsamacı yaklaşımda anlama kavramının önemi ve pozitivizm eleştirisi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(22), 271-280.
 • Kılıç, İ., & Özel, M. (2015). Proje tabanlı öğrenme yönteminin fen ve teknoloji derslerinde uygulamaları hakkında öğretmen ve veli görüşlerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 7-20.
 • Lam, S. F., Cheng, R. W., & Choy, H. C. (2010). School support and teacher motivation to implement project-based learning. Learning and Instruction, 20, 487-497.
 • Levent, F. (2014). Üstün yetenekli çocukları anlamak. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Liu, Y., Lou, S., Shih, R., Meng, H., & Lee, C. (2010). A case study of online project-based learning: The beer king project. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 6(1), 43-57.
 • MEB. (2015). Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. Erişim adresi: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf
 • MEB. (2017). 2017‐2018 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu. Erişim adresi: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_10/28150742_2017-2018_bilsem_tanilama_kilavuzu.pdf
 • Mills, P. (2003). Group project work with undergraduate veterinary science students. Assessment & Evaluation in Higher Education, 28(5), 527-538.
 • Mioduser, D., & Betzer, N. (2007). The contribution of project-based learning to high achievers’ acquisition of technological knowledge and skills. International Journal of Technology and Design Education, 18(1), 59-77.
 • Ocak, M. A., & Ulusoy, Ç. (2010). Investigation of college students’ intrinsicmotivation in project based learning. International Journal of Human Sciences, 7(1), 1152-1169.
 • Orbay, M., Gokdere, M., Tereci, H., & Aydin, M. (2010). Attitudes of gifted students towards science depending on some variables: A Turkish sample. Scientific Research and Essays, 5(7), 693-699.
 • Özarslan, M. (2015). Proje paydaşlarının BİLSEM biyoloji projeleri hakkındaki düşünceleri ve bu projelerin üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin biyoloji öğrenmeye yönelik motivasyonları ile bilimsel tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Özarslan, M. (2019). Üstün zekâlı ve yetenekli olan ve üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrencilerin biyolojiye ilişkin algılarının karşılaştırılması: Metaforik çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 310-334.
 • Özarslan, M., & Çetin, G. (2015). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin biyoloji proje çalışmalarına ilişkin görüş ve beklentileri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 58-83.
 • Özarslan, M., & Çetin, G. (2018). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin biyoloji proje çalışmalarına ilişkin görüş ve beklentileri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 58-83.
 • Özarslan, M., Çetin, G., & Yıldırım, O. (2017). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci ailelerinin bilsem biyoloji proje çalışmaları hakkındaki görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1411-1436.
 • Öztuna-Kaplan, A., & Diker-Coşkun, Y. (2012). Proje tabanlı öğretim uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerilerine yönelik bir eylem araştırması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 137-159.
 • Powers, E. A. (2008). The use of independent study as a viable differentiation technique for gifted learners in the regular classroom. Gifted Child Today, 31(3), 57-65.
 • Raghavan, K., Coken-Regev, S., & Strobel, S. A. (2001). Student outcomes in a local systemic change project. School Science and Mathematics, 101, 268-281.
 • Rajan, K. P., Gopanna, A., & Thomas, S. P. (2019). A project based learning (pbl) approach ınvolving pet recycling in chemical engineering education. Recycling, 4(10), 1-16.
 • Renzulli, J. S. (1986). The treering conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. Conception of giftedness. Cambridge: Press syndicate of the University of Cambridge.
 • Sarı, H., & Öğülmüş, K. (2014). Evaluation of the problems faced by teachers and students in science and art centers. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 254-265.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü., & Çatalbaş, G. (2019). Velilerin gözüyle BİLSEM. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 114-133.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve sanat merkezi uygulamasının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Stuart, T., & Beste, A. (2011). Farklı olduğumu biliyordum: Üstün yeteneklileri anlayabilmek (Çev: A. Gönenli). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Summers, E. J., & Dickinson, G. (2012). A longitudinal investigation of project-based instruction and student achievement in high school social studies. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 6(1), 82-103.
 • Tischler, K., & Vialle, W. J. (2009). Gifted students' perceptions of the characteristics of effective teachers. In D. Wood (Ed.), The gifted challenge: Challenging the gifted (pp. 115-124). Merrylands, Australia: NSWAGTC Inc.
 • Tortop, H. S. (2013). Bu benim eserim bilim şenliğinin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ve fen projelerinin kalitesi odağından görünümü. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 255-308.
 • Ülger, B. B. (2011). Bilim sanat merkezlerinde uygulanan fen eğitimi programlarının idareci, öğretmen ve öğrenci bakış açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8516-9152
Yazar: Oğuzhan NACAROĞLU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0519-373X
Yazar: Mehmet ARSLAN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { eku581804, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {220 - 236}, doi = {10.17244/eku.581804}, title = {Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {NACAROĞLU, Oğuzhan and ARSLAN, Mehmet} }
APA NACAROĞLU, O , ARSLAN, M . (2019). Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (3) , 220-236 . DOI: 10.17244/eku.581804
MLA NACAROĞLU, O , ARSLAN, M . "Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 220-236 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/44179/581804>
Chicago NACAROĞLU, O , ARSLAN, M . "Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 220-236
RIS TY - JOUR T1 - Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Oğuzhan NACAROĞLU , Mehmet ARSLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17244/eku.581804 DO - 10.17244/eku.581804 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 220 EP - 236 VL - 15 IS - 3 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.581804 UR - https://doi.org/10.17244/eku.581804 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Oğuzhan NACAROĞLU , Mehmet ARSLAN %T Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N 3 %R doi: 10.17244/eku.581804 %U 10.17244/eku.581804
ISNAD NACAROĞLU, Oğuzhan , ARSLAN, Mehmet . "Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / 3 (Eylül 2019): 220-236 . https://doi.org/10.17244/eku.581804
AMA NACAROĞLU O , ARSLAN M . Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Journal of Theory and Practice in Education. 2019; 15(3): 220-236.
Vancouver NACAROĞLU O , ARSLAN M . Bilim ve Sanat Merkezlerinde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(3): 236-220.