Yıl 2020, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 109 - 119 2020-12-31

Analysis of Preschool Education Program in the Context of 21st Century Skills and STEAM Education
Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

Servet KARDEŞ [1]


In order for an individual to have good skills and holistic development, he/she needs to have a good education in early childhood years. The importance of early childhood, which forms the basis of an individual's education, is well-known. The quality and content of the program, which forms the basis of education given to children in early childhood, is important in this sense. In this study, it is aimed to examine the 2013 preschool education program in terms of 21st century skills and STEAM education. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research. Descriptive statistics method was used to analyze the data, and the qualitative analysis program MAXQDA was used. Within the 2013 Preschool Education Program, the basic principles, development characteristics, achievements and indicators of preschool education, planning, implementation, evaluation sections of pre-school education were examined. As a result of the research, it was found that 2013 pre-school education program is a communication-based program that focuses on character traits and competence, which are among the 21st century skills, but it is insufficient in terms of information technology and media literacy. However, it was seen that the program emphasized art education in the context of STEAM education, focused on science and mathematics, but had no content in engineering and design. In line with the results, it may be suggested to revise the 2013 preschool education program in the context of 21st century skills and STEAM.

Bireyin bütüncül gelişimi ve iyi becerilere sahip olabilmesi için erken çocukluk yıllarında iyi bir eğitim alması gerekir. Erken çocukluk yıllarında çocuklara verilen eğitime temel oluşturan programın kalitesi ve içeriği bu anlamda önem taşımaktadır. Bu araştırmada 2013 okul öncesi eğitim programının 21. yüzyıl becerileri ve STEAM eğitimi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve verilerin analizinde, nitel analiz programı olan MAXQDA kullanılmıştır. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında, okul öncesi eğitiminin temel ilkeleri, gelişim özellikleri, kazanım ve göstergeler, okul öncesi eğitiminin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi bölümleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda 2013 okul öncesi eğitim programının 21. Yüzyıl becerilerinden olan karakter özellikleri ve yetkinlik üzerinde durduğu özellikle iletişim temelli bir program olduğu ancak bilgi, teknoloji ve medya okuryazarlığı anlamında yetersiz olduğu görülmüştür. Bununla birlikte programın STEAM eğitimi bağlamında sanat eğitimini vurguladığı, bilim ve matematik üzerinde durduğu, ancak mühendislik ve tasarım konusunda hiçbir içeriğe sahip olmadığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda programın 21. yüzyıl becerileri ve STEAM bağlamında yeniden değerlendirilerek revize edilmesi önerilebilir.
 • Akgündüz, D., & Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesi eğitiminde STEM uygulamaları. D. Akgündüz (Ed.), Okul öncesinden üniversiteye kuram ve uygulamada STEM eğitimi içinde (ss. 135-167). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Alismail, H. A., & McGuire, P. (2015). 21st century standards and curriculum: Current research and practice. Journal of Education and Practice, 6(6), 150-154.
 • Aral, N., & Kadan, G. (2018). 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 113-131.
 • Beers, S. Z. (2011). 21st century skills: Preparing students for their future. Access: https://cosee.umaine.edu/files/coseeos/21st_century_skills.pdf
 • Bertrand, M. G. (2019). STEAM education in Ontario, Canada: A case study on the curriculum and instructional models of Four K-8 STEAM Programs (Unpublished master thesis). The University of Western Ontario, Canada.
 • Breivik, P. S. (2005). 21st century learning and information literacy. Change: The Magazine of Higher Learning, 37(2), 21-27.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.
 • Creswel, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles, CA: University of Nebraska–Lincoln.
 • Çelebi, M., & Altuncu, N. (2019). 21. yüzyıl becerilerinin İngilizce Öğretim Programındaki yeri. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı (ss. 231-244). 26-27 Nisan, Gaziantep, Türkiye.
 • Deniz, Ü., & Yıldız, R. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programında cinsel gelişim ve cinsel eğitim. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 38(2), 431-447.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Gelen, İ. (2017). P21-program ve öğretimde 21. yüzyıl beceri çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15-29.
 • Greenhill, V. (2010). 21st century knowledge and skills in educator preparation: Partnership for 21st century skills. Access: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED519336.pdf
 • Gülay, H., & Ekici, G. (2010). MEB Okul Öncesi Eğitim Programının çevre eğitimi açısından analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 74-84.
 • Gürkan, K., & Koran, N. (2014). 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programının çocuğun katılım hakkına yer verme durumu açısından incelenmesi. Journal of Teacher Education and Educators, 3(2), 203-226.
 • Hachey, A. C. (2020). Herkes için başarı: Erken çocukluk dönemi STEM kimliğini teşvik etmek. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 6(1), 201-208.
 • Häkkinen, P., Järvelä, S., Mäkitalo-Siegl, K., Ahonen, A., Näykki, P., & Valtonen, T. (2017). Preparing teacher-students for twenty-first-century learning practices (PREP 21): A framework for enhancing collaborative problem-solving and strategic learning skills. Teachers and Teaching, 23(1), 25-41.
 • Jamil, F. M., Linder, S. M., & Stegelin, D. A. (2018). Early childhood teacher beliefs about STEAM education after a professional development conference. Early Childhood Education Journal, 46(4), 409-417.
 • Katz, L. G. (2010). STEM in the early years. Early Childhood Research And Practice, 12(2), 11-19.
 • Kayhan, E., Altun, S., & Gürol, M. (2019). Sekizinci Sınıf Türkçe Öğretim Programı (2018)’nın 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 20-35.
 • Kennedy, T. J., & Odell, M. R. L. (2014). Engaging students in STEM education. Science Education International, 25(3), 246-258.
 • Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C., & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29(4), 127-140.
 • Koyunlu-Ünlü, Z., & Dere, Z. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 44-55.
 • Lamb, S., Maire, Q., & Doecke, E. (2017). Key skills for the 21st century: An evidence-based review. Sydney: NSW Department of Education.
 • Larson, L. C., & Miller, T. N. (2011). 21st century skills: Prepare students for the future. Kappa Delta Pi Record, 47(3), 121-123.
 • McClure, E. R., Guernsey, L., Clements, D. H., Bales, S. N., Nichols, J., Kendall-Taylor, N., & Levine, M. H. (2017). STEM starts early: Grounding science, technology, engineering, and math education in early childhood. New York, NY: Joan Ganz Cooney Center (Sesame Workshop).
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. Toronto: John Wiley & Sons.
 • National Center On. (2018). Understanding STEAM and how children use it. Access: https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/steam-ipdf.pdf
 • OECD. (2018). The future of education and skills: Education 2030: The future we want. Access: https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf
 • O’Neal, L. J., Gibson, P., & Cotten, S. R. (2017). Elementary school teachers’ beliefs about the role of technology in 21st-century teaching and learning. Computers in the Schools, 34(3), 192-206.
 • Partnership for 21st Century Skills. (2008). 21st century skills, education and competitiveness: A resource and policy guide. Washington, DC: Partnership for 21st Century Skills.
 • Polat, Ö., & Bardak, M. (2019). Erken çocukluk döneminde STEM yaklaşımı. International Journal of Social Science Research, 8(2), 18-41.
 • Rockland, R., Bloom, D. S., Carpinelli, J., Burr-Alexander, L., Hirsch, L. S., & Kimmel, H. (2010). Advancing the ‘E’ in K-12 STEM education. The Journal of Technology Studies, 36(1), 53-64.
 • Sapsağlam, Ö. (2013). Değerlendirme boyutuyla okul öncesi eğitim programları (1952- 2013). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1), 63-73.
 • Soylu, S. (2016). STEM education in early childhood in Turkey. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6, 38-47.
 • Sönmez, S., & Seyhan, G. B. (2016). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının sağlık kavramı açısından incelenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 146-174.
 • Tsupros, N., Kohler, R., & Hallinen, J. (2009). STEM education: A project to identify the missing components. Intermediate Unit, 1, 11-17.
 • Tuğluk, M. N., & Özkan, B. (2019). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi. Temel Eğitim Dergisi, 1(4), 29-38.
 • Tutkun, Ö. F. (2010). 21. yüzyılda eğitim programının felsefi boyutları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 993-1016.
 • Uğraş, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 39-54.
 • Uyanık-Balat, G., & Günşen, G. (2017). Okul öncesi dönemde STEM yaklaşımı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(42), 337-348.
 • Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321.
 • Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201.
 • Yaşar-Ekici, F., Bardak, M., & Yousef-Zadeh, M. (2018). Erken çocukluk döneminde STEM. K. A. Kırkıç & E. Aydın (Ed.), Merhaba STEM yenilikçi bir öğretim yaklaşımı içinde (ss. 51-78). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4230-6628
Yazar: Servet KARDEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { eku703361, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {16}, pages = {109 - 119}, doi = {10.17244/eku.703361}, title = {Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kardeş, Servet} }
APA Kardeş, S . (2020). Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 16 (2) , 109-119 . DOI: 10.17244/eku.703361
MLA Kardeş, S . "Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 16 (2020 ): 109-119 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/59223/703361>
Chicago Kardeş, S . "Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 16 (2020 ): 109-119
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi AU - Servet Kardeş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17244/eku.703361 DO - 10.17244/eku.703361 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 119 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9496- M3 - doi: 10.17244/eku.703361 UR - https://doi.org/10.17244/eku.703361 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi %A Servet Kardeş %T Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi %D 2020 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496- %V 16 %N 2 %R doi: 10.17244/eku.703361 %U 10.17244/eku.703361
ISNAD Kardeş, Servet . "Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 16 / 2 (Aralık 2020): 109-119 . https://doi.org/10.17244/eku.703361
AMA Kardeş S . Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi. Journal of Theory and Practice in Education. 2020; 16(2): 109-119.
Vancouver Kardeş S . Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2020; 16(2): 109-119.
IEEE S. Kardeş , "Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi", Eğitimde Kuram ve Uygulama, c. 16, sayı. 2, ss. 109-119, Ara. 2021, doi:10.17244/eku.703361