Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 3, Sayfalar 337 - 349 2019-12-31

Davranışsal İktisat Bağlamında İnternet Alışverişleri Yapan Tüketicilerin Tüketim Tarzlarının Demografik Özellikler Bağlamında İncelenmesi: Mersin Örneği
Investigation of Consumption Styles of Consumers Who Shop Online in The Context of Behavioral Economics as Part of Demographic Characteristics: Mersin Case

Ayşe AKBOZ [1] , Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU [2]


İktisat bilimi insanı tanımlamakla başlar ve iktisat teorisinde insanın tanımı, neo klasik iktisadın varsayımı olan “rasyonel insan” modeline göre yapılmaktadır. Rasyonel insan, kendisine en fazla faydayı sağlayacak seçimleri en uygun biçimde elde eden insan modelidir ancak insan ne yazık ki her zaman rasyonel değildir ve her insan bazen yanlış kararlar verebilmektedir. Bu durum iktisat teorisinin yanlış temeller üzerine kurulup kurulmadığını sorgulatmış, iktisadi olayları açıklamak için tıpkı iktisat bilimi gibi insanı konu alan psikoloji bilimine başvurulmuştur. İktisat ve psikolojiyi birleştiren davranışsal iktisat adı verilen bu yeni akım, insanların her zaman rasyonel olmadığını, kimi zaman çeşitli psikolojik ve sosyal nedenlerden dolayı tüketim kararları alırken irrasyonel veya sınırlı rasyonel davranarak kararlar alabileceğini açıklamaya çalışmaktır. Bu çalışmanın amacı, davranışsal iktisat çerçevesinde tüketicilerin internet üzerinden yapmış oldukları alışverişlerde rasyonel davranış sergileyip sergilemedikleri ölçülmeye çalışılacaktır ve bu bağlamda Mersin ilinde internet üzerinden alışveriş yapan 405 kişiye anket uygulanmıştır.

The science of economics begins with defining human beings, and in economics theory, the definition of man is made as the lar rational man or, the hypothesis of neo-classical economics. Rational man is the human model that makes the most of the choices in the most appropriate way, but unfortunately it is not rational from time to time, and man can sometimes make wrong decisions. This questioned whether economic theory was based on false foundations, and to explain economic events, such as economics, human science was referred to psychology. This new activity, called behavioral economics, which combines economics and psychology, can explain that rational management of time can take irrational decisions while making decisions about the time away from various psychological and social reasons. The aim of this study is to explain the behavioral economics function. It is tried to measure whether the Internet exhibits rational behavior in shopping on the Internet site and in these studies a 405 percent questionnaire was applied in Mersin.

  • Baloğlu, F. (2011). Rasyonalite ve ekonomik sosyoloji. Sosyoloji Konferansları, 217-226. Ceyhan, S. M., & Taş, C. (2017). Rasyonel-irrasyonel tüketim: bartın örneğinde karşılaştırmalı bir uygulama. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(16), 107-134. Çekiç, S. (2016). Davranışsal iktisat bağlamında cinsiyet farkının tüketici tercihlerine etkisi: Bartın örneği. Yüksek Lisans Tezi. Bartın. Dursun, İ., Alnıaçık, Ü., & Kabadayı, E. T. (2013). Tüketici karar verme tarzları ölçeği: yapısı ve boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(13). Karaca, Ö. (2017). Davranışsal iktisat çerçevesinde bireyin tüketim davranış eğilimleri: kamu çalışanları örneği. Yüksek Lisans Tezi. Tokat. Kıyılar, M., & Akkaya, M. (2016). Davranışsal finans. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Kitapcı, İ. (2017). Rasyonaliteden irrasyonaliteye: davranışsal iktisat yaklaşımı ve bilişsel önyargılar. Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(1), 85-102. Koç, E. (2018). Cinsiyetin satın alma kararları üzerindeki etkisinin davranışsal iktisat perspektifinden değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Van. Kurt, S. D. (2011). Davranışsal ekonomi yaklaşımlarının tüketici karar verme tarzları ile açıklanması ve bir uygulama. Doktora Tezi. İzmir. Kurtoğlu, R. (2017). Nörofinans. İstanbul: Destek Yayınları. Kuru, H. A. (2014). Tüketim rasyonalitesi ve Isparta uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Isparta. Quah, E., Soh, C., & Tan, J. (2018). Thaler neden önemli: Davranışsal iktisada rasyonel bir bakış. (Çev. Z. Savan). Bilimevi İktisat Dergisi(1), 150-154. Şen, S., & İncekara, B. (2012). İktisat ve psikoloji etkileşiminde davranışsal iktisat. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 235-245. Yayar, R., & Karaca, E. Ö. (2019). Davranışsal iktisat bağlamında kamu çalışanlarının tüketim davranış eğilimleri. Akdeniz İİBF Dergisi, 19(1), 1-29.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşe AKBOZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3264-5896
Yazar: Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Andorra


Destekleyen Kurum Mersin Üniversitesi
Proje Numarası 2018-3-TP2-3057
Teşekkür Mersin üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Akboz, A , Samırkaş Komşu, M . (2019). Davranışsal İktisat Bağlamında İnternet Alışverişleri Yapan Tüketicilerin Tüketim Tarzlarının Demografik Özellikler Bağlamında İncelenmesi: Mersin Örneği . Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , 4 (3) , 337-349 . DOI: 10.30784/epfad.594268