Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 537 - 560 2020-12-31

The Relationship of Financial Ratios and Market Value in the Manufacturing Sector: Comparison of Borsa Istanbul and London Exchange
Finansal Oranlar ile Firma Değeri İlişkisinin Borsa İstanbul ve Londra Borsası İmalat Sanayi Sektörlerinde Karşılaştırılması

Umut UYAR [1] , Gözde SARAK [2]


Since half of the century, financial ratios are useful tools to analyze the relationship between the accounting information and market value of firms in finance literature. However, any researcher could find a valid model for all sectors or firms. The aim of this study is to examine and compare the relationship between financial ratios and market value in terms of different markets. For this purpose, the yearly data gathered from Borsa İstanbul (BIST) and London Stock Exchange (FTSE) manufacturing sectors for the period 2008-2018. The data involves 36 manufacturing companies traded on the BIST and 45 companies traded on the FTSE. As a result of the estimations using panel data analysis, it was observed that there is a statistically significant relationship between the asset turnover rate, borrowing rate and price gain rate and market value for BIST; equity turnover rate, borrowing rate and equity profitability ratio were found statistically significant in the FTSE. It is consistent with the literature that we cannot discover a general-valid model for all markets. Nevertheless, similar financial ratio groups have impact on market value of firms.
Firmaların faaliyet sonuçlarının, mevcut finansal durumlarının detaylı olarak yorumlayabilmek için finansal oranlar kullanılmaktadır. Firmaların ürettikleri söz konusu muhasebe bilgisi ile piyasa değerleri arasında ilişkinin incelenmesi uzun zamandır araştırmacıların odak noktası olmuştur. Genel geçer bir modelin ortaya konulamaması, konunun uzun süre gündemde kalmasını sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, aynı sektörde fakat farklı piyasalarda faaliyet gösteren firmaların finansal oranları ile piyasa değeri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, Borsa İstanbul (BIST) ve Londra Borsası (FTSE) imalat sektöründe işlem gören firmalara ait veri kullanılmıştır. Analiz dönemi olarak 2008-2018 yılları belirlenirken, ilgili dönemde veri sürekliliği gözetilerek Borsa İstanbul’da 36, Londra Borsası’nda ise 45 imalat firmasının verisine ulaşılmıştır. Panel veri analizinin kullanıldığı tahminler sonucunda, Borsa İstanbul için dönen varlık devir hızı, borçlanma oranı ve fiyat kazanç oranı ile firma değerinin istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir. Londra Borsası için ise öz kaynak devir hızı, borçlanma oranı ve öz sermaye karlılık oranı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre, genel-geçer bir model olabileceği yargısı reddedilirken; aynı sektörde fakat farklı piyasalarda faaliyet gösteren firmalar için benzer finansal oran grubu firma değeri ilişkisinin görülebileceği tespit edilmiştir.
 • Aktaş, M. (2008). İstanbul menkul kıymetler borsasında hisse senedi getirileri ile ilişkili olan finansal oranların araştırılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 137-150. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibr
 • Asiri, B. and Hameed, S.A. (2014). Financial ratios and firm's value in the Bahrain bourse. Research Journal of Finance and Accounting, 7(5), 1-9. Retrieved from https://iiste.org/
 • Ayrıçay, Y. ve Türk, V. E. (2014). Finansal oranlar ve firma değeri ilişkisi: BİST’de bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (64), 53-70. doi:10.25095/mufad.396490
 • Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. England: John Wiley and Son.
 • Baum, C. F. (2001). Residual diagnostics for cross-section time series regression models. The Stata Journal, 1(1), 101-104. Retrieved from https://journals.sagepub.com/
 • Bayrakdaroğlu, A. (2012). Performans ölçütlerinin hisse senedi getirilerini açıklayabilme gücü üzerine ampirik bir çalışma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (53), 139-158. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad
 • Binti Mohamad, N. E. A. and Bin Zolkifli, I. A. (2014). The determinant factors of real estate investment trust (REIT)’s performance: Evidence from Asian REIT. Indonesian Capital Market Review, 6(1), 53-59. doi:10.21002/icmr.v6i1.2987
 • Birgili, E. ve Düzer, M. (2010). Finansal analizde kullanılan oranlar ve firma değeri ilişkisi: İMKB’de bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (46), 74–83. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad
 • Büyükşalvarcı, A. ve Uyar, S. (2012). Farklı muhasebe düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolardan elde edilen finansal oranlar ile şirketlerin hisse senedi getirileri ve piyasa değerleri arasındaki ilişki. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (53), 25-48. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad
 • Cai, J. and Zhang, Z. (2011). Leverage change, debt overhang, and stock price. Journal of Corporate Finance, 17(3), 391-402. doi:10.1016/j.jcorpfin.2010.12.003
 • Chowdhury, A. and Chowdhury, S. P. (2010). Impact of capital structure on firm’s value: Evidence from Bangladesh. Business and Economic Horizons, 3(3), 111-122. doi:10.15208/beh.2010.32
 • Çakır, H. M. ve Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme sermayesi unsurlarının firma değeri ve karlılığı üzerindeki etkisinin İMKB’de işlem gören üretim firmalarında 2000 – 2009 dönemi için analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (53), 69-86. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad
 • Çevik, N. K. (2016). Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren imalat şirketlerinin hisse senedi performansları ile finansal oranları arasındaki ilişki: Panel logit regresyon tahminleri. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, (01), 25-37. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbm
 • Ege, İ. ve Bayrakdaroğlu, A. (2009). İMKB şirketlerinin hisse senedi getiri başarılarının lojistik regresyon tekniği ile analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 139–158. Erişim adresi: http://www.ijmeb.org/
 • Gemici, G. Ç. (2010). Mali oranların firma değerine etkisinin analizi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gümüş, U. T., Şakar, Z., Akkın, G. ve Şahin, M. (2017). Finansal analizde kullanılan oranlar ve firma değer ilişkisi: BİST’de işlem gören çimento firmaları üzerine bir analiz. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(16), 1-23. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksbd
 • Kalaycı, Ş. ve Karataş, A. (2005). Hisse senedi getirileri ve finansal oranlar ilişkisi: İMKB’de bir temel analiz araştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (27), 146-157. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad
 • Kurtaran, A., Kurtaran, A. T., Kurtaran, M. Ç. ve Temizer, Z. (2015). Finansal oranlar ile firma değeri ilişkisi: BIST’te bir uygulama. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 4(8), 35-45.Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusgjebs
 • Küçükkaplan, İ. (2013). İstanbul menkul kıymetler borsasında işlem gören üretim firmalarının piyasa değerini açıklayan içsel değişkenler: Panel verilerle sektörel bir analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 161-182. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf
 • Lee, C. and Hong, W. L. (2008). Can financial ratios predict the Malaysian stock return? (MPRA Working Paper No. 59170). Retrieved from: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/59170/
 • Levin, A., Lin, C. and Chu, J. (2002). Unit roots tests in panel data: Asymptotic and finite sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24. doi:10.1016/S0304-4076(01)00098-7
 • Lewellen, J. (2004). Predicting returns with financial ratio. Journal of Financial Economics, 74(2), 209- 235. doi:10.1016/j.jfineco.2002.11.002
 • Lin, F. and Chang, T. (2011). Does debt affect firm value in Taiwan? A panel threshold regression analysis. Applied Economics, 43(1), 117-128. doi:10.1080/00036840802360310
 • Manjunatha, K. (2013). Impact of debt-equity and dividend payout ratio on the value of the firm. Global Journal of Commerce and Management Perspective, 2(2), 18-27. Retrieved from https://www.longdom.org/
 • Modigliani, F. and Miller M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review, 3(48), 261-297. Retrieved from https://www.aeaweb.org/
 • Pech, C. O. T., Noguera, M. and White, S. (2015). Financial ratios used by equity analysts in Mexico and stock returns. Contaduría y Administración, 60(3), 578-592. doi:10.1016/j.cya.2015.02.001
 • Pouraghajan, A., Mansourinia, E., Bagheri, B., Emamgholipour, M. and Emamgholipour, B. (2013). Investigation the effect of financial ratios, operating cash flows and firm size on earnings per share: Evidence from the Tehran stock exchange. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(5), 1026-1033. Retrieved from http://www.irjabs.com/
 • Rayan, K. (2008). Financial leverage and firm value (Unpublished doctoral dissertation). Gordon Institute of Business Science University of Pretoria, Johannesburg, South Africa.
 • Sharma, K. (2012). Identifying relationship between capital structure and value of the firm for Indian pharmaceutical companies. The Journal Contemporary Management Research, 6(2), 77-85. Retrieved from https://www.cmr-journal.org/
 • Tian, S. and Yu, Y. (2017). Financial ratios and bankruptcy predictions: An international evidence. International Review of Economics and Finance, 51, 510–526. doi:10.1016/j.iref.2017.07.025
 • Torres-Reyna, O. (2007). Panel data analysis: fixed and random effects using Stata (Princeton University Working Paper December 2007). Retrieved from http://www.princeton.edu/~otorres/Panel101.pdf
 • Uluyol, O. ve Türk, V. E. (2013). Finansal rasyoların firma değerine etkisi: Borsa İstanbul’da bir uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2), 365-384. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd
 • Ural K., Gürarda, Ş. ve Önemli, M. B. (2015). Lojistik regresyon modeli ile finansal başarısızlık tahminlemesi: Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren gıda, içki ve tütün şirketlerinde uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (67), 85-100. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad
 • Yener, E. ve Karakuş, R. (2012). Sermaye yapısı ve firma değeri ilişkisinin farklı aktif büyüklüklerde karşılaştırmalı incelenmesi: İMKB 100 firmaları üzerine bir uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 75-98. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd
 • Yücel, İ. (2001). Türkiye’deki halka açık anonim şirketlerin sermaye yapılarının ve kâr dağıtımı politikalarının firma değeri üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Zor, İ. ve Karakuş, R. (2014). Tek düzen hesap planı ve UFRS ’ye göre elde edilen finansal oranların hisse getirileri ile ilişkisinin karşılaştırmalı incelenmesi: BİST ’te bir uygulama. Journal of Yasar University, 9(34), 5870-5886. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6217-8283
Yazar: Umut UYAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6670-2377
Yazar: Gözde SARAK
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Uyar, U , Sarak, G . (2020). Finansal Oranlar ile Firma Değeri İlişkisinin Borsa İstanbul ve Londra Borsası İmalat Sanayi Sektörlerinde Karşılaştırılması . Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , 5 (3) , 537-560 . DOI: 10.30784/epfad.728785