Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 893 - 912 2020-12-31

COVID-19 Döneminde Makroekonomik Değişkenlerin Borsa Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
The Impact of Macroeconomic Variables on The Stock Market in The Time of Covid-19: The Case of Turkey

Ali İLHAN [1] , Coşkun AKDENİZ [2]


COVID-19’un ekonomilerin geneli üzerindeki etkileri çeşitli simülasyonlar ve tahminler ile anlaşılmaya çalışılırken finansal piyasalarda yaşanan şiddetli travma piyasa verilerinde şimdiden kendini göstermiştir. Pandeminin yarattığı belirsizliğin yanı sıra makroekonomik değişkenlerdeki dalgalanmalar gelişmiş ve yükselen hisse senedi piyasalarındaki volatiliteyi arttırmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, COVID-19 öncesinde ve sırasında makroekonomik değişkenlerin BIST 100 endeksi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu doğrultuda faiz oranı, döviz kuru, CDS primi, VIX ve petrol fiyatlarının BIST 100 üzerindeki etkisi 13 Eylül 2019 ve 11 Eylül 2020 arası dönem için zamanla değişen katsayı tahminine olanak sağlayan Esnek En Küçük Kareler yöntemiyle tahmin edilmiştir. Ampirik bulgulara göre, faiz oranı, VIX ve petrol fiyatlarının belirli dönemler için BIST 100 üzerinde anlamlı etkileri bulunmaktadır. Döviz kuru ve CDS primi ise BIST 100’ü örneklem dönemi boyunca anlamlı ve negatif yönde etkilemiştir. Bununla birlikte, katsayıların niceliksel boyutu açısından BIST 100 üzerinde en yüksek etkiye sahip makroekonomik değişken döviz kuru olmuştur.
Along with the ongoing efforts to understand the effects of the COVID-19 pandemic on economies through various simulations and forecasts, the severe trauma experienced in financial markets has already manifested itself in market data. Besides the uncertainty created by the pandemic, fluctuations in macroeconomic variables have increased volatility in the developed and emerging stock markets. In this context, this study aims to examine the effect of macroeconomic variables on the BIST 100 index before and during the COVID-19 pandemic. Hence, the effects of interest rate, exchange rate, CDS premium, VIX, and oil prices on BIST 100 are estimated using the Flexible Least Squares method, which allows for the time-varying coefficient estimation, for the period of 13 September 2019 to 11 September 2020. Empirical findings indicate that interest rate, VIX, and oil prices had significant effects on BIST 100 for certain periods. On the other hand, the exchange rate and CDS premium significantly and negatively affect BIST 100 in the whole sample. Moreover, it is determined that the exchange rate is the macroeconomic variable with the highest impact on BIST 100 based on the quantitative magnitude of the coefficients.
 • Acikalin, S., Aktaş, R. and Unal, S. (2008). Relationships between stock markets and macroeconomic variables: an empirical analysis of the Istanbul Stock Exchange. Investment Management and Financial Innovations, 5(1), 8-16. Retrieved from https://businessperspectives.org/
 • Akbaş, Y., Zeren, F. and Özekicioğlu, H. (2013). Türkiye’de parasal aktarım mekanizması: Yapısal VAR analizi [Money transmission mechanism in Turkey: structural VAR analysis]. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 187-198. Retrieved from https://dergipark.org.tr/cumuiibf
 • Akyol, H. ve Baltacı, N. (2018). Ülke kredi risk düzeyi, petrol fiyatları ve temel makroekonomik göstergelerin hisse senedi getirilerine etkisi: BIST 100 örneği [Country credit risk level, oil prices and the main macroeconomic indicators effect to stock returns: sample of BIST 100]. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 459-476. http://doi.org/10.9775/kausbed.2018.030
 • Al-Awadhi, A. M., Alsaifi, K., Al-Awadhi, A. and Alhammadi, S. (2020). Death and contagious infectious diseases: Impact of the COVID-19 virus on stock market returns. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100326
 • Apergis, N. and Apergis, E. (2020). The role of Covid-19 for Chinese stock returns: evidence from a GARCHX model. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, Advance online publication. https://doi.org/10.1080/16081625.2020.1816185
 • Ashraf, B. N. (2020). Stock markets’ reaction to COVID-19: Cases or fatalities?. Research in International Business and Finance, 54. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101249
 • Boissay, F. and Rungcharoenkitkul, P. (2020). Macroeconomic effects of COVID-19: an early review (BIS Bulletin No. 7). Retrieved from https://www.bis.org/publ/bisbull07.pdf
 • Cankal, E. (2015). Relationship between stock market returns and macroeconomic variables: evidence from Turkey. Journal of Economics and Behavioral Studies, 7(5), 6-18. https://doi.org/10.22610/jebs.v7i5(J).601
 • Cao, K. H., Li, Q., Liu, Y. and Woo, C-K. (2020). Covid-19’s adverse effects on a stock market index. Applied Economics Letters, 1-5. https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1803481
 • Capelle-Blancard, G. and Desroziers, A. (2020). The stock market is not the economy? Insights from the Covid-19 crisis. Covid Economics: Vetted and Real-Time Papers, 28, 29-69. Retrieved from https://cepr.org/
 • Çatık, A. N. (2020). A time-varying VAR investigation of the relationship among electricity, fossil fuel prices and exchange rate in Turkey. Romanian Journal of Economic Forecasting, 23(3), 60-77. Retrieved from http://www.rjef.ro/
 • Central Bank of the Republic of Turkey. (2020a). Inflation report (Publication No. 2020-II). Retrieved from https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/fe3277ec-764f-4943-ac87- 1b3b1e99dfc4/full_2020_ii.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fe3277ec764f-4943-ac87-1b3b1e99dfc4-n9qlmr5
 • Central Bank of the Republic of Turkey. (2020b). Securities portfolio of non-residents [Dataset]. Retrieved from https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket
 • Central Bank of the Republic of Turkey. (2020c). Foreign exchange deposits held by residents [Dataset]. Retrieved from https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket
 • Da Silva, P. P. (2014). Sovereign credit risk and stock markets-does the markets’ dependency increase with financial distress?. International Journal of Financial Studies, 2(1), 145-167. https://doi.org/10.3390/ijfs2010145
 • Darvas, Z. and Varga, B. (2014). Inflation persistence in central and eastern European countries. Applied Economics, 46(13), 1437-1448. https://doi.org/10.1080/00036846.2013.875113
 • Dayıoğlu, T. and Aydın, Y. (2019). Relationship between the volatility of stock returns and the volatility of macroeconomic variables: A case of Turkey. American Journal of Theoretical and Applied Business, 5(2), 40-46. http://doi.org/10.11648/j.ajtab.20190502.13
 • Dornbusch, R. and Fischer, S. (1980). Exchange rates and the current account. The American Economic Review, 70(5), 960-971. Retrieved from https://www.jstor.org/
 • Ertuğ, D., Özlü, P., Özmen, M. U. and Yüncüler, Ç. (2020). The role of imported inputs in pass-through dynamics (CBRT Working Paper No. 20/03). Retrieved from https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/f1f1e78b-9d9b-4bc0-85b9- 75ff8b55cbe9/wp2003.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f1f1e78b-9d9b4bc0-85b9-75ff8b55cbe9-n0pGiEG
 • Fattah, A. S. F. ve Kocabıyık, T. (2020). Makroekonomik değişkenlerin borsa endeksleri üzerine etkisi: Türkiye ve ABD karşılaştırması [Impact of macroeconomic variables on stock markets: Turkey and USA comparison]. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12(22), 116-151. https://doi.org/10.14784/marufacd.691108
 • Gopinath, G. (2020, 14 April). The great lockdown: worst economic downturn since the great depression. [Blog post]. Retrieved from https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economicdownturn-since-the-greatdepression/#:~:text=In%20addition%2C%20many%20countries%20now,which%20interact%20in %20complex%20ways.&text=This%20makes%20the%20Great%20Lockdown,than%20the%20Gl obal%20Financial%20Crisis
 • Gourinchas, P. O. (2020, 3 June). Flattening the pandemic and recession curves [Blog post]. Retrieved from https://voxeu.org/article/flattening-pandemic-and-recession-curves
 • Gülhan, Ü. (2020). Covid-19 pandemisine BIST 100 reaksiyonu: ekonometrik bir analiz [The reaction of BIST 100 to Covid-19 pandemic: An econometric analysis]. Turkish Studies, 15(4), 497-509. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44122
 • Hajilee, M. and Al Nasser, O. M. (2014). Exchange rate volatility and stock market development in emerging economies. Journal of Post Keynesian Economics, 37(1), 163-180. https://doi.org/10.2753/PKE0160-3477370110
 • Hancı, G. (2014). Kredi temerrüt takasları ve BİST-100 arasındaki ilişkinin incelenmesi [Analyzing the relationship between the credit default swaps and BIST-100]. Maliye Finans Yazıları, 28(102), 9- 22. Retrieved from https://dergipark.org.tr/mfy
 • Hatipoğlu, M. and Tekin, B. (2017). The effects of VIX index, exchange rate & oil prices on the BIST 100 index: A quantile regression approach. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(3), 627-634. Retrieved from https://dergipark.org.tr/odusobiad
 • He, Q., Liu, J., Wang, S. and Yu, J. (2020). The impact of COVID-19 on stock markets. Economic and Political Studies, 275-288. https://doi.org/10.1080/20954816.2020.1757570
 • Huang, R. D., Masulis, R. W. and Stoll, H. R. (1996). Energy shocks and financial markets. The Journal of Futures Markets, 16(1), 1-27. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9934(199602)16:1<1::AIDFUT1>3.0.CO;2-Q
 • International Monetary Fund. (2020a). Global financial stability report: markets in the time of COVID19. Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/globalfinancial-stability-report-april-2020
 • International Monetary Fund. (2020b). World economic outlook update. Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
 • Kalaba, R. and Tesfatsion, L. (1989). Time-varying linear regression via flexible least squares. Computers & Mathematics with Application 17(8-9), 1215-1245. https://doi.org/10.1016/0898- 1221(89)90091-6
 • Kandil Göker, İ. E., Eren, B. S. and Karaca, S. S. (2020). The impact of the COVID-19 (Coronavirus) on the Borsa Istanbul sector index returns: an event study [Special Issue]. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14-41. Retrieved from https://dergipark.org.tr/jss
 • Kandir, S. Y. (2008). Macroeconomic variables, firm characteristics and stock returns: evidence from Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, 16, 35-45. Retrieved from https://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com/
 • Kaya, A. ve Coşkun, A. (2015). VIX endeksi menkul kıymet piyasalarının bir nedeni midir? Borsa İstanbul örneği [Is VIX index causality stock exchange? Istanbul stock exchange example]. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), 175-186. Retrieved from https://dergipark.org.tr/cumuiibf
 • Kaya, V., Çömlekçi, İ. ve Kara, O. (2013). Hisse senedi getirilerini etkileyen makroekonomik değişkenler 2002-2012 Türkiye örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 167-176. Retrieved from https://dergipark.org.tr/dpusbe
 • Keleş, E. (2020). COVID-19 ve BİST-30 endeksi üzerine kısa dönemli etkileri [COVID-19 and its shortterm impacts on BIST-30 index]. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 42(1), 91-105. https://doi.org/10.14780/muiibd.763962
 • Khan, K., Zhao, H., Zhang, H., Yang, H., Shah, M. H. and Jahanger, A. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on stock markets: an empirical analysis of world major stock indices. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(7), 463-474. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.463
 • Kılıç, Y. (2020). Borsa İstanbul’da COVID-19 (Koronavirüs) etkisi [The effect of COVID-19 (Coronavirus) in Borsa Istanbul]. Journal of Emerging Economies and Policy, 5(1), 66-77. Retrieved from https://dergipark.org.tr/joeep
 • Konuşkan, A. ve Kocabıyık, T. (2019). Altın, petrol, döviz ve borsa endeksi arasındaki ilişkinin nedensellik analizi ile keşfi: Türkiye örneği [Discovery of interdependence among gold, oil, foreign exchange and stock market index: the case of Turkey]. International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, 3(1), 1-19. Retrieved from http://www.ijbemp.com/
 • Lee, K. Y-M., Jais, M. and Chan, C-W. (2020). Impact of COVID-19: evidence from Malaysian stock market. International Journal of Business and Society, 21(2), 607-628. Retrieved from http://www.ijbs.unimas.my/
 • Lumsdaine, R. L. and Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit root hypothesis. The Review of Economics and Statistics, 79(2), 212-218. Retrieved from https://www.jstor.org/
 • Maysami, R. C., Howe, L. C. and Hamzah, M. A. (2004). Relationship between macroeconomic variables and stock market indices: Cointegration Evidence from Stock Exchange of Singapore’s all-s sector indices. Jurnal Pengurusan, 24, 47-77. Retrieved from http://ejournal.ukm.my/
 • Mishra, A. K. (2004). Stock market and foreign exchange market in India: Are they related?. South Asia Economic Journal, 5(2), 209-232. https://doi.org/10.1177/139156140400500202
 • Montana, G., Triantafyllopoulos, K. and Tsagaris, T. (2009). Flexible least squares for temporal data mining and statistical arbitrage. Expert Systems with Applications, 36, 2819-2830. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.01.062
 • Ocakverdi, E. (2019, 1 February). Time varying parameter estimation with flexible least squares and the tvpuni add-in [Blog post]. Retrieved from http://blog.eviews.com/2019/02/time-varyingparameter-estimation-with.html
 • Öztürk, Ö., Şişman, M. Y., Uslu, H. and Çıtak, F. (2020). Effects of COVID-19 outbreak on Turkish stock market: A sectoral-level analysis. Hitit University Journal of Social Sciences Institute, 13(1), 56-68. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.728146
 • Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. Retrieved from https://www.jstor.org/
 • Poyraz, E. ve Tepeli, Y. (2015). Seçilmiş makro ekonomik göstergelerin Borsa İstanbul Xu100 endeksi üzerindeki etkisinin analizi [Analysis of the impact of selected macroeconomic indicators on Istanbul stock exchange Xu100 index]. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(2), 102-128. Retrieved from https://dergipark.org.tr/paradoks
 • Sakarya, Ş. ve Akkuş, H. T. (2018). BİST-100 ve BİST sektör endeksleri ile VIX endeksi arasındaki ilişkisinin analizi [Analysis of relationship between BIST-100 and BIST sector indices with VIX index]. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(40), 351-373. http://doi.org/10.31795/baunsobed.492470
 • Sancar, C., Uğur, A. ve Akbaş, Y. E. (2017). Hisse senedi fiyat endeksi ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin analizi: Türkiye örneği [The analysis of the relationship between stock price index and the macroeconomic variables: Turkey example]. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1774-1786. Retrieved from https://dergipark.org.tr/ijsser
 • Sandal, M., Çemrek, F. ve Yıldız, Z. (2017). BİST 100 endeksi ile altın ve petrol fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesi [Analysis on the causality relationship between gold and oil prices and the BIST 100 index]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(3), 155-170. Retrieved from https://dergipark.org.tr/cusosbil
 • Sevinç, E. (2014). Makroekonomik değişkenlerin, BIST-30 endeksinde işlem gören hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerinin arbitraj fiyatlama modeli kullanarak belirlenmesi [Determination of the impact of macroeconomic variables on stock returns traded on BIST-30 by using arbitrage pricing theory]. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 43(2), 271-292. Retrieved from https://dergipark.org.tr/ibr
 • Sharma, N., Yadav, S., Mangla, M., Mohanty, A. and Mohanty, S. N. (2020). Multivariate analysis of COVID-19 on stock, commodity & purchase manager indices: a global perspective. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-68388/v1
 • Shear, F. and Butt, H. A. (2017). Relationship between stock and the sovereign CDS markets: A panel VAR based analysis. South Asian Journal of Management Sciences, 11(1), 52-67. https://doi.org/10.21621/sajms.2017111.04
 • Soybilgen, B. and Eroğlu, B. A. (2019). Time-varying Taylor rule estimation for Turkey with flexible least square method. Bogazici Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies, 33(2), 1-20. https://doi.org/10.21773/boun.33.2.3
 • Tayar, T., Gümüştekin, E., Dayan, K. ve Mandi, E. (2020). Covid-19 krizinin Türkiye’deki sektörler üzerinde etkileri: Borsa İstanbul sektör endeksleri araştırması [The effects of Covid-19 crisis on industries in Turkey: The study of Borsa Istanbul industrial indices]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Special Issue, 293-320. Retrieved from https://dergipark.org.tr/yyusbed
 • Tekin-Koru, (2020, 14 May). COVID-19 and industrial production in Turkey [Blog post]. Retrieved from https://voxeu.org/article/covid-19-and-industrial-production-turkey
 • Topaloğlu, E. E. ve Ege, İ. (2020). Kredi temerrüt swapları (CDS) ile Borsa İstanbul 100 endeksi arasındaki ilişki: kısa ve uzun dönemli zaman serisi analizleri [The relationship between credit default swaps and Borsa Istanbul 100 index: the short and long term time series analysis]. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1373-1393. https://doi.org/10.20491/isarder.2020.918
 • Topcu, M. and Gulal, O. S. (2020) The impact of COVID-19 on emerging stock markets. Finance Research Letters, Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101691
 • Uslu, H. ve Uzkaralar, Ö. (2020). Arbitraj fiyatlama teorisinin Türkiye ekonomisinde geçerliliği: Küresel ekonomik kriz bağlamında ampirik bir analiz [Validity of the arbitrage pricing theory in Turkey’s economy: An empirical analysis in the context of global economic crisis]. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 6(2), 179-195. https://doi.org/10.30855/gjeb.2020.6.2.006
 • Whaley, R. E. (2009). Understanding VIX. The Journal of Portfolio Management, 35(3), 98-106. https://doi.org/10.3905/JPM.2009.35.3.098
 • Wongbangpo, P. and Sharma, S. C. (2002). Stock market and macroeconomic fundamental dynamic interactions: ASEAN-5 countries. Journal of Asian Economics, 13, 27-51. https://doi.org/10.1016/S1049-0078(01)00111-7
 • World Health Organization. (2020a). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19. Retrieved from https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
 • World Health Organization. (2020b). WHO coronavirus disease (COVID-19) dashboard [Dataset]. https://covid19.who.int/
 • Yiğiter, Ş. Y., Karabulut, T. ve Sarı, S. S. (2018). Sınai endeksini etkileyen makroekonomik faktörler ve arbitraj fiyatlama modeli: Borsa İstanbul örneği [Macroeconomics factors affecting industrial index and arbitrage pricing theory: sample of Istanbul stock exchange]. International Journal of Economic Studies, 4(1), 21-28. Retrieved from https://dergipark.org.tr/ead
 • Yıldırım Tıraşoğlu, B. (2014). Yapısal kırılmalı birim kök testleri ile OECD ülkelerinde satın alma gücü paritesi geçerliliğinin testi. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 20, 68-87. Retrieved from https://dergipark.org.tr/ekoist
 • Zhang, D., Hu, M. and Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. Finance Research Letters, Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528
 • Zivot, E. and Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270. Retrieved from https://www.jstor.org/
Birincil Dil en
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6201-5353
Yazar: Ali İLHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3973-754X
Yazar: Coşkun AKDENİZ
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA İlhan, A , Akdeni̇z, C . (2020). The Impact of Macroeconomic Variables on The Stock Market in The Time of Covid-19: The Case of Turkey . Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , 5 (3) , 893-912 . DOI: 10.30784/epfad.810630