Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 181 - 196 2019-12-21

The Effect of Institutional Factors on Economic Growth: An Empirical Study
The Effect of Institutional Factors on Economic Growth: An Empirical Study

Bünyamin DEMİRGİL [1] , Zekai ŞENOL [2]


In this study, 55 countries that also includes Turkey's impact on the institutional structure of economic growth for the sample was examined by the panel data analysis using annual data for the period 2002-2017. In this study, the economic growth variable is the independent variable which is taken as representative of dependent variable and institutional factors, the rule of law, corruption control, political stability, civil rights, political rights, human development index and education index. According to the analysis results of the study, there is a statistically significant and positive relationship between the rule of law, education, corruption control, political stability, civil rights and human development index and economic growth, while there is a statistically significant relationship between economic freedom and political rights and economic growth among independent variables relationship was not found. The fact that six of the eight independent variables used in the study have a statistically significant and positive relationship between economic growth shows that the institutional structure positively affects economic growth.
In this study, 55 countries that also includes Turkey's impact on the institutional structure of economic growth for the sample was examined by the panel data analysis using annual data for the period 2002-2017. In this study, the economic growth variable is the independent variable which is taken as representative of dependent variable and institutional factors, the rule of law, corruption control, political stability, civil rights, political rights, human development index and education index. According to the analysis results of the study, there is a statistically significant and positive relationship between the rule of law, education, corruption control, political stability, civil rights and human development index and economic growth, while there is a statistically significant relationship between economic freedom and political rights and economic growth among independent variables relationship was not found. The fact that six of the eight independent variables used in the study have a statistically significant and positive relationship between economic growth shows that the institutional structure positively affects economic growth.
 • Acemoğlu, D., Johnson, S., Robinson, J. ve Thaicharoen, Y. (2003). Institutional Causes, Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises and Growth. National Bureau of Economic Research. Working Paper 9124.
 • Acemoğlu, D. ve Robinson, J. (2008). The Role of Institutions in Growth and Development. World Bank Working Paper No.10.
 • Akçay, S. (2002). Corruption and Economic Growth: A Cross-National Study. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 57 (1), 1-13.
 • Aktan, C.C. ve Vural, T. (2006). Kurallar ve Kurumların Sosyolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme: Terminoloji ve Tipoloji. Kurallar, Kurumlar ve Düzen: Kurallar ve Kurumların Sosyolojik Temelleri (ss.1-15). Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Araştırmalar Serisi No:1.
 • Alesina, A., Özler, Ş., Roubini, N. ve Swagel, P. (1996). Political Instability and Economic Growth. Journal of Economic Growth. 1(2). 189-211.
 • Alper, F. Ö. (2019). Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri: Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye Örneği. Fiscaoeconomia, 3(1). 202-227.
 • Artan, S. ve Hayaloğlu, P. (2013). Ülkelerarası Büyüme Farklılıklarının Açıklanmasında Kurumsal Yapının Rolü: Panel Veri Analizi. Eskişehir Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 8(3). 31-54.
 • Artan, S. ve Hayaloğlu, P. (2014). Kurumsal Yapı Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Sosyo Ekonomi. (2). 347-366.
 • Balcı, E. ve Özcan, S. (2019). İnsani Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki İlişki: OIC Ülkeleri Üzerinde Bir Analiz. Sakarya İktisat Dergisi. 8(3). 222-235.
 • Bakırtaş, D. (2016). Kurumlar, Vergi Kültürü ve Ekonomik Büyüme. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi. 9(1). 67-87.
 • Barro, R. (1994). Democracy and Growth. NBER Working Paper. No.4909.
 • Barro. R. J. (1996). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Emrpical Study. NBER Working Paper. No.5698.
 • Driscoll, J.C. and Kray, A. C. (1998). Consistent Coveriance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. The Review of Economics and Statsitics. 80(4). 549-560.
 • Carlsson, F. ve Lundström, S. (2001). Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects. Public Choice. 112. 335-344.
 • De Vanssay, X., ve Spindler, Z. A. (1994). Freedom and Growh: Do Constitutions Matter?. Public Choice, 78(3-4), 359-372.
 • Dawson, John W. (2003). Causality in the Freedom–Growth Relationship. European Journal of Political Economy. 19, 479–495.
 • Erdem, E. ve Çelik, B. (2019). İnsani Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bazı Afrika Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(17). 13-36.
 • Erkal, G., Akıncı, M. ve Yılmaz, Ö. (2014). Yolsuzluk ve İktisadi Büyüme İlişkisi: OECD ve AB Ülkeleri Üzerine Panel Sınır Testi Analizi. Sayıştay Dergisi. 25(92). 143-162.
 • Gökalp, F. ve Baldemir, E. (2006). Kurumsal Yapı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(1). 212-226.
 • Hwang J. ve Akdede, H. S. (2011). The Influence of Governance on Public Sector Efficiency: A Cross-Country Analysis. The Social Science Journal. 48(4). 735–738.
 • Islam, S., 1996. Economic Freedom, Per Capita Income and Economic Growth. Applied Economics Letters. Vol. 3(9). 595-597.
 • Karakurt, B. (2016). Küresel Krizin Etkilerini Azaltmada Mali Yönetişimin Rolü: BRICS Ülkeleri Örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 12(2). 185-212.
 • Keefer. P. ve Knack. S. (1997). Why Don’t Poor Countries Catch up? A Cross-National Test of an Institutional Explanation. Economic Inquiry, (35), 590-602.
 • Keyifli, N. (2019). Yönetim Kalitesi ve Gelir Eşitsizliği: Seçilmiş Latin Amerika Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma. Vergi Sorunları Dergisi. 375.
 • Mauro, Paolo, (1995). Corruption And Growth, Quarterly Journal Of Economics. 110(3). 681-712.
 • Mo, Pak Hung, (2001). Corruption and Economic Growth. Journal of Comprarative Economics, 29. 66-79.
 • North, Douglas (2010). Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Parlakyıldız, F. M. (2015). Makro Ekonomik Ve Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: Latin Amerika Örneği. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 19(2): 1-11.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Econometrics. 22, 265-312.
 • Rodrik, D. (1999). Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses. Journal of Economic Growth, 4(4), 385-412.
 • Scully, G.W. (2002). Economic Freedom, Government Policy and the Trade-Off between Equity and Economic Growth. Public Choice. 113. 77–96.
 • Sofuoğlu, E., Kızılkaya, O. ve Ay, A. (2017). Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Yeni Sanayileşmiş Ülkeler için Panel Veri Analizi. International Conference On Eurasian Economies, 10-12 Temmuz 2017 İstanbul/ Turkey. 476-483.
 • Şanlısoy, S. ve Kök, R. (2010). Politik istikrarsızlık-Ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1987- 2006). Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 25(1). 101-125.
 • Ulubaşoğlu, M. A. ve Doucouliagos, C. (2004). Institutions and Economic Growth: A Systems Approach. Econometric Society 2004, Australasian Meetings Paper No:63. 1-33.
 • Yapraklı, S. (2008). Kurumsal Yapının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Üst Orta Gelir Düzeyindeki Ülkeler Üzerine Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış. 8(1), 301-317.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Yazar: Bünyamin DEMİRGİL (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUMHURIYET UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Zekai ŞENOL
Kurum: CUMHURIYET UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2019

APA Demirgil, B , Şenol, Z . (2019). The Effect of Institutional Factors on Economic Growth: An Empirical Study . Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , Equinox , 181-196 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/equinox/issue/50425/652510