Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 113 - 133 2021-03-21

Globalization & Income Distribution
Globalization and Income Distribution

Cem KALAYCI [1]


Bu çalışmada, küreselleşmenin yıllar içerisindeki kavramsal gelişimini ortaya koymak ve gelir dağılımı kavramı ile olan ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu çerçevede öncelikle kavramların gelişimi incelenmiştir. Bir sonraki aşamada bu iki kavrama ilişkin ortak yazın taranmış ve bugüne kadar küreselleşmenin gelir dağılımına etkileri ile ilgili yapılan farklı çalışmalar belirlenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkileri ayrı ayrı ortaya koyulmuştur. Bu durum incelenirken gelir dağılımındaki adaletsizliğin sonucu olan yoksulluk göstergeleri de incelemeye dahil edilmiştir. Dünyada gelir dağılımı yüzünden oluşan iki kutuplu dünya düzeni, Türkiye’de ise Gini katsayısının gelişimi ile gelir dağılımındaki adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, küreselleşme ile oluşturulmuş kurumların az gelişmiş ülkelerdeki gelir dağılımındaki adaleti sağlamaya çalışmak yerine, bu ülkelerin en düşük gelirli nüfus dilimindeki yoksul kesimin olanaklarının iyileştirilmesi gibi nispeten kolay hedeflere yönelmesi nedeniyle küreselleşme politikaları ile derinleşen gelir dağılımı adaletsizliği düzelmemektedir.
This study aims to reveal the conceptual development of globalization over the years and to examine its relationship with the concept of income distribution. Primarily, the development of concepts has been investigated in this context. In the next section, the common literature on these concepts were reviewed and various studies about the effects of globalization on income distribution were determined. The effects of globalization on income distribution in Turkey and the world has been disclosed separately. Poverty indicators, which are the result of the inequality in income distribution, are also included in the analysis during examination of this situation. The income distribution causes formation of the bipolar world order in the world and inequality in income distribution with the development of Gini coefficient in Turkey. As a result, instead of trying to ensure justice in income distribution in less developed countries, the institutions established by globalization tend to focus on relatively easy targets such as improving the opportunities of the poor in the lowest income population, and the income distribution inequality deepened by globalization policies does not improve.
 • Acemoğlu, D., Ventura, J. (2001), “The World Income Distribution”, NBER Working Paper, No:8083.
 • Adda, Jacques (2002), Ekonominin Küreselleşmesi, Çev:Sevgi İneci, İletişim Yayınları.
 • Baran, Paul (1957), The Political Economy of Growth, New York Monthly Review Press.
 • Baş, Kemal (2009), “Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, Adana.
 • Cornia, G.A., Kiiski, S. (2001), “Trends in Income Distribution in the Post World War II Period: Evidence and Interpretation”, UNU/WIDER Discussion Papers, UNU/WIDER, Helsinki.
 • Crafts, Nicholas (2004), “Globalization and Economic Growth: A Historical Perspective”, The World Economy, vol.27, no.1, s.45-58.
 • Çakır, Hülya (2005), “Türk Vergi Sistemi ve Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükü”, Muhasebeciler Özel Web, www.muhasebe.com.tr, Erişim: 12.12.2006.
 • Çan, H., (2016), Finansal Krizler ve Kırılgan Ekonomiler Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı.
 • Devrim, F., Altay, A. (1997), “Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerde Finans Piyasalarının Gelişimi ve Kamu Müdahalesi” Prof.Dr.Nezihe Sönmez’e Armağan, DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü Yayını, İzmir.
 • Easterly, William (2001), “The Lost Decades: Developing Countries’ Stagnation, in Spite of Policy Reform 1980-1990”, Journal of Economic Growth, Vol.6, No.2, s.135-157.
 • Feenstra, R.C. (1998), “Integration of Trade and Disintegration of Productionin the Global Economy”, Journal Economic Perspectives, Vol.12, No.4, s.31-50.
 • Freeman, A., Kagarlitsky, B. (2004), Küreselleşmenin Krizi, Yordam Kitap, İstanbul.
 • Garuda, Gopal (2000), “The Distributional Effects of IMF Programs; A Cross-Country Analysis”, World Development, Vol.28, No.6, s.1031-1051.
 • Gönel, D. Feride (2013), Kalkınma Ekonomisi, Efil Yayınevi, 2.Baskı.
 • Kotilainen, M., Kaitila, V. (2002), Economic Globalization in Developing Countries, ETCA, Finland.
 • Kaynak, Muhteşem (2011), Kalkınma İktisadı, Gazi Kitabevi, 4.Baskı, Ankara.
 • Keyman, E.Fuat (1999) “Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri”, Düşünen Siyaset, Sayı:2, s.71-90.
 • Lucas, R.E. (2000), “Some Macroeconomics for the 21st Century”, Journal of Economic Perspectives, vol.17, No:1, s.159-178.
 • Mazur, Jay (2000), “Labour’s New Internationalism”, Foreign Affairs, Vol:79, No:1, s.79-93.
 • Milanovic, Branko (2005), “Can we discern the Effect of Globalization on Income Distribution? Evidence From Household Surveys Alone”, The Worldbank Economic Review, Vol.19, No.1, s.21-44.
 • Oran, Baskın (2001), Küreselleşme ve Azınlıklar, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Piketty, Thomas (2015), Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital, Çev.Hande Koçak, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Quah, Danny T. (2002), “One Third of the World’s Growth and Inequality”, Journal of Economic Growth, 2: s.27-59.
 • Rodrik, Dani (2007), One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth, Cambridge U.Press.
 • Satın Alma Gücü Paritesi, Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi-4 (2008). Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK).
 • Sen, Amartya (2002), “How to Judge Globalization”, The American Prospect, Vol.13, No.1, s.1-14.
 • Sönmez, Mustafa (2001), “Dağılmayan Gelir”, Görüş Dergisi, Sayı:49, s.60-69.
 • Şenses, Fikret (2004), “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi?”, Working Paper in Economic, METU-Economic Research Center, Ankara.
 • Tisell, C., Svizerro, S. (2004), “Globalization, Social Welfare, Public Policy and Labor Inequalities”, The Singapore Economic Review, vol.49, no.2.
 • Uysal, S., Vatansever Deviren, N. (2016), “Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliğine Olan Etkisinin Analizinde Yeni Bir Yöntem: Küresel Gelir Dağılımı Endeksi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9/44, 1250-1251.
 • Wade, R.Hunter (2001), “The Rising İnequality of World Income Distrubition”, Finance and Development, 38, 4; ABI/Inform Global
 • Wood, Adrian (1998), “Globalization and the Rise in Labor Market Inequalities”, The Economic Journal, vol.108, no.450, s.1463-1482.
 • World Development Indicators (2017), Erişim:23 Nisan 2017, https://data.worldbank.org/products/wdi
 • Yamak, R., Korkmaz, A. (2006), “Prebisch – Singer Hipotezi ve Küçük Açık Ekonomi Varsayımı”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı:10, s.128-143.
 • Yeldan, Erinç (2008), Küreselleşme, Kim İçin?, Yordam Kitap.
 • Zucman, Gabriel (2013), “The Missing Wealth of Nations: Are Europe and the US Net Debtors or Net Creditors?”, Quarterly Journal of Economics, 128, No.3, 1321-64.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5547-9229
Yazar: Cem KALAYCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Ülke: Turkey


Teşekkür Editörlere ve inceleyecek hakemlere emekleri için şimdiden teşekkür ederim. Yapılan çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı'nda Doktora için açılan Küreselleşme dersinde dönem boyu hazırlanmış ve dönem sonunda bitirme çalışma olarak sunulmuş bir çalışmadır. İntihal programından geçmiştir.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Mart 2021

APA Kalaycı, C . (2021). Globalization & Income Distribution . Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , 8 (1) , 113-133 . DOI: 10.48064/equinox.840876