Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Real Effective Exchange Rate on Imports and Exports: The Case of The Fragile Five

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 222 - 242, 23.09.2021
https://doi.org/10.48064/equinox.944158

Öz

Currently, exchange rates are among the most important macroeconomic indicators, especially because they reduce the foreign trade deficit through exports and imports and increase economic growth. In the economic literature, the long-term relationship between the real effective exchange rate and export-Import variables is explained by the J curve. According to the J curve, a decrease in the real effective exchange rate leads to an increase in exports and a decrease in imports in the long term. The Fragile Five countries (Indonesia, Brazil, India, South Africa and Turkey) are countries that expect that since 2013, the Central Bank of America's reduction in monetary expansion will lead to a decreasein exchange rates (depreciation of the national currency). Based on this situation, it has become very important to determine the long-term impact of the depreciation of national money in real terms on exports and imports in the Fragile Five countries. In this study, the effect of the real effective exchange rate on imports and exports in the long term from the point of view of the Fragile Five countries between 1994 and 2019 was examined by panel co-integration analysis. The findings show that a decrease in the real effective exchange rate (depreciation of national currency in real terms) in the Fragile Five countries reduces imports and does not affect exports.

Kaynakça

 • Ağır, H. ve Türkmen, S. (2020). Ekonomik Büyümeye Etkisi Bakımından Doğal Kaynaklar: Dinamik Panel Veri Analizi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19 (3), 840-852.
 • Bai, J. S. ve Ng, S. (2010). Panel Unit Root Tests With Cross-Section Dependence: A Further Investigation, Econometric Theory, 26(4):1088-1114.
 • Baltagıi B. H. (2008), Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons.
 • BIS (Uluslar arası Ödemeler Bankası), The New BIS Effective Exchange Trade Indices, https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0603e.pdf (27.05.2021).
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics, The Review of Economic Studies, 47 (1), 239-253.
 • Chaudhary, G. M., Hashmi, S. H. and Khan, M. A. (2016). Exchange Rate and Foreign Trade: A Comparative Study of Major South Asian and South-East Asian Countries, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230, 85-93.
 • Chudik, A. ve Pesaran, M. H. (2013). Common Correlated Effects Estimation of Heterogeneous Dynamic Panel Data Models with Weakly Exogenous Regressors, Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute, Working Paper No. 146, 61p.
 • Demirtaş, G. ve Demirhan, B. (2013). Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Kuru Politikaları İhracat ve İthalat Üzerinde Bir Etkiye Sahip Midir?, İktisat İşletme ve Finans, 28(326), 93-116.
 • Eberhardt, M. ve Bond, S. (2009). Cross-Section Dependence İn Nonstationary Panel Models: A Novel Estimator, Sweden, 29–31 October.
 • Genç, E. G. ve Artar, O. K. (2014). The Effect of Exchange Rates on Exports and Imports of Emerging Countries. European Scientific Journal, 10(13), 128-141.
 • Gül, E. ve Ekinci, A. (2015). Türkiye'de Reel Döviz Kuru ile İhracat Ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi:1990-2006, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (16),165-190.
 • Gültekin, E. (2019). OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Makro Ekonomik Belirleyicileri ve Türkiye İçin Politika, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Hepaktan, E. (2016). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye’de J Eğrisinin Analizi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (4), 75-102.
 • Hunegnaw, F.B. (2017). Real Exchange Rate and Manufacturing Export Competitiveness in Eastern Africa, Journal of Economic Integration, 32, 891-912.
 • Kar, M., Ağır, H. ve Türkmen, S. (2019). Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Panel Ekonometrik Analizi, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5 (3), 38-48.
 • Kemal, M. ve Qadir, U. (2005). Real Exchange Rate, Exports, and Imports Movements: A Trivariate Analysis, The Pakistan Development Review, 44(2), 177-195.
 • Kılavuz, E. ve Atay Polat, M. (2018). Panel Veri ile Türkiye’nin Dış Ticaretinin Marshall-Lerner Şartı Çerçevesinde Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 27-40.
 • Kırca, M. ve Canbay, Ş. (2020). Kırılgan Beşli Ülkeler İçin Phıllıps Eğrisi Analizi, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5 (12), 130-140.
 • Kızıltan, A. ve Ciğerlioğlu, A. (2008). Türkiye’de Reel Döviz Kuru Değişmelerinin İhracat ve İthalata Etkisi, 12 (36), 423-444.
 • Mccoskey, S. ve Kao, C. (1998). A Residual-based Test of the Null of Cointegration in Panel Data”, Econometric Reviews, 17 (1), 57-84.
 • Özcan, B. ve Arı, A. (2014). Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Maliye Dergisi, 166 (1), 39-55.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence In Panels, IZA Discussion Paper, Issue: 1240.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A Bias-adjusted LM Test of Error Cross-section Independence, Econometrics Journal, (11), 105-127.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, (142), 50–93.
 • Seyidoğlu, H. (2013). Uluslararası İktisat, 18.Baskı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.
 • Subiyakto, H. ve Algifari, A. (2016). Cointegration and Causality Test Among Export, Import, and Foreign Exchange, Journal of Economics and Policy, 9(1), 82-96.
 • Şahin, D. ve Durmuş, S. (2019). Türkiye’de Reel Efektif Döviz Kuru, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 210-223.
 • Tapşın, G. ve Karabulut, A. T. (2013). Reel Döviz Kuru, İthalat Ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (26), 190-205.
 • TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/02713545-8428-49ab-a9d9-0f770895d513/REERMetaveri.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-02713545-8428-49ab-a9d9-0f770895d513-nrijWpb (27.05.2021).
 • Thorbecke, W. ve Kato, A. (2012). The effect of exchange rate changes on Japanese consumption exports, Japan and the World Economy, 24 (1), 64-71.
 • Uslu, H. (2018). Marshall-Lerner Koşulu Çerçevesinde Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Türkiye’nin Dış Ticaret Performansına Etkileri: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3 (2) ,792-820.
 • Ünsal, E. (2005). Uluslararası İktisat, 1. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Ünsal, E. (2013). Makro İktisat,10. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Yaşar, E. ve Küpcü, O. (2020). Reel Döviz Kurunun Firmaların İhracat Performansına Etkisi: Farklı Sektörlerdeki Firmalar Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 6 (3), 67-78.
 • Younus, S.ve Chowdhury, M. (2015). Real Exchange Rate and its Impact on Export, Import and Trade Balance: Is There any J Curve Effect in Bangladesh?,Working Papers id:7985, eSocialSciences, 20p.
 • Westerlund, J. ve Edgerton, D. L. (2007), “A Panel Bootstrap Cointegration Test”, Economics Letters, 97 (3),185–190.
 • World Bank (Dünya Bankası), “World Development Indicators”, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#, 21.05.2021

The Effect of Real Effective Exchange Rate on Imports and Exports: The Case of The Fragile Five

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 222 - 242, 23.09.2021
https://doi.org/10.48064/equinox.944158

Öz

Günümüzde döviz kurları özellikle ihracat ve ithalat üzerinden dış ticaret açığını azaltması ve ekonomik büyümeyi arttırması nedeniyle en önemli makroekonomik göstergeler arasında gelmektedir. Ekonomi literatüründe reel efektif döviz kuru ve ihracat-ithalat değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişki J eğrisi ile açıklanmaktadır. J eğrisine göre, reel efektif kurdaki bir düşüş uzun vadede ihracatın artmasına ve ithalatın düşmesini sağlamaktadır. Kırılgan Beşli ülkeleri (Endonezya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye), 2013 yılından itibaren Amerika Merkez Bankası’nın parasal genişlemeyi azaltmasının döviz kurlarında düşüşe (ulusal paranın değer kaybı) neden olacağı beklentisi olan ülkelerdir. Bu durumdan hareketle Kırılgan beşli ülkelerinde ulusal paranın reel olarak değer kaybının ihracat ve ithalat üzerindeki uzun dönemli etkisinin tespit edilmesi oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu araştırmada, 1994-2019 dönemi arasında Kırılgan Beşli ülkeleri açısından reel efektif döviz kurunun uzun dönemde ithalat ve ihracat üzerindeki etkisi panel eşbütünleşme analizi ile incelenmiştir. Ulaşılan bulgular, Kırılgan Beşli ülkelerinde reel efektif döviz kurundaki (ulusal paranın reel olarak değer kaybı) bir düşüşün ithalatı azalttığı, ihracatı ise etkilemediğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Ağır, H. ve Türkmen, S. (2020). Ekonomik Büyümeye Etkisi Bakımından Doğal Kaynaklar: Dinamik Panel Veri Analizi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19 (3), 840-852.
 • Bai, J. S. ve Ng, S. (2010). Panel Unit Root Tests With Cross-Section Dependence: A Further Investigation, Econometric Theory, 26(4):1088-1114.
 • Baltagıi B. H. (2008), Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons.
 • BIS (Uluslar arası Ödemeler Bankası), The New BIS Effective Exchange Trade Indices, https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0603e.pdf (27.05.2021).
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics, The Review of Economic Studies, 47 (1), 239-253.
 • Chaudhary, G. M., Hashmi, S. H. and Khan, M. A. (2016). Exchange Rate and Foreign Trade: A Comparative Study of Major South Asian and South-East Asian Countries, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230, 85-93.
 • Chudik, A. ve Pesaran, M. H. (2013). Common Correlated Effects Estimation of Heterogeneous Dynamic Panel Data Models with Weakly Exogenous Regressors, Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute, Working Paper No. 146, 61p.
 • Demirtaş, G. ve Demirhan, B. (2013). Gelişmekte Olan Ülkelerde Döviz Kuru Politikaları İhracat ve İthalat Üzerinde Bir Etkiye Sahip Midir?, İktisat İşletme ve Finans, 28(326), 93-116.
 • Eberhardt, M. ve Bond, S. (2009). Cross-Section Dependence İn Nonstationary Panel Models: A Novel Estimator, Sweden, 29–31 October.
 • Genç, E. G. ve Artar, O. K. (2014). The Effect of Exchange Rates on Exports and Imports of Emerging Countries. European Scientific Journal, 10(13), 128-141.
 • Gül, E. ve Ekinci, A. (2015). Türkiye'de Reel Döviz Kuru ile İhracat Ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi:1990-2006, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (16),165-190.
 • Gültekin, E. (2019). OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Makro Ekonomik Belirleyicileri ve Türkiye İçin Politika, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Hepaktan, E. (2016). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye’de J Eğrisinin Analizi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (4), 75-102.
 • Hunegnaw, F.B. (2017). Real Exchange Rate and Manufacturing Export Competitiveness in Eastern Africa, Journal of Economic Integration, 32, 891-912.
 • Kar, M., Ağır, H. ve Türkmen, S. (2019). Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Panel Ekonometrik Analizi, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5 (3), 38-48.
 • Kemal, M. ve Qadir, U. (2005). Real Exchange Rate, Exports, and Imports Movements: A Trivariate Analysis, The Pakistan Development Review, 44(2), 177-195.
 • Kılavuz, E. ve Atay Polat, M. (2018). Panel Veri ile Türkiye’nin Dış Ticaretinin Marshall-Lerner Şartı Çerçevesinde Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 27-40.
 • Kırca, M. ve Canbay, Ş. (2020). Kırılgan Beşli Ülkeler İçin Phıllıps Eğrisi Analizi, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5 (12), 130-140.
 • Kızıltan, A. ve Ciğerlioğlu, A. (2008). Türkiye’de Reel Döviz Kuru Değişmelerinin İhracat ve İthalata Etkisi, 12 (36), 423-444.
 • Mccoskey, S. ve Kao, C. (1998). A Residual-based Test of the Null of Cointegration in Panel Data”, Econometric Reviews, 17 (1), 57-84.
 • Özcan, B. ve Arı, A. (2014). Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Maliye Dergisi, 166 (1), 39-55.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence In Panels, IZA Discussion Paper, Issue: 1240.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A Bias-adjusted LM Test of Error Cross-section Independence, Econometrics Journal, (11), 105-127.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, (142), 50–93.
 • Seyidoğlu, H. (2013). Uluslararası İktisat, 18.Baskı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.
 • Subiyakto, H. ve Algifari, A. (2016). Cointegration and Causality Test Among Export, Import, and Foreign Exchange, Journal of Economics and Policy, 9(1), 82-96.
 • Şahin, D. ve Durmuş, S. (2019). Türkiye’de Reel Efektif Döviz Kuru, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 210-223.
 • Tapşın, G. ve Karabulut, A. T. (2013). Reel Döviz Kuru, İthalat Ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (26), 190-205.
 • TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/02713545-8428-49ab-a9d9-0f770895d513/REERMetaveri.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-02713545-8428-49ab-a9d9-0f770895d513-nrijWpb (27.05.2021).
 • Thorbecke, W. ve Kato, A. (2012). The effect of exchange rate changes on Japanese consumption exports, Japan and the World Economy, 24 (1), 64-71.
 • Uslu, H. (2018). Marshall-Lerner Koşulu Çerçevesinde Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Türkiye’nin Dış Ticaret Performansına Etkileri: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3 (2) ,792-820.
 • Ünsal, E. (2005). Uluslararası İktisat, 1. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Ünsal, E. (2013). Makro İktisat,10. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Yaşar, E. ve Küpcü, O. (2020). Reel Döviz Kurunun Firmaların İhracat Performansına Etkisi: Farklı Sektörlerdeki Firmalar Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 6 (3), 67-78.
 • Younus, S.ve Chowdhury, M. (2015). Real Exchange Rate and its Impact on Export, Import and Trade Balance: Is There any J Curve Effect in Bangladesh?,Working Papers id:7985, eSocialSciences, 20p.
 • Westerlund, J. ve Edgerton, D. L. (2007), “A Panel Bootstrap Cointegration Test”, Economics Letters, 97 (3),185–190.
 • World Bank (Dünya Bankası), “World Development Indicators”, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#, 21.05.2021

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Research Article
Yazarlar

Burak UĞUR (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, İKTİSAT PR.
0000-0001-9056-8035
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Uğur, B. (2021). The Effect of Real Effective Exchange Rate on Imports and Exports: The Case of The Fragile Five . Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , 8 (2) , 222-242 . DOI: 10.48064/equinox.944158
17289      17290       17291      17295   17296   17292     17286      17288    17294

17362    17456    17457    22454


Equinox Journal of Economics Business and Political Studies