Yazım Kuralları

YAZAR REHBERİ

 

YAYIM İLKELERİ

1. Dergide sosyal bilimlerle ilgili bilimsel nitelikli makale, derleme, inceleme, ve bildiri metinleri gibi özgün çalışmalara yer verilir.

2. Yazılarda araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ölçütleri dikkate alınır.

3. Derginin yayım dili İngilizce ve Türkçedir.

4. Equinox’gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır.

5. Kongre ve sempozyum bildirilerinde toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

6. Bir araştırma kurumu/kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda, söz konusu kurumun/kuruluşun ve projenin adı, varsa, tarihi ve sayısı dipnotla belirtilmelidir.

7. Yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerde tez danışmanıtez başlığı ve tez tipi dipnotla belirtilmelidir. Tezin künyesi Kaynakça’ya da eklenmelidir.

8. Ekinoks'un iThenticate and Turnitin hesapları vardır, makale gönderilirken intihal raporunun ayrıca eklenmesine gerek yoktur.

 

MAKALE YAZIM KURALLARI

·       Başlık

Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.

·       Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Yazarın tam adı, soyadı, unvanı, kurumu ve elektronik posta adresi belirtilmelidir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri lisansüstü eğitim gördükleri üniversite, enstitü ve ana bilim dallarını belirtmelidirler.

·       ORCID numarası

Makalelerde yazar ORCID numarasının bulunması zorunludur. ORCID ID numarası almak için şu bağlantıya tıklayınız: https://orcid.org/register

·       Öz ve Anahtar Kelimeler

Türkçe öz çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı, okuyucunun makalenin içeriğini kısaca belirlemesine imkân vermelidir. Öz, 100-250 kelime arası uzunlukta ve tek paragraf olmalıdır. Özün bir satır altına en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca makale Türkçe olsa bile özün, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. Öz ve Anahtar Kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. 

·       Ana Metin

Makaleler, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak 30 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.  Çalışmada amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

Bir makalede sıra ile öz, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri mutlaka bulunmalıdır. “Sonuç”, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı; ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir.

·       Şekil, tablo ve fotoğraflar: 

Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin ve tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. 

·       Alıntılar: 

Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise sayfanın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmelidir.

·       Kaynak Gösterme

Metin içi göndermelerde (atıflarda) ve kaynakçada  APA sistemi esas alınmıştır.

Atıf ve kaynakçada Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme,Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları (Şencan ve Doğan, 2017) adlı kitaptan ve Purdue Üniversitesinin APA Rehberi’nden yararlanılmalıdır.

 

 

Makalelerin yazımında dergimizin şablonu kullanılmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.

MAKALE ŞABLONU