Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hint Dinlerinde Günah Algısı

Yıl 2021, Cilt 35, Sayı Özel sayı, 597 - 611, 15.09.2021

Öz

İnsanın varoluşuyla birlikte ortaya çıkan günah kavramı tarih boyunca yaşamış ve hala yaşayan toplumlarda insan hayatının önemli bir konusu olmuş ve üzerinde önemle durulan bir olgu haline gelmiştir. Özellikle tüm insanların yaşamını ilgilendiren günah konusunda dinler, günahın insana zarar veren tehlikeli boyutunu vurgulayarak inananlarını günaha karşı uyarmıştır. Yine hemen hemen bütün inançlarda insanın işleyebilme temayülünde olduğu günah, kutsala karşı işlenmiş suç, ilahi emir ve yasakların ihlali, bireysel ve toplumsal düzenin bozulmasına yönelik bir davranış olarak kabul edilmiştir. Ancak günahın tanımı, kaynağı ve insan üzerindeki etkileri her dinde farklılık göstermektedir. Her dinsel geleneğin kendi teolojik yapısına uygun şekilde bir günah algısı bulunmaktadır.
Kendini daha çok kurtuluş dini olarak tanıtan Hint dinlerinde insanın sürekli varoluş döngüsünden/samsaradan kurtulması ve özgürleşmesi her zaman için önemli bir konu olmuştur. Ancak insana acı veren bu samsara döngüsünden kurtulmak için insanın uyması gereken bazı kural ve yasaklamalar vardır. Hint dinlerinin temelinde kişinin dünya hayatına bağlılığının nedeni olan cehaletten ve kendi öz varlığını fark ederek karma-samsara döngüsünden kurtulma amacı bulunur. Bu sebeple insanın günahtan uzak, ahlaklı ve erdemli bir hayat sürmesi gerekmektedir. Hint dinlerinde, yaşanılan dünya hayatında yapılan günahlar gelecek hayatı, geçmişte yapılan günahlar ise yaşanılan hayatı (acıya ve sürekli yeniden bedenlenmeye sebep olduğundan) olumsuz etkilemektedir. Bu durumda, Hint dinlerine göre kurtuluş, genel olarak fiziksel yollarla giderilebilecek maddi bir kirlilik olarak kabul edilen günahtan kaçınarak sağlanabilir.
Bu makalede Hint dinlerinde görülen günah algısı ve günahtan kurtuluş için önerilen yöntemlerin neler olduğu incelenmektedir. Aynı zamanda makale Hint dinlerindeki günah anlayışının yansımalarını teolojik yapılarına uygun bir şekilde saptayarak bu konuda katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • Achari, P. (2017). Hindu concepts of sin (Sirimatham.com). http://www.srimatham.com/uploads/5/5/4/9/5549439/hindu_concept_of_sin.pdf
 • Albayrak, K. (2002). Dinlerde günah kavramı ve kurtuluş yoları. Dini Araştırmalar Dergisi, 4(2), 87-107.
 • Arslan, H. (2015). Budizm. İçinde B. A. Çetinkaya (Ed.). Doğudan batıya düşüncenin serüveni (ss. 675-722). İnsan Yayınları.
 • Arslan, H. (2015). Sihizm. İçinde B. A. Çetinkaya (Ed.). Doğudan batıya düşüncenin serüveni (ss. 723-755). İnsan Yayınları.
 • Arslan, H. (2015). Kutsal metinlere göre budizm'de manastır hayatı. Tibyan Yayınları.
 • Arslan, H. (2017). Afrika topluluklarında tabiat kültü ve tabii unsurlara atfedilen güçler. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 4(8), 1-16.
 • Arslan, H. (2019). Budizm’in bağımlılığa bakışı. İçinde S. Turan (Ed.). Bedenimizin işgalcileri: Dinlerin bağımlılığa bakışı (ss. 189-224). Okur Akademi.
 • Batuk, C. (2016). Tabu, İslam Ansiklopedisi, C. 39, (ss. 334-335). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Bebek, A. (2016). Günah, İslam Ansiklopedisi, C. 14, (ss. 282-285). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Biruni, (2015). Tahkiku Ma'lil Hind (Çev. K. Burslan), (Yayına Hazırlayan ve Notlandıran: A. İ. Yitik), (1. Baskı). C. 1. Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Dhammanada, Dr. K. Sri, (2002). What buddhist believe. Buddhist Missionary Socıety Malaysia.
 • Eliade, M. (2017). Dinsel inançlar ve düşünceler tarihi (Çev. A. Berktay) (1. Baskı). C. 1. Alfa Yayınları.
 • Eşmeli, İ. (2018). Hinduizm’de kamil/kurtulmuş insan. İçinde K. Göz & M. Türkan (Eds.). Medeniyet insan ve din (ss. 237-259). Fecr Yayınları.
 • Gazali, (1985). İhya-u ulumi'd din (Çev. A. Müftüoğlu). C. 7. Uygun Basım.
 • Gündüz, Ş., (1998). Din ve inanç sözlüğü. Vadi Yayınları.
 • Güngör, A. İ., & Kutlutürk, C., (2009). Upanişadların temel kavramlara getirdiği yeni yaklaşımlar ve Hint dini ve felsefe dünyasına katkıları. Dini Araştırmalar Dergisi, 12(35), 31-46.
 • Harman, Ö. F. (2016). Günah, İslam Ansiklopedisi, C. 14, (ss. 278-282). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Işın, M. A. (1976). Upanişadlar. Dergah Yayınları.
 • Izutsu, T. (1991). Kur'an'da dini ve ahlaki kavramlar (Çev. S. Ayaz). Pınar Yayınları.
 • Karaali, R. (2008). Hint kökenli dinlerde kurtuluş anlayışı (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karagöz, İ. (2007). Dini kavramlar sözlüğü (3. Baskı). DİB Yayınları.
 • Katar, M. (1998). Dinlerde kefaret anlayışı. Dini Araştırmalar Dergisi, 1(1), 44-58.
 • Keith, A. B, (1924). "Sin" (Hindu), Encyclopedia of Religion And Ethics, (ERE) J. Hastings (Ed), C. XI , (ss. 560-562). Charles Scrıbner's Sons.
 • Kılıç, S. (1984). Kuranda günah kavramı. Hibaş Yayınları.
 • Klostermaier, K. K. (2007). Hinduism. Oneworld.
 • Kutluay, Y. (1970). Günah, Türk Ansiklopedisi, C. XVIII , MEB.
 • Küçük, A., Küçük, M. A., &Tümer, G. (2017), Dinler tarihi (9. Baskı). Berikan Yayınları.
 • Masatoğlu, M. (2020). Dharma kavramı ve purushārthalar. Dini Araştırmalar, 23(57), 195-208.
 • Meydan Larousse (1981). Günah. C. 5. Meydan Yayınları.
 • Nişanyan, S. (2009). Sözlerin soy ağacı: Çağdaş Türçenin etimolojik sözlüğü. Everest.
 • Özcan, Ş. (2016). İnsana verilen değer ekseninde çeşitli dinlerde insan: Dinler tarihi açısından karşılaştırmalı bir inceleme. Dinî Araştırmalar, 19(48), 203-224.
 • Rosen, S. J. (2006). Essentıal Hinduism. Praeger.
 • Sarkar, S. (2017). A brief discussion on the four purusarthas and its reflection in sanskrit literatüre. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 4(2), 47-51.
 • Schimmel, A. (1999). Dinler tarihine giriş. Kırkambar Yayınları.
 • Smith, G. B. (1921). Sin. İçinde S. Mathars (Ed.). A dictionary of religion and ethics (ss. 412-413). The Macmillan Co.
 • Stein, J. (1998). Mahatma Gandhi’s evaluation of the caste system as an element of the national ındependence movement in India. Journal of Religious Culture, No. 24b, 1-7.
 • The Heart of Hinduism (2021, Mayıs 20). Varnashrama Dharma. https://iskconeducationalservices.org/HoH/concepts/key-concepts/varnashrama-dharma/
 • Türk Dil Kurumu (2011). Günah. Ş. H. Akalın (Ed.). (11. Baskı). Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yitik, A. İ. (1996). Hint kökenli dinlerde karma inancının tenasüh inancıyla ilişkisi. Ruh ve Madde Yayınları.
 • Yitik, A. İ. (2015). Budizm. İçinde B. Adam (Ed.). Dinler tarihi (3. Baskı), (ss. 355-383). Grafiker Yayınları.
 • Yitik, A. İ. (2015). Caynizm. İçinde B. Adam (Ed.). Dinler tarihi (3. Baskı), (ss. 387-401). Grafiker Yayınları.
 • Yitik, A. İ. (2015). Hinduizm. İçinde B. Adam (Ed.). Dinler tarihi (3. Baskı), (ss. 322-352). Grafiker Yayınları.
 • Yitik, A. İ., & Arslan, H. (2011). Vedalar kaynağı üzerine. İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 8(1), 225-250.

Perception of Sin in Indian Religions

Yıl 2021, Cilt 35, Sayı Özel sayı, 597 - 611, 15.09.2021

Öz

Sin, a concept that has started to be a subject since the first periods of human life with its, has been an important subject for all societies and religions. Sin used to live and still live on earth throughout history and It has become emphasized an important phenomenon. Especially religions on the subject of sin, which concerns the lives of all people have warned their believers against sin by emphasizing the dangerous aspect of sin which is harmful to human beings. Again, in almost all beliefs, the sin that man tend to commit, the crime committed against the sacred, the violation of the divine orders and prohibitions are accepted as an act aimed at the deterioration of the individual and social order. However, the definition of sin, its origin and effects on human beings differ in every religion. Every religious tradition has a perception of sin according to its theological structure. The salvation and liberation of people from the endless cycle of existence / samsara has always been an important issue in Indian religions, which introduce themselves as the religion of salvation. However, there are some rules and prohibitions that people must obey in order to get rid of this samsara cycle that afflicts people. The basis of Indian religions is the aim of getting rid of the cycle of karma-samsara by realizing one's own existence and ignorance, which is the reason for one's commitment to worldly life. For this reason, person should lead a moral and virtuous life away from sin. In the Indian religions, the sins committed in the present affect the future life negatively and sins committed in the past affect present life (because it causes pain and reincarnation). In this case, according to Indian religions, salvation can be achieved by avoiding sin, which is generally accepted as a physical impurity that can be eliminated by physical means. This article examines the perception of sin accepted in Indian religions and what are the methods suggested for salvation from sin. At the same time, this article aims to contribute to this issue by determining the reflections of the understanding of sin in Indian religions in accordance with their theological structures.

Kaynakça

 • Achari, P. (2017). Hindu concepts of sin (Sirimatham.com). http://www.srimatham.com/uploads/5/5/4/9/5549439/hindu_concept_of_sin.pdf
 • Albayrak, K. (2002). Dinlerde günah kavramı ve kurtuluş yoları. Dini Araştırmalar Dergisi, 4(2), 87-107.
 • Arslan, H. (2015). Budizm. İçinde B. A. Çetinkaya (Ed.). Doğudan batıya düşüncenin serüveni (ss. 675-722). İnsan Yayınları.
 • Arslan, H. (2015). Sihizm. İçinde B. A. Çetinkaya (Ed.). Doğudan batıya düşüncenin serüveni (ss. 723-755). İnsan Yayınları.
 • Arslan, H. (2015). Kutsal metinlere göre budizm'de manastır hayatı. Tibyan Yayınları.
 • Arslan, H. (2017). Afrika topluluklarında tabiat kültü ve tabii unsurlara atfedilen güçler. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 4(8), 1-16.
 • Arslan, H. (2019). Budizm’in bağımlılığa bakışı. İçinde S. Turan (Ed.). Bedenimizin işgalcileri: Dinlerin bağımlılığa bakışı (ss. 189-224). Okur Akademi.
 • Batuk, C. (2016). Tabu, İslam Ansiklopedisi, C. 39, (ss. 334-335). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Bebek, A. (2016). Günah, İslam Ansiklopedisi, C. 14, (ss. 282-285). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Biruni, (2015). Tahkiku Ma'lil Hind (Çev. K. Burslan), (Yayına Hazırlayan ve Notlandıran: A. İ. Yitik), (1. Baskı). C. 1. Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Dhammanada, Dr. K. Sri, (2002). What buddhist believe. Buddhist Missionary Socıety Malaysia.
 • Eliade, M. (2017). Dinsel inançlar ve düşünceler tarihi (Çev. A. Berktay) (1. Baskı). C. 1. Alfa Yayınları.
 • Eşmeli, İ. (2018). Hinduizm’de kamil/kurtulmuş insan. İçinde K. Göz & M. Türkan (Eds.). Medeniyet insan ve din (ss. 237-259). Fecr Yayınları.
 • Gazali, (1985). İhya-u ulumi'd din (Çev. A. Müftüoğlu). C. 7. Uygun Basım.
 • Gündüz, Ş., (1998). Din ve inanç sözlüğü. Vadi Yayınları.
 • Güngör, A. İ., & Kutlutürk, C., (2009). Upanişadların temel kavramlara getirdiği yeni yaklaşımlar ve Hint dini ve felsefe dünyasına katkıları. Dini Araştırmalar Dergisi, 12(35), 31-46.
 • Harman, Ö. F. (2016). Günah, İslam Ansiklopedisi, C. 14, (ss. 278-282). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Işın, M. A. (1976). Upanişadlar. Dergah Yayınları.
 • Izutsu, T. (1991). Kur'an'da dini ve ahlaki kavramlar (Çev. S. Ayaz). Pınar Yayınları.
 • Karaali, R. (2008). Hint kökenli dinlerde kurtuluş anlayışı (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karagöz, İ. (2007). Dini kavramlar sözlüğü (3. Baskı). DİB Yayınları.
 • Katar, M. (1998). Dinlerde kefaret anlayışı. Dini Araştırmalar Dergisi, 1(1), 44-58.
 • Keith, A. B, (1924). "Sin" (Hindu), Encyclopedia of Religion And Ethics, (ERE) J. Hastings (Ed), C. XI , (ss. 560-562). Charles Scrıbner's Sons.
 • Kılıç, S. (1984). Kuranda günah kavramı. Hibaş Yayınları.
 • Klostermaier, K. K. (2007). Hinduism. Oneworld.
 • Kutluay, Y. (1970). Günah, Türk Ansiklopedisi, C. XVIII , MEB.
 • Küçük, A., Küçük, M. A., &Tümer, G. (2017), Dinler tarihi (9. Baskı). Berikan Yayınları.
 • Masatoğlu, M. (2020). Dharma kavramı ve purushārthalar. Dini Araştırmalar, 23(57), 195-208.
 • Meydan Larousse (1981). Günah. C. 5. Meydan Yayınları.
 • Nişanyan, S. (2009). Sözlerin soy ağacı: Çağdaş Türçenin etimolojik sözlüğü. Everest.
 • Özcan, Ş. (2016). İnsana verilen değer ekseninde çeşitli dinlerde insan: Dinler tarihi açısından karşılaştırmalı bir inceleme. Dinî Araştırmalar, 19(48), 203-224.
 • Rosen, S. J. (2006). Essentıal Hinduism. Praeger.
 • Sarkar, S. (2017). A brief discussion on the four purusarthas and its reflection in sanskrit literatüre. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 4(2), 47-51.
 • Schimmel, A. (1999). Dinler tarihine giriş. Kırkambar Yayınları.
 • Smith, G. B. (1921). Sin. İçinde S. Mathars (Ed.). A dictionary of religion and ethics (ss. 412-413). The Macmillan Co.
 • Stein, J. (1998). Mahatma Gandhi’s evaluation of the caste system as an element of the national ındependence movement in India. Journal of Religious Culture, No. 24b, 1-7.
 • The Heart of Hinduism (2021, Mayıs 20). Varnashrama Dharma. https://iskconeducationalservices.org/HoH/concepts/key-concepts/varnashrama-dharma/
 • Türk Dil Kurumu (2011). Günah. Ş. H. Akalın (Ed.). (11. Baskı). Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yitik, A. İ. (1996). Hint kökenli dinlerde karma inancının tenasüh inancıyla ilişkisi. Ruh ve Madde Yayınları.
 • Yitik, A. İ. (2015). Budizm. İçinde B. Adam (Ed.). Dinler tarihi (3. Baskı), (ss. 355-383). Grafiker Yayınları.
 • Yitik, A. İ. (2015). Caynizm. İçinde B. Adam (Ed.). Dinler tarihi (3. Baskı), (ss. 387-401). Grafiker Yayınları.
 • Yitik, A. İ. (2015). Hinduizm. İçinde B. Adam (Ed.). Dinler tarihi (3. Baskı), (ss. 322-352). Grafiker Yayınları.
 • Yitik, A. İ., & Arslan, H. (2011). Vedalar kaynağı üzerine. İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 8(1), 225-250.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulkadir KIYAK (Sorumlu Yazar)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0003-2399-8654
Türkiye


Hilal GÜVEN Bu kişi benim
0000-0001-7215-2626
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 23 Şubat 2021
Kabul Tarihi 5 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 35, Sayı Özel sayı

Kaynak Göster

APA Kıyak, A. & Güven, H. (2021). Hint Dinlerinde Günah Algısı . Erciyes Akademi , Özel sayı - Prof. Dr. Harun GÜNGÖR anısına , 597-611 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesakademi/issue/64717/986226

ERCİYES AKADEMİ | 2021 | erciyesakademi@erciyes.edu.tr Bu eser Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.