Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bacterial Pathogens in Cultured Red Progy (Pagrus pagrus) and Common Seabream (Pagrus major)

Yıl 2018, Cilt 34, Sayı 1, 14 - 21, 30.04.2018

Öz

This study was carried out with the aim of detecting the bacterial pathogens causing the disease in the redporgy (Pagrus pagrus) and common seabream (Pagrus major) fishes cultivated in the cage farm in our country. 8 moribound redporgy and 5 red seabream weighing 100-250 gr were investigated in the sampling between 2009 and 2010. After the clinical examination of indivudials, necropsy were performed and bacteriological cultures were stread into different media from viceral organs (liver, spleen and kidney) and afected tissue sampels from moribound fish were collected inside 10% buffered formaline solusion to seacrh bacterial pathogens effects. Externally pigmentation problem and swelling in the abdomen were determinated in moriboud fish while lubrication of internal organs, liver hemorrhage and shrinkage internally. As a result of bacteriological investigation, Photobacterium damselae subsp. damselae was only isolated and identifield from moribound redporgy, while from P. damselae subsp. damselae were isolated and identifield with other pathogen bacteria Vibrio alginolyticus, Stapylococcus aeureus and Microcooccus sp. from moribound red seabream. Histopathologically, vakuoler degeneration and liquefactive necrosis in the parenchyma cells ofliver, tubular necrosis and multifocal melanocyte macrophage foci in the kidneys, melting in muscle and gill filaments, necrosis in the intestinal mucosa and the intestinal epithelium sloughte into lumen, hemosiderin deposits as well as spleen emptying were determinated. As a result, P. damselae subsp. damselae as a primary pathogen for these two fish species caused acute Photobacteriosis were firstly determineted in this study.

Kaynakça

 • Fostier A, Kokokiris L, Le Menn F, Mourot B, Pavdilis M, Divanach P, Kentouri M, 2000. Recent advances in reproductional aspects of Pagrus pagrus, CIHEAM-Cahiers Options Mediterraneennes, 47: 181-192.2.
 • Özden O, Büke E, Fırat K, Saka Ş, 2005. Fangri Balığı (Pagrus pagrus) Yetiştiriciliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 209-210.3.
 • TÜİK, 2016. Su Ürünleri İstatistikleri. www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005.
 • Masamura K, Wakabayashi H, 1977. An outbreak of gliding bacterial disease in hatchery-born seabream (Pagrus major) and gilthead (Acanthopagrus schlegeli) fry in Hiroshima, Fish Pathol., 12:171-177.
 • Hikida M, Wakabayashi H, Egusa S, Masamura K, 1979. Flexibacter sp., a gliding bacterium pathogenic to some marine fishes in Japan. Bull. Jpn Soc. Sci. Fish.; 45, 421–428.
 • Iwata K, Tanohara Y, Ishibashi O, 1978. Studies on factors related to mortality of young red seabream (Pagrus major)in the artificial seed production, Fish Pathol.,13, 97-102.
 • Yasunaga N, Ogawa S, Hatai K, 1982. Characteristics of the pathogen Edwardsiella isolated from several species of cultured marine fishes, Bull. Nagasaki Pref. Inst. Fish., 8, 57-65.
 • Muroga K, Tatani M, 1982. Isolation of Vibrio anguillarum from juvenile red seabream (Pagrus major), Fish Pathol., 16, 211-214.
 • Syasina I, Park IS, Kim JM., 2004. Epitheliocystis disease in red sea bream Pagrus major and induced hybrid, red sea bream Pagrus major (?) × black sea bream Acanthopagrus schlegeli (?), cultured in Korea, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 24(5), 260-267.
 • El Aamri F, Padilla D, Acosta F, Caballero MJ, Roo J, Bravo J, Vivas J, Real F, 2010. First report of Streptococcus iniae in red porgy (Pagrus pagrus, L.). Journal of Fish Diseases, 33, 901–905.
 • Candan AA, 1993. Çipura (Sparua aurata L. 1758) Balıklarında Vibrio anguillarum İnfeksiyonu. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 23, 25-27.
 • Akaylı T, Timur G, 2002.Vibriosis in gilthead sea bream in farms in the Aegean Sea coast of Turkey, Turkey J Fish Aqua Sci 2002; 2: 89-91.
 • Akaylı T, 2001. Kültür Çipura Balıklarında (Sparus aurata, L 1758) Vibriosis’in ELISA ve Bakteriyolojik Yöntemlerle Teşhisi, T.C. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Çağırgan H, Yüreklitürk O, 1996. Kültürü yapılan çipura (Sparus aurata) ve levrek (Dicentrarchus labrax) balıklarında görülen bakteriyel hastalıkların teşhis ve tedavisi üzerine bir arastırma, Bornova Vet. Kontr. Ve Arast. Enst. Md. Derg., 21: 113-122.
 • Çağırgan H, 1993. The first isolation Pasteurella piscicida from cultured Sea bream, Hay. Arastirma Dergisi, 3, 82-83.
 • Timur G, Timur M, Karatas S, Akaylı T, 1999. Ichthyophonus hoferi ile enfekte olmuş kültür levreklerinde (Dicentrarchus labrax) görülen pasteurellosis hastalığı üzerinde bir çalışma, TJAS, Special Issue, 246, 37-61.
 • Candan A, Küçüker-Anğ M, Karatas S, 1996. Pasteurellosis in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax) in Turkey, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 16(5), 195-196.Korun J, Timur G, 2005.The first pasteurellosis case in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) at low marine water temperature in Turkey, Israeli J.Aquacult.-Bamidgeh, 57(3), 198-207.
 • Korun J, Timur G, 2005.The first pasteurellosis case in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) at low marine water temperature in Turkey, Israeli J.Aquacult.-Bamidgeh, 57(3), 198-207.
 • Korun J., Gökoğlu M. 2006. First isolation of Vibrio vulnificus from cultured common sea bream (Pagrus pagrus) in Turkey. J. Anim. Vet. Adv., 6(6): 823-827.
 • Buller NB, 2004. Bacteria from Fish and Other Aquatic Animals:A Practical İdentification Manuel, CABI Publishing,Cambridge USA, ISBN 0851997384.
 • Austin B, Austin D, 2007. Bacterial Fish Pathogens Disease of Farmed And Wild Fish, 7th (revised) Edition, Springer-Praxis Publishing, Chichester.
 • Noga EJ, 2000. Fish Disease: Diagnosis and Treatment, Iowa State University Press, Iowa, 99-058466.Bullock AM, 1978. Laboratory Methods in Fish Pathology, Ed. by Roberts R.J., Bailliere Tindall, London, 235-267.
 • Bullock AM, 1978. Laboratory Methods in Fish Pathology, Ed. by Roberts R.J., Bailliere Tindall, London, 235-267.
 • Drury RAB, Wallington EA, 1980. Carleton’s Histological Technigue, Fifth edition, Oxford University Press, ISBN 0-19-261310-3.
 • Culling CFA, 1963. Handbook of Histopathological Techniques, second edition, Butterworth&Co.(Published) Com.
 • Fouz, B., J. L. Larsen, B. Nielsen, J. L. Barja, and A. E. Toranzo. 1992. Characterization of Vibrio damsela strains isolated from turbot Scophthalmus maximus in Spain. Dis. Aquat. Org. 12:155–156.
 • Fujioka, R. S., S. B. Greco, M. B. Cates, and J. P. Schroeder. 1988. Vibrio damsela from wounds in bottlenose dolphins Tursiops truncatus. Dis. Aquat. Org. 4:1–8.
 • Pedersen, K., I. Dalsgaard, and J. L. Larsen. 1997. Vibrio damsela associated with diseased fish in Denmark. Appl. Environ. Microbiol. 63:3711–3715.
 • Magariños B, Toranzo AE, Romalde JL, 1996. Phenotypic and pathobiological characteristics of Pasteurella piscicida, Annu. Rev. Fish Dis. 6:41–64.

Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler

Yıl 2018, Cilt 34, Sayı 1, 14 - 21, 30.04.2018

Öz

Bu çalışma ile yurdumuzdaki kafes işletmelerinde yetiştiriciliği yapılan kırma mercan (Pagrus pagrus) ve fangri mercan (Pagrus major) balıklarında hastalığa neden olan bakteriyel patojenlerin tespit edilmesi amacıyla yürütülmüştür. 2009 ve 2010 yılları arasında gerçekleştirilen örnekleme çalışmalarında ağırlıkları 100-250 gr arasında değişen 8 adet hasta kırma mercan ve 5 adet hasta fangri mercan balığı incelenmiştir. İncelenen balıklarının klinik muayenesi yapıldıktan sonra otopsi işlemi gerçekleştirilmiş, iç organlarından (karaciğer, dalak ve böbrek) farklı besi yerlerine bakteriyolojik ekimler ve patojen bakterilerin hasta balıkların dokularında yaptıkları etkilerin araştırılması için %10 tamponlu formalin solüsyonu içine doku örnekleri alınmıştır. Hasta balıklarda dış bakıda pigmentasyon problemi ve karında şişkinlik gözlenirken, iç bakıda ise iç organlarda yağlanma, karaciğerde hemoraji ve küçülme tespit edilmiştir. Bakteriyolojik ekimler sonucunda kırma mercan balıklarının iç organlarından sadece Photobacterium damselae subsp. damselae izole edilirken, fangri mercan balıklarından ise karma enfeksiyona neden olan  P. damselae subsp. damselae, Vibrio alginolyticus, Stapylococcus aeureus ve Microcooccus sp. gibi patojen bakteriler ile birlikte izole ve identifiye edilmiştir. Histopatolojik olarak hasta balıkların karaciğerinde parankim hücrelerinde vakuloler dejenerasyon ve liquefactive nekroz, böbreklerde tübüler nekroz ve multifokal melano makrofaj odakları,  kas dokusunda ve solungaç filementlerinde erime, bağırsak mukozasında nekroz ve bağırsak epitelinin lümene döküldüğü, dalakta boşalma yanı sıra hemosiderin depozitleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada P. damselae subsp. damselae’nın  bu iki balık türü için primer patojen oduğu ve akut Photobacteriosis’e neden olduğu ilk kez tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Fostier A, Kokokiris L, Le Menn F, Mourot B, Pavdilis M, Divanach P, Kentouri M, 2000. Recent advances in reproductional aspects of Pagrus pagrus, CIHEAM-Cahiers Options Mediterraneennes, 47: 181-192.2.
 • Özden O, Büke E, Fırat K, Saka Ş, 2005. Fangri Balığı (Pagrus pagrus) Yetiştiriciliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 209-210.3.
 • TÜİK, 2016. Su Ürünleri İstatistikleri. www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005.
 • Masamura K, Wakabayashi H, 1977. An outbreak of gliding bacterial disease in hatchery-born seabream (Pagrus major) and gilthead (Acanthopagrus schlegeli) fry in Hiroshima, Fish Pathol., 12:171-177.
 • Hikida M, Wakabayashi H, Egusa S, Masamura K, 1979. Flexibacter sp., a gliding bacterium pathogenic to some marine fishes in Japan. Bull. Jpn Soc. Sci. Fish.; 45, 421–428.
 • Iwata K, Tanohara Y, Ishibashi O, 1978. Studies on factors related to mortality of young red seabream (Pagrus major)in the artificial seed production, Fish Pathol.,13, 97-102.
 • Yasunaga N, Ogawa S, Hatai K, 1982. Characteristics of the pathogen Edwardsiella isolated from several species of cultured marine fishes, Bull. Nagasaki Pref. Inst. Fish., 8, 57-65.
 • Muroga K, Tatani M, 1982. Isolation of Vibrio anguillarum from juvenile red seabream (Pagrus major), Fish Pathol., 16, 211-214.
 • Syasina I, Park IS, Kim JM., 2004. Epitheliocystis disease in red sea bream Pagrus major and induced hybrid, red sea bream Pagrus major (?) × black sea bream Acanthopagrus schlegeli (?), cultured in Korea, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 24(5), 260-267.
 • El Aamri F, Padilla D, Acosta F, Caballero MJ, Roo J, Bravo J, Vivas J, Real F, 2010. First report of Streptococcus iniae in red porgy (Pagrus pagrus, L.). Journal of Fish Diseases, 33, 901–905.
 • Candan AA, 1993. Çipura (Sparua aurata L. 1758) Balıklarında Vibrio anguillarum İnfeksiyonu. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 23, 25-27.
 • Akaylı T, Timur G, 2002.Vibriosis in gilthead sea bream in farms in the Aegean Sea coast of Turkey, Turkey J Fish Aqua Sci 2002; 2: 89-91.
 • Akaylı T, 2001. Kültür Çipura Balıklarında (Sparus aurata, L 1758) Vibriosis’in ELISA ve Bakteriyolojik Yöntemlerle Teşhisi, T.C. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Çağırgan H, Yüreklitürk O, 1996. Kültürü yapılan çipura (Sparus aurata) ve levrek (Dicentrarchus labrax) balıklarında görülen bakteriyel hastalıkların teşhis ve tedavisi üzerine bir arastırma, Bornova Vet. Kontr. Ve Arast. Enst. Md. Derg., 21: 113-122.
 • Çağırgan H, 1993. The first isolation Pasteurella piscicida from cultured Sea bream, Hay. Arastirma Dergisi, 3, 82-83.
 • Timur G, Timur M, Karatas S, Akaylı T, 1999. Ichthyophonus hoferi ile enfekte olmuş kültür levreklerinde (Dicentrarchus labrax) görülen pasteurellosis hastalığı üzerinde bir çalışma, TJAS, Special Issue, 246, 37-61.
 • Candan A, Küçüker-Anğ M, Karatas S, 1996. Pasteurellosis in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax) in Turkey, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 16(5), 195-196.Korun J, Timur G, 2005.The first pasteurellosis case in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) at low marine water temperature in Turkey, Israeli J.Aquacult.-Bamidgeh, 57(3), 198-207.
 • Korun J, Timur G, 2005.The first pasteurellosis case in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) at low marine water temperature in Turkey, Israeli J.Aquacult.-Bamidgeh, 57(3), 198-207.
 • Korun J., Gökoğlu M. 2006. First isolation of Vibrio vulnificus from cultured common sea bream (Pagrus pagrus) in Turkey. J. Anim. Vet. Adv., 6(6): 823-827.
 • Buller NB, 2004. Bacteria from Fish and Other Aquatic Animals:A Practical İdentification Manuel, CABI Publishing,Cambridge USA, ISBN 0851997384.
 • Austin B, Austin D, 2007. Bacterial Fish Pathogens Disease of Farmed And Wild Fish, 7th (revised) Edition, Springer-Praxis Publishing, Chichester.
 • Noga EJ, 2000. Fish Disease: Diagnosis and Treatment, Iowa State University Press, Iowa, 99-058466.Bullock AM, 1978. Laboratory Methods in Fish Pathology, Ed. by Roberts R.J., Bailliere Tindall, London, 235-267.
 • Bullock AM, 1978. Laboratory Methods in Fish Pathology, Ed. by Roberts R.J., Bailliere Tindall, London, 235-267.
 • Drury RAB, Wallington EA, 1980. Carleton’s Histological Technigue, Fifth edition, Oxford University Press, ISBN 0-19-261310-3.
 • Culling CFA, 1963. Handbook of Histopathological Techniques, second edition, Butterworth&Co.(Published) Com.
 • Fouz, B., J. L. Larsen, B. Nielsen, J. L. Barja, and A. E. Toranzo. 1992. Characterization of Vibrio damsela strains isolated from turbot Scophthalmus maximus in Spain. Dis. Aquat. Org. 12:155–156.
 • Fujioka, R. S., S. B. Greco, M. B. Cates, and J. P. Schroeder. 1988. Vibrio damsela from wounds in bottlenose dolphins Tursiops truncatus. Dis. Aquat. Org. 4:1–8.
 • Pedersen, K., I. Dalsgaard, and J. L. Larsen. 1997. Vibrio damsela associated with diseased fish in Denmark. Appl. Environ. Microbiol. 63:3711–3715.
 • Magariños B, Toranzo AE, Romalde JL, 1996. Phenotypic and pathobiological characteristics of Pasteurella piscicida, Annu. Rev. Fish Dis. 6:41–64.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tülay AKAYLI>
İstanbul  Üniversitesi
Türkiye


Remziye Eda YARDIMCI> (Sorumlu Yazar)
İstanbul  Üniversitesi
0000-0001-7737-8739
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 34, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesfen409745, journal = {Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1012-2354}, address = {ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 38039 Kayseri, TÜRKİYE}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {34}, number = {1}, pages = {14 - 21}, title = {Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler}, key = {cite}, author = {Akaylı, Tülay and Yardımcı, Remziye Eda} }
APA Akaylı, T. & Yardımcı, R. E. (2018). Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi , 34 (1) , 14-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/37078/409745
MLA Akaylı, T. , Yardımcı, R. E. "Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler" . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 (2018 ): 14-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/37078/409745>
Chicago Akaylı, T. , Yardımcı, R. E. "Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 (2018 ): 14-21
RIS TY - JOUR T1 - Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler AU - TülayAkaylı, Remziye EdaYardımcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 21 VL - 34 IS - 1 SN - 1012-2354- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler %A Tülay Akaylı , Remziye Eda Yardımcı %T Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler %D 2018 %J Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi %P 1012-2354- %V 34 %N 1 %R %U
ISNAD Akaylı, Tülay , Yardımcı, Remziye Eda . "Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 / 1 (Nisan 2018): 14-21 .
AMA Akaylı T. , Yardımcı R. E. Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 34(1): 14-21.
Vancouver Akaylı T. , Yardımcı R. E. Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 34(1): 14-21.
IEEE T. Akaylı ve R. E. Yardımcı , "Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 34, sayı. 1, ss. 14-21, Nis. 2018

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.