Yıl 2021, Cilt , Sayı 58, Sayfalar 107 - 136 2021-04-30

İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması
The Relationship Between Work Engagement And Organizational İdentification: A Meta-Analysis Study

Seval AKSOY KÜRÜ [1] , Oya ERDİL [2]


Bu çalışmanın amacı, ulusal yazında işe adanmışlık ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiyi incelemiş olan bireysel çalışmaların toplam etkisini meta-analiz yöntemi kullanarak tespit etmektir. 13 bireysel çalışmadan elde edilen veriler (n= 6330) CMA yazılım programında rastgele etki modeliyle test edilmiştir. Sonuçlara göre, işe adanmışlık ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki düzeyini gösteren etki büyüklüğü güçlü düzeydedir (EB=0,625, p<0,05). Yayın türü, yayın yılı, işe adanmışlık ölçekleri, örgütsel özdeşleşme ölçekleri ve çalışmaların yapıldığı sektöre göre farklılık olup olmadığını test etmek için moderatör analizleri de yapılmıştır. Böylece ulusal yazında işe adanmışlık ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki geniş perspektiften sunulmuştur.
The aim of this study is to determine the total effect of individual studies that have examined the relationship between work engagement and organizational identification in the national literature using the meta-analysis method. Data from 13 individual studies (n= 6330) were tested in the CMA software program with a random effect model. According to the results, the magnitude of the effect showing the level of relationship between organizational identification and performance is medium (ES= 0,625, p <0,05). Moderator analysises were also conducted to test whether there are differences according to the type of publication, publication year, performance scales, organizational identification scales and the sector in which the studies are conducted. Thus, the relationship between organizational identification and performance in the national literature is presented from a broad perspective.
 • *Aktaş, K. (2019). İşgörenlerin adanmışlık düzeyi ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinin performans algısına etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Aktaş, K. ve Akdemir, B. (2019). İşgörenlerin Adanmışlık düzeyi ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinin performans algısına etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 77, 307-348.
 • Ashforth, B. E. ve Mael, F. (1989). Social identity theory and the organizations. Academy of Management Review, 14, 20-39.
 • *Başaran, R. (2016). Çalışanların örgütsel tutum ve davranışlarının ı̇ş performansı ve ı̇şten ayrılma niyeti̇ üzerine etkisi̇: Psı̇kolojı̇k sözleşmelerin aracılık rolü. Doktora Tezi. Beykent Ünı̇versı̇tesi Sosyal Bı̇lı̇mler, Enstitüsü İşletme Yönetimi, Anabı̇lı̇m Dalı İşletme Yönetimi̇ Bı̇lı̇m Dalı, İstanbul.
 • *Bayram, A. (2019). Örgütsel özdeşleşmenin ı̇ş tatmini üzerine etkisinde ı̇şe adanmışlığın aracı rolünün belirlenmesine yönelik bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(4), 321-334.
 • Begg, C. B. ve Mazumdar, M. (1994). Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias. Biometrics, 50/4, 1088-1101.
 • Card, N. A. (2012). Applied Meta-Analysis For Social Science Research. New York: The Guilford Press, New York, USA.
 • Cheney, G. (1983). On the various changing meanings of organization membership: A field study of organizational identification. Communication Monographs, 50, 342-362.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th ed.). New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Chughtai, A. A. ve Buckley, F. (2009). Linking trust in the principal to school outcomes: The mediating role of organizational identification and work engagement. International Journal of Educational Management, 23: 574-589.
 • Cüce, H., Güney, S. ve Tayfur, Ö. (2013). Örgütsel adalet algılarının örgütsel özdeşleşme üzerindeki̇ etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-30.
 • Çalışkan, S. C. (2014). Pozitif örgütsel davranış değişkenleri ile yeni araştırma modelleri geliştirme arayışları: Pozitif örgütsel davranış değişkenlerinin ı̇şe adanmışlık, tükenmişlik ve sinizm üzerine etkileri ve bu etkileşimde örgütsel adalet algısının aracılık rolü üzerine bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 363-382.
 • Dickersin, K., Min, Y. I. ve Meinert, C. L. (1992). Factors influencing publication of research results: Follow-Up of application submitted to two institutional review boards. Jama, 267(3), 374-378.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz. Pegem Akademi, Ankara.
 • Dutton, J. E., Dukerich, J. M. ve Harquail C. V. (1994). Organizational image and member identification Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.
 • Egger M, Davey, S. G., Schneider M. ve Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. BMJ.  315, 629-634.
 • Ellis, P. D. (2010). The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, and the Interpretation of Research Results, Cambridge University Press, New York.
 • *Emeksiz, E. (2015). İş doyumunun yordayıcısı olarak çok boyutlu örgütsel kimliklenme: İşle bütünleşmenin aracılık rolü. Yüksek Lisans Tezi̇, Bahçeşehir Ünı̇versı̇tesi Eğı̇tı̇m Bı̇lı̇mleri̇ Enstitüsü, Eğı̇tı̇m Yönetimi ve Planlaması Dalı, İstanbul.
 • *Ercan, S. (2019). Lı̇der-üye etkı̇leşimi, yenı̇lı̇kçi ı̇ş davranışı, ı̇şe adanmışlık, örgütsel özdeşleşme ı̇lı̇şkı̇sı̇nde örgütsel adaletin rolü. Doktora Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Field, A. P. ve Gillett, R. (2010). How to do a meta-analysis. British Journal of Mathematical & Statistical Psychology, 63(3), 665-694.
 • Goffman, E. (1959). The presantation of self in everyday life. New York: Doubleday, Anchor.
 • González-Romá, V., Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. ve Lloret, S. (2006). Burnout and work engagement: Independent factors or opposite poles? Journal of Vocational Behavior, 68, 65-174.
 • *Gürlek, M. (2018). Kurumsal sosyal sorumluluğun ı̇şe adanma üzerindeki̇ etkı̇sı̇nde algılanan dışsal prestijin ve örgütsel özdeşleşmenı̇n aracılık rolü: otel ı̇şletmelerı̇nde bir araştırma. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmecı̇lı̇ği̇ Anabı̇lı̇m Dalı, Ankara.
 • Hakanen, J. J., Bakker, A. B. ve Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. The Journal of School Psychology, 43(6), 495- 513.
 • Hansen, A. M. (2009). Employee engagement: Interpersonal leadership predictors and identification. Doctorate Dissertation, Colorado State University.
 • He, H., Zhu, W. ve Zheng, X. (2013). Procedural justice and employee engagement: Roles of organizational identification and moral identity centrality. Journal of Business Ethics, 122, 681-695.
 • Hedges, L. V. ve Vevea, J. L. (1998). Fixed-and random-effects models in meta-analysis. Psychological Methods, 3(4), 486.

 • Higgins, J. P. T. ve Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogenity in a meta- analysis. Statistics in Medicine, 21(11), 1539-1558.
 • Hunter, J. E. ve Schmidt, F. L. (2004). Methods of Meta-Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings (2.Baskı), California: Thousand Oaks, Sage Publications.
 • Jenaro, C., Flores, N., Orgaz, M. B. ve Cruz, M. (2011). Vigour and dedication in nursing professionals: Towards a better understanding of work engagement. Journal of Advanced Nursing, 67(4), 865-875.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, 692-724.
 • *Kanten, P. (2012). İşgörenlerde işe adanmanın ve proaktif davranışların oluşumunda örgütsel güven ı̇le örgütsel özdeşleşmenı̇n rolü. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Ünı̇versı̇tesi Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü İşletme Anabı̇lı̇m Dalı, Isparta.
 • Karanika-Murray, M., Duncan, N., Pontes, H. M. ve Griffiths, M. D. (2015). Organizational identification, work engagement and job satisfaction. Journal of Managerial Psychology, 30(8), 1019-1033.
 • Kerse, G. (2017). İşe bağlanma ve politik davranış algısını etkileyen örgütsel faktörler. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzurum.
 • *Kerse, G. ve Karabey, C. N. (2019). Örgütsel sinizm ve özdeşleşme bağlamında algılanan örgütsel desteğin ı̇şe bağlanma ve politik davranış algısına etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 83-108.
 • Korkmaz, F. (2018). Babacan (paternalist) liderlik davranışının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde çalışanların ı̇şe tutkunluk düzeylerinin aracılık rolü: Kamu ve özel sektör karşılaştırmalı bir analiz. Doktora Tezi. Kırıkkale Ünı̇versı̇tesi Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü İşletme Anabı̇lı̇m Dalı, Kırıkkale.
 • *Korkmaz, F. Gökdeniz, İ. ve Zorlu, K. (2018). Paternalist liderlik davranışının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde çalışanların ı̇şe tutkunluk düzeylerinin aracılık rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 950-973.
 • Lee, E. S., Park, T. Y. ve Koo, B. (2015). Identifying organizational identification as a basis for attitudes and behaviors: A meta-analytic review. Psychological Bulletin.
 • Lipsey, Mark ve Wilson, David B. (2001). Practical Meta-Analysis. London, New Delhi: SAGE Publications, Inc.
 • Littel, J. H., Corcoran, J. ve Pillai, V. (2008). Systematic Reviews and Meta-Analysis, Oxford University Press, New York.
 • Mael, F. ve Ashforth B. E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification, Journal of Organizational Behavior, 13, 103-123.
 • Mael, F. ve Ashforth, B. E. (2001). Identification In Work, War, Sports, And Religion: Contrasting The Benefits And Risks. Journal for The Theory of Social Behavior, 16(2), 197-222.
 • Markovits, Y., Davis, A. J., Fay, D. ve VanDick, R. (2010). The link between job satisfaction and organizational commitment: Differences between public and private sector employees. International Public Management Journal, 13(2), 177-196.
 • Miller, V. D., Allen, M., Casey, M. K. ve Johnson, J. R. (2000). Reconsidering the organizational identification questionnaire. Management Communication Quarterly, 13, 626-658.
 • *Ötken, A. B. ve Erben, G. S. (2010). Investigating the relationship between organizational identification and work engagement and the role of supervisor support. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 93-118.
 • *Öz, K. (2016). Örgütsel güven ve çalışmaya tutkunluk arasındaki̇ ı̇lı̇şkı̇de örgütsel özdeşleşmenı̇n rolü: Bankacılık sektöründe bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Ticaret Ünı̇versı̇tesi Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü, İşletme Anabı̇lı̇m Dalı, İstanbul.
 • *Özarallı, N. (2017). İşe tutkunluğun, yapısal güçlendirme, örgütle özdeşleşme ve hedeflerin içselleştirilmesi yoluyla geliştirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(4), 1258-1273.
 • Petticrew, M. ve Roberts, H. (2006). Systematic Reviews in The Social Sciences. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • Polat, M. (2009). Örgütsel özdeşleşmenin öncülleri ve ardılları üzerine bir saha çalışması, çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarının örgütsel özdeşleşme. Doktora Tezi, Uludağ̆ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Bursa.
 • Popoola, J. K. (2005). Organizational identification and commitment as correlates of job satisfaction. Doctorate Dissertation. Howard University, Washington D. C.
 • Reade, C. (2001). Antecedents of organizational identification in multinational coorporation: Fostering psychological attachment to the local subsidiary and the global organization. Journal of Human Resource Management, 12(8), 1269-1291.
 • Rich, B. L., Lepine, J. A. ve Crawford, E. R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal, 53(3), 617-635.
 • Riketta, M. (2005). Organizational identification: A meta-Analysis, Journal of Vocational Behavior, 66, 358- 384.
 • Rosenthal, R. (1979). The file drawer problem and tolerance for null results. Psychology Bulletin, 86(3), 638-641. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. ve Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701-716.
 • Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M. ve Bakker, A. B. (2002a). Burnout and engagement in university students a cross-national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(5), 464-481.
 • Schaufeli, W., Salanova, M., González-Romá, V. ve Bakker, A. (2002b). The Measurement of Engagement and Burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.
 • Tajfel, H. (1978). Social Categorization, Social İdentity, And Social Comparison, H. Tajfel (Ed.), Differantiation between social groups studies in the social psychology of intergroup relations, London: Academic Press, 61-76.
 • Tajfel, H.ve Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behaviour, Worchel S. ve Austin, W. G. (Ed.), Psychology of intergroup relations, Chicago: IL, Nelson, 7-24.
 • Triandis, H. (1996). The psychological measurement of cultural syndromes. American Psychologist, 51(4), 407-415.
 • Turgut, T. (2011). Çalışmaya tutkunluk: İş yükü, esnek çalışma saatleri, yönetici desteği ve ı̇ş-aile çatışması ı̇le ı̇lişkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 155-179.
 • *Türkoğlu, G. (2019). Relationships between organizational identification and work engagement, job satisfaction and turnover intention in family firms. Master Thesis. Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Ulubey, Ö. ve Toraman, Ç. (2015). Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 195-220.
 • Van Dick, R., Wagner, U. S. ve Oliver, J. C. (2004). The utility of a broader conceptualization of organizational identification: Which aspects really matter? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 171-191.
 • Van Knippenberg, D. ve Van Schie, E. C. M. (2000). Foci and correlates of organizational identification. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 137-147.
 • Watts, S. (2010). Identification and the cultural organization: how the concept of identification can impact the constituencies who work within cultural organizations. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 40, 200-216.
 • Yücel, C. (2001). An illustration of meta analytic integration of previous research findings using school bureaucratization as an example. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 71-87.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1370-0287
Yazar: Seval AKSOY KÜRÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3793-001X
Yazar: Oya ERDİL
Kurum: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesiibd753168, journal = {Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-3688}, eissn = {2630-6409}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {107 - 136}, doi = {10.18070/erciyesiibd.753168}, title = {İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Aksoy Kürü, Seval and Erdil, Oya} }
APA Aksoy Kürü, S , Erdil, O . (2021). İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması . Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , (58) , 107-136 . DOI: 10.18070/erciyesiibd.753168
MLA Aksoy Kürü, S , Erdil, O . "İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması" . Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2021 ): 107-136 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/62151/753168>
Chicago Aksoy Kürü, S , Erdil, O . "İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2021 ): 107-136
RIS TY - JOUR T1 - İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması AU - Seval Aksoy Kürü , Oya Erdil Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18070/erciyesiibd.753168 DO - 10.18070/erciyesiibd.753168 T2 - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 136 VL - IS - 58 SN - 1301-3688-2630-6409 M3 - doi: 10.18070/erciyesiibd.753168 UR - https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.753168 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması %A Seval Aksoy Kürü , Oya Erdil %T İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması %D 2021 %J Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-3688-2630-6409 %V %N 58 %R doi: 10.18070/erciyesiibd.753168 %U 10.18070/erciyesiibd.753168
ISNAD Aksoy Kürü, Seval , Erdil, Oya . "İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 58 (Nisan 2021): 107-136 . https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.753168
AMA Aksoy Kürü S , Erdil O . İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; (58): 107-136.
Vancouver Aksoy Kürü S , Erdil O . İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; (58): 107-136.
IEEE S. Aksoy Kürü ve O. Erdil , "İşe Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Meta-Analiz Çalışması", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı. 58, ss. 107-136, Nis. 2021, doi:10.18070/erciyesiibd.753168