Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 3, Sayfalar 56 - 74 2019-12-30

Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili
Representation of Teachers in Turkish Nationwide Newspapers

Hakkı KAHVECİ [1] , Alaaddin F. PAKSOY [2]


Bu çalışmanın amacı ulusal gazetelerde öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin nasıl temsil edildiğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda örneklem için Türkiye’de ulusal düzeyde yayın yapan üç gazete (Hürriyet, Sabah ve Sözcü) araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Örneklemin seçiminde gazetelerin tirajı, mülkiyet durumu ve siyasi duruşu dikkate alınmıştır. Araştırmanın yapılacağı sürece en yakın eğitim-öğretim dönemi olan 1 Eylül 2017 ile 31 Ocak 2018 tarihleri arasında öğretmenlerle ilgili çıkan metinler araştırma örneklemini oluşturmuştur. Haber metinleri PRNet dijital gazete arşivinden elde edilmiş ve metinlerin doğru bir şekilde taranabilmesi için “öğretmen” kelimesi anahtar kelime olarak seçilmiştir. Ulaşılan veriler üzerinde çalışılarak öğretmenlerle ilgili iyimser düşünceler oluşturabilecek haberler olumlu; kötümser düşünceler oluşturabilecek haberler olumsuz; herhangi bir duygu ve düşünceye yol açmayacak haberler ise dengeli olarak kategorilere ayrılmıştır. Bu kategorilerin altında ise temalar ve konular bulunmaktadır. Örneklemdeki üç gazetede de öğretmenlerle ilgili okuyucunun dikkatini çekebilecek farklı konulardaki haberlere yer verildiği görülmektedir. Olumlu haberlerin sunulmasında gazeteler arasında önemli bir fark bulunmamakta ve öğretmenlerin olumlu etkinlik ve eylemleri haberleştirilmektedir. Sözcü ve kısmen de Hürriyet gazeteleri siyasi iktidarı eleştirebilecek olumsuz haberlere daha fazla yer vermektedir. Bazı olumsuz haberlerin sunumunda kullanılan dil ve üslup tüm gazetelerde kışkırtıcı, genelleyici ve olumsuz algıyı derinleştirici yöndedir. Bu da öğretmenlerin imajını zedeleyebilecek niteliktedir.

The study seeks to unveil how Turkish nationwide newspapers represent teachers and the teaching profession. By this means, three Turkish national dailies (Hürriyet, Sabah and Sözcü) were included in the research sample. The sample was decided according to the criteria of circulation numbers, ownership and political stance. The period between 1 September 2017 and 31 January 2018 was the nearest school term to the time of conducting the analysis. Therefore, the news items published throughout that term were included in the study. The news items were gathered from the PRNet digital news archive and the keyword “öğretmen” (“teacher”) was chosen in order to reach the most appropriate text material. During the analysis, the news items that can create sympathetic ideas about teachers were coded as positive. News content with a pessimistic tone was categorized as negative coverage. Furthermore, the items that do not have the capacity to create any emotions or thoughts were coded as neutral. Under these categories, there are themes and topics. The newspapers of the research sample include different kinds of news items that can receive attention from readers. It was found out in the analysis that there is no meaningful difference among newspapers on the representation of positive news items. Most positive items tend to cover some useful activities and actions that are run by teachers. Sözcü, and in some cases Hürriyet, published more negative covered reports. These items often refer to some critique targeting political power. Some negative reports have an offensive language and generalizing tone. This kind of style empowers the negative perception of the coverage. Inevitably, this kind of content harms the image of teachers in society. 

 • Akbaba-Altun, A. S. ve Kirkit, G. (2005). Okul yöneticilerinin basındaki imajı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 41, 24-46
 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies, 8(12), 15-28.
 • Alhamdan, B., Al-Saadi, K., Baroutsis, A., Du Plessis, A., Hamid, O. M., & Honan, E. (2014). Media representation of teachers across five countries. Comparative Education, 50(4), 490-505.
 • Althusser, L. (1994). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. (Çev. Y. Alp ve M. Özışık) İstanbul: İletişim
 • Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005), Öğretmenlik mesleği ve özellikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 207-237.
 • Demir, M. K. ve Ercan, A. R. I. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale ili örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107-126.
 • Dursun, Ç. (1998). Türkiye’de işçi sınıfı kimliğinin medyada temsili: 1970-1997. Toplum ve Bilim, 78, 210-243.
 • Gözütok, F. D. (1999). Öğretmenlerin etik davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1–2), 83–99.
 • Hürriyet (2018) “Doğan Medya'nın Demirören'e satış ve devri tamamlandı”. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dogan-medyanin-demirorene-satis-ve-devri-tamamlandi-40839268
 • Keskin, Y. ve Öğretici, B. (2013). Sosyal bilgiler dersinde “duyarlılık" değerinin etkinlikler yoluyla kazandırılması: nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 143-181.
 • Keogh, J., and B. Garrick (2011). “Creating catch 22: zooming in and zooming out on the discursive constructions of teachers in a news article.” International Journal of Qualitative Studies in Education 24(4), 419–434.
 • MEB. (1973, Haziran 14). 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Şubat 13, 2017 tarihinde mevzuat.meb.gov.tr: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html adresinden alındı.
 • Neuman, W. L. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri: nicel ve nitel yaklaşımlar. Sedef Özge (çev.), Ankara: Yayın Odası.
 • OECD (2017) Gross domestic product (GDP). Retrieved from https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
 • Orgad, S. (2012). Media representation and the global imagination. Cambridge: John Wiley & Sons.
 • Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörlere ilişkin algılamaları. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 95-119.
 • Scott, D. (2014). Eğitim araştırma ve politikalarının eleştirel değerlendirilmesi. Ankara: Nobel
 • Semerci, Ç., Semerci, N., Eliüşük, A. G., ve Kartal, S. E. (2012). Öğretmenlik mesleğinin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri-Bartin ili örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 22-40.
 • Soroka, S. and McAdams, S. (2015). “News, politics, and negativity.” Political Communication, 32(1), 1-22.
 • Speedmedya (2018) “1 Eylül 2017 ve 31 Ocak 2018 arasındaki gazete tiraj ortalamaları”. Erişim adresi: http://app.speedmedya.com/Report/ReportDetail?ReportCode=110
 • Sungur, S. (2012). “Medyada temsil ve hayali bir azınlık: Süryaniler”, Azınlıklar ve Medya, (Ed.) Suat Sungur, Derin Yayınları, İstanbul, s. 9-47.
 • Şentürk, C. (2009). Öğretmenlik mesleğinde etik. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 10(111)
 • Ulus, S. (2013). “Bir derbi cinayetinin ardından: futbolda şiddetin Türk basınında temsili üzerine.” Global Media Journal: Turkish Edition, 4(7), 187-213.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. İş Ahlakı Dergisi, 2(2), 71–88.
 • Yurdakul, S., Gür, B. S., Çelik, Z., ve Kurt, T. (2016). Öğretmenlik mesleği ve mesleğin statüsü. Ankara: Eğitim Bir Sen.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8578-5622
Yazar: Hakkı KAHVECİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Eskişehir Odunpazarı Halil Yasin İlkokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0019-5920
Yazar: Alaaddin F. PAKSOY
Kurum: Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 29 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd469309, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {56 - 74}, doi = {10.17556/erziefd.469309}, title = {Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili}, key = {cite}, author = {Kahveci̇, Hakkı and Paksoy, Alaaddin F.} }
APA Kahveci̇, H , Paksoy, A . (2019). Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 56-74 . DOI: 10.17556/erziefd.469309
MLA Kahveci̇, H , Paksoy, A . "Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 56-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/51205/469309>
Chicago Kahveci̇, H , Paksoy, A . "Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 56-74
RIS TY - JOUR T1 - Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili AU - Hakkı Kahveci̇ , Alaaddin F. Paksoy Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.469309 DO - 10.17556/erziefd.469309 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 74 VL - 21 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.469309 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.469309 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili %A Hakkı Kahveci̇ , Alaaddin F. Paksoy %T Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.469309 %U 10.17556/erziefd.469309
ISNAD Kahveci̇, Hakkı , Paksoy, Alaaddin F. . "Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 3 (Aralık 2020): 56-74 . https://doi.org/10.17556/erziefd.469309
AMA Kahveci̇ H , Paksoy A . Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili. EUJEF. 2019; 21(3): 56-74.
Vancouver Kahveci̇ H , Paksoy A . Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(3): 56-74.