Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 714 - 733 2019-08-31

Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Identification of Mobbing Perceptions of Civil Engineers in Turkey

Hasan Basri BAŞAĞA [1] , Ünsa KARAL [2] , Bayram Ali TEMEL [3]


Bu çalışmada, Türkiye’de (Trabzon ve Rize illeri ölçeğinde) çalışan inşaat mühendislerinin mobbing algılarının, demografik değişkenler karşısında değişim gösterip göstermediği saptanmaktadır. Bu amaçla, inşaat mühendislerinin mobbing algılarını ölçmek için Leymann’ın mobbing tipolojisinden faydalanılarak hazırlanan anket 214 inşaat mühendisine uygulanmıştır.

Araştırmanın evreni, 2015 yılında Rize ve Trabzon illerinde çalışan 1700 inşaat mühendisidir. Geliştirilen algı ölçeği, meslek ve cinsiyet farklılıkları göz önüne alınarak 230 çalışana uygulanmış olup, bunlardan 214’ü anketi doldurarak uygulamaya katılmışlardır. Anket üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kişisel bilgiler; ikinci bölümde, Mobbing (psikolojik şiddet) algı ölçeği; üçüncü bölümde de açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.

Araştırma verileri, SPSS 23.0 programında çözümlenmiş, frekans, yüzde, ortalama değerleri hesaplanarak incelenmiştir. Araştırmanın bulgularında; genel olarak, Rize ve Trabzon illerinde çalışan inşaat mühendislerinin ankette yer alan davranışlara maruz kalmadıkları gözlenmiştir. Çalışanların, Mobbing (psikolojik şiddet) algılarıyla ilgili tutumlarının cinsiyetlerine, yaşlarına, medeni durumlarına, eğitim durumlarına, çalıştıkları sektöre, haftalık çalışma sürelerine, aylık toplam kazançlarına ve son 10 yıl içerisinde kaç farklı işyerinde çalıştıklarına göre farklılaşmadığı, bulundukları işteki çalışma sürelerine ise göre dikkate değer bir farklılık gösterdiği saptanmıştır.

In this study, mobbing perceptions of civil engineers working in Turkey (on the scale of Trabzon and Rize provinces) is determined whether they show changes in the face of demographic variables. For this purpose, a survey prepared by using Leymann's mobbing typology to measure mobbing perceptions of civil engineers was applied to 214 civil engineers.

The target population of this research is 1700 civil engineers who work in Trabzon and Rize in 2015. Regarding participants’ differences in gender and occupation, the developed scale of perception is applied to 230 workers, 214 of whom also participated in a survey. There are three sections in the survey: In section one; personal details, in section two; the scale of perception of mobbing, in section three; explanatory information.

The data of survey is solved via SPSS 23.0 and analyzed by calculating the frequency, percentage and mean values. In the findings of this research, it was observed that civil engineers who work in Trabzon and Rize were not exposed to behaviours that stated in the survey. Also, workers’ attitudes about feeling of mob are not differ from their gender, age, marital status, educational background, sector, weekly working hours, monthly total earnings, and number of different workplace that worked in ten years. However, it is determined that there is a significant relation between the attitudes about feeling of mob and working process in their present work.

inşaat mühendisleri, işyerinde psikolojik şiddet, mobbing algısı
 • Aldığ, E., 2011. İş Yerinde Yıldırma (Mobbing) ve Örnek Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arslan, F., 2007. İşletmelerde Duygusal Zorbalık ve Ankara’da Bankacılık Sektöründe Duygusal Zorbalığın Varlığına İlişkin Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Aydan, A., Mustafa, O., Tuna, S., 2012. Behaviors perceived as mobbing by the instructors assigned in special education institutions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4858–4863.
 • Baş, N., Oral, T., 2012. Mobbing Davranışı ve Kişilik Özellikleriyle İlişkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11,21, 11-24.
 • Cegenli, M.Z., Barlı, Ö., 2013. The exposure of psychological violence (mobbing) in universities and an application to the academicians. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1174–1178.
 • Çakıroğlu, E., Tengilimoğlu, D., 2014. Mobbing (Yıldırma) Davranışlarının Tıbbi Sekreterlerin Tükenmişliği Üzerine Etkisi, Electronic Journal of Vocational Colleges -Ağustos Özel Sayısı,167-188.
 • Çelik, S., Peker, S., 2010. Mobbing perceptions of high school teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1617–1623.
 • Ertürk, A., Cemaloğlu, N., 2014. Causes of mobbing behavior. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 3669–3678.
 • Eser, O., 2008. Mobbing Kavramının Türkçe Serüveni. İstanbul Kültür Üniversitesi. http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/oktay_eser_mobbing_kavrami.pdf. Son Erişim tarihi: 09.11.2018.
 • Genç, O., Erdiş, E., 2015. Problematical of Mobbing in Construction Industry. Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(1), pp. 215-221.
 • Gülşen, C., Kılıç, M.A., 2014. Perceptıon of pre-school teachers to mobbing in terms of psycho–violence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114. 446–451.
 • Heinemann, P., 1972. Mobbing-group violence by children and adults. Natur and Kultur, Stockholm.
 • Karavardar, G., 2010. Psikolojik Yıldırma ile Bazı Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki, Journal of New World Sciences Academy, 5, 3, 212-233.
 • Kaya, G., Ahi, B., Tabak, H. 2012. Primary education teachers’ problem: mobbing (Kastamonu province sample). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 838–842.
 • Kocaman, F., 2017. Relationship between the mobbing perceptions and anger and the degree of anger locution of employees: a research on the doctors. Master Thesis, Süleyman Demirel University.
 • Leymann, H., 1990. Mobbing and psychological terror at workplaces, Springer Publishing Company, pp. 119-126(8).
 • Leymann, H., 1996. The Content and Development of Mobbing at Work, European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 2, 165-184.
 • Mete, A.Y., 2013. Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör): Uygulayanlar, Mağdurlar ve Seyirciler. International Journal of Social Science, 6, 2, 977-993.
 • Serinkan, C., Akşit, İ.,Avcik, C., Arat, G., 2013. The study of students' perceptions of mobbing at Pamukkale University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, 856–861.
 • Şenerkal, R.,2014. Üniversitelerde Akademik Personele Yönelik Mobbing Süreci: Mobbing Davranışları ile Akademisyenlerin Sağlığı ve Bireysel Performansı İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık, Ankara.Tutumlu, M. V., 2017. İş yerlerinde psikolojik taciz (Mobbing) algısı ve bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Türkeli, H., 2015. Mobbing ve Mobbingin Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, H., Uysaloğlu, B., 2012. Impact of demographic factors on employee’s perception of mobbing: a case study from a logistics company. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 634–644.
 • Yüksel, N.E., 2015. The perception of mobbing in the top and middle level managers. Master Thesis, Kocaeli University.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hasan Basri BAŞAĞA (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ünsa KARAL
Ülke: Turkey


Yazar: Bayram Ali TEMEL
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erzifbed483220, journal = {Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1307-9085}, eissn = {2149-4584}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {714 - 733}, doi = {10.18185/erzifbed.483220}, title = {Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Başağa, Hasan Basri and Karal, Ünsa and Temel, Bayram Ali} }
APA Başağa, H , Karal, Ü , Temel, B . (2019). Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma . Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 12 (2) , 714-733 . DOI: 10.18185/erzifbed.483220
MLA Başağa, H , Karal, Ü , Temel, B . "Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma" . Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (2019 ): 714-733 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzifbed/issue/48444/483220>
Chicago Başağa, H , Karal, Ü , Temel, B . "Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (2019 ): 714-733
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma AU - Hasan Basri Başağa , Ünsa Karal , Bayram Ali Temel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18185/erzifbed.483220 DO - 10.18185/erzifbed.483220 T2 - Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 714 EP - 733 VL - 12 IS - 2 SN - 1307-9085-2149-4584 M3 - doi: 10.18185/erzifbed.483220 UR - https://doi.org/10.18185/erzifbed.483220 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma %A Hasan Basri Başağa , Ünsa Karal , Bayram Ali Temel %T Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1307-9085-2149-4584 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18185/erzifbed.483220 %U 10.18185/erzifbed.483220
ISNAD Başağa, Hasan Basri , Karal, Ünsa , Temel, Bayram Ali . "Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 / 2 (Ağustos 2019): 714-733 . https://doi.org/10.18185/erzifbed.483220
AMA Başağa H , Karal Ü , Temel B . Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 12(2): 714-733.
Vancouver Başağa H , Karal Ü , Temel B . Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 12(2): 714-733.
IEEE H. Başağa , Ü. Karal ve B. Temel , "Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma", Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 12, sayı. 2, ss. 714-733, Ağu. 2019, doi:10.18185/erzifbed.483220