Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ENDÜSTRİYEL AĞAÇ VE AHŞAP ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt 15, Sayı 1, 15 - 32, 04.09.2019

Öz

Bu çalışma Türkiye’de endüstriyel ağaç ve ahşap ürünleri sektörünün uluslararası rekabet gücünün açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük endeksleri kullanarak analiz etmektir. Türkiye’nin ağaç ve orman ürünlerindeki uluslararası rekabet gücü 14 ürün bazında 2008-2017 dönemini kapsayacak şekilde incelenmiştir. Analizlerde Balassa Endeksi (BI), Vollrath Endeksi (VI), Nispi İhracat Avantajı Endeksi (RXA), Nispi İthalat Nüfuz Endeksi (RMP), Nispi Ticari Avantaj Endeksi (RTA), İhracatta Uzmanlaşma Endeksi (ES) ve Göreli Rekabet Üstünlüğü Endeksi (RC) endeksleri kullanılmıştır. Ayrıca söz konusu ürünlerde endüstri içi ticaretin yoğunluğunu ölçmek amacıyla Grubel Lloyd Endeksi kullanılmıştır.

 

Analiz sonuçlarına bağlı olarak GTİP 4408, 4409, 4410, 4411, 4413, 4414, 4418 ve 4421 kodlu ürünlerde endüstri içi ticaretin yoğun olduğu ve Balassa ve Vollrath endekslerine göre 4413 ve 4411 ürünlerinde güçlü 4415 ve 4410 ürünlerinde ise zayıf rekabet üstünlüğüne sahip olduğumuz görülmüştür. Diğer on ürün grubunda ise rekabet dezavantajına sahip olduğumuz sonucuna 

Kaynakça

 • AKMİB (2018).” Mobilya, Kâğıt Ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi”, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, http://www.akib.org.tr/files/downloads/ArastirmaRaporlari/Agac/MAYIS%20AYI%202018%20RAPORU.PDF
 • Akyüz, K.C., Aydın, A.S. Yıldırım, İ. (2011). “Orman Ürünleri İhracatının Çekim Modeli İle İncelenmesi”, Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2012, 12 (1): 8-19
 • Alevli, C., Yıldırım, İ. (2016). "Türkiye'deki Bazı Orman Ürünleri Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Analizi", Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Cilt.12, No.1, s.83-95,
 • Altay, B. Gürpınar, K. (2008). “Acıklanmıs Karsılastırmalı Üstünlükler ve Bazı Rekabet Gücü Endeksleri: Türk Mobilya Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.X ,S I,
 • Balassa, Bela, (1965), “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage”, The Manchester School of Economic and Social Studies, Vol:33, No:2.
 • Bashimov G. (2018). “Ağaç ve Ağaç Mamulleri Endüstrisinin İhracat Performansının İncelenmesi: Nordik Ülkeleri Örneği” Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1 (Sf. 189-204)
 • Beningo, Steven, (2005). “Trade and Transportation Between the United States and China,and Between the United States and India”, 2005 Conference of the Society of Government Economists, Washington.
 • Bernhofen, Daniel M., and John C. Brown (2005). "An Empirical Assessment of the Comparative Advantage Gains from Trade: Evidence from Japan," American Economic Review, 95 (2005), 208-225.
 • Bobirca A. Gabriel P.M., (2007). “Corporate Governance: a South-Eastern European Perspective”, MPRA, Paper No. 3272, Posted 18. May 2007
 • Coxhead, Ian, (2007), “A New Resource Curse? Impacts of China’s Boom on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia”, World Development, Vol:35, No:7.
 • Lederman, N.G., Lederman, J.S., Kim, B.S., & Ko, E.K. (2006). Project ICAN: A program to enhance teachers’ and students’ understandings of nature of science and scientific inquiry. A paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, San Francisco, CA.
 • Dayanıklıoğlu, S. (2017). “Levha Sektör Değerlendirme Raporu” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Orman Ürünleri Meclisi, Yonga Levhacılar Derneği, https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2015/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20ORMAN%20%C3%9CR%C3%9CNLER%C4%B0%20SEKT%C3%96R%20MECL%C4%B0S%C4%B0%20RAPORU%202015.pdf
 • Dieter, M.; Englert, H., (2007). Competitiveness in the Global Forest Industry Sector: an Empirical Study with Special Emphasis on Germany. European Journal of Forest Research, 126 (3): 401-412. http://dx.doi.org/10.1007/s10342-006-0159-x
 • Ekti E. (2013). Endüstriyel Orman Ürünleri Sektörel Raporlar Serisi IV, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Düzce,
 • Erkan B. (2012), “Ülkelerin Karşılaştırmalı İhracat Performanslarının Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Katsayılarıyla Belirlenmesi: Türkiye-Suriye Örneği” ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15
 • Faustino, H. (2008). Intra-Industry Tradeand Revealed Comparative Advantage: An Inverted-U Relationship, SOCIUS Working Paper. No:03. 7. 1- 13.
 • Grubel, H. G.; Lloyd, P. J., (1975). Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products. The Economic Journal, 85 (339): 646. http://dx.doi.org/10.2307/2230917
 • Gürpınar, K. Barca M, (2007). “Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri” Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi. EKİM 2007, 2(2), 41-61
 • Hinloopen, Jeroen, (2001). “On the empirical distribution of the Balassa Index”, Review of World Economics, Vol:137, No:1.
 • Kara, O. Erkan, B. (2012). Türkiye’nin Emek Yoğun Mal İhracatındaki Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Yıl:7, Sayı:1.
 • Kara O. Erkan B. (2016). “Demir-Çelik Endüstrisinde Verimlilik ve Karşılaştırmalı Üstünlük İlişkisi, Türkiye Ekonomi Kurumu 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2016 Bodrum, Muğla,
 • Koç K.H., Dilik T. Kurtoğlu A. (2017). “Türkiye Orman Ürünleri Endüstrisine Stratejik Bir Bakış” Türkiye Ormancılar Derneği, IV.Ulusal Ormancılık Kongresi I. CİLT, Antalya
 • Küçükkiremitçi, O. (2006). Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Performansının Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi (1995-2005 Dönemi), Sunum: T.C. İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, Malatya
 • Lundmark, R. (2010). European trade in forest products and fuels. Journal of Forest Economics,16, 235-251.
 • Müftüoğlu, G. İ., (2011). Ormana Dayalı Sektörlerin Dış Ticarette Rekabet Gücü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • TOBB (2015). “Türkiye Orman Ürünleri Sektör Meclisi Raporu, https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2015/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20ORMAN%20%C3%9CR%C3%9CNLER%C4%B0%20SEKT%C3%96R%20MECL%C4%B0S%C4%B0%20RAPORU%202015.pdf (21.09.2018 Tarihinde Erişildi)Ricardo, D. (1815). An Essay on the Effects of a Low Price of Corn on the Profits of Stock etc. In P. Sraffa, ed., Works & Correspondence of DavidRicardo, Vol. IV. Cambridge: Cambridge University Press, 1951
 • Rivlin, P. (2000). TradePotential in theMiddle East: Some Optimistic Findings, Middle East Review of International Affairs, 4(1). 60. 56-66.
 • Seymen, D. (2009). Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Rekabet Gücü, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir
 • Teder, M. & Sirgmets, R. (2012). “Competitiveness of the Estonian timber products and comparison with Scandinavian and Baltic countries”. Scandinavian Forest Economics No. 44, 2012
 • Yıldırım, İ. (2006). Orman Endüstrisine Ait Bazı Ürün Gruplarının Avrupa Birliği Sürecinde Rekabet Edebilirliğinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Yıldırım İ. Alevli C. Akyüz K.C. (2016)” Odun Esaslı Levha Sektörünün Dış Ticaret Analizi ve Tahmini” Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016, 16 (2): 370-382

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF INDUSTRIAL WOOD AND WOOD PRODUCTS SECTOR: THE CASE OF TURKEY

Yıl 2019, Cilt 15, Sayı 1, 15 - 32, 04.09.2019

Öz

This study describes the international competitiveness of industrial wood and wood products sector in Turkey by using comparative advantage indices analysis. Turkey's international competitiveness in wood and wood products has been analyzed in terms of 14 items by 2008-2017 period. Balassa Index (BI), Vollrath Index (VI), Relative Export Advantage Index (RXA), Relative Import Influence Index (RMP), Relative Commercial Advantage Index (RTA), Export Specialization Index (ES) and Relative Competitive Advantage Index (RC ) were used in the analyzes. In addition, the Grubel Lloyd Index was used to measure the intensity of intra-industry trade in these products.

 

Depending on the results of the analysis, it is seen that intra-industry trade is intense in the products coded as GTİP 4408, 4409, 4410, 4411, 4413, 4414, 4418 and 4421 and that we have a strong competitive advantage in 4413 and 4411 products, weak competitive advantage in 4415 and 4410 products according to Balassa and Vollrath indices. In the other ten product groups, we have a competitive disadvantage. In addition, different dimensions of the competitiveness were analyzed and reported in the text by using different indices in the analysis section. 

Kaynakça

 • AKMİB (2018).” Mobilya, Kâğıt Ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Rakamları Değerlendirmesi”, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, http://www.akib.org.tr/files/downloads/ArastirmaRaporlari/Agac/MAYIS%20AYI%202018%20RAPORU.PDF
 • Akyüz, K.C., Aydın, A.S. Yıldırım, İ. (2011). “Orman Ürünleri İhracatının Çekim Modeli İle İncelenmesi”, Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2012, 12 (1): 8-19
 • Alevli, C., Yıldırım, İ. (2016). "Türkiye'deki Bazı Orman Ürünleri Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Analizi", Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Cilt.12, No.1, s.83-95,
 • Altay, B. Gürpınar, K. (2008). “Acıklanmıs Karsılastırmalı Üstünlükler ve Bazı Rekabet Gücü Endeksleri: Türk Mobilya Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.X ,S I,
 • Balassa, Bela, (1965), “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage”, The Manchester School of Economic and Social Studies, Vol:33, No:2.
 • Bashimov G. (2018). “Ağaç ve Ağaç Mamulleri Endüstrisinin İhracat Performansının İncelenmesi: Nordik Ülkeleri Örneği” Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1 (Sf. 189-204)
 • Beningo, Steven, (2005). “Trade and Transportation Between the United States and China,and Between the United States and India”, 2005 Conference of the Society of Government Economists, Washington.
 • Bernhofen, Daniel M., and John C. Brown (2005). "An Empirical Assessment of the Comparative Advantage Gains from Trade: Evidence from Japan," American Economic Review, 95 (2005), 208-225.
 • Bobirca A. Gabriel P.M., (2007). “Corporate Governance: a South-Eastern European Perspective”, MPRA, Paper No. 3272, Posted 18. May 2007
 • Coxhead, Ian, (2007), “A New Resource Curse? Impacts of China’s Boom on Comparative Advantage and Resource Dependence in Southeast Asia”, World Development, Vol:35, No:7.
 • Lederman, N.G., Lederman, J.S., Kim, B.S., & Ko, E.K. (2006). Project ICAN: A program to enhance teachers’ and students’ understandings of nature of science and scientific inquiry. A paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, San Francisco, CA.
 • Dayanıklıoğlu, S. (2017). “Levha Sektör Değerlendirme Raporu” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Orman Ürünleri Meclisi, Yonga Levhacılar Derneği, https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2015/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20ORMAN%20%C3%9CR%C3%9CNLER%C4%B0%20SEKT%C3%96R%20MECL%C4%B0S%C4%B0%20RAPORU%202015.pdf
 • Dieter, M.; Englert, H., (2007). Competitiveness in the Global Forest Industry Sector: an Empirical Study with Special Emphasis on Germany. European Journal of Forest Research, 126 (3): 401-412. http://dx.doi.org/10.1007/s10342-006-0159-x
 • Ekti E. (2013). Endüstriyel Orman Ürünleri Sektörel Raporlar Serisi IV, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Düzce,
 • Erkan B. (2012), “Ülkelerin Karşılaştırmalı İhracat Performanslarının Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Katsayılarıyla Belirlenmesi: Türkiye-Suriye Örneği” ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15
 • Faustino, H. (2008). Intra-Industry Tradeand Revealed Comparative Advantage: An Inverted-U Relationship, SOCIUS Working Paper. No:03. 7. 1- 13.
 • Grubel, H. G.; Lloyd, P. J., (1975). Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products. The Economic Journal, 85 (339): 646. http://dx.doi.org/10.2307/2230917
 • Gürpınar, K. Barca M, (2007). “Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri” Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi. EKİM 2007, 2(2), 41-61
 • Hinloopen, Jeroen, (2001). “On the empirical distribution of the Balassa Index”, Review of World Economics, Vol:137, No:1.
 • Kara, O. Erkan, B. (2012). Türkiye’nin Emek Yoğun Mal İhracatındaki Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Yıl:7, Sayı:1.
 • Kara O. Erkan B. (2016). “Demir-Çelik Endüstrisinde Verimlilik ve Karşılaştırmalı Üstünlük İlişkisi, Türkiye Ekonomi Kurumu 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2016 Bodrum, Muğla,
 • Koç K.H., Dilik T. Kurtoğlu A. (2017). “Türkiye Orman Ürünleri Endüstrisine Stratejik Bir Bakış” Türkiye Ormancılar Derneği, IV.Ulusal Ormancılık Kongresi I. CİLT, Antalya
 • Küçükkiremitçi, O. (2006). Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Performansının Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi (1995-2005 Dönemi), Sunum: T.C. İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, Malatya
 • Lundmark, R. (2010). European trade in forest products and fuels. Journal of Forest Economics,16, 235-251.
 • Müftüoğlu, G. İ., (2011). Ormana Dayalı Sektörlerin Dış Ticarette Rekabet Gücü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • TOBB (2015). “Türkiye Orman Ürünleri Sektör Meclisi Raporu, https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2015/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20ORMAN%20%C3%9CR%C3%9CNLER%C4%B0%20SEKT%C3%96R%20MECL%C4%B0S%C4%B0%20RAPORU%202015.pdf (21.09.2018 Tarihinde Erişildi)Ricardo, D. (1815). An Essay on the Effects of a Low Price of Corn on the Profits of Stock etc. In P. Sraffa, ed., Works & Correspondence of DavidRicardo, Vol. IV. Cambridge: Cambridge University Press, 1951
 • Rivlin, P. (2000). TradePotential in theMiddle East: Some Optimistic Findings, Middle East Review of International Affairs, 4(1). 60. 56-66.
 • Seymen, D. (2009). Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Rekabet Gücü, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir
 • Teder, M. & Sirgmets, R. (2012). “Competitiveness of the Estonian timber products and comparison with Scandinavian and Baltic countries”. Scandinavian Forest Economics No. 44, 2012
 • Yıldırım, İ. (2006). Orman Endüstrisine Ait Bazı Ürün Gruplarının Avrupa Birliği Sürecinde Rekabet Edebilirliğinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Yıldırım İ. Alevli C. Akyüz K.C. (2016)” Odun Esaslı Levha Sektörünün Dış Ticaret Analizi ve Tahmini” Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016, 16 (2): 370-382

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz KARA (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0002-8934-5608
Türkiye


Özkan ŞAHİN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0001-5341-1274
Türkiye


İlter BEKAR Bu kişi benim
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-7803-7661
Türkiye


Bekir KAYACAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ
0000-0002-6569-8054
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

MLA Kara, O. , Şahin, Ö. , Bekar, İ. , Kayacan, B. "ENDÜSTRİYEL AĞAÇ VE AHŞAP ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 15 (2019 ): 15-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/49560/503769>

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553