Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KARGO ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ : SİVAS ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt 15, Sayı 2, 235 - 247, 30.10.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, kargo şirketi seçimine etki eden faktörleri ölçmeye yarayan bir ölçeğin geliştirilmesidir. 62 maddeden oluşan 5’li Likert tipindeki taslak ölçek için verilere yapısal eşitlik modellemesi altında doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeksleri, model ile veri arasındaki uyumun varlığını göstermiş ve 12 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile uyumun varlığı, yapı geçerliliğinin de varlığını göstermiş ve ayrıca ölçeğin kapsam geçerliliğinin sağlanması için de ankette oluşturulmuş olan maddeler konunun uzmanlarına incelettirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığını ve güvenirliğini incelemeye yönelik elde edilen güvenilirlik katsayısına göre ölçeğin (Cronbach α=0,988), yüksek güvenilirlikte olduğu belirlenmiştir.  Elde edilen sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur. Veriler yüz yüze anket yöntemiyle Sivas’ta yaşayan ve kargo şirketlerinden hizmet olan 291 kişiden elde edilmiştir.

Kaynakça

 • Atmaca, H.E. ve Turğut, D. (2015) “Kargo Şirketi Seçimine Yönelik Kriterlerin Belirlenmesinde Türkiye Genelinde Bir Saha Araştırması”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(2):65-79.
 • Bircan, H. ve Bardakçı, S. (2017) “İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(4), 939-956.
 • Burcu, G. (2018) Kargo Sektöründe Kariyer Planlamasının Çalışan Bireyler Üzerindeki Etkisi: Özel Kargo Firmaları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Büyükkeklik, A., Özoğlu, B. ve Bülbül, H. (2014) “Kargo Hizmet Sağlayıcılarında Kalitenin Tüketici Davranışına Etkisi: Bireysel Tüketici Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, ss. 33-43.
 • Çapık, C. (2014) “Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3):196-205.
 • Dede, Y. ve Yaman, S. (2008) “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(1): 19-37.
 • Deniz, A. ve Gödekmerdan, L. (2011) “Müşterilerin Kargo Firmalarının Sunduğu Hizmetlere Yönelik Tutum ve Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2): 379-396.
 • Durmaz, Y. (2010) Lojistik Ulaştırma Faaliyetlerindeki Hizmet Kalitesinin Müşteri Değeri Yaratmadaki Rolü: Kütahya Yurt İçi Kargo Şirketinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Doğan, N., Soysal, S., Karaman, H.. (2018) Aynı Örnekleme Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Uygulanabilir mi?. Pegem Atıf İndeksi, North America.
 • Dorfman, M. (2002) Introductionto Risk Management andInsurance, (Seventhedition). New Jersey: PrenticeHall.
 • Karagöz, Y. (2016) SPSS 23 ve Amos 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karagöz, Y., Bardakçı, S., Demir, B., Arslan, R. ve Yemez, İ. (2016) “İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi”, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2): 39-55.
 • Nakip, M. (2006) Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS) Destekli Uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Noyan, F. (2009) Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik Modellerinin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulaması, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdamar, K. (2010) Paket Programları İle İstatiksel Veri Analizi 2. Ankara: Kaan Kitabevi.
 • Özgül, E., Börühan, G. ve Tek, Ö.B. (2017) “Özel Alışveriş Sitelerinde Siparişlerin Yerine Getirilmesinde Lojistik Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 4, Yıl: 2017, Sayfa: 629-664.
 • Schumacker, R. E. (2006) “Conducting specification searches with amos. structural equation modeling”, A Multidisciplinary Journal, 13 (1), 118-129.
 • Songur, G. (2016) Kargo Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Ve Kurumsal Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi: Konya İli’nde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Tavşancıl, E. (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2010) Tutulumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. (4. Baskı). Ankara: Nobel Basım Yayın.
 • Tezbaşaran, A. A. (1996) Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tosun, C. (2013) “Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Kimya Algı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 7(1): 142-165.
 • Uzuner, V. (2015) Evaluation Of Measured Service Quality In The Scope Of Customer Relationshıp Management: A Cargo Company Review. Thesis For The Degree Of Master Of Business Administration, Okan University, Institute Of Social Sciences, Istanbul.
 • Ünal, A. ve Yücel, M. (2014) “Kargo Hizmetlerinin Pazarlanmasında Tüketici tercihlerini Etkileyen Faktörler: Malatya’da Bir Alan Çalışması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, ss. 119-133.
 • http://www.globalkargo.com/kargo-tasimaciligi.aspx
 • http://www.arascargo.com

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yalçın KARAGÖZ Bu kişi benim
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
Türkiye


Hakan Tahiri MUTLU> (Sorumlu Yazar)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
0000-0002-8964-2696
Türkiye


Saniye SAĞIR>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Türkiye


Mümine CELİL Bu kişi benim
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karagöz, Y. , Mutlu, H. T. , Sağır, S. & Celil, M. (2019). KARGO ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ : SİVAS ÖRNEĞİ . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 15 (2) , 235-247 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/49561/570900

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553