Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ, ENFLASYON VE ÜCRET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SEÇİLİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 2, 461 - 473, 31.12.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı enflasyon ve ücret düzeyinin işgücü verimliliği ile olan ilişkisini belirlemektir. Çalışmada seçilmiş gelişmekte olan ülkelere (Güney Afrika, Polonya, Şili, Tayland, Türkiye, Malezya Çin, Endenozya, Filipinler ve Hindistan)ait 1995-2018 dönemini kapsayan yıllık işgücü verimliliği, enflasyon ve ücret düzeyi değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmanın yöntemi olarak ikinci nesil panel eşbütünleşme testi olan Westerlund (2007) eşbütünleşme analizi ve Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen panel nedensellik analizleri kullanılmıştır. Çalışmanın analiz sonuçlarına bağlı olarak işgücü verimliliği, enflasyon ve ücret değişkenleri arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisinin, ele alınan dönem ve ülke grubu özelinde, olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Dumitrescu ve Hurlin nedensellik testleri sonucunda ücretlerden işgücü verimliliğine doğru ve enflasyondan ücretlere doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Andres J., Hernando I. (1997). "Does Inflation Harm Economic Growth? Evidence for The OECD Countries", NBER Working Paper 6062, June 1997. 4W.
 • Bozoklu, Ş., & Yılancı, V. (2013). “Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Analiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (2), 161-187
 • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). “The Lagrange Multiplier Test and İts Applications to Model Specification in Econometrics”, The Review of Economic Studies, 47 (1), 239- 253.
 • Canning, D., & Pedroni P. (2008). Infrastructure, long-run economic growth and causality tests for cointegrated panels. The Manchester Scholl. 76(5):504-527
 • Clark, P. (1982), “Inflation and the productivity decline”. The American Economic Review, 72(2), 149-154.
 • Doms, M., Dimothy D., Kenneth R. T.(1997), “Workers, Wages and Technology,” Quarterly Journal of Economics 112(1), 253-290.
 • Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C., (2012). “Testing for Granger noncausality in heterogeneous panels”, Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Emirmahmutoğlu, F., & Köse, N. (2011). Testing for granger causality in heterogeneous mixed panels. Economic Modelling, 28, 870-876
 • Eryılmaz, F., & Bakır, H. (2018), “Real wages, inflation and labor productivity: An evaluation within Turkish context”, Hitit University Journal of Social Sciences Institute, 11(3), 1946-1959.
 • Gordon, R. J., (1987). “Productivity, Wages, and Prices Inside and Outside of Manufacturing in the U.S., Japan, and Europe,” European Economic Review, 31(3), 685-739.
 • Gregorio J. D. (1992). "The Effects of Inflation on Economic Growth", European Economic Review,36 ,.417 -425.
 • Hondroyiannis, G., & Papapetrou, E. (1997). “Seasonality Cointegration and The Inflation, Productivity and Wage GrowthRelationship in Greece”, Social Science Journal, 34, 235-247.
 • Im, K. S., Pesaran, M. H., Shin, Y. (2003). “Testing for unit roots in heterogeneous panels”, Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
 • Islam, R., Kinyondo, A., Nganga, J.(2015). “Real Wages and Labour Productivity in Tanzania: How do They Link”. Journal of African Studiesand Development, 7(3),81-98.
 • Kamacı, A. (2016). “Seçilmiş OECD Ülkelerinde Reel Ücret, Enflasyon ve Reel Faizlerin İşgücü Verimliliği Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi , 7(14).
 • Karaçor, Z., Özmen, İ., Yorgancılar, F.N. (2013), “Causal Relationship Between Unemployment, Inflation and The Minimum Wage: Case of Turkey (1987-2010)”, The 2nd Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2013, 06-07 December 2013, ISBN 978-80-905442-2-2, Article no: MAC201312014.
 • Kök, R., Ekinci, R., Yalçınkaya, A. E. A. (2017). “Ülke riski bileşenlerinin reel sektör üzerindeki etkisi: Azerbaycan-Kazakistan- Rusya ve Türkiye örneği”, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 83, 281-302.
 • Kumar, S., Webber, D. J., Perry, Geoff (2012). “Real wages, inflation and labour productivity in Australia”. Applied Economics, 44(23), 2945-2954.
 • Levin, A., Lin C.F. (1992). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finitesample properties. Discussion paper: 92-93. University of California at San Diego.
 • Narayan, P., & Smyth, R. (2009), “The effect of inflation and real wages on productivity: New evidence from a panel of G7 countries”. Applied Economics, 41: 10, 1285-1291.
 • Pazarlıoğlu, M., & Çevik, E. (2007). “Verimlilik, Ücretler ve İşsizlik Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği”. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (2) , 1-17.
 • Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1999). “An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis”. Econometrics and Economic Theory in the 20th Century. The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Ch. 11. Cambridge: Cambridge University Press
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, http://ftp.iza.org/dp1240.
 • Pesaran, M. H. (2006), “Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with A Multifactor Error Structure”, Econometrica, 74 (4), 967-1012.
 • Pesaran, M. H. (2007). “A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Strauss, J., Wohar, M. (2004). The linkage between prices, wages and labour productivity: Apanel study of manufacturing industries. Southern Economic Journal, 70, 920–941. doi:10.2307/4135280
 • Taymaz E., Voyvoda, E., Yilmaz, K. (2010). Transition to democracy, real wages and productivity: Evidence from the Turkish manufacturing industry. DIME Workshop on Firm Selection and Country Competitiveness, Nice Côte d’Azur
 • Terzi, H., & Otlular, S. (2006). Enflasyon-Büyüme Sürecinde Sabit Sermaye Yatırımları, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (1).
 • Tsionas, E. (2003). “Inflation and productivity: Emprical evidence from Europe”. Review of international economics, 11(1), 114-129.
 • Tsoku, J. T., Matarise, F. (2014). “An Analysis of the Relationshipbetween Remuneration (Real Wage) and Labour Productivity in SouthAfrica”. Journal of Educational and Social Research, MCSER Publishing, Rome-Italy, 4 (6).
 • Volgy, T. J., Schwarz, J. E., Imwalle, L. E. (1996). “In Search ofEconomic Well-Being: Worker Power and the Effects of Productivity,Inflation, Unemployment and Global Trade on Wages in Ten WealthyCountries”. American Journal of Political Science, 40 (4), 1233-1252.
 • Wakeford, J. (2004). The productivity-wage relationship in South Africa: An empirical investigation. Development Southern Africa, 21, 109–132.
 • Westerlund, J. (2007). “Testing for error correction in panel data”, Oxford Bulletin Of Economics And Statistics, 69 (6), 709-748

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz KARA (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0002-8934-5608
Türkiye


Zafer KANBEROĞLU
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye


Ahmet OĞUZ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 2

Kaynak Göster

MLA Kara, O. , Kanberoğlu, Z. , Oğuz, A. "İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ, ENFLASYON VE ÜCRET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SEÇİLİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ" . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 16 (2020 ): 461-473 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/57633/656509>

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553