Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 100 - 123 2020-04-12

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS VE MINT ÜLKELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Hasan DİNÇER [1] , Hüsne KARAKUŞ [2]


Bu çalışmada yenilenebilir enerji kullanımının sürdürülebilir ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu bağlamda, BRICS ve MINT ülkelerine ait 1990-2015 dönem aralığındaki yıllık veriler inceleme kapsamına alınmıştır. Çalışmanın analiz sürecinde Engle Granger eşbütünleşme ve Toda Yamamoto nedensellik analizi yöntemlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, BRICS ülkeleri olan Rusya, Çin ve Güney Afrika’da ve MINT ülkelerinden olan Endonezya’da yenilenebilir enerjiler ile ekonomik kalkınma arasında uzun vadeli bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Belirtilen hususlara ek olarak, Toda Yamamoto nedensellik analiz sonuçlarına göre, Brezilya ve Çin’de yenilenebilir enerjilerin sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en önemli nedenlerinden biri olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, diğer ülkelerde bu ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için, yenilenebilir enerji kullanımının BRICS ülkeleri için daha önemli olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, BRICS ülkelerinin yenilenebilir enerji yatırımlarına daha fazla önem vermesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için, devletlerin vergi indirimi ve lokasyon temini gibi hususlar ile yenilenebilir enerji yatırımcılarının ilgisini çekmesi gerekmektedir. Bu durum belirtilen bu ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ciddi anlamda katkı sağlayacaktır.
Yenilenebilir Enerji, Ekonomik Kalkınma, Engle Granger, Toda Yamamoto
 • Ahmed, Mun Mun - Koji, Shimada. “The Effect of Renewable Energy Consumption on Sustainable Economic Development: Evidence from Emerging and Developing Economies”. Energies 12/15 (2019), 2954.
 • Akın, Faruk. “MINT Ekonomilerinin Makroekonomik Performansı ve Sigortacılık Sektörünün Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme”. Maliye ve Finans Yazıları 110 (2018), 71-94.
 • Al, İbrahim. “Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi: Türkiye İçin Bir Endeks Önerisi”. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12/1 (2019), 112-124.
 • Alataş, Sedat. Ekonomik Kalkınmayı Belirleyen Faktörler: Ampirik Bir Analiz. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 • Altiner, Ali. “MINT Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10/2 (2019), 369-378.
 • Alvarado, Rafael vd. “Urban concentration, non-renewable energy consumption, and output: do levels of economic development matter?”. Environmental Science and Pollution Research 27/3 (2020), 2760-2772.
 • Baloch, Muhammad Awais vd. “Effect of natural resources, renewable energy and economic development on CO2 emissions in BRICS countries”. Science of the Total Environment 678 (2019), 632-638.
 • Bozma, Gürkan vd. “Brıcs ve Mınt Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi İlişkisi”. Igdir University Journal Of Social Sciences (2018), 15.
 • Çıtak, Emre - Kılınç Pala - Pınar Buket. “Yenilenebilir Enerjinin Enerji Güvenliğine Etkisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (2016), 79-102.
 • Dai, Hancheng vd. “Green Growth: The Economic Impacts of Large-Scale Renewable Energy Development in China”. Applied Energy 162 (2016), 435-449.
 • Dinçer, Hasan vd. “Identifying Causality Relationship Between Energy Consumption and Economic Growth in Developed Countries". International Business and Accounting Research Journal 1/2 (2017), 71-81.
 • Dinçer, Hasan vd. A Strategic Approach to Reduce Energy Imports of E7 Countries: Use of Renewable Energy. Handbook of Research on Economic and Political Implications of Green Trading and Energy Use. IGI Global (2019) 18-38.
 • Doğanay, Hayati - Coşkun, Ogün. “Enerji Kaynakları”. Pegem Atıf İndeksi (2017), 1-328.
 • Eren, Baris Memduh vd. “The Impact of Financial Development and Economic Growth on Renewable Energy Consumption: Empirical Analysis of India”. Science of the Total Environment 663 (2019), 189-197.
 • Ergün, Turan - Çobanoğlu, Nesrin. “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Etiği”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3/1 (2017).
 • Inglesi-Lotz, Roula. “The Impact of Renewable Energy Consumption to Economic Growth: A Panel Data Application". Energy Economics 53 (2016), 58-63.
 • Karaca, Özgecan. İstanbulda Mevcut Bir Büro Yapısının Enerji Etkin Yenilenmesi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 • Kayın, Özgür. Binalarda Enerji Modellemesi, Enerji Performans Analizi ve Yenilenebilir Enerji Kullanımının Çevre Dostu Yeşil Bina Uygulama Örneği Kapsamında Değerlendirilmesi. Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • Khoshnevis Yazdi, vd. “The Globalization, Financial Development, Renewable Energy, and Economic Growth". Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 12/8 (2017), 707-714.
 • Kutan, Ali vd. “Financing Renewable Energy Projects in Major Emerging Market Economies: Evidence in the Perspective of Sustainable Economic Development”. Emerging Markets Finance and Trade 54/8 (2018), 1761-1777.
 • Li, Jingjing vd. “Forecasting Crude Oil Price with Multilingual Search Engine Data". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (2020), 124178.
 • Liu, Wenling. "Is Renewable Energy Effective in Promoting Local Economic Development? The Case of China". Journal of Renewable and Sustainable Energy 8/2 (2016), 025903.
 • Nayyar, Deepak. “BRICS, Developing Countries and Global Governance”. Third World Quarterly 37/4 (2016), 575-591.
 • Oji, Chijioke vd. “Financing Renewable Energy Projects for Sustainable Economic Development in Africa". Energy Procedia 93 (2016), 113-119.
 • Paramati, Sudharshan Reddy vd. “Environmental Challenges and Sustainable Economic Development in the People’s Republic of China: The Role of Renewable Energy across Provinces”, (2019).
 • Paramati, Sudharshan vd. “Dynamics of Renewable Energy Consumption and Economic Activities Across the Agriculture, Industry, and Service Sectors: Evidence in the Perspective of Sustainable Development". Environmental Science and Pollution Research 25/2 (2018), 1375-1387.
 • Razmi, Seyedeh Fatemeh vd. “The Relationship of Renewable Energy Consumption to Stock Market Development and Economic Growth in Iran”. Renewable Energy 145 (2020), 2019-2024.
 • Riti, Joshua Sunday vd. “Does Renewable Energy Ensure Environmental Quality in Favour of Economic Growth? Empirical Evidence from China’s Renewable Development”. Quality & Quantity 52/5 (2018), 2007-2030.
 • Sankaran, Arumugan vd. “Estimating the Causal Relationship Between Electricity Consumption and Industrial Output: ARDL Bounds and Toda-Yamamoto Approaches for Ten Late Industrialized Countries". Heliyon 5.6 (2019), e01904.
 • Scherer, Laura vd. “BRIC and MINT Countries’ Environmental Impacts Rising Despite Alleviative Consumption Patterns". Science of the Total Environment 665 (2019), 52-60.
 • Singh, Nadia vd. “Renewable Energy Development as a Driver of Economic Growth: Evidence from Multivariate Panel Data Analysis”. Sustainability 11.8 (2019), 2418.
 • Soukiazis, Elias vd. “The Interconnections Between Renewable Energy, Economic Development and Environmental Pollution: A Simultaneous Equation System Approach”. The Energy Journal 40/4 (2019).
 • Şaşmaz, Mahmut Ünsal vd. “Ekonomik Kalkınmanın Belirleyicilerinin Değerlendirilmesi: Ekonomik Faktörler”. International Journal of Public Finance 3/2 (2018), 249-268.
 • Şerbetçi, Ahmet - Yardımcıoğlu, Mahmut. “Yükselen Piyasa Ekonomileri ve BRICS, MIST, Kırılgan Beşli Ülke Gruplarının Değerlendirilmesi”. Journal of Social and Humanities Sciences Research 4/2 (2017), 105-122.
 • Vasylieva, Tetyana vd. “Sustainable Economic Development and Greenhouse Gas Emissions: The Dynamic Impact of Renewable Energy Consumption, GDP, and Corruption". Energies 12/17 (2019), 3289.
 • Wang, Zhaohua vd. “Renewable Energy Consumption, Economic Growth and Human Development Index in Pakistan: Evidence Form Simultaneous Equation Model". Journal of Cleaner Production 184 (2018), 1081-1090.
 • Zafar, Muhammad Wasif vd. “From Nonrenewable to Renewable Energy and its Impact on Economic Growth: The Role of Research & Development Expenditures in Asia-Pacific Economic Cooperation Countries". Journal of Cleaner Production 212 (2019), 1166-1178.
Birincil Dil tr
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8072-031X
Yazar: Hasan DİNÇER
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1354-9580
Yazar: Hüsne KARAKUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Nisan 2020

ISNAD Dinçer, Hasan , Karakuş, Hüsne . "YENİLENEBİLİR ENERJİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS VE MINT ÜLKELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 / 1 (Nisan 2020): 100-123 .