Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 23 - 33 2021-04-29

EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
PROFESSIONAL BELONGING LEVELS OF MIDWIFERY DEPARTMENT FINAL-YEAR STUDENTS AND AFFECTING FACTORS: A CROSS-SECTIONAL STUDY

Sibel OCAK AKTÜRK [1] , Tuba KIZILKAYA [2] , Melike ÇELİK [3] , Tülay YILMAZ [4]


Amaç: Bu çalışmanın amacı ebelik bölümü son sınıf öğrencilerinin mesleki aidiyet düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
Yöntem: Çalışma İstanbul ilindeki üniversitelerin Ebelik Bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri ile yapıldı. Veriler, meslekle ilgili bazı duygu, düşünce ve seçimlerin sorulduğu “Soru Formu” ve aidiyet düzeyinin belirlenmesi için kullanılan “Ebelik Aidiyet Ölçeği” nin yer aldığı çevrimiçi bir anket ile 5 Ağustos- 15 Eylül 2020 tarihleri arasında toplandı. Sürekli veriler ortalama, standart sapma ve ortanca ile; kategorik veriler ise, frekans ve yüzde olarak sunuldu. Veri setinin normal dağılıma uygunluk durumu Kolmogorov Smirnov Testi ile değerlendirildi. Bağımlı değişken olan Ebelik Aidiyet Ölçek puanı ile bağımsız değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann Withney-U Testi ve Kruskal-Wallis Testi kullanıldı. Anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Araştırma anketlerini 172 öğrenci tamamladı. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.70±1.36 (min:19 -max:33), Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 2.94±0.35 (min:2.00-max:3.87) idi. Ebelik Aidiyet Ölçeği puan ortanca değeri 99 (min: 24 - max: 110) olarak bulundu. Çalışmak istediği alanla ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünen, mesleğini severek yapacağına inanan ve mezuniyet sonrası meslekten ayrılmayı düşünmeyen öğrencilerin ebelik aidiyet düzeyi puan ortancalarının daha yüksek olduğu belirlendi (sırasıyla; p<0.001; p<0.001; p<0.001).
Sonuç: Bulgular öğrencilerin aidiyet duygusunun üst sınıra yakın olduğunu ve aidiyet düzeyi ile bazı mesleki duygu, düşünce ve seçimlerinin arasında ilişki olduğunu göstermektedir. 

Aim:The aim of this study was to determine the professional belonging levels of final-year midwifery university students and the influencing factors.
Methods:The study was conducted with final-year students studying at Midwifery Departments of different universities in Istanbul. The data were collected between August 5- September 15, 2020 by using an online questionnaire that includes a "Question Form" asking emotions, thoughts and choices about the profession and the "Midwifery Belonging Scale" examining the belonging levels. Continuous data were presented as mean, standard deviation and median; categorical data were presented as frequency and percentage.. Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of data. Mann Withney-U and Kruskal-Wallis tests were used to compare the midwifery belonging scale score of independent variables. P values less than 0.05 were considered significant.
Results:172 students completed the study. The average age of the students was 21.70±1.36 (min: 19-max:33), mean weighted grade point average was 2.94±0.35 (min: 2.00-max:3.87). Median score of Midwifery Belonging Scale was 99 (min:24-max:110). The median scores of Midwifery Belonging Scale were found to be higher in students who think that they have sufficient knowledge about the field they want to work, is believing that she can do her profession with love, and those who do not intend to leave the profession after graduation (respectively; p<0.001; p<0.001; p<0.001).
Conclusion:Our findings showed that level of belonging of the midwifery students is close to the upper limit and there is a relationship between their level of belonging and some professional feelings, thoughts and choices.

 • Akça E ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Sosyal Zeka Düzeyleri ile Meslek Algıları Arasındaki İlişki. Cukurova Medical Journal, 2019;44(2):621-31.
 • Arslan H ve ark. Ebeliğin Doğası ve Doğum Şekli Üzerine Etkisi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2008;1(2):54-9.
 • Ashktorab T et al. Factors Affecting the Belongingness Sense of Undergraduate Nursing Students Towards Clinical Setting: A qualitative Study. Journal of Caring Sciences, 2017;6(3):221.
 • Ay F ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Meslek Algıları ve Kariyer Planlarını Etkileyen Faktörler. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018; 7(2):74-82.
 • Baskaya Y et al. How Much Do I Belong To My Profession? A Scale Development Study: Midwifery Belonging Scale. Health Care for Women International. 2020:41(8):883-98
 • Başkaya Y. Türkiye'deki Ebelerin Mesleki Aidiyeti ve Tükenmişlik Düzeyleriyle İlişkisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2018 (Yayınlanmış Doktora Tezi).
 • Cullen D et al. Young Student's Motivations to Choose An Undergraduate Midwifery Program. Women and Birth, 2016;29(3):234-9.
 • Dabirifard M et al. Evaluation Level of Clinical Belongingness in Bachelor Nursing Students. Education Strategies in Medical Sciences. 2016;9(1):90-6.
 • Duru E. Genel Aidiyet Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015;5(44):37-47.
 • Evans J et al. The Future in Their Hands: Graduating Student Midwives’ Plans, Job Satisfaction and the Desire to Work in Midwifery Continuity of Care. Women and Birth, 2020;33(1):e59-e66.
 • Gaskin IM. İna May’in Doğum Meselesi, Bir Ebenin Manifestosu [Birth Matters—A Midwife’s Manifesta](Fatma Deniz Sayıner, ed.). Ankara: Akademisyen Kitabevi. 2018.
 • Hill, D. L. Sense of Belonging as Connectedness, American Indian Worldview, and Mental Health. Arc. Pscyhiatric Nursing, 2006;20(5): 210-6.
 • İlhan S. Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015:(21):314-28
 • Keskin R, Pakdemirli MN. Mesleki Aidiyet Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme, Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of International Social Research, 2016;9(43):2580-7
 • Lee RM, Robbins SB. The Relationship Between Social Connectedness and Anxiety, Self-Esteem, and Social Identity. Journal of Counselling Psychology, 1998; 45(3): 338-45.
 • Levett-Jones T, Lathlean J. Belongingness: A Prerequisite for Nursing Students’ Clinical Learning. Nurse Education İn Practice, 2008;8(2):103-11.
 • Liljedahl M et al. To Belong or Not to Belong: Nursing Students’ Interactions with Clinical Learning Environments–An Observational Study. BMC medical education, 2016;16(1):197.
 • McKenna L et al. Undergraduate Midwifery Students' Sense of Belongingness in Clinical Practice. Nurse Education Today, 2013;33(8):880-3.
 • Özdevecioğlu M, Aktaş Aga. Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007;(28):1-20
 • Peter MZ et al. Belonging: Concept, Meaning, and Commitment. US-China Education Review. 2015;5(2):95-101.
 • Radford DR, Hellyer P. Belongingness in Undergraduate Dental Education. British Dental Journal, 2016;220(10):539-43.
 • Saadatbakht M et al. The Effectiveness of Group Counseling with Emphasis on Communication Skills on Midwifery Students’ Sense of Belonging in Clinical Settings. Strides in Development of Medical Education. 2019;16(1):2-7
 • Skinner E et al. Engagement and Disaffection in The Classroom: Part of a Larger Motivational Dynamic? Journal of educational psychology, 2008;100(4):765.
 • St-Amand J et al. Sense of Belonging at School: Defining Attributes, Determinants, and Sustaining Strategies. iafor Journal of Education, 2017;5(2):105-19.
 • Tella A et al. Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research Libraries in Oyo State, Nigeria. Library philosophy and practice, 2007;9(2):13.
 • Toker E ve ark. Bir Hastanede çalışan ebelerin mesleki örgütlenme durumu, i̇ş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi. Sağlık ve Toplum. 2020;20(1):88-97.
 • Vivekananda-Schmidt P, Sandars J. Belongingness and its implications for Undergraduate Health Professions Education: a Scoping Review. Education for Primary Care, 2018;29(5):268-75.
 • Yılmaz T ve ark. Hemşirelerin ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2014;1(3):130-9.
 • Yücel U ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Meslek ile İlgili Görüşlerinin ve Mezuniyet Sonrası Çalışmak İstedikleri Kurumların Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017;6(4):69-76.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3399-2854
Yazar: Sibel OCAK AKTÜRK
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ, EBELİK PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3598-791X
Yazar: Tuba KIZILKAYA
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ, EBELİK PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7311-125X
Yazar: Melike ÇELİK
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ, EBELİK PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3706-3844
Yazar: Tülay YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 11 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { esbder874027, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {23 - 33}, doi = {}, title = {EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Ocak Aktürk, Sibel and Kızılkaya, Tuba and Çelik, Melike and Yılmaz, Tülay} }
APA Ocak Aktürk, S , Kızılkaya, T , Çelik, M , Yılmaz, T . (2021). EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 23-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/62134/874027
MLA Ocak Aktürk, S , Kızılkaya, T , Çelik, M , Yılmaz, T . "EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 23-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/62134/874027>
Chicago Ocak Aktürk, S , Kızılkaya, T , Çelik, M , Yılmaz, T . "EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 23-33
RIS TY - JOUR T1 - EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA AU - Sibel Ocak Aktürk , Tuba Kızılkaya , Melike Çelik , Tülay Yılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 33 VL - 4 IS - 1 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA %A Sibel Ocak Aktürk , Tuba Kızılkaya , Melike Çelik , Tülay Yılmaz %T EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA %D 2021 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Ocak Aktürk, Sibel , Kızılkaya, Tuba , Çelik, Melike , Yılmaz, Tülay . "EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Nisan 2021): 23-33 .
AMA Ocak Aktürk S , Kızılkaya T , Çelik M , Yılmaz T . EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 23-33.
Vancouver Ocak Aktürk S , Kızılkaya T , Çelik M , Yılmaz T . EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 23-33.
IEEE S. Ocak Aktürk , T. Kızılkaya , M. Çelik ve T. Yılmaz , "EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 23-33, Nis. 2021