Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DETERMINATION OF TRADITIONAL APPLICATIONS KNOWN AND USED FOR PREGNANCY

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 111 - 118, 31.12.2021

Öz

Aim: In this study, it was aimed to determine the traditional practices known and used in pregnancy. Methods: This descriptive study consisted of 342 pregnant women who applied to the pregnant policlinic of the university hospital in Mersin province between January and March 2019. The data of the study was obtained through face-to-face interview technique, using the personal information form, which was prepared by the researchers, to identify the characteristics of pregnant women and the traditional practices applied during pregnancy. Results:The averageage of the women included in the study was 28.90 ± 6.04 (min = 19, max = 42), almost half (47.4%) were primary school graduates, more than half (68.1%) were multigravida, 88%, It was determined that 9 of them also received prenatal care. More than half of the pregnant women (54.4%) do not look at beautiful people to make the baby beautiful, 74.3% of them will be a baby if they want to eat dessert, close to half of the pregnant women (% 47,1) It was determined that they have the belief of not cutting hair during pregnancy. It was found that there is a statistically significant difference between the application status of not having a hair cut during pregnancy, looking at beautiful people to be beautiful and the educational status and the number of pregnancies (p <0.05). Conclusion: In our study, the practices that pregnant women know and apply for the baby's gender. It is important that midwives and nurses question traditional practices and beliefs while providing care, and that these practices reveal maternal and infant health.

Kaynakça

 • Aydın S, Oskay Ü. InterculturalNursing in Perinatology. International Journal of Human Sciences 2013;10(1): 1607-19.
 • Çakırer N, Çalıkan ZI. Nevşehir İli Ağılı Köyünde Gebelik, Doğum ve Annelik İle İlgili Geleneksel İnançlar ve Uygulamalar. TAF Prev Med Bull. 2010;9(4):343-8.
 • Çalbayram ÇN ve ark. Kadınların Doğum Öncesi Dönemden Doğum Sonrası Döneme Kadar Geleneksel İnanç ve Uygulamaları. HSP 2019;6(1): 237-46.
 • Çetin H ve ark. Hamilelik, Doğum ve Doğum Sonrası Kadınlara Geleneksel Uygulamalar ve Nedenleri. Health MED 2012;6(7):2395-406.
 • Duran ET, Sevil Ü. Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemde Kültürel Yaklaşım. Seviğ Ü, Tanrıverdi G, editör. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitapevi; 2012. p:325-58.
 • Erbil N, Sağlam G. Hamilelik Sırasında Bebeğin Cinsiyetini Belirleme ve Tahmin Etme İle İlgili Geleneksel İnançlar, Uygulamalar ve Bazı Sosyo-Demografik Özellikler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi2010;7(1):347-59.
 • Işık T ve ark. Traditional Practices for Mothers and Newborns During Pregnancy, Birth and Postpartum Period in Mersin. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010;7(1):71-84.
 • Karabulutlu Ö. Kars İlinde Doğum Sonrası Dönemde Yenidoğan Bakımı İçin Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2014;7(4):295–302.
 • Kaewsarn P et al. Thai Nurses Beliefs About Breastfeeding and Postpartum Practices. J Clinic. Nurs 2003;12: 467
 • Koyun A ve ark. Kadınların Doğum ve Yenidoğan Bakımı ile İlgili Geleneksel İnançlar ve Uygulamalar. Aile ve Toplum 2010; 6:57–64.
 • Liamputtong P et al. Traditional Belief About Pregnancy and Child Birth Among Women from Chiang Mai, Northern Thailand. Midwifery 2005;21(2):139-53.
 • Namakau CM et al. Cultural and Health Beliefs of Pregnant Women in Zambia Regarding Pregnancy and Childbirth. Curations 2015;38(1):1-7: 10-6.
 • Ostle B,Malone LC. Statistics in Research. Ames, Lowa: Lowa State University Press,1988.
 • Özsoy S, Katabi VA. Comparison of Traditional Practices Used in Pregnancy, Laborand The Postpartum Period Among Women in Turkey and Iran. Midwifery2008; 24:291–300.
 • Şahin H ve ark. Gebe Kadınların İnançları: Gıda Seçimi Bebeğin Cinsiyetini ve Fiziksel Özelliklerini Etkiler Mi? Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi 2009;5(19):41-51
 • Şenol V ve ark. Kayseri İlinde Halk Ebeliği ile İlgili Geleneksel Uygulamalar. Klinik Gelişim 2004;17: 47–55
 • Yalçın H. Gebelik, Doğum, Lohusalık ve Bebek Bakımına İlişkin Geleneksel Uygulamalar (Karaman örneği). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012;55:19–31.
 • Yalçın H, Koçak N. Annelere Verilen Eğitimin Geleneksel Uygulamalara Etkisi. Türkiye Klinikleri J GynecolObst 2013;23(1):1-14
 • Zar JH. Biostatisticalanalysis. Second Edition. Prentice-Hall. New Jersey: EnglewoodCliffs, 1984.

GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 111 - 118, 31.12.2021

Öz

Amaç: Bu araştırmada gebelikte bilinen ve kullanılan geleneksel uygulamaları belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmanın örneklemi 0cak-Mart 2019 tarihleri arasında Mersin ilinde bulunan üniversite hastanesinin gebe polikliniğine başvuran 342 gebe oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan gebe kadınların tanıtıcı özellikleri ile gebelikte uygulanan geleneksel uygulamaları belirlemeye yönelik sorulardan oluşan kişisel bilgi formu kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya dahil olan kadınların yaş ortalaması 28.90±6.04 (min=19, max=42), yarısına yakınının (%47.4) ilköğretim mezunu, yarıdan fazlasının (%68.1) multigravida, %88.9’ unun da prenatal bakım aldıkları belirlenmiştir.Gebelerin yarısından fazlasının (%54.4) bebek güzel olsun diye güzel kimselere bakma, %74.3’ü gebe tatlı yemek isterse erkek, ekşi yemek isterse kız bebek olacağını düşünme, gebelerin yarısına yakınının (%47.1) gebelikte saç kestirmeme inancına sahip oldukları saptanmıştır. Gebelikte saç kestirmeme, güzel olsun diye güzel kimselere bakma ile öğrenim durumu ve gebelik sayısı karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır (p<0.05) Sonuç: Araştırmamızda gebelerin bebeğin cinsiyetine ve özelliklerine yönelik geleneksel uygulamaları bildikleri ve uyguladıkları belirlenmiştir. Ebe ve hemşirelerin bakım verirken geleneksel uygulama ve inanışları sorgulaması, bu uygulamaların anne ve bebek sağlığına etkilerini ortaya çıkarması önemlidir.

Kaynakça

 • Aydın S, Oskay Ü. InterculturalNursing in Perinatology. International Journal of Human Sciences 2013;10(1): 1607-19.
 • Çakırer N, Çalıkan ZI. Nevşehir İli Ağılı Köyünde Gebelik, Doğum ve Annelik İle İlgili Geleneksel İnançlar ve Uygulamalar. TAF Prev Med Bull. 2010;9(4):343-8.
 • Çalbayram ÇN ve ark. Kadınların Doğum Öncesi Dönemden Doğum Sonrası Döneme Kadar Geleneksel İnanç ve Uygulamaları. HSP 2019;6(1): 237-46.
 • Çetin H ve ark. Hamilelik, Doğum ve Doğum Sonrası Kadınlara Geleneksel Uygulamalar ve Nedenleri. Health MED 2012;6(7):2395-406.
 • Duran ET, Sevil Ü. Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemde Kültürel Yaklaşım. Seviğ Ü, Tanrıverdi G, editör. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitapevi; 2012. p:325-58.
 • Erbil N, Sağlam G. Hamilelik Sırasında Bebeğin Cinsiyetini Belirleme ve Tahmin Etme İle İlgili Geleneksel İnançlar, Uygulamalar ve Bazı Sosyo-Demografik Özellikler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi2010;7(1):347-59.
 • Işık T ve ark. Traditional Practices for Mothers and Newborns During Pregnancy, Birth and Postpartum Period in Mersin. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010;7(1):71-84.
 • Karabulutlu Ö. Kars İlinde Doğum Sonrası Dönemde Yenidoğan Bakımı İçin Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2014;7(4):295–302.
 • Kaewsarn P et al. Thai Nurses Beliefs About Breastfeeding and Postpartum Practices. J Clinic. Nurs 2003;12: 467
 • Koyun A ve ark. Kadınların Doğum ve Yenidoğan Bakımı ile İlgili Geleneksel İnançlar ve Uygulamalar. Aile ve Toplum 2010; 6:57–64.
 • Liamputtong P et al. Traditional Belief About Pregnancy and Child Birth Among Women from Chiang Mai, Northern Thailand. Midwifery 2005;21(2):139-53.
 • Namakau CM et al. Cultural and Health Beliefs of Pregnant Women in Zambia Regarding Pregnancy and Childbirth. Curations 2015;38(1):1-7: 10-6.
 • Ostle B,Malone LC. Statistics in Research. Ames, Lowa: Lowa State University Press,1988.
 • Özsoy S, Katabi VA. Comparison of Traditional Practices Used in Pregnancy, Laborand The Postpartum Period Among Women in Turkey and Iran. Midwifery2008; 24:291–300.
 • Şahin H ve ark. Gebe Kadınların İnançları: Gıda Seçimi Bebeğin Cinsiyetini ve Fiziksel Özelliklerini Etkiler Mi? Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi 2009;5(19):41-51
 • Şenol V ve ark. Kayseri İlinde Halk Ebeliği ile İlgili Geleneksel Uygulamalar. Klinik Gelişim 2004;17: 47–55
 • Yalçın H. Gebelik, Doğum, Lohusalık ve Bebek Bakımına İlişkin Geleneksel Uygulamalar (Karaman örneği). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012;55:19–31.
 • Yalçın H, Koçak N. Annelere Verilen Eğitimin Geleneksel Uygulamalara Etkisi. Türkiye Klinikleri J GynecolObst 2013;23(1):1-14
 • Zar JH. Biostatisticalanalysis. Second Edition. Prentice-Hall. New Jersey: EnglewoodCliffs, 1984.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuba GÜNER EMÜL (Sorumlu Yazar)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6284-9419
Türkiye


Aysu BULDUM
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2663-3167
Türkiye


Rabiye VURAL Bu kişi benim
MERSIN UNIVERSITY
0000-0003-4003-7732
Türkiye


Gülfiya BEBİTOVA
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1551-9633
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 4 Mart 2021
Kabul Tarihi 8 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { esbder891061, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {111 - 118}, doi = {}, title = {GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Güner Emül, Tuba and Buldum, Aysu and Vural, Rabiye and Bebitova, Gülfiya} }
APA Güner Emül, T. , Buldum, A. , Vural, R. & Bebitova, G. (2021). GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 111-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/64736/891061
MLA Güner Emül, T. , Buldum, A. , Vural, R. , Bebitova, G. "GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 111-118 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/64736/891061>
Chicago Güner Emül, T. , Buldum, A. , Vural, R. , Bebitova, G. "GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 111-118
RIS TY - JOUR T1 - GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ AU - Tuba Güner Emül , Aysu Buldum , Rabiye Vural , Gülfiya Bebitova Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 118 VL - 4 IS - 2 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ %A Tuba Güner Emül , Aysu Buldum , Rabiye Vural , Gülfiya Bebitova %T GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ %D 2021 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Güner Emül, Tuba , Buldum, Aysu , Vural, Rabiye , Bebitova, Gülfiya . "GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 2 (Aralık 2021): 111-118 .
AMA Güner Emül T. , Buldum A. , Vural R. , Bebitova G. GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(2): 111-118.
Vancouver Güner Emül T. , Buldum A. , Vural R. , Bebitova G. GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(2): 111-118.
IEEE T. Güner Emül , A. Buldum , R. Vural ve G. Bebitova , "GEBELİĞE YÖNELİK BİLİNEN VE UYGULANAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 111-118, Ara. 2022