Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 204 - 212, 31.12.2021

Öz

Amaç: Bu çalışma ile doğum dersi alan Ebelik Bölümü öğrencilerinin doğum eylemine ilişkin metaforik algılarını belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Nitel olarak yürütülen bu araştırmada fenomenolojik yönteme başvurulmuştur. Araştırma 64 ebelik bölümü 3. sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırmada 10 sorudan oluşan veri toplama formu kullanılmıştır. Katılımcıların doğum eylemine yönelik metaforik algılarını belirlemek için “Doğum eylemi ………….. gibidir. Çünkü ……..”cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Oluşturulan soru formu Google forms üzerinden 01.04-01.05.2021 tarih aralığında online olarak öğrencilere iletilmiş ve veriler toplanmıştır. Araştırmaya katılan 12 öğrencinin yazdığı cümleler metafor içermediği için çalışma 52 öğrenci ile tamamlanmıştır.
Bulgular: Araştırmada öğrencilerin yaş ortalaması 21.50±0.89 (min=19, max=23), %92.3’nün ebelik mesleğini isteyerek seçtikleri, mesleği seçme nedeni olarak %55.8’inin maddi nedenleri belirttiği bulunmuştur. Öğrencilerin %51.9’unun doğum eylemine eşlik ettiği, %90.4’ünün ebelik bölümünden memnun oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin ürettikleri metaforlara yapılan içerik analizinde; ‘’mucizevi bir olay, özel ve güzel bir olay, umut verici bir olay, kutsal bir olay ve karışık kategori’’ olmak üzere 5 alt kategori elde edilmiştir. Öğrencilerin doğum eylemini en çok (%50) mucizevi bir olay, (%17.3) özel ve güzel bir olay ve (%17.3) kutsal bir olay olarak olarak tanımlandkları görülmüştür.
Sonuç: Bu araştırma ile ebelik bölümü öğrencilerinin doğum eylemine yönelik algılarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Teşekkür

Çalışmamıza katılarak destek veren tüm öğrencilere teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Ay F ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Meslek Algıları ve Kariyer Planlarını Etkileyen Faktörler. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2018; 7(2):74-82.
 • Cerit Y. Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2008; 6(4):693-712
 • Çıtak Bilgin N. Hemşirelik Öğrencilerinin Doğuma İlişkin Algıları: Nitel Bir Çalışma. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020; 10(3):348-56.
 • Dinç A ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Tercih Hakkında Düşünceleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017; 2(2):15-23.
 • Gibson CB, Zellmer-Bruhn ME. Metaphors and meaning: An international analysis of the concept of teamwork. Administrative Science Quarterly 2001; 46(2): 274-303
 • Gozzi J. The power of metaphor in the age of electronic media. ETC: A Review of General Semantics 1999; 56(4): 380-404.
 • Kale E, Çiçek Ü. Hemşirelerin Kendi Mesleklerine İlişkin Metafor Algıları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2015; 2(3):142-51.
 • Kapısız Ö ve ark. Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı. Journal of Duzce University Health Sciences Institute 2017; 7(3):156–60.
 • Kendall JE, Kendall KE. Metaphors and methodologies: Living beyond the systems machine. MIS Quarterly 1993; 17, (2):149-71.
 • Kılıç S. Kappa testi. Journal of Mood Disorders 2015; 5(3):142-4.
 • Kutlu L ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Doğumhane Deneyimlerinin Duygu ve Düşünceleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018; 1(1):31–56.
 • Küçük S ve ark. Hastanede Yatan Yedi-On Yedi Yaş Grubundaki Çocuk ve Ergenlerin Hemşire Algısına İlişkin Metaforların Belirlenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2020;17(1):40-5.
 • Lakoff G. Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.; 1980. p.3-7
 • Oxford R L et al. Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System 1998; 26(1):3-50.
 • Özveren H ve ark. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Algısı: Bir Metafor Analizi. Sağlık Bilimleri Dergisi 2018; 27(2):162-9.
 • Teskereci G ve ark. Hemşirelik Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak İngilizceye İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research 2019; 5(3):294-304.
 • Tessem B et al. Word cloud visualisation of locative information. Journal of Location Based Services 2015; 9(4):254–72
 • Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 8. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2011. p.69
 • Yılmaz N ve ark. Sağlık Yöneticisi Kavramına İlişkin Bir Metafor Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 2020; 8(1):115-124.

THE METAPHORICAL PERCEPTIONS OF THE STUDENTS OF MIDWIFERY TO THE BIRTH

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 204 - 212, 31.12.2021

Öz

Purpose: The aim of this study was to determine the metaphorical perceptions of the midwifery students who took birth lessons about the act of birth.
Method: In this qualitative study, the phenomenological method was used. The research was conducted with 64 third-year midwifery students. A data collection form consisting of 10 questions was used in the research. In order to determine the metaphorical perceptions of the participants towards the act of birth, “The act of birth is like ………….. Because they were asked to complete the sentence ……..”. The created questionnaire was sent to the students online between 01.04-01.05.2021 via Google forms and data was collected. Since the sentences written by 12 students participating in the research did not contain metaphors, the study was completed with 52 students.
Results: In the study, it was found that the average age of the students was 21.50±0.89 (min=19, max=23), 92.3% chose the midwifery profession voluntarily, 55.8% stated financial reasons as the reason for choosing the profession. It was determined that 51.9% of the students accompanied the labor and 90.4% were satisfied with the midwifery department. In the content analysis made on the metaphors produced by the students; Five sub-categories were obtained: "a miraculous event, a special and beautiful event, a hopeful event, a sacred event, and a mixed category". It was observed that the students defined birth as a miraculous event (50%), a special and beautiful event (17.3%) and a sacred event (17.3%).
Conclusion: With this study, it was concluded that the midwifery students' perceptions of labor were positive.

Kaynakça

 • Ay F ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Meslek Algıları ve Kariyer Planlarını Etkileyen Faktörler. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2018; 7(2):74-82.
 • Cerit Y. Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2008; 6(4):693-712
 • Çıtak Bilgin N. Hemşirelik Öğrencilerinin Doğuma İlişkin Algıları: Nitel Bir Çalışma. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020; 10(3):348-56.
 • Dinç A ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Tercih Hakkında Düşünceleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017; 2(2):15-23.
 • Gibson CB, Zellmer-Bruhn ME. Metaphors and meaning: An international analysis of the concept of teamwork. Administrative Science Quarterly 2001; 46(2): 274-303
 • Gozzi J. The power of metaphor in the age of electronic media. ETC: A Review of General Semantics 1999; 56(4): 380-404.
 • Kale E, Çiçek Ü. Hemşirelerin Kendi Mesleklerine İlişkin Metafor Algıları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2015; 2(3):142-51.
 • Kapısız Ö ve ark. Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı. Journal of Duzce University Health Sciences Institute 2017; 7(3):156–60.
 • Kendall JE, Kendall KE. Metaphors and methodologies: Living beyond the systems machine. MIS Quarterly 1993; 17, (2):149-71.
 • Kılıç S. Kappa testi. Journal of Mood Disorders 2015; 5(3):142-4.
 • Kutlu L ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Doğumhane Deneyimlerinin Duygu ve Düşünceleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018; 1(1):31–56.
 • Küçük S ve ark. Hastanede Yatan Yedi-On Yedi Yaş Grubundaki Çocuk ve Ergenlerin Hemşire Algısına İlişkin Metaforların Belirlenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2020;17(1):40-5.
 • Lakoff G. Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.; 1980. p.3-7
 • Oxford R L et al. Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System 1998; 26(1):3-50.
 • Özveren H ve ark. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Algısı: Bir Metafor Analizi. Sağlık Bilimleri Dergisi 2018; 27(2):162-9.
 • Teskereci G ve ark. Hemşirelik Öğrencilerinin Yabancı Dil Olarak İngilizceye İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research 2019; 5(3):294-304.
 • Tessem B et al. Word cloud visualisation of locative information. Journal of Location Based Services 2015; 9(4):254–72
 • Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 8. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2011. p.69
 • Yılmaz N ve ark. Sağlık Yöneticisi Kavramına İlişkin Bir Metafor Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 2020; 8(1):115-124.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşenur Kahraman 0000-0001-8194-9776

Melek Şen Aytekin 0000-0003-2490-8390

Özgür Alparslan 0000-0002-2264-2886

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 29 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 15 Ekim 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kahraman, A., Şen Aytekin, M., & Alparslan, Ö. (2021). EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(3), 204-212.
AMA Kahraman A, Şen Aytekin M, Alparslan Ö. EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Aralık 2021;4(3):204-212.
Chicago Kahraman, Ayşenur, Melek Şen Aytekin, ve Özgür Alparslan. “EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4, sy. 3 (Aralık 2021): 204-12.
EndNote Kahraman A, Şen Aytekin M, Alparslan Ö (01 Aralık 2021) EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4 3 204–212.
IEEE A. Kahraman, M. Şen Aytekin, ve Ö. Alparslan, “EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sy. 3, ss. 204–212, 2021.
ISNAD Kahraman, Ayşenur vd. “EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 4/3 (Aralık 2021), 204-212.
JAMA Kahraman A, Şen Aytekin M, Alparslan Ö. EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;4:204–212.
MLA Kahraman, Ayşenur vd. “EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sy. 3, 2021, ss. 204-12.
Vancouver Kahraman A, Şen Aytekin M, Alparslan Ö. EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;4(3):204-12.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929