Cilt: 4 Sayı: 3, 31.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Derlemeler

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık bilimleri alanı (ebelik, hemşirelik, tıp, beslenme ve diyetetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon vb.) ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme  çalışmalarını hiç bir ücret almaksızın yayımlayarak sağlık bilimlerinin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisitüm sağlık bilimleri alanındaki bilimsel çalışmaları kapsamaktadır. Dergide yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazıları  https://dergipark.org.tr/esbder  adresinde yer alan Makale Takip Sistemi'ne üye olarak göndermeleri gerekir. 

Etik Sorumluluk: İİnsan öğesini kapsayan tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uyulması gerekmektedir. Bu tür araştırma makalelerinde yazarlar makalenin gereç ve yöntem bölümünde Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uygun olarak araştırmayı/çalışmayı yaptıklarını, etik kurul belgesinin alındığı kurumun adı, tarihi ve sayı numarası, araştırmaya katılmış insanlardan bilgilendirilmiş yazılı/sözlü onam aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Ayrıca etik kurul ile ilgili bilgiler (etik kurul belgesinin alındığı kurumun adı, tarihi ve sayı numarası) metinin sonunda belirtilmelidir. Etik kurul belgesi sisteme yüklenmesi zorunludur. Eğer araştırma için maddi destek veya herhangi bir kurumdan fon sağlanmış ise yazarların belirtmeleri gerekmektedir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 

Yazım Kuralları: 

(1) Yayın Kuruluna gönderilen eserler, hakemlerin olumlu görüşleri alınmak suretiyle yayınlanır.

(2) Hazırlanan çalışmalar word belgesi (doc) formatını içeren elektronik ortamda yayın kuruluna gönderilmelidir.

(3) Gönderilen makalelerin başına, en fazla 200-300 kelimelik Türkçe ve İngilizce özeti yazar tarafından eklenmelidir. Çalışmanın sonunda kaynakça ve genişletilmiş İngilizce özet yer almalıdır. Genişletilmiş İngilizce özet metnin sonunda 750-1000 kelime arasında 12 punto olmalıdır.

(4) Sayfa yapısı: Üst, alttan ve yanlardan 2,5’ar cm.’lik boşluk olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan yazılar kural olarak 20 sayfadan fazla olmamalıdır.

(5) Metin yazıları: Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Kongre ya da sempozyumda sunulmuş olan çalışmalarda bu durum ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir. Yazım kuralları ile ilgili gerekli görülen düzeltmeler yazar tarafından yapılmadan yazı değerlendirilmeye alınmaz. Ayrıca editör ya da hakemler tarafından önerilen yazım kuralları ile ilgili düzeltmeler yazar tarafından yapılmalıdır. Düzeltme için geri gönderilen yazılarda, hakemlerin ve editörün istemleri dışında değişiklikler yapılamaz.  Yazım kurallarına uygun olarak yazılmayan yazılar yayınlanamaz. Dergide yayınlanan yazılar için yazarlara bir ücret ödenmez. Yayınlanmak üzere dergiye sunulan yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri gönderilmez. Ancak düzeltme istenen yazılar düzeltmenin yapılmasını sağlamak amacıyla geri gönderilebilir.   Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yayınlanan yazılardan kaynak gösterilmek koşulu ile alıntı yapılabilir.   Bütün makaleler http://dergipark.gov.tr/esbder adresine sunulmalıdır.

(6)  Yayınlanmak Üzere Dergiye Gönderilen Yazılarda Dikkat Edilecek Noktalar

a. Makaleler IBM uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word 7.0 yazılım programında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

b. Makaleler sayfanın üst-alt ve sağ-sol yanlardan 2.5'er cm, boşluk bırakılacak ve toplam 20 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. İlk sayfa hariç diğer sayfalar numaralandırılmalıdır.

c. Makalelerin başlığı 12 punto, büyük harflerle ve bold karakterde yazılmalıdır. Başlık en kısa anlatımla içeriği yansıtmalıdır. 

d. Başlık sayfası; makale başlığı, yazışma yapılacak yazarın yazışma adresi, fax ve telefon numarası (cep telefonu numarası tercih nedenidir), e-mail adresini içermelidir. İkinci sayfaya makale başlığı, alt kısmına unvan, isim, sonra büyük harflerle soy isim ve çalışılan kurum yazılmalıdır.

e. Yazının başında en fazla 200-300 kelimelik Türkçe "ÖZET" ile İngilizce "ABSTRACT" yer almalıdır (10 punto ve italik karakterde).

Özet bölümü: Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar başlıkları altında yapılandırılmalıdır.  Özette kısaltma olmamalı ve kaynak kullanılmamalıdır. Türkçe özetin altında "Anahtar Kelimeler", İngilizce abstract'ın altında ise "Keywords" yazılmalı ve karşısında en az üç (3) anahtar kelime olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings (MESH)"e uygun olarak verilmelidir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)'ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com). Çalışmanın İngilizce adı küçük harflerle 10 punto ve bold karakterde yazılmalıdır.          

f. Araştırma yazılarında: Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümleri yer almalı ve bölüm başlıkları büyük harflerle 12 punto ve bold, normal yazı karakterinde olmalıdır. Gereç ve yöntem kısmında araştırmanın türü, evren ve örneklemi, örnekleme yöntemi, veri toplama aracı, varsa yapılan girişimi, etik, araştırmanın sınırlılıkları yazılmalıdır.

g. Derleme yazılarında: Özet (Ortalama 300 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce), konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derleme yazıları; ebelik, hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, çocuk gelişimi vb. alanlarında özellik gösteren her türlü konu için güncel literatürü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.

ğ. Yazılarda geçen kısaltmalar yazı içinde ilk kullanımlarında açık olarak yazılmalı ve hemen yanında parantez içinde kısaltılmış şekil verilmelidir.

h. Yazılardaki tablolar dikey çizgiyi içermemeli ve tablolar word programındaki tablo menüsünden yararlanılarak yapılmalı ve tablo sayısı 5'i geçmemelidir. Tablolar, tablodaki her bir değer, bir satır ve sütuna gelecek şekilde yazılmalı, küsuratlar arasında virgül değil nokta olmalıdır. 95.88 gibi)   Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafikler makale içine eklenmelidir.  Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.      Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

ı. Makalelerin yazım dilleri açık ve anlaşılır olmalıdır. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü veya http://www.tdk.org.tr adresi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.

i.Teşekkür: Makalelerde, eğer finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda belirtilmelidir.
j. Metnin sonunda yazarlar arasında çıkar çatışması başlığı altında mevcut durum belirtilmelidir.
k. Yazarların katkı düzeleri belirtilmelidir. (Örneğin SEA: Veri toplama, EYG: literatür tarama, HÖ: kritik okuma)

l. İngilizce metinler; abstract, keywords, Türkçe özet, Türkçe başlık, anahtar kelimeler, introduction, methods, finding, discussion ve conclusion bölümlerini içermelidir. Methods bölümü design, population, sample, data collection, ethics vb. bölümleri kapsamalıdır.

m. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerde (düzeltmelerden önce yada sonra) isim sırası değiştirilemez, isim yada çıkarılması eklenmesi yapılamaz.

Metin İçinde Kaynak Kullanımı Makalede bulunan yazar sayısı iki veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, üç veya daha fazla ise ilk isim yazılıp İngilizce makaleler için "et al", Türkçe makaleler için "ve ark."  Eklenmelidir. Kaynakların yazılımında APA stiline uyulmalıdır. Metin içinde kaynak yazılımı iki şekilde olabilir:      

- Harmankaya ve Pabuçcu (2001)..............belirtmiştir.  

- Dilek ve ark.  (2001)..............belirtmiştir.  

-Kadın hayatının adölesan, gebelik, postpartum ve menapoz gibi değişik dönemlerinde beden imajı, fizyolojik olarak değişmektedir (Bolten 2011; Bennett and Einarson 2018; Kinsella et all. 2109)

Kaynakçanın Hazırlanması

-Metin sonunda kaynaklar ayrı bir liste olarak alfabetik sıra ile verilmeli ve 10 punto karakterinde yazılmalıdır.    Makalede bulunan yazar sayısı 2 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 3 veya daha fazla ise ilk isim yazılıp İngilizce makaleler için "et al", Türkçe makaleler için "ve ark."  eklenmelidir.    

-Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilmemelidir.    

-DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.  

- Ulusal ve Uluslararası  resmi internet siteleri erişim tarihi ile belirtilmelidir. (Örneğin: Maternal Mortalite. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality       Erişim Tarihi: 18.02.2020.)

-Kaynak yazımı için örnekler Yazarlar kaynak yazılımında noktalama işaretlerine özellikle çok dikkat etmelidir.

Makale için: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no'su belirtilmelidir  (Cilt ile birlikte sayı mutlaka olmalıdır).

Örnek: Tanabe P, Steinmann R, Anderson J, Johnson D, Metcalf S, Ring-Hurn E. Factors Affecting Pain Scores During Female Urethral Catheterization. Academic Emergency Medicine 2004;11(6):699-702.

-Dergi kaynağı bitiş numarası yazılırken tekrar eden numaralar yazılmamalıdır (Yanlış örnek :803-807; Doğru örnek: 803-7.)

Örnek: Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery: Case Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30(2):803-7.

Kitap için: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams' Textbook of Endocrinology. 1 st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p.1079-138.

Türkçe kitaplar için Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;2003. p.9-16.

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir. Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the Pancreas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210. Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Kozmesötik Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.

- Online kaynak kullanımı: Bodur S, Filiz E. Validity and Reliability of Turkish version of “Hospital Survey on Patient Safety Culture” and Perception of Patient Safety in Public Hospitals in Turkey. BMC Health Servives Research 2010; 10:28. doi:10.1186/1472-6963-10-28

Makale Sunumu: Bütün makaleler http://dergipark.gov.tr/esbder adresine sunulmalı.  

(7) Yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş fakat yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

(8) Yazar, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif yetkilerini dergiye devretmiş olur.  

(9)Yayın hakları saklıdır. Dergi sahibinin yazılı izni alınmaksızın dergide yayınlanan çalışmaların bütünü elektronik, mekanik kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılmasını izin verilir.

(10) Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi'ne gönderilen tercüme/çeviri edilmiş yazılar için, çevrilen yazının sahibinin yayın izni ve metnin orijinali istenir. Ayrıca tercüme/çeviri çalışmaları da telif çalışmaları gibi hakem onayına gönderilir.

 


Bu yönergenin dergiye makale gönderecek olan bütün araştırmacılar tarafından dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
ETİK POLİTİKASI
Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm paydaşların (yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir.
Bu etik ilkeler, COPE (Committee On Publication Ethics) tarafından hazırlanan yönerge esas alınarak tarafımızca kabul edilmiştir ve paydaşlar tarafından da benimsenmesi önerilerek, bir kısmı ile aşağıda sunulmuştur.
1. Yayın ve Yazarlık
a) Makalede yazım kurallarına dikkat edilmelidir.
b) Makalenin konusu olan araştırmaya eğer destek sağlayan kurum ya da kuruluşlar var ise, makale başlığının sonuna üst simge olarak yıldız işareti konulmalı, makalenin ilk sayfasının dipnot kısmında gerekli açıklama yapılmalıdır.
c) İntihal (aşırma) kasti olup olmaması önemsenmeksizin, bir etik ihlalidir. Çalışmaların başka kaynaklarla, referans gösterilmeden benzeşmesi ve bu haliyle yayına alınması etik olmamasının yanında suçtur ve kabul edilemez.
d)Yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edebilmektedir. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler, farklı dergilerde ve çeşitli internet kaynaklarında yayınlanan makaleler ile benzerlik açısından uygun bir program ile kontrol edilir. Kontrol sonucunda %20 veya daha fazla benzerlik gösteren makaleler reddedilir.
e) Herhangi bir şekilde sahte veri kullanıldığı belirlenen makaleler reddedilir.
f) Daha önce başka bir dergide yayımlanmış makaleler, değerlendirmeye alınmaz.
2. Yazarların Sorumlulukları
a)Yazar(lar) çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmelidir.
b)Yazarlar gönderdikleri makalelerin detaylı değerlendirme sürecine tabi tutulmasını kabul etmiş sayılırlar.
c)Makalede isimleri bulunan yazarların makaleye yaptıkları katkıyı editörlüğe bildirmek zorundadırlar.
ç)Yazarlar, makalelerini dergi kurallarına uygun bir şekilde hazırlayıp göndermelidirler.
d) Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen herhangi bir makalede isimleri bulunan yazarlar, makaledeki her türlü verinin gerçek ve orijinal olduğunu beyan etmiş sayılırlar.
e) Yazarlar, yayımlanmak üzere dergiye gönderdikleri makalelerini eş zamanlı olarak başka dergilere gönderemezler.
f) Yazarlar, hakem değerlendirmesine tabi tutulmuş makaleleriyle ilgili hakemlerin ve editörlüğün istediği her türlü düzeltmeyi yapmakla yükümlüdürler.
g) Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’ne yayımlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda; makalenin Materyal ve Metot kısmında “Etik Kurulu onayı alınmıştır” ifadesi yer almalıdır. Yazar(lar) etik kurul onayı aldıkları kurumu ve onay numarasını belirtmelidirler.
h) Yazar(lar) insan veya hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, (örneğin, WMA Helsinki Bildirgesi, NIH Laboratuar Hayvanlarının Kullanımına İlişkin Politika, Hayvanların Kullanımına İlişkin AB Direktifi) gerekli onayların alındığını onaylamak, denek mahremiyete saygı göstermelidir.
ı) Yazar(lar), başka kaynaklardan alınan veya kullanılan materyal ile ilgili telif hakkı şartlarına uymak ve telif hakkının Dergiye devrini ifade eden sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdürler.
i) Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.
j) Yazar(lar) herhangi bir çıkar çatışması durumunda, makalesiyle ilgili etik bir ihlal tespit ettiğinde bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimi yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda (çalışma kabul edilmeden önce) çalışmayı geri çekebilirler.
k)Yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve hiçbir isim yazar olarak eklenemez veya yazar sırası değiştirilemez.
l) Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler hakem değerlendirme sürecini tamamlayıp editör tarafından basılmak üzere kabul edildikten sonra yazar(lar) tarafından makale geri çekilemez.
m)Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi başka bir platformda daha önce yayınlanmadığı, yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Aksi bir durumla karşılaşıldığında ilgili yaptırımlar uyarınca yazar(lar) durumdan sorumlu tutulacaktır.
n)Yazar(lar) çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını dergiye devretmek zorundadır. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Basılan materyalin hiçbir kısmı yayınevinin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanılamaz.
o) Derginin yayın süreçleri, Uluslararası Tıbbi Dergileri Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Derneği (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Yayın Etiği Kurulu (COPE), Avrupa Bilim Editörleri Derneği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları örgütü (NISO) kılavuzları uyarınca yürütülür.
ö) Yazarların; patent, telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş hakları, çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı, yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı, çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı gibi hakları saklıdır.
p) Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta yardımcı resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dahil daha önce yayımlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalılardır. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.
r) Dergimize çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form Dergiye, önce taranarak sisteme yüklenmelidir.
s) Ekonomik veya kişisel fayda sağlanan durumlar çıkar çatışmasını meydana getirir. Bilimsel sürecin ve yayınlanan makalelerin güvenilirliği; bilimsel çalışmanın planlanması, uygulanması, yazılması, değerlendirilmesi, düzenlenmesi ve yayınlanması sırasında çıkar çatışmalarının objektif bir şekilde ele alınmasıyla doğrudan ilişkilidir. Finansal ilişkiler en kolay belirlenebilen çıkar çatışmalarıdır ve derginin, yazarların ve bilimin güvenilirliğini zedelemesi kaçınılmazdır. Bu çatışmalara bireysel ilişkiler, akademik rekabet veya entelektüel yaklaşımlar sebep olabilir. Yazarlar, çalışmanın tüm verilerine erişimi kısıtlayan veya verileri analiz etme, yorumlama, makaleleri hazırlama, yayınlama vb. yeteneklerine müdahale eden, hem kar amaçlı hem de kar amacı gütmeyen sponsorlarla anlaşmalara girmekten mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Makalenin içinde yazar(lar) çıkar çatışmasını belirtmek zorundadırlar.
ş) Çıkar çatışmalarının önlenmesi adına editörler de, çalışmaların değerlendirilmesi sırasında aralarında herhangi bir ilişki bulunabilecek kişileri bir araya getirmekten kaçınmalıdır. Makaleler hakkında son kararı veren editörlerin de karar verecekleri konulardan hiçbiri ile kişisel, profesyonel veya finansal bağlarının olmaması gerekir. Kişiler makalelerin etik ilkeler çerçevesinde değerlendirilebilmesi ve bağımsız bir süreç yürütülebilmesi için olası çıkar çatışmaları ile ilgili olarak yayın kurulunu bilgilendirmelidir.
3. Hakemlerin Sorumlulukları
a) Makale değerlendirmesinde görev yapan hakemler objektif ve tarafsız olarak değerlendirme yapmalıdırlar.
b) Makale yazarları veya makaleyi destekleyen kurum ve kuruluşlar ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunan hakemler durumu editörlüğe bildirerek, makale değerlendirmesinde bulunmamalıdırlar.
c) Hakemler değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini kimseyle paylaşamazlar.
d) Düzeltme isteyerek makalenin yayınlanabileceği yönünde kanaate varan hakemler, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makaleyi yeniden inceleme hakkına sahiptirler.
4. Yayın Kurulunun Sorumlulukları
a) Makalelerin ön değerlendirmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılır.
b) Makaleler değerlendirilmek üzere editör ofisi tarafından en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarına bağlı olarak editör ofisi, makalelerin kabulüne, reddine veya revizyonuna karar verir.
c) Editör ofisi gerek gördüğünde makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir.
d) Yayın Kurulu, yayımlanmamış makalelerin verilerini hiçbir şekilde şahsi işleri için kullanamaz ve bu verileri hiçbir şekilde paylaşamaz.
e) Makale değerlendirme süreci tamamlandığında, editör kararı sorumlu yazara iletir.
f) Editör, bir makalenin kabulüne ya da reddine karar verirken, makalede ismi bulunan kişi yada kişilerle olan çıkar çatışmasından etkilenmemelidir.
g) Editör ofisi cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmelidir.
h) Editör ofisi dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermez.
ı) Editör ofisi olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirir.
i) Editör ofisi sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele alır.
j) Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda editör ofisi, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygular. Editör ofisi yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmaz.
k) Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek.

l) Dergiye gönderilen makalelerden değerlendirmek için herhangi bir ücret talep edilmez.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda ebelikdergisi@atauni.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Dergiye gönderilen makalelerden değerlendirmek, basılmak için herhangi bir ücret talep edilmez.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929