Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Relationship Between the Patience Level of Midwifery Students and Their Professional Belonging

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 85 - 90, 18.08.2023
https://doi.org/10.5152/JMHS.2023.22107

Öz

Objective: The study was conducted to examine the relationship between the patience levels of midwifery students and their professional belonging.
Methods: The research is of descriptive type. The sample of the research consisted of 301 students who voluntarily participated in the research out of 325 students studying in the Midwifery
Department of a public university in the 2021–22 academic year (Participation rate: 92.61%). Data were collected online using the “Survey Form,” “Patience Scale,” and “Midwifery Belonging Scale.”
The analysis of the data was done with the Statistical Package for the Social Sciences program with mean, percentage, Mann–Whitney U-test, Kruskal–Wallis test, one-way analysis of variance
test for post-hoc analysis, and Pearson correlation analysis.
Results: The mean age of midwifery students was 20.99 ± 2.65. Students’ Patience Scale total score average was 39.85 ± 7.55, and Midwifery Belonging Scale total score average was 91.83 ±
13.86. There was a weak and highly significant positive correlation between the dimensions which were students’ patience level and emotional belonging, fulfilling professional roles and responsibilities, evaluating professional development and opportunities, and the total score of professional belonging (p < ,05).
Conclusion: The study reveals that the level of patience and professional belonging of midwifery students is close to high, and as the level of patience increases, the sense of emotional belonging,
fulfilling professional roles and responsibilities, fulfilling professional development and opportunities, and professional belonging increases significantly.

Kaynakça

 • Aktürk, S. O., Kızılkaya, T., Çelik, M., Yılmaz, T. (2021). Ebelik bölümü son sınıf öğrencilerinin mesleki aidiyet düzeyleri ve etkileyen faktörler:Kesitsel bir çalışma. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 23–33.
 • Baskaya, Y., Sayıner, F. D., & Filiz, Z. (2020) How much do I belong to my profession? A scale development study: Midwifery belonging scale. Health Care for Women International, 41(8), 883–898. [CrossRef]
 • Başkaya, Y. (2018). Türkiye’deki ebelerin mesleki aidiyeti ve tükenmişlik düzeyleriyle ilişkisi. (Tez No: 523491) [Doktora Tezi, Osmangazi Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Bommarito, N. (2014). Patience and perspective. Philosophy East and West, 64(2), 269–286. [CrossRef]
 • Demir, İ. (2019). Kurumsal aidiyet düzeyine etki eden faktörler: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği. (Tez No: 578939) [Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Doğan, M. (2016). Sabır psikolojisi-Pozitif psikoloji bağlamında bir araştırma. Çamlıca Yayınları.
 • Doğan, M. (2017). Karakter gücü olarak sabır ve psikolojik iyi oluş ilişkisi. Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 134–153.
 • Eliüşük, A., & Arslan, Ç. (2016). Sabır ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Değerler Eğitimi Dergisi, 14(31), 67–86.
 • Eren, E. (2004). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi (vol. 8). Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Gören, T., & Sarpkaya, P. Y. (2014). İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri: Aydın ili örneği. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 40, 69–87.
 • Gül, Y. E., & Çeliköz, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin sabır eğilim düzeylerinin incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3),77–87.
 • Lee, K., Carswell, J. J., & Allen, N. J. (2000). A meta-analytic review of occupational commitment: Relations with person-and work-related variables. Journal of Applied Psychology, 85(5), 799–811. [CrossRef]
 • Lord, A. T., & Todd DeZoort, F. T. (2001). The impact of commitment and moral reasoning on auditors’ responses to social influence pressure. Accounting, Organizations and Society, 26(3), 215–235. [CrossRef]
 • Merriam-Webster (1984). Dictionary of synonyms. Merriam-Webster, Incorporated Springfield Massachusetts.
 • Özdevecioğlu, M., & Aktaş, A. (2007). Kariyer bağlılığı, mesleki bağlılık ve örgütsel bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş-aile çatışmasının rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28, 1–20.
 • Paran, M., Akbarzadeh, M., & Heydari, N. (2020). Relationship between religious attitude and patience in nursing and midwifery students in Shiraz, Iran, in 2015. Health, Spirituality and Medical Ethics, 7(4),50–57. [CrossRef]
 • Schnitker, S. A. (2012). An Examination of patience and well-being. Journal of Positive Psychology, 7(4), 263–280. [CrossRef]
 • Schnitker, S. A., & Emmons, R. A. (2007). Patience as a virtue: Religious and psychological perspectives. In Research in the Social Scientific Study of Religion, 18, 177–207.
 • Semerci, N. (2000). Kritik düşünme ölçeği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 25(116),23–26.
 • St-Amand, J., Girard, S., & Smith, J. (2017). Sense of belonging at school: Defining attributes, determinants, and sustaining strategies. IAFOR Journal of Education, 5(2), 105–119. [CrossRef]
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2021, Aralık 10). Sabır. https://sozluk.gov.tr/.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) (2021, Aralık 10). Ulusal Çekirdek Eğitimi Programları, Ebelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2016. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/ebelik.pdf.

Ebelik Öğrencilerinin Sabır Düzeylerinin Mesleki Aidiyetleri İle İlişkisi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 85 - 90, 18.08.2023
https://doi.org/10.5152/JMHS.2023.22107

Öz

Amaç: Çalışma ebelik öğrencilerinin sabır düzeylerinin mesleki aidiyetleri ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Araştırma, tanımlayıcı türdedir. Araştırmanın örneklemini 2021–22 Eğitim-Öğretim yılında bir kamu üniversitesinin Ebelik Bölümünde öğrenim gören 325 öğrenciden gönüllü olarak araştırmaya katılan 301 öğrenci oluşturmuştur (Katılım oranı: %92,61). Veriler “Anket Formu,” “Sabır Ölçeği,” ve “Ebelik Aidiyet Ölçeği (EAÖ)” kullanılarak online olarak toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS paket programında ortalama, yüzdelik, Mann–Whitney U, Kruskal–Wallis Test, Post-hoc analiz için One Way Anova test ve Pearson Korelasyon Analizi ile yapılmıştır.
Bulgular: Ebelik öğrencilerinin yaş ortalaması 20,99 ± 2,65’dir. Öğrencilerin Sabır Ölçeği toplam puan ortalaması 39,85 ± 7,55, Ebelik Aidiyet Ölçeği toplam puan ortalaması 91,83 ± 13,86’dır. Öğrencilerin sabır düzeyleri ile mesleki aidiyet ölçeği alt boyutları olan duygusal aidiyet, mesleki rol ve sorumlulukları yerine getirme, mesleki gelişme ve olanakları değerlendirme ve toplam aidiyet puan ortalaması arasında pozitif yönlü, zayıf ve ileri derecede anlamlı ilişki saptanmıştır (p < ,05).
Sonuç: Çalışma ebelik öğrencilerinin sabır ve mesleki aidiyet düzeylerinin yüksek düzeye yakın olduğu, sabır düzeyi arttıkça duygusal aidiyet, mesleki rol ve sorumlulukları yerine getirme, mesleki gelişme ve olanakları yerine getirme ve mesleki aidiyet duygusunun anlamlı bir şekilde arttığı sonucunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça

 • Aktürk, S. O., Kızılkaya, T., Çelik, M., Yılmaz, T. (2021). Ebelik bölümü son sınıf öğrencilerinin mesleki aidiyet düzeyleri ve etkileyen faktörler:Kesitsel bir çalışma. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 23–33.
 • Baskaya, Y., Sayıner, F. D., & Filiz, Z. (2020) How much do I belong to my profession? A scale development study: Midwifery belonging scale. Health Care for Women International, 41(8), 883–898. [CrossRef]
 • Başkaya, Y. (2018). Türkiye’deki ebelerin mesleki aidiyeti ve tükenmişlik düzeyleriyle ilişkisi. (Tez No: 523491) [Doktora Tezi, Osmangazi Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Bommarito, N. (2014). Patience and perspective. Philosophy East and West, 64(2), 269–286. [CrossRef]
 • Demir, İ. (2019). Kurumsal aidiyet düzeyine etki eden faktörler: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği. (Tez No: 578939) [Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Doğan, M. (2016). Sabır psikolojisi-Pozitif psikoloji bağlamında bir araştırma. Çamlıca Yayınları.
 • Doğan, M. (2017). Karakter gücü olarak sabır ve psikolojik iyi oluş ilişkisi. Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 134–153.
 • Eliüşük, A., & Arslan, Ç. (2016). Sabır ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Değerler Eğitimi Dergisi, 14(31), 67–86.
 • Eren, E. (2004). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi (vol. 8). Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Gören, T., & Sarpkaya, P. Y. (2014). İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri: Aydın ili örneği. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 40, 69–87.
 • Gül, Y. E., & Çeliköz, N. (2018). Üniversite öğrencilerinin sabır eğilim düzeylerinin incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3),77–87.
 • Lee, K., Carswell, J. J., & Allen, N. J. (2000). A meta-analytic review of occupational commitment: Relations with person-and work-related variables. Journal of Applied Psychology, 85(5), 799–811. [CrossRef]
 • Lord, A. T., & Todd DeZoort, F. T. (2001). The impact of commitment and moral reasoning on auditors’ responses to social influence pressure. Accounting, Organizations and Society, 26(3), 215–235. [CrossRef]
 • Merriam-Webster (1984). Dictionary of synonyms. Merriam-Webster, Incorporated Springfield Massachusetts.
 • Özdevecioğlu, M., & Aktaş, A. (2007). Kariyer bağlılığı, mesleki bağlılık ve örgütsel bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş-aile çatışmasının rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28, 1–20.
 • Paran, M., Akbarzadeh, M., & Heydari, N. (2020). Relationship between religious attitude and patience in nursing and midwifery students in Shiraz, Iran, in 2015. Health, Spirituality and Medical Ethics, 7(4),50–57. [CrossRef]
 • Schnitker, S. A. (2012). An Examination of patience and well-being. Journal of Positive Psychology, 7(4), 263–280. [CrossRef]
 • Schnitker, S. A., & Emmons, R. A. (2007). Patience as a virtue: Religious and psychological perspectives. In Research in the Social Scientific Study of Religion, 18, 177–207.
 • Semerci, N. (2000). Kritik düşünme ölçeği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 25(116),23–26.
 • St-Amand, J., Girard, S., & Smith, J. (2017). Sense of belonging at school: Defining attributes, determinants, and sustaining strategies. IAFOR Journal of Education, 5(2), 105–119. [CrossRef]
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2021, Aralık 10). Sabır. https://sozluk.gov.tr/.
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) (2021, Aralık 10). Ulusal Çekirdek Eğitimi Programları, Ebelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2016. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/ebelik.pdf.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Hizmetleri ve Sistemleri (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cansu Işık

İnci Yılmaz Bu kişi benim 0000-0002-3789-9051

Yayımlanma Tarihi 18 Ağustos 2023
Gönderilme Tarihi 4 Ocak 2023
Kabul Tarihi 3 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Işık, C., & Yılmaz, İ. (2023). Ebelik Öğrencilerinin Sabır Düzeylerinin Mesleki Aidiyetleri İle İlişkisi. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 85-90. https://doi.org/10.5152/JMHS.2023.22107
AMA Işık C, Yılmaz İ. Ebelik Öğrencilerinin Sabır Düzeylerinin Mesleki Aidiyetleri İle İlişkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Ağustos 2023;6(2):85-90. doi:10.5152/JMHS.2023.22107
Chicago Işık, Cansu, ve İnci Yılmaz. “Ebelik Öğrencilerinin Sabır Düzeylerinin Mesleki Aidiyetleri İle İlişkisi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 6, sy. 2 (Ağustos 2023): 85-90. https://doi.org/10.5152/JMHS.2023.22107.
EndNote Işık C, Yılmaz İ (01 Ağustos 2023) Ebelik Öğrencilerinin Sabır Düzeylerinin Mesleki Aidiyetleri İle İlişkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 6 2 85–90.
IEEE C. Işık ve İ. Yılmaz, “Ebelik Öğrencilerinin Sabır Düzeylerinin Mesleki Aidiyetleri İle İlişkisi”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 6, sy. 2, ss. 85–90, 2023, doi: 10.5152/JMHS.2023.22107.
ISNAD Işık, Cansu - Yılmaz, İnci. “Ebelik Öğrencilerinin Sabır Düzeylerinin Mesleki Aidiyetleri İle İlişkisi”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 6/2 (Ağustos 2023), 85-90. https://doi.org/10.5152/JMHS.2023.22107.
JAMA Işık C, Yılmaz İ. Ebelik Öğrencilerinin Sabır Düzeylerinin Mesleki Aidiyetleri İle İlişkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023;6:85–90.
MLA Işık, Cansu ve İnci Yılmaz. “Ebelik Öğrencilerinin Sabır Düzeylerinin Mesleki Aidiyetleri İle İlişkisi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 6, sy. 2, 2023, ss. 85-90, doi:10.5152/JMHS.2023.22107.
Vancouver Işık C, Yılmaz İ. Ebelik Öğrencilerinin Sabır Düzeylerinin Mesleki Aidiyetleri İle İlişkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023;6(2):85-90.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409