Yazım Kuralları

Makale Gönderim Tanıtımına buradan ulaşabilirsiniz.

Makale Gönderim Tanıtımı videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Makale şablonunu lütfen buradan indiriniz.

Derginin başvuru, hakemlik, yayın ve etik standartlarla ilgili politikaları hakkında kapsamlı bilgi için Politikalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Benzer şekilde, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Amaç ve Kapsam sayfasını ziyaret ediniz.

Derginin yönergelerine uygunluğu sağlamak için herhangi bir makale göndermeden önce derginin politikalarını gözden geçirmeniz önemle tavsiye edilir.

Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler orijinal olmalı ve daha önce herhangi bir elektronik veya basılı ortamda sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Bir makale daha önce bir konferans veya toplantıda sunulmuşsa, yazarlar organizasyonun adı, tarihi ve yeri de dahil olmak üzere etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi vermelidir.

Makaleler, Tıbbi Dergilerde Bilimsel Çalışmaların Yapılması, Raporlanması, Düzenlenmesi ve Yayınlanması İçin ICMJE Önerilerine (Mayıs 2023'te güncellenmiş) uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yazarların makaleleri aşağıda listelenen ilgili kılavuza uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir:

• Randomize araştırma çalışmaları ve klinik deneyler: Protokoller için CONSORT yönergelerine (lütfen SPIRIT rehberine bakınız) uyulmalıdır.
• Gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları: STROBE kılavuzları
• Tanı doğruluğu üzerine yapılan çalışmalar: STARD yönergeleri
• Deneysel hayvan çalışmaları: ARRIVE yönergeleri ve Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Rehberi'nin 8. baskısı uygulanmalıdır.
• Davranışsal ve halk sağlığı müdahalelerinin randomize olmayan değerlendirmeleri: TREND yönergeleri
• Olgu sunumu: CARE vaka raporu yönergeleri
• Genetik ilişki çalışmaları: STREGA yönergeleri
• Nitel araştırma: SRQR kılavuzları

Araştırmanız için doğru kılavuzu bulmak için lütfen Equator Network'ün buradaki anketi doldurunuz.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, yazarlarına, araştırmalarda cinsiyet ve cinsiyet eşitliği faktörlerini içermeyi teşvik etmek amacıyla, yazılarını hazırlarken 'Sex and Gender Equity in Research - SAGER - kılavuzlarını' takip etmelerini önerir. Göndermeden önce yazarlar, EASE Yazarlar ve Çevirmenler için Kılavuzlarını danışarak, anlaşılır, özlü ve doğru metinler oluşturmayı ve yaygın hatalardan ve tuzaklardan arınmış olmalarını sağlayabilirler.

Makalelerin biçimlendirilmesi American Psychological Association (APA) Yayın Kılavuzu'nun Yedinci Baskısı (2020) doğrultusunda olmalıdır.

Makaleler sadece derginin çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir. Diğer herhangi bir ortam aracılığıyla ve yazarlar dışında yapılan gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlk gönderim sırasında, yazarların aşağıdaki formu sunmaları gerekmektedir:
-Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu
-ICMJE Çıkar Çatışması Formu (tüm katkı sağlayan yazarlar tarafından doldurulmalıdır).

TR Dizin Etik İlkeleri Akış Şemasına Göre; Araştırmacıların uyması beklenen Etik İlkeler
Örneklemi insandan oluşan Araştırmalar;
Araştırmada tedavi yöntemi, aracı/cihazı veya ilacı insanlar üzerinde kullanılıyor ise Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Klinik Araştırmalar Etik kurullarından onay belgesi ile Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarından izin alınmalı insanlar üzerinde kullanılmıyorsa Üniversitelerde ve Kamu hastaneleri kurumlarında kurulan Etik kurullardan veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Klinik Araştırmalar Etik kurullarından onay belgesi alınmalıdır.
Örneklemi hayvandan oluşan Araştırmalar;
Araştırmada kullanılacak organizma, ‘’ Deney Hayvanı’’ (İnsan dışındaki tüm omurgalı hayvanlar ile canlı kafadan bacaklılar) ise Hayvan Deneyleri yerel Etik Kurul izin Belgesi gerekmektedir. (Teşhis ve tedavi içeren klinik uygulamalar, ölü hayvan dokusu, mezbaha materyali, atık fetüs, süt sağma, dışkı toplama, sürüntü ile örnek alma hariç). Araştırmada kullanılacak organizma, ‘’ Deney Hayvanı’’ değilse Etik Kurul İzin Belgesi gerekmemektedir.
Etik kurul Onay Belgesi Sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul belgesi olmayan araştırma makaleleri incelemeye alınmayacaktır.
Araştırmanın Helsinki Deklarasyonuna uygun olmalıdır. Araştırmanın tüm basamakları Helsinki Deklarasyonuna uygun yürütüldüğü etik onam baslığı altında ana metin içerisinde belirtilmelidir.

YAZIM KURALLARI
Yazar(lar), makalelerini Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderirken Türkçe imla kurallarına (İngilizce makalelerde İngilizce gramer kurallarına) ve derginin yazım kurallarına uymakla yükümlüdür. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, yazım kurallarına uymayan makaleleri reddetme hakkına sahiptir.
Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlığı her kelimenin ilk harfleri büyük (bağlaçlar hariç), Türkçe (16 Punto), İngilizce (20 Punto) olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır (Kabul edilmiş standart kullanımlar hariç).
Ara başlıklar ilk harf büyük olacak şekilde 11 Punto
Satır aralığı önce 0 nk sonrası 0.6 nk
Her iki yana sağ/sol, üst/alt 1cm
Metin içi; 11 punto, Calibri Light, satır aralığı önce/sonra,
Yazılar Microsoft Word ® belgesi olarak hazırlanmalıdır.
Makale Türkçe imla ve noktalama kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Örneğin;
- Noktalama işaretlerinden sonra tek boşluk bırakılmalıdır;
- % işareti ile sayı arasında boşluk olmamalıdır;
- Ondalık sayılar için .02 yerine 0.02 yazımı (nokta) kullanılmalıdır.
- Sayı ve % işareti arasında, g / L yazılışında, =, +, < işaretlerinden önce / sonra boşluk olmamalıdır...
Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” (Scientific style and format: the CBE manual for authors, editors, and publishers, https://www.scientificstyleandformat.org/Home.html ) kaynağına başvurulabilir.

Makalenin Hazırlanması
Başlık sayfası:
Tüm başvurularla birlikte ayrı bir başlık sayfası gönderilmeli ve bu sayfa aşağıdakileri içermelidir:
• Makalenin Türkçe ve İngilizce tam başlığı ve en fazla 50 karakterden oluşan kısa bir başlık (kısa başlık),
• Yazar(lar)ın ad(lar)ı, bağlı oldukları kurumlar, en yüksek akademik derece(ler)i ve ORCID kimlikleri,
• Hibe bilgileri ve diğer destek kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi,
• Sorumlu yazarın adı, adresi, telefonu (cep telefonu numarası dahil) ve e-posta adresi,
• Makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilere teşekkür. Çalışmanın çıktılarının daha önce bilimsel platformlarda yer alıp yer almadığı, sonuçlarının bir kısmı daha önce bilimsel platformlarda yayınlanmış / sunulmuş ise,. bu bilimsel platformun adı, araştırmanın yayınladığı / sunulduğu yayının bilgisi (dergi vs.), yayınlanan / sunulan tarih ve varsa yer (şehir / ülke) bilgisi başlık sayfasında mutlaka belirtilmelidir.
• Yazar(lar) derginin Yayın Kurulu üyesi ise, bu durum başlık sayfasında belirtilmelidir.

Özet: Editör Mektupları hariç, tüm gönderilerle birlikte bir özet sunulmalıdır. Çalışmanın Türkçe özet alt başlıklarla “Amaç, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç. İngilizce alt başlıklar “Objective, Method, Results ve Conclusion” şeklinde yapılandırılmalıdır. Kelime sayısı özellikleri için lütfen aşağıdaki Tablo 1'i kontrol edin.


Anahtar Kelimeler: Her başvuruya, özetin sonunda konu indekslemesi için en az üç en fazla altı anahtar kelime eklenmelidir. Kelimeler birbirlerinden virgül (,) ile ayrılmalı, ilk kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde ve alfabetik sıralamaya göre yazılmalıdır Anahtar kelimeler kısaltma yapılmadan tam olarak listelenmelidir.

Makale Türleri
Yazar(lar) makale içeriğini turnitin intihal programı ile taramak ve ilgili raporu gönderi dosyaları arasında sisteme yüklemekle yükümlüdür. Bu kapsamda, makalede yazar kurum isimleri ve adres bilgileri, teşekkür kısmı (varsa) ve kaynaklar hariç olmak üzere tümünün benzerlik oranı %20’in altında olmalıdır. Ayrıca makalede 7 kelimeden daha fazla örtüşme içeren metin kısmı yer almamalıdır.

Araştırma Makaleleri: Araştırma makaleleri, orijinal araştırmalara dayalı yeni bilgiler sunar. Araştırma makalelerinin kabulü genellikle araştırmanın özgünlüğü ve önemine dayanır. Bir Araştırma Makalesinin ana metni, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler gibi alt başlıklarla yapılandırılmalıdır.

Araştırma Makalelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'i kontrol ediniz.

Klinik Deneyler
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, ICMJE'nin klinik deney kaydı politikasını benimsemiştir. Bu politika, klinik deneylerin WHO Uluslararası Deney Kayıt Platformu'nun (ICTRP) birincil kaydı olan halka açık bir kayda veya ClinicalTrials.gov'a kaydedilmesini gerektirir. Klinik deneylerin halka açık bir kayda kaydedilmesi, yazarların araştırmalarında şeffaflığı ve sorumluluğu teşvik etmelerine yardımcı olabilir.

Klinik deneylere ilişkin talimatlar aşağıda listelenmiştir:

• Klinik deney kaydı, sağlıkla ilgili bir müdahale ile sonuç arasındaki ilişkiyi inceleyen ve insanları farklı gruplara atayan ileriye yönelik araştırma projeleri için gereklidir.
• Yazarlar, makalelerinin dergide değerlendirilmesi için araştırmalarını ilk hasta kaydı yapmadan önce veya aynı zamanda halka açık bir kayda kaydetmelidir.
• En güncel ICMJE önerilerine göre, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, kabul edilebilir minimum 24 maddelik deney kaydı veri setini içeren halka açık kayıtları kabul etmektedir.
• Yazarlar, klinik deney kaydı için veri paylaşım planı belirtmek zorundadır. Lütfen "Veri Paylaşımı" bölümünde ayrıntıları inceleyin.
• Daha fazla ayrıntı için lütfen ICMJE Klinik Deney Politikası ve COPE Veri ve Çoğaltılabilirlik yönergelerini kontrol edin.

İstatistiksel Analizin Raporlanması
Sonuçları desteklemek için genellikle istatistiksel analiz gereklidir. İstatistiksel analizler, uluslararası istatistiksel raporlama standartlarına (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Medical dergi yazarları için istatistiksel kılavuzlar. Br Med J 1983: 7; 1489-93) uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İstatistiksel analizlere ilişkin bilgiler, Yöntemler bölümü altında ayrı bir alt başlık altında sağlanmalı ve işlem sırasında kullanılan istatistiksel yazılım belirtilmelidir.

Bir araştırma makalesinde istatistiksel veriler raporlanırken, değerlerin açık ve tutarlı bir şekilde sunulması önemlidir. p değerleri, güven aralıkları (CI) ve diğer istatistiksel ölçümler uygun şekilde yuvarlanmalı ve sağlanan yönergelere göre ifade edilmelidir. Örneğin, p değerleri, ilk iki hane sıfır olmadığı sürece ondalık noktanın sağındaki iki haneye kadar ifade edilmelidir, bu durumda üç hane verilmelidir (örneğin, p < .01 yerine p = .002 olarak raporlayın). Bununla birlikte, .05'e yakın değerler üç ondalık basamağa kadar raporlanabilir çünkü .05 istatistiksel anlamlılık için keyfi bir kesme noktasıdır (örn., p = .053). .001'den küçük p değerleri tam değeri vermek yerine p < .001 olarak belirtilmelidir (örn., p = .000006).

Birimler Uluslararası Birimler Sistemine (SI) uygun olarak hazırlanmalıdır.

Derleme Makaleleri
Belirli bir alanda kapsamlı bilgi ve uzmanlığa sahip ve güçlü bir yayın geçmişi olan yazarlar tarafından yazılan derleme makaleler memnuniyetle karşılanmaktadır. Hatta bu yazarlar dergiye bir derleme makale ile katkıda bulunmaya davet edilebilir. Derleme makaleleri, derginin konusuyla ilgili mevcut bilgi durumuna kapsamlı bir genel bakış sağlamalı ve ilgili araştırmaların tartışmalarını ve değerlendirmelerini içermelidir. Derleme makalelerinin alt başlıkları yazarlar tarafından planlanabilir. Ancak her derleme makalesi bir "Giriş" ve bir "Sonuç" bölümü içermelidir.

Derleme Makalelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Olgu Sunumları
Derginin olgu sunumları için sınırlı alanı bulunmakta olup, nadir vakalar veya zorlu durumlar hakkında yayın yapmayı önceliklendirir. Bu tür raporlar, tanı ve tedavi konusunda yeni içgörüler sunan, yeni tedaviler sunan veya henüz literatüre dahil edilmemiş bilgileri ortaya koyan vakaları içermelidir. İlginç ve eğitici vaka raporlarının da yayınlanması memnuniyetle karşılanır. Bir vaka raporunun metni, Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümlerini içermelidir. Yapılandırılmamış bir özet de bulunmalıdır. Olgu Sunumlarının sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Editöre Mektup
Bir "Editöre Mektup", daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli veya gözden kaçan yönlerini tartışan bir makale türüdür. Bu tür bir makale, okuyucuları ilgilendiren, özellikle eğitici vakaları içeren derginin kapsamı dahilindeki konuları da sunabilir. Okuyucular ayrıca yayınlanmış makalelere yorumlarını paylaşmak için "Editöre Mektup" formatını kullanabilir. "Editöre Mektup" metni yapılandırılmamış olmalı ve özet, anahtar kelimeler, tablolar, şekiller, resimler veya diğer medya içermemelidir. Eleştirilen makaleye "Editöre Mektup" içinde uygun şekilde atıfta bulunulmalıdır.


Tablo 1: Makale türleri için kısıtlamalar


Makale türü 
Sözcük limiti 
Özet sözcük limiti 
Kaynak limiti 
Tablo limiti 
Şekil limiti
Özgün Araştırma 
3500
250 (Yapılandırılmış) 
30
65 ya da toplamda 10 şekil
Derleme
5000
250
50610 ya da toplamda 15 şekil
Olgu Sunumu 
1200
200
15Tablo yok 
4 ya da toplamda 8 şekil
Editöre Mektup 
400
Özet yok 
5Tablo yok 
Şekil yok

*Kelime sınırlaması özet, referanslar, tablolar ve şekil açıklamalarını içermemelidir.

Tablolar
Tablolar ana belgede referans listesinden sonra yer almalı ve metin içinde atıfta bulunuldukları sıraya göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Her tablonun üzerinde açıklayıcı bir başlık bulunmalı ve tabloda kullanılan kısaltmalar tablonun altında dipnotlarla tanımlanmalıdır (ana metinde tanımlanmış olsalar bile). Tablo başlığının ilk harfi büyük ve tablo içerisinde, 9-10 punto aralığında ve metin içinde gömülü olacak şekilde sayfa içerine yerleştirilmelidir. Tablolar, kelime işlem yazılımının "tablo ekle" komutu kullanılarak oluşturulmalı ve verilerin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için açık bir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ana metni desteklemeli ve geliştirmelidir. Tablo görünümü; örnek tablo dikkate alınmalıdır

Şekiller ve Şekil Açıklamaları
Şekiller TIFF veya JPEG formatında ayrı dosyalar olarak gönderilmeli ve Word belgesine veya ana makale dosyasına gömülmemelidir. Bir şeklin alt birimleri varsa, her alt birim ayrı bir dosya olarak sunulmalı ve alt birimler tek bir görüntüde birleştirilmemelidir. Şekiller, alt birimleri belirtmek için etiketlenmemelidir (a, b, c, vb.). Bunun yerine, şeklin farklı bölümlerini tanımlamak için şekil açıklaması kullanılmalıdır. Kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzeri işaretler şekil açıklamalarını desteklemek için görseller üzerinde kullanılabilir. Her bir şeklin minimum çözünürlüğü 300 DPI olmalı ve şekiller net ve kolay okunabilir olmalıdır. Şekil açıklamaları ana belgenin sonunda listelenmelidir. Şekillere ana metin içinde atıfta bulunulmalı ve bahsedildikleri sıraya göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Kısaltmalar
Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ve akronimler, hem özet hem de ana metinde ilk kullanımda tanımlanmalıdır. Kısaltma, tanımın ardından parantez içinde verilmeli ve makale boyunca tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.


Ürünlerin tanımlanması
Bir makalede bir ilaç, ürün, donanım veya yazılım programından bahsederken, parantez içinde ürün hakkında ayrıntılı bilgi vermek önemlidir. Bu, ürünün adını, ürünün üreticisini ve şirketin bulunduğu şehir ve ülkeyi içermelidir. Örneğin, General Electric tarafından Milwaukee, Wisconsin, ABD'de üretilen bir Discovery St PET/BT tarayıcıdan bahsediliyorsa, bilgiler aşağıdaki formatta sunulmalıdır: "Discovery St PET/CT tarayıcı (General Electric, Milwaukee, WI, ABD)." Bu bilginin verilmesi, ürünün doğru şekilde tanımlanmasını ve kaynak gösterilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Ek Materyaller
Ek materyaller, ses dosyaları, videolar, veri kümesi ve ek dokümanlar (örneğin, ekler, ek figürler, tablolar gibi), makalenin ana metnini tamamlamak amacıyla kullanılır. Bu ek materyaller, referans listesinden sonra ayrı bir bölüm olarak sunulmalıdır. Her bir ek materyalin makale ile ilgisini açıklamak için kısa açıklamalar eklenmelidir. Ek materyaller için sayfa numarası gerekli değildir.

Referanslar
Hem metin içi alıntılar hem de referanslar Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Yayın El Kitabı, Yedinci Baskı (2020) uyarınca hazırlanmalıdır.

Yayınlara atıfta bulunurken kaynak sayısının en az yarısı kadarı son beş yıllık olmak üzere, en güncel kaynaklar tercih edilmelidir. En güncel kaynaklara atıfta bulunmak, makalenin konuyla ilgili ve güncel olmasını ve alandaki en son gelişmeleri yansıtmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Makalelerindeki referansların doğruluğundan emin olmak yazarların sorumluluğundadır. Tüm kaynaklara uygun şekilde atıfta bulunulmalı ve atıflar doğru şekilde biçimlendirilmelidir.

İntihalden kaçınmak için, makalenizdeki diğer kaynakları metin içi alıntılar yoluyla belirtmeniz gerekir. Her metin içi atıf için ilgili bir referans listesi girişi sağlanmalıdır.

APA metin içi atıf stili, yazarın soyadını ve yayın yılını içerir, örneğin (Field, 2005). Doğrudan bir kaynaktan alıntı yapılıyorsa, sayfa numarası da eklenmelidir, örneğin (Field, 2005, s. 14).

Eğer baskı öncesi bir yayına atıfta bulunuluyorsa, DOI numarası referans listesinde belirtilmelidir.

Farklı yayın türleri için referans stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur.

Dergi Makalesi: Edwards, A. A., Steacy, L. M., Siegelman, N., Rigobon, V. M., Kearns, D. M., Rueckl, J. G., & Compton, D. L. (2022). Unpacking the unique relationship between set for variability and word reading development: Examining word- and child-level predictors of performance. Journal of Educational Psychology, 114(6), 1242–1256. https://doi.org/10.1037/edu0000696

Kitap Bölümü: Zeleke, W. A., Hughes, T. L., & Drozda, N. (2020). Home–school collaboration to promote mindbody health. In C. Maykel & M. A. Bray (Eds.), Promoting mind–body health in schools: Interventions for mental health professionals (pp. 11–26). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000157-002

Tek Yazarlı Kitaplar: Haslwanter, T. (2022). An introduction to statistics with Python. New York, NY: Springer International Publishing.

Yazar Olarak Editör(ler): Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.

Tez Bölümü: Valentin, E. R. (2019, Summer). Narcissism predicted by Snapchat selfie sharing, filter usage, and editing [Master's thesis, California State University Dominguez Hills]. CSU ScholarWorks. https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/3197xm925?locale=en

Websiteleri: Chandler, N. (2020, April 9). What’s the difference between Sasquatch and Bigfoot? howstuffworks. https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/strange-creatures/sasquatch-bigfootdifference.htm

Epub Baskı Öncesi Makaleler: Muldoon, K., Towse, J., Simms, V., Perra, O., & Menzies, V. (2012). A longitudinal analysis of estimation, counting skills, and mathematical ability across the first school year. Developmental Psychology. Epub ahead of print. doi:10.1037/a0028240.

Yedinci baskıda, artık bir referans listesi girişine en fazla 20 yazar dahil edilmelidir. 20'den fazla yazarı olan kaynaklar için, listelenen 19. yazardan sonra, ek yazarların adları bir üç nokta (...) ve ardından listelenen son yazarın adı ile değiştirilir:

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L., Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R., Author, S. S., . . . Author, Z. Z.


Genişletilmiş Özet
Kaynaklardan sonra 700-1000 kelime aralığında alt başlıklara yer verilmeden, 9 punto ile Makale Türkçe ise İngilizce, Makale İngilizce ise Türkçe olarak eklenmelidir.


Üretim
Bir makale yayın için kabul edildikten sonra, profesyonel dil editörleri tarafından yapılan bir değerlendirme sürecinden daha geçer. Bu süreçte dilbilgisi, noktalama işaretleri ve biçimlendirme hataları düzeltilirken, makalenin genel anlaşılırlığını ve okunabilirliğini artırmak için değişiklikler yapılabilir.

Dil Değerlendirme süreci sonrasında, makale "ahead-of-print" yayını olarak çevrimiçi olarak yayınlanabilir. Bu, makalenin dergi sayısında yer almadan önce okuyucuların erişimine sunulduğu anlamına gelir. Bu, okuyucuların araştırmaya en kısa sürede erişimini sağlamak amaçlıdır.

Makale resmî olarak yayınlanmadan önce, yazara PDF düzeltme nüshası incelemesi için gönderilir. İlgili yazarın, makalenin yayınlanması için belirli bir süre içinde (genellikle 2 gün) makaleyi gözden geçirmesi ve onaylaması istenir. Bu, yayın sürecinde önemli bir adımdır, çünkü yazarın hataları yakalaması veya son değişiklikleri yapması için son bir fırsat sunar.Son Güncelleme Zamanı: 7.05.2024 18:16:08

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929