Yazım Kuralları

Etik Sorumluluk: İnsan öğesini kapsayan tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uyulması gerekmektedir. Bu tür araştırmalarda yazarlar makalenin gereç ve yöntem bölümünde bu ilkelere uygun olarak araştırmayı/çalışmayı yaptıklarını, etik kurulları varsa bu kurullardan yoksa ilgili makamlardan ve araştırmaya katılmış insanlardan bilgilendirilmiş yazıl/sözlü onam aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Makalede Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uyulduğu mutlaka belirtilmelidir.  Eğer araştırma için maddi destek veya herhangi bir kurumdan fon sağlanmış ise yazarların belirtmeleri gerekmektedir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 

Yazım Kuralları: 

(1) Yayın Kuruluna gönderilen eserler, hakemlerin olumlu görüşleri alınmak suretiyle yayınlanır.

(2) Hazırlanan çalışmalar word belgesi (doc) formatını içeren elektronik ortamda yayın kuruluna gönderilmelidir.

(3) Gönderilen makalelerin başına, en fazla 200-300 kelimelik Türkçe ve İngilizce özeti yazar tarafından eklenmelidir. Çalışmanın sonunda kaynakça ve genişletilmiş İngilizce özet yer almalıdır. Genişletilmiş İngilizce özet metnin sonunda 750-1000 kelime arasında 12 punto olmalıdır.

(4) Sayfa yapısı: Üst, alttan ve yanlardan 2,5’ar cm.’lik boşluk olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan yazılar kural olarak 20 sayfadan fazla olmamalıdır.

(5) Metin yazıları: Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Kongre ya da sempozyumda sunulmuş olan çalışmalarda bu durum ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir. Yazım kuralları ile ilgili gerekli görülen düzeltmeler yazar tarafından yapılmadan yazı değerlendirilmeye alınmaz. Ayrıca editör ya da hakemler tarafından önerilen yazım kuralları ile ilgili düzeltmeler yazar tarafından yapılmalıdır. Düzeltme için geri gönderilen yazılarda, hakemlerin ve editörün istemleri dışında değişiklikler yapılamaz.  Yazım kurallarına uygun olarak yazılmayan yazılar yayınlanamaz. Dergide yayınlanan yazılar için yazarlara bir ücret ödenmez. Yayınlanmak üzere dergiye sunulan yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri gönderilmez. Ancak düzeltme istenen yazılar düzeltmenin yapılmasını sağlamak amacıyla geri gönderilebilir.   Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yayınlanan yazılardan kaynak gösterilmek koşulu ile alıntı yapılabilir.   Bütün makaleler http://dergipark.gov.tr/esbder adresine sunulmalıdır.

(6)  Yayınlanmak Üzere Dergiye Gönderilen Yazılarda Dikkat Edilecek Noktalar

a. Makaleler IBM uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word 7.0 yazılım programında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

b. Makaleler sayfanın üst-alt ve sağ-sol yanlardan 2.5'er cm, boşluk bırakılacak ve toplam 20 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. İlk sayfa hariç diğer sayfalar numaralandırılmalıdır.

c. Makalelerin başlığı 12 punto, büyük harflerle ve bold karakterde yazılmalıdır. Başlık en kısa anlatımla içeriği yansıtmalıdır. 

d. Başlık sayfası; makale başlığı, yazışma yapılacak yazarın yazışma adresi, fax ve telefon numarası (cep telefonu numarası tercih nedenidir), e-mail adresini içermelidir. İkinci sayfaya makale başlığı, alt kısmına unvan, isim, sonra büyük harflerle soy isim ve çalışılan kurum yazılmalıdır.

e. Yazının başında en fazla 200-300 kelimelik Türkçe "ÖZET" ile İngilizce "ABSTRACT" yer almalıdır (10 punto ve italik karakterde).

Özet bölümü: Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar başlıkları altında yapılandırılmalıdır.  Özette kısaltma olmamalı ve kaynak kullanılmamalıdır. Türkçe özetin altında "Anahtar Kelimeler", İngilizce abstract'ın altında ise "Keywords" yazılmalı ve karşısında en az üç (3) anahtar kelime olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings (MESH)"e uygun olarak verilmelidir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)'ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com). Çalışmanın İngilizce adı küçük harflerle 10 punto ve bold karakterde yazılmalıdır.          

f. Araştırma yazılarında: Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümleri yer almalı ve bölüm başlıkları büyük harflerle 12 punto ve bold, normal yazı karakterinde olmalıdır. Gereç ve yöntem kısmında araştırmanın türü, evren ve örneklemi, örnekleme yöntemi, veri toplama aracı, varsa yapılan girişimi, etik, araştırmanın sınırlılıkları yazılmalıdır.

g. Derleme yazılarında: Özet (Ortalama 300 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce), konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derleme yazıları; ebelik, hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, çocuk gelişimi vb. alanlarında özellik gösteren her türlü konu için güncel literatürü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.

ğ. Yazılarda geçen kısaltmalar yazı içinde ilk kullanımlarında açık olarak yazılmalı ve hemen yanında parantez içinde kısaltılmış şekil verilmelidir.

h. Yazılardaki tablolar dikey çizgiyi içermemeli ve tablolar word programındaki tablo menüsünden yararlanılarak yapılmalı ve tablo sayısı 5'i geçmemelidir. Tablolar, tablodaki her bir değer, bir satır ve sütuna gelecek şekilde yazılmalı, küsuratlar arasında virgül değil nokta olmalıdır. 95.88 gibi)   Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafikler makale içine eklenmelidir.  Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.      Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

ı. Makalelerin yazım dilleri açık ve anlaşılır olmalıdır. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü veya http://www.tdk.org.tr adresi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.

i.Teşekkür: Makalelerde, eğer finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda belirtilmelidir.
j. Metnin sonunda yazarlar arasında çıkar çatışması başlığı altında mevcut durum belirtilmelidir.
k. Yazarların katkı düzeleri belirtilmelidir. (Örneğin SEA: Veri toplama, EYG: literatür tarama, HÖ: kritik okuma)

l. İngilizce metinler; abstract, keywords, Türkçe özet, Türkçe başlık, anahtar kelimeler, introduction, methods, finding, discussion ve conclusion bölümlerini içermelidir. Methods bölümü design, population, sample, data collection, ethics vb. bölümleri kapsamalıdır.

m. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalelerde (düzeltmelerden önce yada sonra) isim sırası değiştirilemez, isim yada çıkarılması eklenmesi yapılamaz.

Metin İçinde Kaynak Kullanımı Makalede bulunan yazar sayısı iki veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, üç veya daha fazla ise ilk isim yazılıp İngilizce makaleler için "et al", Türkçe makaleler için "ve ark."  Eklenmelidir. Kaynakların yazılımında APA stiline uyulmalıdır. Metin içinde kaynak yazılımı iki şekilde olabilir:      

- Harmankaya ve Pabuçcu (2001)..............belirtmiştir.  

- Dilek ve ark.  (2001)..............belirtmiştir.  

-Kadın hayatının adölesan, gebelik, postpartum ve menapoz gibi değişik dönemlerinde beden imajı, fizyolojik olarak değişmektedir (Bolten 2011; Bennett and Einarson 2018; Kinsella et all. 2109)

Kaynakçanın Hazırlanması

-Metin sonunda kaynaklar ayrı bir liste olarak alfabetik sıra ile verilmeli ve 10 punto karakterinde yazılmalıdır.    Makalede bulunan yazar sayısı 2 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 3 veya daha fazla ise ilk isim yazılıp İngilizce makaleler için "et al", Türkçe makaleler için "ve ark."  eklenmelidir.    

-Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilmemelidir.    

-DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.  

- Ulusal ve Uluslararası  resmi internet siteleri erişim tarihi ile belirtilmelidir. (Örneğin: Maternal Mortalite. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality       Erişim Tarihi: 18.02.2020.)

-Kaynak yazımı için örnekler Yazarlar kaynak yazılımında noktalama işaretlerine özellikle çok dikkat etmelidir.

Makale için: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no'su belirtilmelidir  (Cilt ile birlikte sayı mutlaka olmalıdır).

Örnek: Tanabe P, Steinmann R, Anderson J, Johnson D, Metcalf S, Ring-Hurn E. Factors Affecting Pain Scores During Female Urethral Catheterization. Academic Emergency Medicine 2004;11(6):699-702.

-Dergi kaynağı bitiş numarası yazılırken tekrar eden numaralar yazılmamalıdır (Yanlış örnek :803-807; Doğru örnek: 803-7.)

Örnek: Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery: Case Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30(2):803-7.

Kitap için: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams' Textbook of Endocrinology. 1 st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p.1079-138.

Türkçe kitaplar için Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;2003. p.9-16.

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir. Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the Pancreas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210. Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Kozmesötik Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.

- Online kaynak kullanımı: Bodur S, Filiz E. Validity and Reliability of Turkish version of “Hospital Survey on Patient Safety Culture” and Perception of Patient Safety in Public Hospitals in Turkey. BMC Health Servives Research 2010; 10:28. doi:10.1186/1472-6963-10-28

Makale Sunumu: Bütün makaleler http://dergipark.gov.tr/esbder adresine sunulmalı.  

(7) Yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş fakat yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

(8) Yazar, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif yetkilerini dergiye devretmiş olur.  

(9)Yayın hakları saklıdır. Dergi sahibinin yazılı izni alınmaksızın dergide yayınlanan çalışmaların bütünü elektronik, mekanik kayıtlama veya benzeri bir araçla herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılmasını izin verilir.

(10) Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi'ne gönderilen tercüme/çeviri edilmiş yazılar için, çevrilen yazının sahibinin yayın izni ve metnin orijinali istenir. Ayrıca tercüme/çeviri çalışmaları da telif çalışmaları gibi hakem onayına gönderilir.